0
వచనములు
0
కుమారులు
0
దేశములు
0
ప్రపంచము

అధ్యాయము యొక్క సారాంశము

ఈ అధ్యాయమునందు నోవహు కుమారుల నుంచి జనములు భూమిమీద ఎలా విస్తరించారు, వారి నుండి వచ్చిన ఆ యా జాతుల వివరములు వ్రాయబడియున్నాయి. వీరిలో ప్రముఖముగా నిమ్రోదు యొక్క పేరు ప్రస్తావించటము జరిగినది. ఇతను పరాక్రమము గల వేటగాడు. బబులోను యొక్క నిర్మాణకుడు.

అధ్యాయము స్టడీ

  • అధ్యాయములోని విశేషములు
  • అధ్యాయము PPT
  • అధ్యాయములోని స్తుతి, ఆరాధన అంశములు
  • అధ్యాయము ఆడియో (ఆడియో, ఆడియో+వచనములు)
  • అధ్యాయము నుంచి నేర్చుకొనవలసిన పాటములు
  • అధ్యాయములో దేవుని గురించిన ప్రత్యక్షత