పరిశుద్ధ గ్రంధము అవగాహన

పరిశుద్ధ గ్రంధము యొక్క నిర్మాణము, ఉనికిలోనికి ఎలా వచ్చినది, అందులోని విభాగములు, తర్జుమా చరిత్ర, సాధికారికత, పుస్తకముల సంక్షిప్త వివరణ, చరిత్రలోని వివిధ దశల వివరములు…….

పుస్తకములు

66

అధ్యాయములు

1189