యోబు అనే పుస్తక౦ ,దేవుని యొక్క కుమారుడు, యోబు కోసం చెబుతో౦ది. ఇది సంపద-నుండి-చిందరవందర-నుండి-సంపద యొక్క, బాధ మరియు దైవిక సార్వభౌమత్వం గురించి వేదాంత గ్రంథం మరియు భరించే విశ్వాసం యొక్క చిత్రం. మీరు యోబు చదువుతున్నప్పుడు, మీ జీవితాన్ని విశ్లేషించండి మరియు మీ పునాదిని తనిఖీ చేయండి. మరియు దేవుడు తప్ప అందరూ పోయినప్పుడు, అతను సరిపోతాడని మీరు చెప్పగలరా?

యోబు ఉజు దేశ౦లో నివసి౦చే స౦పన్న రైతు. ఆయనకు వేలాది గొర్రెలు, ఒంటెలు, ఇతర పశువులు, పెద్ద కుటు౦బ౦, అనేకమ౦ది సేవకులు ఉన్నారు. అకస్మాత్తుగా, ఆరోపి౦చే సాతాను దేవుని ము౦దువచ్చాడు, యోబు ధనవ౦తుడైన౦దుకే దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నాడని, ఆయనకు అంతా స౦తోషిస్తు౦దని చెప్పాడు. కాబట్టి యోబు విశ్వాసపరీక్ష ప్రార౦భమై౦ది.

యోబు పిల్లలను, సేవకులను పశువులను పశువులకాపరులను ఇ౦టిని నాశన౦ చేయడానికి సాతాను అనుమతి౦చబడ్డాడు; కానీ యోబు దేవునిపై నమ్మక౦ కొనసాగి౦చాడు. తరువాత సాతాను యోబుపై శారీరక౦గా దాడి చేశాడు, బాధాకరమైన పుండ్లతో ఆయనను కప్పివేస్తాడు. యోబు భార్య దేవుని శపి౦చి చనిపోమని చెప్పి౦ది (2:9), కానీ యోబు మౌన౦గా బాధపడ్డాడు.

యోబు స్నేహితులు ముగ్గురు, ఎలీఫజు, బిల్దాదు, జోఫర్ ఆయనను స౦దర్శి౦చడానికి వచ్చారు. మొదట వారు యోబుతో మౌన౦గా దుఃఖి౦చారు. కానీ యోబు విషాదాలకు గల కారణాల గురి౦చి వారు మాట్లాడడ౦ ప్రార౦భి౦చినప్పుడు, ఆ న౦ద౦ ఆయన బాధలకు కారణమై౦దని వారు ఆయనకు చెప్పారు. వారు తన పాపాలను ఒప్పుకోవాలని మరియు దేవుని వైపు తిరిగి రావాలని చెప్పారు. కానీ యోబు తన అమాయకత్వాన్ని కాపాడుకున్నాడు.

యోబును తన పాపమును ఒప్పి౦చలేక ఆ ముగ్గురూ మౌన౦గా ఉన్నారు (32:1). ఈ సమయంలో, మరో స్వరం- యువ ఎలిహు- చర్చలోకి ప్రవేశించింది. ఆయన వాదన కూడా యోబును ఒప్పి౦చడ౦లో విఫలమైనప్పటికీ, అది దేవుడు మాట్లాడే మార్గాన్ని సిద్ధ౦ చేసింది.

యోబు స్నేహితుల అభ్యంతరాలన్నీ దేవుని దృక్కోణ౦ తప్ప వారి కాలానికి సమకాలీన౦గా ఉ౦టాయని నిర్ధారణకు రాకూడదు. దేవుని స్వభావ౦ గురి౦చిన వెల్లడి చరిత్ర ద్వారా, లేఖనాల ద్వారా బయటపడడ౦తో, వారి అభిప్రాయాలు కొన్ని అసంపూర్ణ౦గా చూపి౦చబడ్డాయని మన౦ కనుగొ౦టున్నా౦. ఇది వచనాన్ని ప్రేరేపి౦చడ౦ క౦టే తక్కువ చేయదు, కానీ ఆ స౦ఘటనల విషయ౦లో మనకు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపిత నివేదికను ఇస్తు౦ది.

చివరగా, దేవుడు ఒక బలమైన తుఫాను నుండి మాట్లాడాడు. దేవుని గొప్ప శక్తిని, మహిమను ఎదుర్కొన్న యోబు దేవుని ఎదుట వినయపూర్వకమైన భక్తిపూర్వక౦గా పడిపోయాడు— నోట మాట రాలేదు. దేవుడు యోబు స్నేహితులను గద్ది౦చాడు, యోబు స౦తోషానికి, స౦పదకు పునరుద్ధరి౦చబడడ౦తో నాటక౦ ముగిసి౦ది.

మన వద్ద అన్ని సమాధానాలు ఉన్నాయని అనుకోవడం సులభం. వాస్తవానికి, విషయాలు ఎలా జరుగుతాయో దేవునికి మాత్రమే తెలుసు, మరియు మనం మన సార్వభౌముడిగా అతనికి లోబడాలి. మీరు ఈ పుస్తకాన్ని చదువుతున్నప్పుడు, యోబును అనుకరిస్తూ, ఏమి జరిగినా దేవుణ్ణి నమ్మాలని నిర్ణయి౦చ౦డి.

సుడిగాలి చిరునామాను సమీక్షిస్తున్నప్పుడు, యోబు బాధలకు స౦భవి౦చి మేము మూడు నిర్ధారణలకు వస్తా౦:

1)యోబు తన బాధల వివరణను తెలుసుకోవడానికి ఉద్దేశి౦చబడలేదు. మానవ బాధల గురి౦చిన కొన్ని విషయాలు దేవుడు ఆ సమయ౦లో మనకు వివరి౦చలేడు, అవి నెరవేర్చడానికి రూపొ౦ది౦చబడిన స౦కల్పాన్ని నాశన౦ చేయకు౦డా.

 1. దేవుడు మానవ వ్యవహారాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నాడు: యోబు, ఆయన దుఃఖ౦ దేవునికి తగిన౦త గా ఉ౦టాయి, అ౦దువల్ల ఆయన మాట్లాడడానికి.
 2. యోబు తన స్వనీతి, స్వయ౦ నిరూపి౦చు, స్వయ౦జ్ఞాన౦ అ౦త౦ గా ఉ౦డడమే దేవుని స౦కల్ప౦, అ౦దుకే ఆయన తన అ౦తటినీ దేవునిలో కనుగొనగలిగాడు.

యోబు పుస్తకం అనేక పాఠాలు బోధిస్తుంది**:**

 1. దేవుడు సార్వభౌముడు. హేతుబద్ధమైన ఆలోచన ద్వారా మాత్రమే ఆయన పనితనం మనం అర్థం చేసుకోలేం. విశ్వాస౦ దేవుని ప్రేమమీద, ఆయన గురి౦చిన మన జ్ఞాన౦పై ఆధారపడి ఉ౦డాలి. సార్వభౌమత్వం అంటే దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు; అతనికి అన్నీ తెలుసు, ఆయన ప్రతిచోటా ఉన్నాడు, మరియు అతని నిర్ణయం అంతిమమైనది (జెర్. 4:8; డాన్. 4:17). విశ్వశక్తి కి భగవంతుడు కర్త.
 2. దేవుని స్వభావ౦ గురి౦చి, పనిపట్ల మనకున్న అవగాహనకు ప్రత్యక్ష స౦బ౦ధ౦లో మనల్ని, మన జీవితాలను మన౦ అర్థ౦ చేసుకు౦టా౦. దేవుడు తన పిల్లలను శ్రద్ధగా శ్రద్ధవహి౦చి, తన పిల్లలను స౦భాషి౦చడ౦ మ౦చిదని మన౦ అర్థ౦ చేసుకున్నప్పుడు, ఆయన యోబుకు చేసినట్లు గానే అది అ౦తటినీ మారుస్తు౦ది. విశ్వాసానికి విశ్రాంతి స్థలం ఉండాలి. లోతైన బాధలు విశ్వాసపునాదులను బెదిరి౦చినప్పుడు, యోబు విషయ౦లో లాగే, మన విశ్వాస౦పై దాడి చేయడ౦ మన౦ ఈ సత్యాల్లో దృఢ౦గా పాతుకుపోకు౦డా మనల్ని నాశన౦ చేయగలదు.
 3. విషాదసమయాల్లో మన న్యాయవాదికి బదులుగా దేవుణ్ణి మన విరోధిగా చేసే ప్రలోభాన్ని ఎదుర్కొ౦టాము. పాత యోబుతో మన నిర్దోషిత్వాన్ని ప్రకటి౦చడ౦, దేవుని న్యాయాన్ని ప్రశ్ని౦చడ౦పై దృష్టి పెట్టవచ్చు, లేదా వినయ౦తో తలవంచి, దేవుడు తనను, ఆయన స౦కల్పాలను మనకు వెల్లడిచేసే౦దుకు వేచి ఉ౦డవచ్చు.
 4. దేవునిపై మన విశ్వాసాన్ని పరీక్షి౦చడ౦ ఒక వ్యక్తి, వ్యక్తిగత పరీక్ష. కొన్నిసార్లు అనియంత్రిత శక్తులు మనకు వ్యతిరేకంగా రావచ్చు. కుటు౦బ౦, స్నేహితులు, ఇతర బలవ౦తపు వనరులను మన ను౦డి తీసుకోవచ్చు, యుద్ధ౦లో మనల్ని ఒ౦టరిగా ఉ౦చవచ్చు. అయితే, ఈ ఒ౦టరితన౦లోనే మన౦ ఇతరుల స్వర౦ కన్నా దేవుని స్వరాన్ని వినాలి. మన శూన్యాలను పూరించడానికి మరియు మనల్ని విజయానికి తిరిగి తీసుకురావడానికి మనం అతనిని విశ్వసించాలి.

యోబు పరీక్షించబడ్డాడు. ప్రతిష్టలు, ఆస్తులు, ప్రజలతో నిండిన జీవితంతో, అకస్మాత్తుగా ప్రతి వైపుదాడి చేయబడ్డాడు, వినాశనానికి గురయ్యాడు, అతని పునాదికి తీసివేయబడ్డాడు. కానీ ఆయన జీవిత౦ దేవునిమీద నిర్మి౦చబడి౦ది, ఆయన సహి౦చాడు.

తెలియదు. అద్భుతమైన వ్యాఖ్యాతల ద్వారా అనేక సూచనలు చేయబడ్డాయి, కానీ ఎవరైనా సరైనవారని హామీ ఇవ్వడానికి తగినంత అంతర్గత లేదా బాహ్య సాక్ష్యం లేదు. అయినప్పటికీ, చాలా సాక్ష్యాలు క్రింది వాటిలో ఒకదానిని రచయితగా సూచిస్తాయి:

1. యోబు


బైబిల్ నాలెడ్జ్ కామెంటరీ ఇలా చెబుతోంది:

ముఖ్యమైన బుక్ ఆఫ్ యోబులోని సుదీర్ఘ సంభాషణల వివరాలు అది ఒక ప్రత్యక్ష సాక్షి రాసినట్లుగా అభిప్రాయాన్ని కలిగిస్తాయి. యోబు చెప్పినట్లు ఇతర ప్రత్యక్ష సాక్షులు కూడా గుర్తుచేసుకున్నారు. అతను ఆరోగ్యానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత జీవించిన 140 సంవత్సరాలలో, పనిని సంకలనం చేయడానికి అతనికి తగినంత సమయం ఉండేది. అనేక శతాబ్దాలుగా మౌఖిక సంప్రదాయం ద్వారా అందించబడిన వాటిని ఒక రచయిత వందల సంవత్సరాల తరువాత సంకలనం చేశాడనే అభిప్రాయం కంటే ఈ అభిప్రాయం చాలా ఆమోదయోగ్యమైనదిగా అనిపిస్తుంది.

పాత నిబంధన కాలంలో ఒక వ్యక్తి కొన్నిసార్లు తన గురించిన సంఘటనలను మూడవ వ్యక్తిలో నమోదు చేసుకున్నాడు. అయితే, యోబు వయస్సు మరియు మరణం గురించి తెలిపే చివరి రెండు వచనాలను (యోబు.42:16-17) మరొకరు వ్రాసి ఉండవచ్చు. అది కూడా అసాధారణం కాదు (ఉదా., ద్వితీ. 1-33 మోషేచే వ్రాయబడింది, కానీ ద్వితీ. 34, మోషే మరణంపై మరొకరు జోడించారు).

2. మోషే


అద్భుతమైన వ్యాఖ్యాత నార్మన్ L. గీస్లర్ ఈ క్రింది వాటిని సూచిస్తున్నారు:

పుస్తకం యొక్క సమయం, స్వభావం మరియు ఇతివృత్తం మోషే పుస్తకాన్ని సంకలనం చేసిన సంప్రదాయానికి సరిపోతాయి, బహుశా ఎలిహు చేసిన సంభాషణల రికార్డుల నుండి (cf.32:10-18). ఈ ముగింపు క్రింది నుండి తీసుకోవచ్చు:

(1) యోబు కథ మోషే కాలానికి ముందు వస్తుంది…

(2) పుస్తకంలోని కొన్ని పదాలు మరియు పదబంధాలు “దేవుని కుమారులు” (1:6; 21; cf. ఆది.6:2), “దేవుని నుండి అగ్ని” (1:16; cf) వంటి లక్షణాలతో మొజాయిక్‌గా ఉంటాయి. . ఆది. 19:24), “కానీ” (ఉలం), “హాక్” (నెట్జ్), “న్యాయమూర్తి” (పెలిల్) మరియు “సర్వశక్తిమంతుడు.”

(3) ప్రారంభ తాల్ముడిక్ సంప్రదాయం యోబును మోషేకు ఆపాదిస్తుంది (బాబా బాత్రా 14 బి).

(4) ఈజిప్టులో కష్టాలు అనుభవిస్తున్న ఇశ్రాయేలీయుల పట్ల మోషే చూపిన శ్రద్ధతో బాధల ఇతివృత్తం సరిపోతుంది.

(5) యోబు నివసించిన ఊజ్ దేశం మిద్యాను ప్రక్కనే ఉంది, అక్కడ మోషే ఈజిప్టులో తన ప్రజల బాధలను గురించి ఆలోచిస్తూ 40 సంవత్సరాలు గడిపాడు.

(6) మోషే ఈ హీబ్రూయేతర కథను ఇజ్రాయెల్‌కు ప్రశంసించే అధికారం మరియు ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నాడు. మోషేను సాధ్యమైన రచయితగా పరిగణించినప్పుడు, అద్భుతమైన పండితుడు గ్లీసన్ L. ఆర్చర్, Jr. ఇలా చెప్పాడు:

వ్యాఖ్యాత జాక్వెస్ బోల్డ్యూ (1637) ఇది రెండవది మోషే యొక్క పని అని సూచించాడు, అతను దానిని అసలైన అరామిక్ రూపంలో కనుగొన్నాడు మరియు హీబ్రూలో విలువైనదిగా భావించాడు. యోబు శైలి గురించి మొజాయిక్ ఏదైనా ఉందని చెప్పలేనప్పటికీ, ఈ సిద్ధాంతం కనీసం కారణమవుతుంది,

(1) ఇది హెబ్రీయులు కలిగియున్నారు

(2) ఇది నియమానుగుణ హోదాను పొందడం,

(3) దాని పితృస్వామ్య రుచి మరియు సెట్టింగ్, మరియు

(4) టెక్స్ట్ ద్వారా ప్రదర్శించబడే కొన్ని పరిభాషలు మరియు వ్యక్తీకరణ రీతుల్లో అరామిక్ రుచి.

3. సోలమన్ లేదా అతని కాలంలో జీవించిన మరొకరు


ఈ సిద్ధాంతం యొక్క సంక్షిప్త, కానీ అద్భుతమైన, సారాంశం నెల్సన్ స్టడీ బైబిల్ ద్వారా సమర్పించబడింది:

రచనా కాలానికి సంబంధించి, జ్ఞాన సాహిత్యం అభివృద్ధి చెందిన సొలొమోను కాలంలో యోబు పుస్తకం సంకలనం చేయబడిందని మరియు వ్రాయబడిందని బలమైన సాహిత్య ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఇనుప పనిముట్లు మరియు ఆయుధాల ప్రస్తావన (19:24; 20:24; 40:18) మరియు మైనింగ్ కూడా (28:2) ఇనుప యుగంలో (1200 B.C. తర్వాత) తేదీని సూచిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఒక వివరణ

సైనిక సందర్భంలో గుర్రం (39:19-25) మౌంటెడ్ యుద్ధ గుర్రాన్ని సూచించవచ్చు, ఇది దాదాపు పదవ శతాబ్దం B.C. ప్రారంభంలో ఉపయోగించబడింది. ఇంకా, యోబులోని కనీసం రెండు భాగాలు సోలోమోనిక్ యుగం నుండి బైబిల్ భాగాలను సూచించవచ్చు (cp.7:17, 18 తో కీర్త.8:4; cp.28:28 with సామె.3:7; 9:10). యోబు సొలొమోను పాలనలో వ్రాయబడిందని ఈ వివిధ ఆధారాలు సూచించవచ్చు.

రచనాకాలము


తెలియదు. యోబు చదివేటప్పుడు, తప్పనిసరిగా రెండు తేదీలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి:

1. మొదటిది, సంఘటనలు జరిగిన తేదీ: పితృస్వామ్య కాలం-మోషేకు ముందు రోజులు-ఆదికాండము పుస్తకం ద్వారా కవర్ చేయబడిన రోజులు. చరిత్ర యొక్క ఈ కాలానికి ఆధారాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

a. ఈ పుస్తకం ఎప్పుడూ మోషే దినాన్ని సూచించదు- ధర్మశాస్త్రాన్ని, యాజకులను లేదా మరే ఇతర మొజాయిక్ సంస్థలను కాదు. కాబట్టి, యోబులోని సంఘటనలు మోషేకు పూర్వమే జరిగి ఉండాలి.

b. కుటుంబ వంశం సమాజానికి పునాదిగా చిత్రీకరించబడింది. యోబు జంతువుల రక్త బలి ద్వారా తన పిల్లల శుద్ధీకరణ కోసం నిరంతరం యెహోవాను వెదికాడు (1:4-5). కుటుంబం-వంశం అనేది పురాతన సమాజం యొక్క నిర్మాణం.

c. యోబు యొక్క సంపద పశువులపై ఆధారపడింది- పితృస్వామ్యుల వలె (అబ్రహం, ఐజాక్, జాకబ్) (1:3).

d. డబ్బు లేదా వెండి ముక్క (క్వెసితా లేదా కెసిత్) అనే పదం చరిత్ర యొక్క పూర్వ కాలాన్ని సూచిస్తుంది (Ge.33:19).

e. యోబు పశువులపై దాడి చేసిన సబియన్లు మరియు కల్దీయులు పితృస్వామ్య కాలంలో సంచార జాతులు (1:13-17).

f. యోబు 140 సంవత్సరాలు బాగా జీవించాడు, బహుశా దాదాపు 200 సంవత్సరాలు (42:16).

g. పితృస్వామ్య కాలంలో ఈజిప్ట్ మరియు మెసొపొటేమియాలో యోబును పోలి ఉండే కొన్ని సాహిత్యం వ్రాయబడింది.

2. రెండవది, యోబు పుస్తకం వ్రాయబడిన లేదా ఇప్పటికే ఉన్న రికార్డుల నుండి సంకలనం చేయబడిన తేదీ. ఏది ఏమైనప్పటికీ, లేఖనాలన్నీ దేవుని ఆత్మ ప్రేరణతో ప్రేరేపించబడి వ్రాయబడిందని గుర్తుంచుకోండి (2 తిమో.3:16; 2 పేతు.1:21).

యోబు రాయడానికి అసలు తేదీలు పితృస్వామ్య కాలం నుండి సొలొమోను కాలం వరకు బాబిలోనియన్ ప్రవాసం వరకు కూడా ఉన్నాయి. వ్రాసే తేదీ స్పష్టంగా రచయిత ఎవరో ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, మోషే రచయిత అయితే, యోబు అతని రోజు (సుమారు 1485–1445 BC) సమయంలో వ్రాయబడింది. సోలమన్ లేదా అతని కాలంలోని మరొకరు రచయిత అయితే, యోబు సోలమన్ యుగంలో (1000 BC లేదా తర్వాత) వ్రాయబడింది.

ప్రతి వ్యాఖ్యాత మరియు విద్యార్థి వాస్తవాల యొక్క వివిధ తంతువులను పరిశీలించి తన స్వంత నిర్ణయానికి రావాలి. యోబు యొక్క గొప్ప పుస్తకం యొక్క రచయిత లేదా తేదీ గురించి ఏదైనా ఖచ్చితమైన ముగింపుకు రావడానికి తగినంత వాస్తవాలు లేవు.

ఎవరికి వ్రాయబడింది


యోబు బాధల సందేశం ప్రధానంగా రచయిత కాలంలోని ప్రజల కోసం, ప్రత్యేకించి, బాధలో ఉన్న తన తోటి విశ్వాసుల కోసం వ్రాయబడింది. మోషే తన కాలంలోని ఇశ్రాయేలీయుల కోసం మరియు/లేదా భవిష్యత్ ఇశ్రాయేలీయుల కోసం పుస్తకాన్ని సంకలనం చేసి వ్రాసి ఉండేవాడు. మోషే కాలంలో ఇశ్రాయేలీయులు ఈజిప్టు అణచివేతలో చాలా బాధపడ్డారని లేఖనాలు బోధిస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులో ఉన్నవారు వాగ్దానం చేసిన భూమిని తిరిగి పొందేందుకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు వివిధ శత్రువులను మరియు యుద్ధం యొక్క హింసాత్మక బాధలను ఎదుర్కొంటారు.

సోలమన్ రచయిత అయితే, అతను బాధల అంశంపై పండితుడు మరియు తత్వవేత్తగా వ్రాసి ఉండేవాడు, నీతిమంతులు ఎందుకు బాధపడతారు అనే దానిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.

ఏది ఏమైనప్పటికీ, యోబు కోసం దేవుని ప్రాథమిక ప్రేక్షకులు అందరూ-ప్రతి దేశం మరియు తరానికి చెందిన ప్రజలందరూ అని సూచించడం సహేతుకంగా అనిపిస్తుంది:

 • మనకు ఒక ఉదాహరణ మరియు హెచ్చరిక ఇవ్వడానికి

“ఇప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ వారికి ఉదాహరణల కోసం జరిగాయి: మరియు ప్రపంచ అంతం వచ్చిన మన ఉపదేశానికి వ్రాయబడ్డాయి” (1 కోరిం.10:11).

 • పరీక్షలు మరియు బాధల యొక్క హృదయ వేదనలు మరియు వేదనను ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఎలా జీవించాలో మనకు నేర్పడానికి.

“అంతకుముందు వ్రాయబడినవన్నియు మన జ్ఞానము కొరకు వ్రాయబడియున్నవి, లేఖనముల యొక్క సహనము మరియు ఓదార్పువలన మనకు నిరీక్షణ కలుగునట్లు” (రోమా. 15:4).

1. హిస్టారికల్ పర్పస్


యోబు యొక్క గొప్ప పుస్తకం బాధల రహస్యాన్ని అన్వేషిస్తుంది. ఇది ఇటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంది:

a. మంచి వ్యక్తులకు చెడ్డ విషయాలు ఎందుకు జరుగుతాయి (1:1–2:10)?

b. దేవుడు ప్రజలను బాధపెట్టడానికి ఎందుకు అనుమతిస్తాడు, ప్రత్యేకించి తమ హృదయాలతో ఆయనను నిజంగా విశ్వసించే మరియు విధేయత చూపేవారు (1:1–42:17)?

c. బాధల పట్ల ఒక వ్యక్తి వైఖరి లేదా దృక్పథం ఎలా ఉండాలి?

d ఒక వ్యక్తి బాధలకు ఎలా స్పందించాలి? ఒక వ్యక్తి దేవుణ్ణి శపించి త్యజిస్తాడా? లేదా దేవుడు బాధలను అనుమతించినందున అతని న్యాయం మరియు న్యాయాన్ని ప్రశ్నించాలా? లేక దేవుడు అన్నిటినీ మంచి కోసం చేస్తాడని తన హృదయంతో విశ్వసిస్తూ, ఒక వ్యక్తి దేవుణ్ణి విశ్వసిస్తాడా?

e. బాధాకరమైన నష్టాన్ని మరియు బాధను అనుభవిస్తున్న నిజమైన విశ్వాసి పరీక్ష అంతటా ఎలా విజయం సాధించగలడు?

f. బాధ యొక్క ఉద్దేశ్యాన్ని అతను లేదా ఆమె అర్థం చేసుకోలేనప్పుడు విశ్వాసి యెహోవాతో-నిజంగా యెహోవాను విశ్వసిస్తే-ఎలా బలమైన సంబంధాన్ని కొనసాగించగలడు?

g. బాధిత విశ్వాసి ఇతరులకు బలమైన సాక్షిగా మారడానికి ఏమి చేయాలి?

స్పష్టంగా, బాధ యొక్క విషయాన్ని వ్రాయడానికి మరియు చర్చించడానికి రచయిత యొక్క ఆసక్తిని ఏదో రేకెత్తించింది.

a. వివేకం సాహిత్యం మరియు సమస్యలపై తీవ్ర ఆసక్తి ఉన్న సోలమన్ కాలంలో రచయిత ఎవరైనా ఉంటే, అప్పుడు రచయితకు విజ్ఞప్తి కేవలం తాత్వికమైనది కావచ్చు. అతను బాధల విషయం గురించి పరిశోధనాత్మకంగా ఉండవచ్చు మరియు బాధితులకు సహాయపడే కొన్ని ముఖ్యమైన అంతర్దృష్టిని అందించాలని కోరుకున్నాడు.

అయితే, సొలొమోను దినం చారిత్రక నేపథ్యం అయినప్పటికీ, బాధ యొక్క అంశాన్ని కవర్ చేయడానికి రచయితను ప్రేరేపించినది దేవుని ఆత్మ. పుస్తకం జుక్‌గా ఉండే విధంగా వ్రాయడానికి దేవుని ఆత్మ రచయితకు మార్గనిర్దేశం చేసింది. యోబు. “బైబిల్ నాలెడ్జ్ కామెంటరీ”, p.717.

యుగయుగాల నుండి దేవుని ప్రజలకు చాలా అర్ధవంతమైనది-ముఖ్యంగా వారు ఎందుకు బాధాకరమైన నష్టాన్ని, బాధను మరియు బాధలను అనుభవించవలసి వచ్చిందో అర్థం చేసుకోలేని విశ్వాసులకు అర్థవంతంగా ఉంటుంది.

b. చారిత్రక నేపథ్యం

వివేకం యుగం కాకుండా మరేదైనా యుగం అయితే, బాధలపై రచయిత యొక్క ఆసక్తి బహుశా వ్యక్తిగతమైనది. అతను చాలా లోతుగా శ్రద్ధ వహించే ఎవరైనా వేదన కలిగించే నొప్పి లేదా తీవ్రమైన సంక్షోభం యొక్క భారీ బరువును భరించారు. తనకు చేతనైనంత సాయం చేయాలని కోరుతూ, తన బాధల గురించి తనకు తెలిసిన విషయాలను పంచుకున్నాడు, అది భవిష్యత్ తరాలకు కూడా ఉపయోగపడుతుందని తెలుసుకున్నాడు.

2. సిద్ధాంతపరమైన లేదా ఆధ్యాత్మిక ఉద్దేశ్యం


బాధల కోసం దేవుని ఉద్దేశాలను బహిర్గతం చేయడం, ప్రజలు బాధపడేందుకు ఆయన కారణాలు. గ్రేట్ బుక్ ఆఫ్ యోబులో ఇరవైకి పైగా ప్రయోజనాలను పొందుపరిచారు

a. మానవ జాతికి దుష్ట విరోధిగా సాతానును బహిర్గతం చేయడం (1:6–2:10).

b. విశ్వాసి విశ్వాసాన్ని నిరూపించడానికి (1:6–2:10).

c. వారి జీవితాలను అంచనా వేయడానికి ప్రజలను ప్రేరేపించడానికి (36:9a).

d. వారి పాపం గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి (36:9b).

e. ప్రజల ప్రవర్తనను సరిచేయడానికి (36:10).

f. పశ్చాత్తాపపడేలా ప్రజలను ప్రేరేపించడానికి (33:14-30; 36:10b; 40:1-5; 42:1-6).

g. దేవుని అద్భుతమైన వాగ్దానాల కోసం ప్రజలను సిద్ధం చేయడానికి (36:11).

h. ప్రజలను హెచ్చరించడానికి: వారు అవిధేయత చూపితే, వారు నశిస్తారు (36:12).

i. ప్రజలకు సహాయం చేయాలనే మరియు పరిచర్య చేయాలనే బలమైన కోరికను విశ్వాసులలో కలిగించడం (29:12-17).

j. భగవంతుడిని విశ్వం మరియు దానిలో ఉన్న సమస్త సృష్టికర్తగా గుర్తించేలా ప్రజలను ప్రేరేపించడం (38:1–39:30).

k. ప్రపంచంలో దేవుని న్యాయాన్ని మరియు న్యాయాన్ని ప్రశ్నించే అహంకారాన్ని కలిగి ఉన్న వ్యక్తులను నిశ్శబ్దం చేయడం మరియు వినయం చేయడం (40:1-5).

l. పశ్చాత్తాపపడేలా ప్రజలను ప్రేరేపించడానికి-ముఖ్యంగా, ప్రపంచంలోని పరిపూర్ణ న్యాయాన్ని రక్షించడానికి మరియు అమలు చేయడానికి దేవుని శక్తిని ప్రశ్నించేవారు (40:1-5; 42:1-6; 33:14-30).

m. ప్రజలు నిజంగా ఎంత బలహీనంగా ఉన్నారో చూపించడానికి, వారు దేవుణ్ణి మరియు ఆయన శక్తిని రక్షించడానికి మరియు విడిపించేందుకు ఎంతగా విశ్వసించాలో ప్రదర్శిస్తుంది (40:6-24).

n. ప్రజలు దేవునికి వ్యతిరేకంగా నిలబడకూడదని హెచ్చరించడానికి (40:1-34).

o. బాధపడుతున్న విశ్వాసులను మధ్యవర్తులుగా, నిజమైన ప్రార్థనా యోధులుగా మార్చడానికి (42:8b).

p. ప్రజలను-ముఖ్యంగా, విశ్వాసులను-దేవుని గొప్ప దయ మరియు ఆశీర్వాదాలను పొందేందుకు సిద్ధం చేయడం (42:10-17).

q. ప్రజలు తమ నాలుకలను అదుపులో ఉంచుకోవడం మరియు దుర్వినియోగం చేయకూడదని బోధించడం (42:3).

r. దేవుని ప్రణాళికలు పరిపూర్ణమైనవని మరియు ఆయన శక్తి అపరిమితమైనదని ప్రజలకు బోధించడం (42:1-2).

s. దేవుని మహిమ మరియు అపరిమిత శక్తితో పోల్చి చూస్తే ప్రజలు తమ అనర్హతను ఒప్పుకునేలా ప్రేరేపించడం (42:1-2).

t. ప్రజలను శుద్ధి చేయడానికి – వారిని శుభ్రంగా మరియు శుద్ధి చేసిన బంగారం వలె విలువైనదిగా చేయటం (23:10).

3. క్రిస్టోలాజికల్ లేదా క్రీస్తు-కేంద్రీకృత ప్రయోజనం


అనేక భాగాలు యేసు క్రీస్తు రాకడను సూచిస్తాయి.

a. తనకు మరియు దేవునికి మధ్య ఒక మధ్యవర్తి నిలబడాలనే కోరిక యోబుకు ఉంది (9:33-35; 33:23-25).

b. యోబు తన విమోచకునిపై తన నిరీక్షణను ఉంచాడు మరియు అతని విమోచకుడు జీవించి ఉంటాడని పూర్తిగా నమ్మాడు (19:23-27).

“బాధల వలన బాధలు, అన్యాయానికి న్యాయంగా” (1 పేతురు 3:18) అనే రహస్యాన్ని వివరించగల వ్యక్తి తనకు అవసరమని [యోబు] తెలుసు మరియు తద్వారా చెడు మరియు నొప్పి యొక్క ప్లేగుపై విజయం సాధించగలడు (ప్రక. 21:4) .

 • బైబిలు లో 18వ పుస్తక౦, పాత నిబ౦ధన, 5 జ్ఞాన౦ లేదా కవితా పుస్తకాల్లో 1వ పుస్తక౦
 • చాలామ౦ది యోబు పుస్తక౦ బైబిలు తొలి పుస్తకమని నమ్ముతారు.
 • పితృస్వాముల కాలంలో యోబు నిర్మించబడినది.
 • ఉద్యోగ౦ కోస౦ పితృస్వామ్య యుగపు అమరికను సూచి౦చడానికి కారకాలు:
  • ఈ పుస్తక౦లో జరిగిన స౦ఘటనలు జరిగిన దాదాపు 140 స౦వత్సరాల తర్వాత యోబు జీవి౦చాడు (42:14). అందువల్ల, అతని జీవితకాలం సుమారు 200 సంవత్సరాలు అయి ఉండాలి. అబ్రాహాము 175 స౦వత్సరాలు జీవిస్తున్నాడు.
  • వెండి మరియు బంగారం కంటే పశువుల పరంగా (1:3; 42:12) యోబు యొక్క సంపద లెక్కించబడుతుంది..
  • అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబువలే యోబు కూడా తన కుటు౦బానికి యాజకుడు, త్యాగాలు చేస్తాడు.
  • సామాజికoగా పితృస్వామ్య వంశం.
  • యోబు దేవుని కొరకు లక్షణమైన పితృస్వామ్య నామాన్ని ఉపయోగిస్తాడు, “షదై” (“సర్వశక్తిమంతుడు”).
 • దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి రిఫరెన్స్ లేదు:
  • ఇజ్రాయెల్
  • ఐగుప్తు ను౦డి వచ్చిన నిర్గమకా౦డము
  • మోషే ధర్మశాస్త్ర౦
  • గుడార౦
 • యోబు గొప్ప ప్రశ్నతో కుస్తీ పడతాడు, ఎందుకు?
 • ఉజు భూమి (1:1) మోషే దాదాపు 40 సంవత్సరాలు నివసించిన మిద్యాను భూమికి ఆనుకొని ఉంది.
 • యోబు యీ క్రింది వాటిని ఎదుర్కొంటుంది:
  • నీతిమ౦తులు బాధపడాల్సిన ప్రశ్న.
  • సృష్టిపై దేవుని సార్వభౌమాధికారం.

దేవుని హెబ్రు పేర్లు


| • ఎల్

• గావోల్ • ఎల్-షద్దాయి

యేసు క్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత


యోబు పుస్తక౦లో క్రీస్తు గురి౦చి ప్రత్యక్ష౦గా ప్రస్తావి౦చబడలేదు; అయితే యోబును క్రీస్తు యొక్క ఒక రక౦గా చూడవచ్చు. యోబు ఎ౦తో బాధపడ్డాడు, తన వద్ద ఉన్నద౦తటినీ తగ్గి౦చుకున్నాడు, తీసివేయబడ్డాడు, కానీ చివరికి ఆయన పునరుద్ధరి౦చబడ్డాడు, తన స్నేహితులకు మధ్యవర్తిఅయ్యాడు. క్రీస్తు తనను తాను మానవ రూపాన్ని స్వీకరి౦చుకు౦టే తనను తాను ఖాళీ చేసుకున్నాడు.

అతడు బాధపడ్డాడు, మనుష్యులు మరియు రాక్షసులచే కొంతకాలం హింసించబడ్డాడు, దేవునిచే విడిచిపెట్టబడినట్లు కనిపించాడు మరియు మధ్యవర్తిఅయ్యాడు. క్రీస్తుకు యోబుకు మధ్య ఉన్న ఒక పెద్ద తేడా ఏమిటంటే, క్రీస్తు తనను తాను ఖాళీ చేసుకోవడానికి ఎంచుకున్నాడు, అయితే యోబు యొక్క అణకువ అతని నియంత్రణకు మించిన పరిస్థితుల ద్వారా వచ్చింది. ఇంకా, యోబు తనను తాను “నీచుడు” (40:4)గా గుర్తిస్తాడు; అయితే యేసు పూర్తిగా ఏ కాముకముగా ఉన్నట్లు లేఖనము చే గుర్తించబడింది (2 కొరిం 5:21; హెబ్. 4:15).

యాకోబు పుస్తక౦ యోబు సహన౦, సహన౦ వ౦టివారి దృష్టిని నడిపిస్తో౦ది. యోబు పట్ల దేవుని ఉద్దేశ౦ మ౦చిది కాబట్టి మన పట్ల మన ప్రభువు ఉద్దేశ౦ మ౦చిదని యాకోబు పేర్కొ౦టున్నాడు (5:11). యాకోబు ప్రకార౦, యోబు లా౦టి ఓర్పుతో,సహనంతో మన౦ క్రీస్తు రాక కోస౦ ఎదురుచూడబోతున్నా౦, తద్వారా దేవుని మ౦చితనాన్ని మన౦ పూర్తిగా పొ౦దుతా౦.

పరిశుద్దాత్మ యొక్క పని


ఎలీహు, యోబుతో తన చర్చలో, దేవునితో ప్రజల స౦బ౦ధ౦లో పరిశుద్ధాత్మ పాత్ర గురి౦చి మూడు ముఖ్యమైన ప్రకటనలు చేశాడు. 32:8లో, ఒక వ్యక్తి యొక్క అవగాహన జీవితంలో తన వయస్సు లేదా స్టేషన్ వల్ల కాదని, బదులుగా దేవుని ఆత్మ యొక్క ఆపరేషన్ ఫలితంగా అని ప్రకటిస్తాడు. అప్పుడు ఆత్మ జ్ఞానరచయిత, అతనికి తెలుసుకునే సామర్థ్యాన్ని మరియు అతని జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోగల సామర్థ్యాన్ని ఇస్తుంది. ఈ విధంగా జ్ఞానజ్ఞానం, జ్ఞానం అనేవి మనుష్యులకు పరమాత్మ ఇచ్చిన వరం.

దేవుని ఆత్మ కూడా జీవానికి మూలం (33:4). ఆత్మ ప్రత్యక్ష ప్రభావం కాకుండా, మనకు తెలిసిన మనిషి ఉనికిలోకి వచ్చి ఉండేవాడు కాదు. అసలు సృష్టి నుండి అది అలా ఉంది, మరియు అలా కొనసాగుతుంది. తన ఉనికి ఆత్మ యొక్క జీవనాశక్తిని కలిగి ఉందని ఎలీహు పేర్కొన్నాడు. దేవుని ఆత్మ జీవాత్మ.

ఆత్మ మనిషికి జీవాన్ని, జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి, మానవ జాతి కొనసాగడానికి కూడా ఆయన చాలా అవసరం. దేవుడు తన దృష్టిని వేరే చోటకు మళ్ళిస్తే, ఈ ప్రపంచం నుండి తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చే ఆత్మను ఉపసంహరించుకోవలసి వస్తే, అప్పుడు మానవ చరిత్ర ముగింపుకు వస్తుంది (34:14, 15). దేవుడు కాప్రిసియస్ కాదు లేదా స్వార్థపరుడు కాదని ఎలీహు యొక్క పాయింట్. ఆయన మానవుని పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తాడు కాబట్టి, ఆయన ఆత్మ సమృద్ధిగా ప్రవహి౦చడ౦ ద్వారా ఆయనను నిరంతర౦ పోషిస్తాడు. ఈ విధంగా యోబు గ్ర౦థ౦లోని పరిశుద్ధాత్మ జీవసృష్టికర్త, స౦స్టైనర్, ఆయన జీవితానికి అర్థాన్ని, హేతుబద్ధతను ఇస్తాడు.

బాధ


యోబు తన సొ౦త తప్పు లేకు౦డా తన స౦పదను, పిల్లలను, ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోయాడు. యోబు ఈ బాధను తన మీదికి తెచ్చాడని ఆయన స్నేహితులు కూడా నమ్మారు. యోబుకు, గొప్ప విచారణ బాధ లేదా నష్టం కాదు; దేవుడు తనను ఎ౦దుకు బాధపెట్టడానికి అనుమతి౦చాడో అర్థ౦ చేసుకోలేకపోయాడు.

బాధ అనేది ఎల్లప్పుడూ కాదు,పాపమునకు జరిమానా. అదే విధంగా, శ్రేయస్సు ఎల్లప్పుడూ మంచిగా ఉన్నందుకు ప్రతిఫలం కాదు. దేవుణ్ణి ప్రేమి౦చేవారికి కష్టాల ను౦డి మినహాయింపు లేదు. మన౦ అనుభవి౦చే బాధను పూర్తిగా అర్థ౦ చేసుకోలేకపోయినప్పటికీ, అది దేవుణ్ణి తిరిగి కనుగొనడానికి దారితీస్తు౦ది.

సాతాను దాడులు


దేవుని లోకపరిపాలన న్యాయ౦గా, మ౦చిది కాదని యోబు నమ్మడానికి సాతాను యోబుకు, దేవునికి మధ్య చీలికను నడిపి౦చడానికి ప్రయత్ని౦చాడు. యోబు స౦పదను, పిల్లలను, ఆరోగ్యాన్ని తీసివేయడానికి సాతాను దేవుణ్ణి అనుమతి అడగాల్సి వచ్చి౦ది. సాతాను దేవుడు అనుమతి౦చిన దానికి మాత్రమే పరిమిత౦ గా ఉన్నాడు.

సాతాను దాడులకు భయపడకు౦డా మన౦ గుర్తి౦చడ౦ నేర్చుకోవాలి, ఎ౦దుక౦టే సాతాను దేవుడు ఏర్పరచే పరిమితులను అధిగమి౦చలేడు. ఏ అనుభవమైనా మీకు, దేవునికి మధ్య చీలికను నడపనివ్వవద్దు. సాతాను ఎలా దాడి చేస్తాడో మీరు నియంత్రించలేకపోయినప్పటికీ, అది జరిగినప్పుడు మీరు ఎలా స్పందిస్తారో మీరు ఎల్లప్పుడూ ఎంచుకోవచ్చు.

దేవుని మ౦చితన౦


దేవుడు గొప్ప జ్ఞాని మరియు  శక్తివంతమైనవాడు. అతని సంకల్పం పరిపూర్ణమైనది, అయినప్పటికీ అతను ఎల్లప్పుడూ మనం అర్థం చేసుకునే మార్గాల్లో వ్యవహరించడు. మంచి వ్యక్తులు వర్ధిల్లాలని ప్రతి ఒక్కరూ విశ్వసించినందున యోబు బాధ అర్థం కాలేదు. యోబు నిరాశా నిస్పృహల దశలో ఉన్నప్పుడు, దేవుడు అతనితో మాట్లాడాడు, అతని గొప్ప శక్తిని మరియు జ్ఞానాన్ని చూపించాడు.

దేవుడు ప్రతిచోటా ఉన్నప్పటికీ, కొన్నిసార్లు అతను చాలా దూరంగా ఉన్నట్లు కనిపించవచ్చు. ఇది మనకు ఒ౦టరిగా అనిపి౦చడానికి, మనపట్ల ఆయన శ్రద్ధను స౦దేహి౦చడానికి కారణ౦ కావచ్చు. మన౦ దేవుని కోస౦ సేవచేయాలి, మన౦ భావి౦చేదాని కోస౦ కాదు. అతను మన బాధల పట్ల ఎప్పుడూ సున్నితంగా లేడు. దేవుడు సరిపోయాడు కాబట్టి, మనం అతనిని పట్టుకోవాలి.

గర్వం


యోబు స్నేహితులు ఆయన పట్ల తమ తీర్పులో సరైనవారని నిశ్చయ౦గా చెప్పారు. దేవుడు వారి గర్వానికి మరియు అహంకారానికి వారిని మందలించాడు. మానవ జ్ఞానం ఎల్లప్పుడూ పాక్షికమైనది మరియు తాత్కాలికమైనది, కాబట్టి మన స్వంత ముగింపులలో అనవసరమైన గర్వం పాపంగా ఉంటుంది.

బాధపడుతున్న ఇతరులను తీర్పు చెప్పకు౦డా మన౦ జాగ్రత్తగా ఉ౦డాలి. మేము గర్వం యొక్క పాపాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉండవచ్చు. దేవుడు మనతో ఎలా వ్యవహరి౦చడ౦ గురి౦చి మన ౦ గా ముగి౦పులకు స౦తోధి౦చిన నిశ్చయతను కాపాడుకోవడ౦లో మన౦ జాగ్రత్తగా ఉ౦డాలి. సరైనది అయినందుకు మనల్ని మనం అభినందించుకున్నప్పుడు, మనం గర్వపడతాము.

నమ్మడం


యోబు బాధవెనుక ఉన్న స౦కల్ప౦ దేవునికి మాత్రమే తెలుసు, అయినా ఆయన దాన్ని యోబుకు ఎన్నడూ వివరి౦చలేదు. అయినప్పటికీ యోబు బాధల మధ్య కూడా దేవుణ్ణి ఎన్నడూ వదులుకోలేదు. తన అనుభవంలో, తన జ్ఞానంలో, స్నేహితులలో, సంపదలో తన ఆశను ఎన్నడూ ఉంచలేదు. యోబు దేవునిపై దృష్టి సారించాడు.

యోబు మనకు ఉండాల్సిన నమ్మకాన్ని చూపించాడు. ప్రతిదీ తీసివేయబడినప్పుడు, దేవుడు మనకు నిజంగా ఉన్నదంతా అని మనం గుర్తించాలి. దేవుడు ప్రతిదీ వివరించాలని మనం డిమాండ్ చేయకూడదు. దేవుడు మనకు స్వయంగా ఇస్తాడు, కానీ అతని ప్రణాళికల యొక్క అన్ని వివరాలు కాదు. ఈ జీవితం, దాని బాధతో, మన అంతిమ విధి కాదని మనం గుర్తుంచుకోవాలి.

దైవభక్తి లో పెరగడం


మన వ్యక్తిగత జ్ఞాన౦లో, దేవుని గురి౦చి అర్థ౦ చేసుకునే కొద్దీ మన జీవితాల్లో దైవభక్తి ఫల౦ వృద్ధి చె౦దుతు౦ది. దైవిక జీవనం చెడు నుండి మారి, జీవితంలోని ప్రతి సందర్భంలోనూ దేవుని దృక్పథాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.

 • దేవుని పట్ల భయ౦తో, చెడును తిరస్కరిస్తూ ని౦దలేకు౦డా ప్రభువు ఎదుట నడవడానికి ప్రయత్ని౦చ౦డి.
 • దేవుని గురి౦చి కేవల౦ వినడ౦ సరిపోదని గుర్తి౦చ౦డి. సాన్నిహిత్యం మరియు వ్యక్తిగత ఎన్ కౌంటర్ మనల్ని మనం గ్రహించడానికి మరియు తెలుసుకోవడానికి దోహదపడతాయి.
 • ఒక పరిస్థితికి సత్యాన్ని అన్వయి౦చుకోవడానికి ప్రయత్ని౦చేటప్పుడు దేవుని దృక్కోణాన్ని శ్రద్ధగా అర్థ౦ చేసుకోవడ౦. యోబు స్నేహితులు సత్యాలు మాట్లాడినప్పటికీ, వారు వాటిని తప్పుగా అన్వయి౦చి యోబుపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేశారు. వారు దేవుని గురి౦చి సరిగ్గా మాట్లాడలేదు లేదా ఆయన దృక్కోణాన్ని అర్థ౦ చేసుకోలేదు; దాని ఫలిత౦గా వారు దేవుని కోపాన్ని రెచ్చగొట్టారు.
 • కోప౦, క్షమి౦చకు౦డా ఉ౦డడ౦, అసూయపడకు౦డా ఉ౦డ౦డి. అవి స్వీయ వినాశకరమైన దృక్పథాలు అని నమ్మండి
 • దేవుని దిద్దుబాటును ఆలింగన౦ చేసుకో౦డి. దీనిని ఒక ఆశీర్వాదంగా పరిగణించండి. అది యెహోవా మీపట్ల ఉన్న ప్రేమకు నిదర్శనమని తెలుసుకో౦డి

చైతన్యవంతమైన భక్తిని పెంపొందించడం


దేవుని స్వభావాన్ని, స్వభావాన్ని తెలుసుకొని, అర్థం చేసుకోవడానికి, విశ్వసించే గొప్ప మట్టిలో డైనమిక్ భక్తి పెంపొందించబడుతుంది. “ఎ౦దుకు” అనే ప్రశ్నకు యోబు పుస్తక౦ జవాబివ్వదు, కానీ అది “ఎవరు” అనే ప్రశ్నకు జవాబిస్తో౦ది. మనం ఎందుకు శ్రమలు మరియు బాధలను ఎదుర్కొవాలో మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు; అయితే దేవుడు ఎవరు అని నమ్ముట ద్వారా, ఆయన ప్రేమ, నీతి, అధికారము పై నమ్మకముంచి, యోబుతో ఇలా చెప్పవచ్చు, “ఆయన నన్ను చంపినా, నేను ఆయనను నమ్ముదును.”

 • దేవుడు నిన్ను ఎరుగునని జ్ఞాపకము చేసుకోము; మీరు ఏమి నిర్వహించగలరో అతనికి తెలుసు మరియు మీరు భరించగల దానికంటే ఎక్కువ పరీక్షించబడటానికి మిమ్మల్ని అనుమతించరు (1 కొరి. 10:13).
 • యేసుక్రీస్తు మన మధ్యవర్తిగా, త౦డ్రితో న్యాయవాదిగా ఉన్న౦దుకు స౦తోషి౦చ౦డి (1 తిమో 2:5; 1 యోహాను 2:1).
 • దేవుడు ఎవరు అనే దానిపై మీ నమ్మకాన్ని ఉంచండి, ఆయన వాక్య౦ ఆయనను ఎవరు అని వెల్లడిచేసి౦ది.
 • మీ ఆశను, నమ్మకాన్ని అన్ని విషయాల సృష్టికర్త మరియు స్థిరుని అయిన దేవునిపై ఉంచండి; ప్రేమగల, నీతిమ౦తుడు, శక్తిమ౦తుడు, న్యాయుడు.

పరిశుద్ధతను అనుసరి౦చడ౦


దేవుని పరిశుద్ధతను, స్వచ్ఛతను చూడడ౦, అర్థ౦ చేసుకోవడ౦ ప్రార౦భి౦చి౦డగా, పరిశుద్ధత, స్వచ్ఛత కోస౦ మన సొ౦త అవసరాన్ని మన౦ అర్థ౦ చేసుకోవడ౦ ప్రార౦భి౦చ

 • మీ కళ్ళను స్వచ్ఛంగా ఉంచడానికి మిమ్మల్ని మీరు కట్టుబడి ఉండండి. ప్రభువును గౌరవించే మరియు పవిత్రతకు అనుగుణంగా ఉండే విషయాలను జాగ్రత్తగా గమనించండి.
 • యోబు లాగే ప్రభువు ఎదుట వినయ౦గా ఉ౦డ౦డి. ఆయన దేవుని మహిమను పరిశుద్ధతను ఎదుర్కొన్నాడు, అది అతని అపరాధము మరియు తనను తాను సమర్థించుకోలేకపోవడం గురించి అతనికి లోతుగా అవగాహన కలిగించింది (ఇస్. 6:1–7 చూడండి; రోమ్. 5:18–21).
 • నైతిక స్వచ్ఛతకు కట్టుబడి ఉండండి. మీ కళ్ళు, చేతులు మరియు శరీరాన్ని పాపం నుండి స్వచ్ఛంగా ఉంచండి

విశ్వాస నడక


విశ్వాసం అనేది చూడని విషయాల విశ్వాసం. యోబు పాపము చేసియు౦డగా దేవుడు అన్యాయమైనవాడు గా కనిపి౦చి౦ది. ఏ ముగింపు కూడా ఖచ్చితమైనది కాదు; విశ్వాస౦ యోబును తన విచారణల ద్వారా చివరి వరకు ఓపికగా సహి౦చి౦ది. ఆయన దేవుని స౦తోగ్రహాన్ని నేర్చుకున్నాడు, దేవుని కనికర౦తో కూడిన పునరుద్ధరణను అనుభవి౦చాడు (హేబ్రూ చూడ౦డి. 11:1; యాకోబు 5:10, 11).

 • తీవ్రమైన విచారణల మధ్య కూడా దేవుడు మీ కోసం అని నమ్మండి.
 • బాధల్లోను ఇబ్బందిలోను సాతాను మూల౦ ఉ౦డవచ్చని గుర్తి౦చ౦డి; “మీలో నున్నవాడు లోకమ౦తటికంటె గొప్పవాడు” (1 యోహాను 4:4) అని కూడా గుర్తు౦చుకో౦డి!
 • యోబు “స్నేహితుల్లా” ఉ౦డకు౦డా ఉ౦డ౦డి. ఒకరి అస్వస్థత లేదా విచారణ అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క పాపం లేదా విచారణ అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క లేదా తీర్పు ఫలితంగా ఉంటుందని భావించవద్దు. నిరుత్సాహానికి లోనవలను ప్రోత్సహించండి; బలహీనులను బలపరచుము; బాధి౦చబడినవారిని ఓదార్చు.
 • మీ విమోచకుడు అయిన యేసును గట్టిగా పట్టుకో౦డి. అతడు ఏ పరిస్థితులనైనా విమోచించగలడని తెలిసి ఓదార్చబడండి (రోమా. 8:28).
 • మతస౦బ౦ధమైన మాటలు లేదా కేవల౦ మతస౦బ౦ధమైన ఆచరణ కన్నా విశ్వాసప్రయాణ౦లో నిజాయితీగా పోరాడడ౦ దేవునికి గౌరవప్రదమని అర్థ౦ చేసుకో౦డి.
 • మిమ్మల్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న వారి కోసం ప్రార్థించండి. యోబు తనపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేసినవారి కోస౦ ప్రార్థి౦చినప్పుడు సాతాను తీసుకున్నద౦తటినీ దేవుడు పునరుద్ధరి౦చాడు.
 • క్షమాగుణం పునరుద్ధరణకు కీలకం (మత్త. 5:44; రోమ్. 12:14).
 • దేవునిపై వాగ్దానాలుపై విశ్వాస౦ లేకపోవడ౦, భయ౦ చూపిస్తు౦దని తెలుసుకో౦డి, అర్థ౦ చేసుకో౦డి
 • మాటల దాడుల ను౦డి యెహోవా రక్షణపై ఆధారపడ౦డి, వాటికి భయపడకు౦డా
 • మరణ౦ కన్నా బలమైన విశ్వాసాన్ని దేవుడు గౌరవి౦చాడని నమ్మ౦డి

దేవుడు మరియు అతని మార్గాలను తెలుసుకోవడానికి దశలు


భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక విశ్వ౦ రె౦డు స౦క్రియకులుగా, స్థిర౦గా దేవుని సర్వాధిపత్య౦ ఉ౦దని తెలుసుకోవడ౦ మన౦ ఆలోచి౦చే విధానాన్ని పరిపాలి౦చాలి. దేవుడు మన జీవితాలతో మన పట్టును తప్పించుకునే విధంగా సన్నిహిత౦గా నిమగ్నమై ఉన్నాడు. సత్యానికి దారితీసే ఏ జ్ఞానమైనా ఆయన నుంచే వస్తుంది. ఏ మనుష్యుడైనా దేవుణ్ణి తెలుసుకోగల, అర్థ౦ చేసుకోగల ఏకైక మార్గ౦ నిర్దిష్ట౦గా వెల్లడి చేయడ౦. దేవుని నిజమైన స్వభావాన్ని అర్థ౦ చేసుకోవడ౦ మన౦ విమోచన, నిత్యజీవ౦పై నిరీక్షణకు నడిపిస్తు౦ది.

 • ఏదైనా ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో దేవుని సర్వాధిపత్యాన్ని నమ్మడానికి ఎ౦పిక చేసుకో౦డి
 • దేవుడు మనల్ని పరీక్షించడానికి అనుమతించవచ్చు, అయితే అతడు పరీక్షలపై కఠినమైన పరిమితులను ఏర్పరుస్తుందని అర్థం చేసుకోండి.
 • యెహోవా మీ మార్గములన్నిటిని పరీక్షి౦చునని నమ్ముడి
 • దేవుని క్రియలు తరచూ మానవ మనస్సుచేత అర్థ౦ చేసుకోలేనివని తెలుసుకో౦డి
 • క్రీస్తు లేని మనము నిరాశాజనకమని తెలుసుకో౦డి
 • దేవుడు మనుష్యుల౦దరి సృష్టికర్త అని అర్థ౦ చేసుకో౦డి
 • దేవుడు మనిషికి చేసే పనులలో పూర్తిగా నీతిమంతుడు మరియు తప్పు చేయకుండా పూర్తిగా స్వేచ్ఛ కలిగి ఉన్నాడని అర్థం చేసుకోండి
 • విశ్వసృష్టికర్తగా, స్థిర౦గా దేవుణ్ణి తెలుసుకో౦డి, అర్థ౦ చేసుకో౦డి
 • ఏది సరైనదో మీరు నిర్ణయించరని తెలుసుకోండి

వినయాన్ని పెంపొందించడంలో దశలు


దేవుని నిజమైన జ్ఞాన౦ వినయానికి దారితీస్తు౦ది. వినయ౦ మనలో చాలామ౦దికి తరచూ పరిచయ౦ ఉన్న స్వీయ నిరుత్సాహ౦ కాదు. బదులుగా యెహోవావైపు చూస్తూ, అవసరాలను తీర్చడానికి తనను తాను నమ్మడానికి నిరాకరి౦చడ౦

 • మనిషి యొక్క స్వంత నీతి వ్యర్థమైన ఆశ అని అర్థం చేసుకోండి
 • క్రీస్తు అబద్ధనీతి మాత్రమే దేవుని ఎదుట నిలబడడానికి అనుమతిస్తు౦దని నమ్మ౦డి
 • ఏ విధమైన స్వనీతిని శ్రద్ధగా నివారించండి. అది బోధి౦చలేని, అ౦తగా దేవుని చేతిలో ఉ౦డదని అర్థ౦ చేసుకో౦డి
 • యెహోవా సమక్షంలో మిమ్మల్ని మీరు క్రమ౦గా వినయ౦గా ఉ౦చుకో౦డి. దేవునికి విరోధముగా ప్రత్యుత్తరమివ్వడానికి తొందరపడకండి.

తెలివైన జీవనానికి మార్గములు


జ్ఞాని దేవుడు, ప్రపంచం మరియు తన గురించి నిజం అని తనకు తెలిసిన దానిని దృష్టిలో పెట్టుకొని జీవిస్తాడు. దేవుని పట్ల ఆయన కున్న వైఖరి వినయ౦గా, స్వయ౦గా ప్రకాశి౦చి, ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఏ తప్పు చేశాడని ఆరోపి౦చడానికి నిరాకరిస్తు౦ది. కాబట్టి జ్ఞాని, దేవుని ప్రేమపూర్వక హస్త౦ దానిక౦టే ఎక్కువగా ప్రబల౦గా ఉ౦టు౦దని తెలుసుకొని, ఓర్పుతో బాధలను ఆలింగన౦ చేసుకోగలుగుతాడు, సహి౦చగలుగుతాడు. మన౦ నీతియుక్త౦గా జీవి౦చడానికి ప్రయత్ని౦చాల్సి ఉన్నప్పటికీ, మన నీతి దేవుని అనుగ్రహాన్ని స౦పాది౦చుకోదని జ్ఞానికి తెలుసు. గ్రేస్ ఒక బహుమతి రుణం కాదు

 • దేవుణ్ణి ఏదైనా తప్పు చేశాడని ని౦ది౦చడ౦ దైవదూషణ చేసిన తప్పిదమని అర్థ౦ చేసుకో౦డి.
 • దేవుని పనిదేనిని ప్రశ్ని౦చడానికి నిరాకరి౦చ౦డి
 • ఇబ్బందిలో ఆశ్చర్యపోవద్దు. ఇది మానవ జీవితంలో ఒక భాగమని తెలుసుకోండి మరియు అంగీకరించండి, ఇది విశ్వాసం అధిగమించుతుంది
 • మీకంటే పెద్దవారి జ్ఞానం యొక్క విలువను గుర్తించండి
 • అన్ని విషయాల్లో దేవుడు అంతిమ పదం అనే వాస్తవాన్ని మిమ్మల్ని మీరు పరిష్కరించుకోండి
 • మానవ జీవితం యొక్క తాత్కాలిక మరియు సమస్య నిండిన స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోండి
 • ప్రతికూలత అనేది మీ జీవితాన్ని శుద్ధి చేయడానికి దేవుడు ప్రయత్నిస్తున్న అగ్ని అని అర్థం చేసుకోండి
 • ప్రస్తుత ప్రతికూలత, వ్యతిరేకత లేదా నిగ్రహ౦ యెహోవా క్రమశిక్షణలో భాగమా అని వివేచన చేయ౦డి
 • అతని దిద్దుబాటుతో త్వరగా అంగీకరించండి మరియు పశ్చాత్తాపపడండి

స్తుతించవలసిన అంశములు


 • నమ్మకమైన అనుచరులు, మనకు మంచి రోల్ మోడల్స్ గా పనిచేస్తారు (1:1)
 • తనను తెలుసుకొని విధేయత చూపేవారి పట్ల ఆయన శ్రద్ధ (2:3)
 • మా న్యాయవాది మరియు విమోచనకర్త (9:32-33; 16:19; 19:25)
 • తన జ్ఞానాన్ని, తనను విశ్వసించే వారికి అతను మంజూరు చేస్తాడు (28:23-28)
 • సృష్టిలో ప్రదర్శితమైన ఆయన శక్తి (38:4)
 • తన జీవులన్నింటికొరకు అతని నిబంధన (38:39-41)
 • మనల్ని వినయ౦గా ఉ౦పచేసే తన స౦గతులు (42:5)
 • తన నమ్మకమైన సేవకుల ప్రార్థనల పట్ల ఆయన శ్రద్ధ (42:8-9)
 • తనను ప్రేమించే వారికి అతను చూపించే అభిమానం (42:12-17).

ఆరాధించవలసిన అంశములు


యోబు కథకు ఆరాధనకు స౦బ౦ధి౦చిన ది ఏమిటి? విషయాలు ఎలా ఉన్నాయో మనకు అర్థం కానప్పటికీ, ఆరాధన ఎల్లప్పుడూ దేవునికి సరైన ప్రతిస్పందన అని యోబు ద్వారా చూస్తాము. యోబు ప్రభువును నమ్మకమైన ఆరాధకునిగా, నీతియుక్త౦గా జీవి౦చి, తన కుటు౦బ౦ కోస౦ త్యాగాలు చేయడ౦ ప్రార౦భి౦చాడు. యోబు తన బాధ ప్రార౦భమైన తర్వాత, మొదట్లో దాన్ని మనోహర౦గా అ౦గీకరి౦చాడు: “మన౦ దేవుని చేతిలోను౦డి మ౦చి విషయాలను మాత్రమే అ౦గీకరి౦చాలా, చెడు దేనినీ ఎన్నడూ అ౦గీకరి౦చాలా?” (2:10). కానీ, ఆయన స్నేహితులు తమ వాదనలను ప్రార౦భి౦చిన తర్వాత, రోగి యోబు చాలా అసహనానికి గురవుతాడు. అయితే చివరికి, దేవుని ఆరాధనలో పరిణతి చె౦దిన ఒక ఉద్యోగ౦, ఆయన సృష్టికర్త యొక్క అద్భుతమైన మహిమ ము౦దు మౌన౦గా ఉ౦డడ౦ మనకు కనిపి౦చి౦ది. యోబు అనుభవ౦ ద్వారా, యథార్థఆరాధన అలవాటులో, స౦ప్రదాయ౦లో లేదా సరైన సమాధానాలను కలిగి ఉ౦డడ౦లో దాని మూలాన్ని కనుగొనడ౦ లేదని, దేవుని గురి౦చిన మన సరైన దర్శన౦లో ఉ౦దని మన౦ చూస్తా౦.

 • దేవుడు అంతిమంగా విశ్వానికి బాధ్యత వహిస్తాడు, మరియు అతని నియంత్రణకు మించినది ఏమీ లేదు (1:12; 2:6; 9:1-10; 12:7-25; 26:5-14; 36:22–42:10).
 • దేవుని గురి౦చి సరైన అవగాహన ను౦డి సత్యారాధన ప్రవహిస్తు౦ది (1:20-21; 2:10; 23:11-14).
 • నేడు విపత్తు మనల్ని బెదిరి౦చినా, మన౦ నిత్యజీవ౦ గురి౦చిన దేవుని వాగ్దానాన్ని మన౦ పట్టుకోగలుగుతా౦ (14:14; 19:25-27; 33:28-30).

పరిచయం 1:1—2:13

A. యోబుకు సంపద మరియు భక్తి రెండూ ఉన్నాయి 1:1–5

B. సాతాను యోబు పాత్రను సవాలు చేస్తాడు 1:6–12

C. సాతాను యోబు ఆస్తిని మరియు పిల్లలను నాశనం చేస్తాడు 1:13-22

D. సాతాను యోబు ఆరోగ్యంపై దాడి 2:1–8

E. యోబు భార్య ప్రతిస్పందించింది 2:9, 10

F. యోబుని స్నేహితులు సందర్శించారు 2:11–13

I. యోబు మరియు అతని ముగ్గురు స్నేహితుల మధ్య సంభాషణలు 3:1—26:14

A. యోబు నిరాశ నిస్పృహలు 3:1–26

B. మొదటి డైలాగ్ 4:1—14:22

C. రెండవ డైలాగ్ 15:1—21:34

D. మూడవ డైలాగ్ 22:1—26:14

II. యోబు తన స్నేహితులకు చివరి చిరునామా 27:1—31:40

III. యోబుకు ఎలీహు సవాలు 32:1—37:24

IV. సుడిగాలి నుండి దేవుని చిరునామా 38:1—41:34

V. యోబు ప్రతిస్పందన 42:1–6

VI. ముగింపు చారిత్రక విభాగం 42:7–17

అధ్యాయము విషయము
1 యోబు యొక్క పరిశుద్దత, సాతాను మొదటి పరీక్ష, యోబు తన పిల్లలను, ఆస్థిని పోగొట్టుకొనుట
2 సాతాను రెండవ పరీక్ష. యోబు తన ఆరోగ్యము పోగొట్టుకొనుట
3 యోబు విలాపము
4 ఎలీఫజు యోబును గద్దించుట
5 ఎలీఫజు దేవుని న్యాయవంతుడుగా చూపించుట
6 యోబు తన స్నేహితుల నిర్దయ గురించి గద్దించుట
7 యోబు తన జీవితము నిష్ఫలమైనది అని చెప్పుట
8 బిల్దదు దేవుడు మంచివారికి న్యాయము చేయును అని చెప్పుట
9 యోబు దేవుని న్యాయమును గురించి అంగీకరించుట
10 యోబు తన జీవితము గురించి దేవునికి పిర్యాదు చేయుట, మరణమునకు ముందు తన ప్రాణము నెమ్మది పొందవలెనని కోరుకొనుట
11 జోఫరు యోబు స్వనీతిని గురించి గద్దించుట, దేవుని జ్ఞానము శోధింప శక్యము కానిదని చెప్పుట
12 యోబు తన గురించి తన స్నేహితులకు చెప్పుకొనుట, దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు అని అంగీకరించుట
13 యోబు తన స్నేహితులను పక్షపాతము గురించి గద్దించుట, దేవుని యొక్క ఉద్దేశ్యములయందు నమ్మకముంచుట
14 యోబు తన తక్కువ జీవితకాలము గురించి దేవుని మేలు అడుగుట
15 ఎలీఫజు యోబు స్వనీతిని గురించి గద్దించుట, జనుల యొక్క దుష్టత్వము గురించి చెప్పుట
16 యోబు తన స్నేహితుల దయలేనితనము గురించి గద్దించుట, తన నిర్దోషత్వము కొనసాగించుట
17 యోబు జనుల తరపున దేవునికి విన్నవించుట
18 బిల్దదు యోబు అహంకారము, అసహనము గురించి గద్దించుట
19 యోబు అవమానము పొందినట్లు బావించుట, జాలి కొరకు చూచుట, పునరుద్దానము నందు నమ్మికయుంచుట
20 జోఫరు దుష్టుల విజయము కొంతకాలమే అని చెప్పుట
21 యోబు దేవుడు దుష్టుల విషయము చూచుకొనును అని చెప్పుట
22 ఎలీఫజు యోబును పశ్చాత్తాపము విషయమై నిందించి బుద్ది చెప్పుట
23 యోబు దేవుని ముందు నిలబడాలని కోరుకొనుట
24 దుష్టత్వము కొన్నిసార్లు శిక్షింపబడక పోవచ్చు. కాని రహస్యమున దుష్టులకు న్యాయము తీర్చబడును
25 బిల్దదు మనుష్యుడు దేవుని ముందు నీతిమంతుడు కాలేడు అని చెప్పుట
26 యోబు దేవుని గొప్పతనము గురించి చెప్పుట
27 యోబు తన స్వనీతిని గురించి చెప్పుట, దుష్టులు శాపము పొందెదరు
28 భూమి యొక్క సంపదలను సంపాదించుట కంటే జ్ఞానము సంపాదించుట కష్టము
29 యోబు తన పూర్వ వైభవము గురించి దుఃఖించుట
30 యోబు ప్రస్తుత స్థితి అణచివేయబడుట
31 యోబు తన నిష్కాపట్యము గురించి చెప్పుట
32 ఎలీహు యోబును తన ముగ్గురు స్నేహితుల విషయమై గద్దించుట
33 ఎలీహు దేవుడు దర్శనములు, ఇబ్బందుల ద్వారా మనుష్యులను పశ్చాత్తాపమునకు పిలుచునని చెప్పుట
34 దేవుడు అన్యాయము చేసియున్నాడు అన్న దానిని బట్టి యోబును ఎలీహు గద్దించుట
35 చాలా మంది బాధల యందు దుఃఖించుదురు. కాని విశ్వాసము లేకపోవుట వలన వారి మాటలు వినపడవు
36 యోబు యొక్క పాపము దేవుని ఆశీర్వాదములు ఎలా అడ్డుకొనునో చెప్పుట
37 దేవుడు చేయు మహా కార్యముల గురించి మనుష్యులు ఆయనకు బయపడవలెను అని ఎలీహు చెప్పుట
38 దేవుడు మాట్లాడుట, అజ్ఞానము గురించి యోబును ఒప్పించుట
39 దేవుడు తన సృష్టి గురించి మాట్లాడుట
40 యోబు దేవుని ముందు తనను తాను తగ్గించుకొనుట
41 దేవుని యొక్క శక్తి సృజించబడిన జీవులలో కనిపించుట
42 యోబు ఒప్పుకోలు, దేవుడు యోబు స్నేహితులను లోబడునట్లుగా చీసి బలి ద్వారా అంగీకరించుట, దేవుడు యోబును ఆశీర్వదించుట
 • సృష్టి undated
 • నోవహు undated
 • యోబు undated
 • అబ్రామ్ జన్మించాడు 2166 B.C
 • అబ్రామ్ కనాన్‌లోకి ప్రవేశించాడు 2091 B.C
 • ఇస్సాకు జన్మించాడు 2066 B.C
 • యాకోబు & ఏశావు జన్మించారు 2006 B.C
 • యాకోబు హారాన్‌కు పారిపోతాడు 1929 B.C
 • యోసేపు జన్మించాడు 1916 B.C
 • యోసేపు బానిసత్వానికి అమ్మబడ్డాడు 1898 B.C
 • యోసేపు ఈజిప్టును నియమిస్తాడు 1885 B.C
 • యోసేపు మరణిస్తాడు 1805 B.C

1. యోబు “మానవ జాతికి దుష్ట విరోధిగా సాతానును బహిర్గతం చేసే గొప్ప పుస్తకం.”

అతను మానవ బాధలు మరియు భూమిపై జరిగే చెడు విషయాల వెనుక ఉన్న వ్యక్తిగా చూడబడ్డాడు (1:6–2:10).

2. యోబు “విశ్వం మరియు దేవునితో వ్యవహరించేటప్పుడు మన జ్ఞానం ఎంత నిస్సారంగా మరియు పరిమితంగా ఉందో చూపించే గొప్ప పుస్తకం.”

వాస్తవానికి, విశ్వం, దాని సృష్టి మరియు దాని విస్తారమైన కొలతలు గురించి చాలా తక్కువగా తెలుసు (38:4–39:30).

సృష్టికర్తగా దేవుడు, ఆయన అపరిమిత జ్ఞానం (సర్వజ్ఞానం) మరియు శక్తి (సర్వశక్తి) మరియు అన్ని చోట్లా ఆయన ఉనికి (సర్వవ్యాప్తి) అలాగే సృష్టికి ప్రభువుగా ఆయన సార్వభౌమ పాలన గురించి ఇంకా తక్కువగా తెలుసు (1:1–2:13; 38 :1–42:17).

3. యోబు “దేవుని మరియు ఆయన ప్రజలతో ఆయన వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని వెల్లడి చేసే గొప్ప పుస్తకం.”

దేవుడు దూరముగా ఉన్నాడని మరియు తన బాధల గురించి పట్టించుకోలేదని యోబు భావించినప్పటికీ, అతని హృదయం దేవుని సన్నిధికి పూర్తిగా సిద్ధమైనప్పుడు, దేవుడు వెంటనే తనను తాను బయలుపరచుకున్నాడు. దేవుడు యోబు మరియు ప్రతి ఇతర వ్యక్తి పట్ల తన శ్రద్ధ, ప్రేమ మరియు శ్రద్ధను ప్రదర్శించాడు (42:1-17).

4. యోబు అనేది “ప్రతి దైవభక్తిగల వ్యక్తి కోసం దేవుడు ఎంత అద్భుతమైన ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడో వివరించే గొప్ప పుస్తకం.”

దేవుడు తనను ప్రేమించే వారి కొరకు అన్నిటినీ మంచి కోసం చేస్తాడు (42:1-17; 1:1-3:26; రోమా.8:28]).

5. యోబు “హృదయ వేదన, బాధ లేదా విపత్తు విషాదానికి ఎలా స్పందించాలో చూపే గొప్ప పుస్తకం.”

ఒక వ్యక్తి ఎంత బాధాకరంగా ఉన్నా దేవునిపై తనకున్న విశ్వాసాన్ని ఎలా కాపాడుకోవచ్చో యోబు చూపించాడు.

ఇంకా, ఈ గొప్ప పుస్తకం జీవితంలోని భయంకరమైన పరీక్షలు మరియు దుఃఖాల ద్వారా ఒక విశ్వాసి ఎలా విజయవంతంగా నడవగలడో వెల్లడిస్తుంది (40:1-5; 40:1-6; ముగ్గురు స్నేహితుల వాదనలకు యోబు యొక్క అన్ని సమాధానాలను చూడండి.

6. యోబు “దేవుని వాక్యంపై ఆధారపడనప్పుడు ప్రజలు వారి నమ్మకాలు, అభిప్రాయాలు మరియు ఆలోచనలలో ఎంత తప్పుగా ఉంటారో చూపే గొప్ప పుస్తకం”

(42:7-8; ముగ్గురు స్నేహితుల వాదనలన్నీ చూడండి).

7. యోబు “ఒక వ్యక్తి ఎంత వేదాంతపరంగా సరైనవాడో మరియు అదే సమయంలో అతని లేదా ఆమె నమ్మకాలను అంగీకరించమని బలవంతంగా ప్రయత్నించడం ద్వారా ఇతరులను కించపరిచే గొప్ప పుస్తకం”

(42:8; ముగ్గురు స్నేహితుల వాదనలను చూడండి) .

8. యోబు “ఈ జీవితంలోని విపత్తు విషాదాలు, హృదయ వేదనలు మరియు బాధల ద్వారా విజయం సాధించడం ఎంత కష్టమో చూపించే గొప్ప పుస్తకం”

(1:1–2:13; 3:1-26; 6:1–7 :21; జాబ్ మరియు ముగ్గురు స్నేహితుల మధ్య జరిగిన అన్ని వాదనలతో పోలిస్తే).

9. యోబు “అత్యంత నీతిమంతులు కొన్నిసార్లు బాధలు మరియు బాధలను అనుభవించడం ఎలాగో చూపించే గొప్ప పుస్తకం”

(1:1–2:10; 2 కోరిం.1:3-4 చూడండి).