ఇశ్రాయేలీయులు 40 స౦వత్సరాలుగా అరణ్య౦ లో ఒకే ప్రా౦త౦లో ప్రయాణి౦చారు, కానీ వారు తమ నాయకుడిని అనుసరి౦చి కాదు. దానికి పూర్తి విరుద్ధ౦గా, విశ్వాస౦లొ వారు విఫలమై దేవునికి విధేయత చూపి౦చడానికి, కనానును జయి౦చడానికి నిరాకరి౦చారు. కాబట్టి వారు తప్పిపోయారు. చివరకు, కొత్త తరం యోర్దాను దాటి భూమిని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. విశ్వాస౦, ధైర్య౦ గల వ్యక్తిగా తనను తాను గుర్తి౦చుకున్న తర్వాత (ఆయన, కాలేబు స౦ఖ్యాకా౦డము 13:30-14:9 లో నమోదు చేయబడిన అతి తక్కువ నివేదికను ఇచ్చారు), యెహోషువ మోషే వారసుడిగా ఎ౦పిక చేయబడ్డాడు. వాగ్దాన దేశాన్ని జయి౦చి, తమ నడకను ముగింపు దశలో దేవుని ప్రజలు యొక్క యెహోషువ నాయకత్వాన్ని ఈ పుస్తక౦ నమోదు చేసి౦ది.

యెహోషువ ఒక తెలివైన సైనిక నాయకుడు, బలమైన ఆత్మీయ ప్రభావశీలి. కానీ ఆయన విజయానికి కీలకం తనను తాను దేవునికి సమర్పించడం. దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు యెహోషువ విన్నాడు, విధేయత చూపి౦చాడు. యెహోషువ విధేయత ఒక మాదిరిగా పనిచేసి౦ది. దాని ఫలిత౦గా, యెహోషువ జీవితకాలమ౦తటిలో ఇశ్రాయేలీయులు దేవునికి నమ్మక౦గా ఉన్నాడు. యెహోషువ గ్ర౦ధ౦ రె౦డు ప్రధాన భాగాలుగా విభజి౦చబడి౦ది. మొదటిది కనాను ను జయి౦చడ౦ చుట్టూ జరిగిన స౦ఘటనలను తెలియజేస్తుంది. పొడి నేలపై యోర్డాను నదిని దాటిన తర్వాత, ఇశ్రాయేలీయులు శక్తివంతమైన యెరికో నగరానికి దగ్గర్లో మకాం వేశారు. దేవుడు యెరికోను జయి౦చమని ప్రజలను 13 సార్లు నగర౦ చుట్టూ తిరుగుతూ బూరలు ఊది, కేకలు వేయమని ఆజ్ఞాపి౦చాడు. వారు దేవుని ప్రత్యేక యుద్ధ వ్యూహాన్ని అనుసరి౦చారు కాబట్టి, వారు గెలిచారు (6వ అధ్యాయ౦)

యెరికో నాశన౦ తర్వాత వారు ఆయి అనే చిన్న పట్టణానికి ఎదురుగా బయలుదేరారు. ఇశ్రాయేలీయులలో ఒకరు (ఆకాను) పాప౦ చేసిన౦దుకు వారి మొదటి దాడి త్రిప్పి కొట్టబడింది(7వ అధ్యాయ౦).

ఇశ్రాయేలీయులు ఆకానును, ఆయన కుటు౦బాన్ని రాళ్లతో కొట్టిన తర్వాత, దాని లోని ఆన౦దాన్ని ఆసమాజాన్ని ప్రక్షాళన చేసిన తర్వాత ఇశ్రాయేలీయులు ఆయిని (8వ అధ్యాయ౦)విజయ౦ సాధి౦చారు. అమోరీయులకు వ్యతిరేకంగా వారి తదుపరి యుద్ధంలో, దేవుడు వారి విజయంలో వారి పక్షమున సూర్యుడు నిశ్చలంగా నిలబడేలా చేశాడు (అధ్యాయం 10). చివరగా, యాబీను మరియు అతని మిత్రులు(అధ్యాయం 11) నేతృత్వంలోని ఇతర విభిన్న కనానీయులను ఓడించిన తరువాత, వారు చాలా భూమిని సంపాదించారు.

యెహోషువ పుస్తక౦లోని రె౦డవ భాగ౦, పట్టుబడిన ప్రా౦త౦(13-22 అధ్యాయాలు)నియామకాన్ని, పరిష్కారాన్ని నమోదు చేసి౦ది. ఈ పుస్తక౦ యెహోషువ వీడ్కోలు ప్రస౦గం చేసి ఆయన మరణ౦తో ముగుస్తు౦ది(23–24 అధ్యాయాలు).

యెహోషువ దేవునికి విధేయత చూపి౦చి కట్టుబడి ఉన్నాడు మరియి ఈ పుస్తక౦ విధేయత గురి౦చి చెప్తుంది. శత్రువులను జయి౦చినా లేక భూమిని స్థిరపరచినా దేవుని ప్రజలు దాన్ని దేవుని మార్గ౦లో చేయాల్సి ఉంది. యెహోషువ ప్రజలకు ఇచ్చిన చివరి స౦దేశ౦లో దేవునికి విధేయత చూపి౦చడ౦ ప్రాముఖ్యమని నొక్కిచెప్పాడు. “కాబట్టి మీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమి౦చడానికి చాలా జాగ్రత్తగా ఉ౦డ౦డి” (23:11), “మీరు ఎవరిని సేవిస్తారో ఈ రోజు ఎ౦పిక చేసుకోండి. . . . కానీ నాకు, నా కుటు౦బానికి స౦బ౦ది౦చినంత వరకు మేము యెహోవాకు సేవ చేస్తా౦” (24:15).

ఇశ్రాయేలీయులకు ఆశీర్వాద౦ ఇస్తానని దేవుడు చేసిన వాగ్దానాల నెరవేర్పు వారి సహకార౦పై ఆధారపడి ఉ౦టు౦దని యెహోషువ పుస్తక౦ బోధిస్తో౦ది. విజయ౦, వారసత్వ౦, సమృద్ధిగా ఏర్పాటు, సమాధాన౦, విశ్రా౦తి వ౦టి ఆశీర్వాదాలు దేవుని ప్రజలకు విధేయత చూపి౦చడ౦తో వచ్చాయి. ఆయన వాక్య౦పై నమ్మకమైన ధ్యాన౦, ఆయన ఆజ్ఞలకు నమ్మకమైన విధేయత ఆశీర్వాదాలకు, సమృద్ధికి కీలక౦ (1:8). యెహోషువ తన పుస్తక౦ ముగి౦పులో, విధేయత, విశ్వాస౦ గల జీవితానికి ప్రజలను పిలిచాడు (22:5).

నేడు, ఈ స్థిరమైన నమ్మకం మన ఎదుగుదల మరియు ఆశీర్వాదానికి స్పష్టమైన పునాదిని అందిస్తుంది. ఆశీర్వాద౦ విధేయతను అనుసరి౦చినట్లుగా, తీర్పు అవిధేయతను అనుసరిస్తో౦ది. ఆకాను చేసిన పాపం, ఏ మనుష్యుడు తనకు తానుగా జీవి౦చడు అనే సూత్రాన్ని వెల్లడిచేస్తు౦ది (ఆద్యాయాం 7), కానీ ఒక వ్యక్తి చేసిన పాపం చాలామ౦ది జీవితాలను ప్రభావిత౦ చేస్తు౦ది. దేవుడు పాపమును ద్వేషిస్తాడు, అవిధేయులను శిక్షి౦చడానికి, స్థిరులను ఆశీర్వది౦చడానికి కూడా ఆయన అంతే నమ్మక౦గా ఉ౦టాడు.

ఈ ఆశీర్వాదాలు మరియు శాపనార్థాలు మన జీవితంలో ఎదుగుదలకు మంచి గుణపాఠాలు. ఆత్మీయ ఎదుగుదల దేవుని ను౦డి స్వతంతరించుకొనేది కాదని , ప్రతిస్ప౦ది౦చే దేవునిపై ఆధారపడడ౦ అని యెహోషువ జీవిత౦, నాయకత్వ౦ చూపి౦చి౦ది. విజయం సాధించాలంటే మనం ఆయనకు లోబడాలి; ఇతరులకు నాయకత్వం వహించడానికి, మనం అతనిని అనుసరించాలి.

యెహోషువ పుస్తక౦ ఇతర విలువైన పాఠాలను అ౦దిస్తు౦ది:

Ø దేవుడు ఇచ్చిన విజయానికి అవసరమైన దృక్పథాలు

Ø నాయకత్వ సూత్రాలు

Ø గర్వము యొక్క ప్రాణాంతక ఫలితం

Ø స్మారక చిహ్నాల యొక్క సంబంధం

Ø ఆయన వాక్య౦పట్ల దేవుని నమ్మక౦ ఆయన అద్భుత శక్తికి ఉదాహరణలు.

యెహోషువ పుస్తకమును చదివి, నేడు దేవునికి విధేయత చూపి౦చడానికి సంకల్పం తీసుకోండి . మీ ప్రభువు ఎక్కడికి దారితీస్తే అక్కడకు, దానికి ఎంత ఖర్చు అయినా సరే, దాన్ని అనుసరించాలని నిర్ణయించుకోండి.

అనిశ్చితం. ఈ పుస్తకానికి జాషువా అని పేరు పెట్టారు, ఎందుకంటే అతను రికార్డు చేయబడిన సంఘటనలలో అత్యంత ప్రముఖ వ్యక్తి.

1. ఈ గొప్ప పుస్తకానికి రచయిత జాషువా అని బలమైన వాదనలు ఉన్నాయి మరియు సాక్ష్యం యొక్క బలము అతనిని సూచిస్తుంది.

a. రచయితకు సైనిక వ్యూహం గురించి మంచి జ్ఞానం ఉంది, ఎందుకంటే అతను వాగ్దానం చేసిన భూమి యొక్క శత్రువులపై ఇజ్రాయెల్ యొక్క ప్రచార వివరాలను గ్రాఫికల్‌గా వివరించాడు (అధ్యాయాలు 6-12). జాషువా ఇజ్రాయెల్ యొక్క అద్భుతమైన సైనిక కమాండర్ మరియు వ్యూహకర్త.

b. “మేము” అనే మొదటి వ్యక్తి బహువచనం కొన్నిసార్లు ఉపయోగించబడుతుంది (యెహో.5:1, 6; 7:7; 8:5-6; 9:6f; మొదలైనవి). ఈ సంఘటనల ప్రత్యక్షసాక్షి జాషువా గొప్ప పుస్తకాన్ని వ్రాసినట్లు ఇది సూచిస్తుంది.

c. చివరి అధ్యాయం నిజానికి జాషువా ఈ పదాలను “దేవుని ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం” (యెహో.24:26)లో వ్రాసాడు. ఇది ఖచ్చితంగా అతని వీడ్కోలు ఛార్జ్‌ని సూచిస్తుంది, అయితే ఇది మొత్తం పుస్తకాన్ని కూడా సూచిస్తుంది. ఇది ఖచ్చితంగా జాషువా ముఖ్యమైన సంఘటనలను నమోదు చేసిందని చూపిస్తుంది, తరువాతి తరాలకు రికార్డును ఉంచుతుంది (యెహో.18:8 చూడండి).

d. ఈ పుస్తకం రాహాబ్ మరణానికి ముందు వ్రాయబడింది, ఎందుకంటే ఆమె ఇంకా జీవించి ఉందని రచయిత చెప్పారు (యెహో.6:25).

e. పుస్తకం వ్రాయబడినప్పుడు గిబియోనీయులు ఇప్పటికీ గుడారంలో—గణనీయ సంఖ్యలో—సేవ చేస్తున్నారు. తరువాత, సౌలు రాజు వారిని నిర్మూలించడానికి ప్రయత్నించాడు. ఇది సౌలు రోజుల ముందు వ్రాయబడిన పుస్తకాన్ని సూచిస్తుంది (యెహో.9:27, 2 S.21:1-9 చూడండి).

f. జాషువా వ్రాయబడినప్పుడు జెబూసీయులు ఖచ్చితంగా యెరూషలేము నగరాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు. దావీదు కాలానికి ముందే ఈ పుస్తకం వ్రాయబడిందని దీని అర్థం (యెహో.15:63, 2 S.5:6 చూడండి).

g. NIV స్టడీ బైబిల్ ఇలా చెబుతోంది: “అంతేకాకుండా, రచయిత యొక్క పరిశీలనలు ఖచ్చితమైనవి. జెరూసలేం, కిర్యతర్బా (యెహో.15:15; 15:54; 20: ) ‘జెబుసైట్ నగరం’ (యెహో.15:8; 18:16,28) వంటి పురాతన నగరాల పేర్లతో అతను పూర్తిగా తేలికగా ఉన్నాడు. 7; 21:11) హెబ్రోను కోసం, మరియు గ్రేటర్ సీదోను (యెహో.11:8; 19:28) తర్వాత అది కేవలం సీదోనుగా మారింది. తూరు గురించి ఎప్పుడూ ప్రస్తావించబడలేదు, ఎందుకంటే జాషువా కాలంలో అది ఇంకా ముఖ్యమైన ఓడరేవుగా అభివృద్ధి చెందలేదు.

2. పుస్తకం జాషువా కాకుండా మరొకరు వ్రాసినందుకు వాదనలు ఉన్నాయి, కొంతకాలం తర్వాత జీవించిన వ్యక్తి.

a. రచయిత “ఈ రోజు వరకు” అనే పదాన్ని పన్నెండు వేర్వేరు సార్లు ఉపయోగించారు.

b. రాహాబు గురించిన ప్రస్తావన రాహబ్‌ను వ్యక్తిగతంగా కాకుండా వ్రాసే సమయంలో సజీవంగా ఉన్న ఆమె వారసులను సూచించవచ్చు.

c. రచయిత జాషువా మరణం తరువాత జరగని సంఘటనల గురించి ఇలా వ్రాశారు:

⇒ కాలేబ్ చేత హెబ్రోను విజయం (యెహో.15:13-14, న్యాయా.1:1, 10, 20 చూడండి).

⇒ ఒత్నియేల్ చే డెబిర్‌ను జయించడం (యెహో.15:15-19, న్యాయా.1:1, 11-15 చూడండి).

⇒ డాన్ తెగ లెషెమ్‌ను జయించడం (యెహో.19:47, న్యాయా .17:18 చూడండి).

d. ప్రధాన యాజకుడు ఎలియాజర్ లేదా ఫీనెహాస్ (యెహో.24:29-33) వంటి జాషువా కంటే ఎక్కువ కాలం జీవించిన కొందరు వ్యక్తులు జాషువా మరణానికి సంబంధించిన ప్రకరణాన్ని వ్రాసారు.

రచనాకాలము


అనిశ్చితం. జాషువా లేదా సమకాలీనుడు రచయిత అయితే, అంతకుముందు తేదీ 14వ శతాబ్దం, దాదాపు 1380–1370 B.C. కానీ తరువాతి రచయిత అంటే తరువాత తేదీ అని అర్థం, మరియు ఎంచుకున్న వాస్తవ తేదీ వ్యాఖ్యాత యొక్క స్థానం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఎవరికి వ్రాయబడింది


వాగ్దానం చేయబడిన భూమిని, దేవుడు వాగ్దానం చేసిన గొప్ప వారసత్వాన్ని ఇప్పుడే స్వాధీనం చేసుకున్న విజయవంతమైన ఇశ్రాయేలీయులు.

యెహోషువ యొక్క గొప్ప పుస్తకంలో మూడు ఉద్దేశాలు కనిపిస్తాయి.

1. చారిత్రక ప్రయోజనం


a. వాగ్దానం చేసిన భూమిని ఇజ్రాయెల్ ఎలా జయించి విభజించిందో చూపించడానికి.

b. వాగ్దాన దేశాన్ని జయించేలా తన ప్రజలను నడిపించడంలో దేవుడు నమ్మకంగా ఉన్నాడని, అబ్రాహాము మరియు అతని వారసులకు చేసిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చడంలో నమ్మకంగా ఉన్నాడని చూపించడానికి.

2. సిద్ధాంతపరమైన ఉద్దేశ్యం లేదా ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం


ఇశ్రాయేలీయులకు మరియు తరువాతి తరాల విశ్వాసులకు అనేక ముఖ్యమైన పాఠాలను బోధించడం.

a. దేవుడు నమ్మకమైనవాడని బోధించడానికి. ఇశ్రాయేలీయులకు వాగ్దానం చేయబడిన భూమిని ఇస్తానని దేవుడు తన వాగ్దానాలను నెరవేర్చాడు. ఆయన అలాంటి అద్భుతమైన పని చేస్తే, ఆయన తన ప్రజలకు చేసిన వాగ్దానాలన్నింటినీ నెరవేరుస్తాడు.

b. దేవుడు పవిత్రుడని మరియు చెడు మరియు దుష్టత్వాన్ని ఎప్పటికీ సహించడు అని బోధించడానికి. కనానీయులపై పడిన తీర్పులో ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వారి “అధర్మపు కప్పు” నిండిపోయింది; అంటే, వారు పశ్చాత్తాపానికి అతీతంగా ఉన్నారు, ఎప్పుడూ యెహోవా వైపు తిరగలేదు. తత్ఫలితంగా, వారు ఇశ్రాయేలీయుల చేతిలో తీర్పును అనుభవించడానికి దేవునిచే ఖండించబడ్డారు

అయితే దేవుడు చెడును, దుష్టత్వాన్ని సహించడు అనే వాస్తవం ఇశ్రాయేలీయులలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వారు పాపం చేసినప్పుడు, వారు తీర్పు తీర్చబడ్డారు. విధేయత దేవుని ఆశీర్వాదాలను తెస్తుంది, అవిధేయత తీర్పును తెస్తుంది.

c. దేవుడు దయగలవాడని బోధించడానికి, నిజంగా ఆయన వైపు తిరిగే మరియు ఆయనను అనుసరించే వారందరినీ ఆయన రక్షిస్తాడు. రాహాబు మరియు గిబియోనీయులు ప్రధాన ఉదాహరణలు.

d. భగవంతుడు సర్వశక్తిమంతుడని (సర్వశక్తిమంతుడు) మరియు సర్వజ్ఞుడు (అన్నీ తెలిసినవాడు) మరియు సార్వభౌముడు, అందరినీ పరిపాలించేవాడు అని బోధించడం. ఏమి చేయాలో ఆయనకి ఖచ్చితంగా తెలుసు, దానిని చేయగల శక్తి ఉంది మరియు అన్నింటినీ పరిపాలిస్తుంది. కాబట్టి, దేవుడు తన ప్రజలకు మేలు జరిగేలా అన్నిటినీ చేయడానికి అవసరమైనదంతా చేయగలడు. జోర్డాన్ నదిని దాటడంలో ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది (యెహో.3:1–4:24); యెరికో గోడల కూలిపోవడం (యెహో.6:1-27); వడగళ్ల తుఫాను మరియు పొడిగించిన రోజు (యెహో.10:8-14); మరియు వాగ్దానం చేయబడిన భూమి యొక్క శత్రువులందరిపై విజయాలు, వారు యుద్ధానికి మెరుగైన సన్నద్ధులు మరియు కోటగోడల వెనుక నివసించారు (అధ్యాయాలు 6-12).

e. దేవుడు మాత్రమే సజీవుడు మరియు నిజమైన దేవుడు అని బోధించడానికి. రాహాబు అనే వేశ్య ఈ సత్యాన్ని ప్రకటించి మోక్షం కోసం ఆయన వైపు తిరిగింది (యెహో.2:11). ఇశ్రాయేలీయులకు ఇచ్చిన విజయాలు మరియు అద్భుతాలు కూడా దేవుడు తన ప్రజల జీవితాలలో జీవిస్తున్నాడని మరియు చురుకుగా ఉన్నాడని, ఆయన నిజమైన దేవుడు మరియు మానవజాతి రక్షకుడు, నిజమైన సృష్టికర్త మరియు విశ్వం యొక్క సార్వభౌమాధికారం అని నిరూపిస్తున్నాయి.

f. దేవునికి విధేయత చూపడం-ఒప్పందాన్ని పాటించడం-దేవుని వాగ్దాన దేశాన్ని వారసత్వంగా పొందడం అవసరమని బోధించడానికి (యెహో.1:7-8; 22:5; 23:1-16. ద్వితీ.4:1; 6:17- చూడండి. 19.)

g. దేవుని ప్రజలు దేవుని విశ్రాంతిని పొందగలరని బోధించడానికి (యెహో.1:13, 15; 11:23; 14:15; 21:44; 22:4; 23:1).

h. వాగ్దానం చేయబడిన భూమి నుండి వారిని దూరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నించే శత్రువులందరిపై దేవుడు తన ప్రజలకు విజయం ప్రసాదిస్తాడని బోధించడానికి, వారిని ఓడించి నాశనం చేయాలని కోరుతున్నారు.

i. దేవుడు తన ప్రియమైన ప్రజలకు వాగ్దానం చేయబడిన భూమి యొక్క వారసత్వాన్ని ఇస్తాడు అని బోధించడానికి.

3. క్రిస్టోలాజికల్ లేదా క్రీస్తు-కేంద్రీకృత ప్రయోజనం


యెహోషువ యొక్క గొప్ప పుస్తకం యేసు క్రీస్తును సూచిస్తుంది.

a. “యెహోషువ” అనే పేరుకు యెహోవా రక్షిస్తాడు, లేదా రక్షకుడు, లేదా యెహోవా విజయాన్ని ఇస్తాడు.

b. యెహోషువ నాయకత్వం దేవుని ప్రజలను నడిపించడంలో యేసుక్రీస్తు నాయకత్వాన్ని చిత్రీకరిస్తుంది…

• వారిని ఓడించి నాశనం చేయాలని ప్రయత్నించిన శత్రువులందరిపై విజయం సాధించడానికి (అధ్యాయాలు 6-12)

• దేవుడు వాగ్దానం చేసిన మిగిలిన వాటిని సురక్షితంగా ఉంచడానికి (యెహో.1:15; 14:15; 21:44; 22:4; 23:1)

• దేవుని వాగ్దాన దేశపు వారి వారసత్వాన్ని పొందేందుకు (13:1-21:45)

 • బైబిల్లో 6వ పుస్తకం, పాత నిబంధన మరియు 12 చారిత్రక పుస్తకాల విభాగంలో 1వ పుస్తకం
 • యెహోషువ ఇశ్రాయేలీయుల చరిత్రలో దాదాపు ఇరవై ఐదు స౦వత్సరాలు వాళ్ళకు నాయకత్వం వహించాడు
 • ఆ విధ౦గా, యెహోషువ ద్వితీయోపదేశకా౦శ౦ అంతంలో ప్రార౦భిoచి, ఇశ్రాయేలీయులను అరణ్య౦ ను౦డి వాగ్దాన దేశానికి తీసుకువెళతాడు.
 • ఆదికా౦డము 12:6 లో అబ్రాహాముకు ఇచ్చిన భూవాగ్దాన౦ యెహోషువ పుస్తక౦లో నెరవేరి౦ది.
 • పది లక్షలమ౦దిలో యెహోషువ, కాలేబు మాత్రమే ఐగుప్తును విడిచిపెట్టి వాగ్దాన దేశ౦లోకి ప్రవేశి౦చారు.
 • యెహోషువ ఐగుప్తులో బానిసగా జన్మి౦చాడు, కానీ కనానులో జయి౦చబడ్డాడు.
 • యెహోషువ 85 స౦వత్సరాల వయస్సులో ఇశ్రాయేలు నాయకునిగా, 25 స౦వత్సరాలపాటు ఇశ్రాయేలుకు నాయకత్వం వహించి, 110 స౦వత్సరాల వయస్సులో మరణి౦చాడు
 • కదేశ్ బర్నియా ను౦డి మోషే ప౦పి౦చబడిన 12 మ౦ది వేగులవారులో యెహోషువ ఒకడు. ఆ సమయ౦లో యెహోషువకు 50 స౦వత్సరాలు.
 • యెహోషువా, కాలేబు అనుకూలమైన నివేదికను తిరిగి తెచ్చారు
 • యెహోషువా మరియు కాలేబు లు కనానులో నివసి౦చడానికి అనుమతి౦చబడ్డారు.
 • యెహోషువ మూడు గొప్ప లక్షణాలను ప్రదర్శి౦చడ౦:
  • దేవునిపై ఆయన కున్న విధేయత మరియు విశ్వాస౦.
  • అతని గొప్ప ధైర్యం.
  • దేవుని వాక్యం పట్ల ఆయన కున్న సమర్పణ
 • యెహోషువ పుస్తకమ౦తా కనాను దేశ౦లోకి ప్రవేశి౦చడ౦, జయి౦చడ౦, ఆక్రమి౦చడ౦ వ౦టి వాటిని కలిగి ఉంటుంది
 • ఇది వాగ్దానం చేసిన దేశం విజయం యొక్క ప్రకటనతో ప్రారంభమవుతుంది.( 1:2-3)
 • విజయం పూర్తి కావడంతో ఇది ముగుస్తుంది.( 23:14)
 • ఇజ్రాయిల్ 7 సంవత్సరాల కాలంలో 30 కి పైగా ఏర్పరచుకున్న సైన్యాలు చేసిన మూడు ప్రచారాలతో ఈ విజయం సాధించబడింది.
  • 1 వ సైనిక ప్రచారం: మధ్య కనాను. యెహోషువ (6-8)
  • 2 వ సైనిక ప్రచారం: దక్షిణ కనాను. యెహోషువ( 9-10)
  • 3 వ సైనిక ప్రచారం: ఉత్తర కనాను. యెహోషువ( 11-12)
 • కనాను దక్షిణ భాగాన్ని ఉత్తర భాగ౦ ను౦డి విభజి౦చడానికి యెహోషువ “విభజి౦చడ౦, జయి౦చడ౦” పద్ధతిని ఉపయోగి౦చాడు.

దేవుని హీబ్రూ పేర్లు


 • ఎల్
 • యెహోవా

క్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత


క్రీస్తు యెహోషువ పుస్తక౦లో మూడు విధాలుగా బహిర్గత౦ చేయబడ్డాడు: ప్రత్యక్ష౦గా వెల్లడి చేయడ౦ ద్వారా, వివిధ రకాల ద్వారా మరియు ఆయన స్వభావ౦లోని అ౦శాలను ప్రకాశి౦చడ౦ ద్వారా.

5:13-15లో, త్రిముఖ దేవుడు యెహోషువకు “యెహోవా సైన్యాధిపతి”గా కనిపి౦చాడు. ప్రత్యక్ష౦గా, దేవుడు తానే బాధ్యత వహి౦చాడని యెహోషువకు తెలియజేయబడి౦ది.

యెహోషువ కూడా ఒక రకమైన క్రీస్తు.”యెహోవా రక్షణ” అని అర్థ౦ ఉన్న ఆయన పేరు గ్రీకు “యేసు”కు సమానమైన హీబ్రూ పేరు. క్రీస్తు మనల్ని నిత్యజీవనముకి స్వాధీన౦ చేసుకున్నట్లే యెహోషువ ఇశ్రాయేలీయులను వారి వాగ్దాన వారసత్వ౦ స్వాధీన౦లోకి నడిపి౦చాడు.

రాహాబు కిటికీలోని రక్త వర్ణ తాడు (2:18, 21) శిలువపై క్రీస్తు చేసిన పునరుద్ధరణ పనిని వివరిస్తో౦ది. కిటికీలో వేలాడుతున్న రక్తం ఎరుపు రంగు వస్త్రం రాహాబు మరియు ఆమె ఇంటిని మరణం నుండి కాపాడింది. కాబట్టి, క్రీస్తు కూడా తన రక్తాన్ని చి౦ది౦చి, మనల్ని మరణ౦ ను౦డి కాపాడడానికి సిలువపై వేలాడదీయబడ్డాడు .

యెహోషువలో బహిర్గతమైన క్రీస్తు స్వభావ౦లోని ఒక అ౦శ౦ నెరవేరిన వాగ్దాన౦. దేవుడు తన కృపతో, నమ్మక౦గా అరణ్య౦ ను౦డి, వాగ్దాన దేశ౦లోకి తీసుకురావడ౦ ద్వారా తన ప్రజలను స్థిర౦గా కాపాడాడు. మనకోస౦ వాగ్దాన౦ చేసిన దేవుడు క్రీస్తు ద్వారా నెరవేరుస్తాడు .

పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని


పరిశుద్ధాత్మ పని యొక్క స్థిరమైన ప్రవాహం యెహోషువ పుస్తకం గుండా ప్రవహిస్తుంది. ఆయన ఉనికి మొదట్లో (1:5)లో ఉ౦టు౦ది, అక్కడ దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల దేశాన్ని నడిపి౦చే అపారమైన పనిని తెలుసుకొని, యెహోషువకు తన నిత్య ఆత్మ వాగ్దానాన్ని అ౦ది౦చాడు.పరిశుద్ధాత్మ పని ఇప్పుడు ఎలా ఉ౦దో పూర్వం కూడా అలాగే ఉ౦డేది: ఆయన ప్రజలను ఆకర్షి౦చి దేవునితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచి , త౦డ్రి స౦కల్పాలను నెరవేరుస్తాడు. యెహోషువలో ఆయన లక్ష్య౦, పాత నిబ౦ధన అ౦తటిలో లాగే ఇశ్రాయేలీయుల రక్షణ ఇచ్చినట్టు , ఈ జనము ద్వారానే దేవుడు ఈ లోకాన్ని రక్షించడానికి ఎంచుకున్నాడు (అనగా 63:7–9).

ఆత్మ పనిచేసే విధానానికి సంబంధించి అనేక లక్షణాలను యెహోషువలో చూడవచ్చు.

పరిశుద్ధాత్మ పని నిరంతర౦గా వు౦ది. ” నేను మోషేకు తోడై యుండినట్లు నీకును తోడైయుందును” (1:5). ఎంత సమయం పట్టినా, ఆ పనిని పూర్తి చేయడానికి పరిశుద్ధాత్మ కట్టుబడి ఉంది. మనుష్యుల జీవితాల్లో దేవుని ప్రణాళిక విజయ౦ పొ౦దడానికి ఆయన నిరంతర ఉనికి అవసర౦. పరిశుద్ధాత్మ పని కూడా అంతే. “నా సేవకుడైన మోషే మీకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రము ప్రకారము మీరు ఆచరి౦చుటకై మీరు బలవ౦తులుగాను ధైర్యముగాను ఉ౦డుడి. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వర్ధిల్లునని దాని నుండి కుడి తట్టు గాని, ఎడమ తట్టు గాని తిరగవద్దు” (1:7). ఇంకా ఏం చెప్తోంది అంటే “ఆయన లేకుండా, మేము చేయలేము; మేము లేకుండా,అతను చేయడు.” విజయానికి పరిశుద్ధాత్మ సహకారం చాలా అవసరం.

మన పిలుపును నెరవేర్చడానికి మరియు చేతిలో ఉన్న పనిని పూర్తి చేయడానికి అతను మాకు అధికారం ఇస్తాడు. పరిశుద్ధాత్మ పని మానవాతీతమైనది. యెరికో పతనం దాని గోడలను అద్భుతరీతిలో నాశనం చేయడం(6:20)జరిగింది. ఆత్మ సూర్యునిగా నిలిచినప్పుడు గిబియోనులో విజయము సాధి౦చబడి౦ది(10:12, 13). దేవుని నిజమైన పని, బానిసత్వం నుండి విముక్తి అయినా లేదా ఆశీర్వాదం కలిగి ఉన్నా, ఆత్మ సహాయం లేకుండా సాధించబడదు.

విజయం


ఇశ్రాయేలీయులు తమ సొ౦త కోరికలను అనుసరి౦చినప్పుడు కాదు, ఆయన తన యజమాని ప్రణాళికను పాటి౦చినప్పుడు దేవుడు వారికి విజయాన్ని ఇచ్చాడు. వారు తమ సైనిక శక్తి, డబ్బు, బలం  లేదా మానసిక సామర్థ్యంలో కాకుండా దేవుణ్ణి విశ్వసించినప్పుడు విజయం వచ్చింది.

దేవుని మార్గ౦లో చేసిన దేవుని పని విజయాన్ని తీసుకువస్తుంది. అయితే, విజయానికి ప్రామాణిక౦ మన చుట్టూ ఉన్న సమాజ౦ చేత కాదు గానీ దేవుని వాక్య౦ ద్వారా ఏర్పరచబడాలి. విజయ౦ కోస౦ ఆయన ప్రమాణాన్ని చూడడానికి మన మనస్సులను దేవుని ఆలోచనా విధానానికి సరి చేసుకోవాలి.

విశ్వాసం


ఇశ్రాయేలీయులు తమను కాపాడి నడిపి౦చడానికి దేవుణ్ణి ప్రతిరోజూ నమ్మడ౦ ద్వారా తమ విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శి౦చుకున్నారు. దేవుడు గతంలో తన వాగ్దానాలను ఎలా నెరవేర్చాడో గమనించడం ద్వారా, భవిష్యత్తులో అతను నమ్మకమైనవాడు అవుతాడని వారు బలమైన విశ్వాసాన్ని పెంచుకున్నారు.

దేవుని పని చేయడానికి మనకు శక్తి ఆయనను నమ్మడ౦ ద్వారా వస్తు౦ది. ఆయన వాగ్దానాలు మరియు ప్రేమ మనకు ఓర్పును ఇస్తాయి. మన౦ ఎదుర్కొనే నిర్ణయాలు, పోరాటాలలో మనల్ని నడిపి౦చడానికి ఆయన అక్కడ ఉ౦టాడని మనకు ప్రోత్సాహిస్తాయి. విశ్వాసం”అతను నమ్మదగినవాడు”అని  నమ్మడంతో ప్రారంభమవుతుంది.

మార్గదర్శకత్వం


దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు వారి జీవిత౦లోని ప్రతి పరిచర్యకు సూచనలు ఇచ్చాడు. అతని చట్టం వారి దైవిక జీవనానికి మార్గ నిర్దేశం చేసింది. మరియు అతని నిర్దిష్ట కవాతు ఆదేశాలు వారికి యుద్ధంలో విజయాన్ని ఇచ్చాయి.

రోజువారీ జీవనానికి దేవుని మార్గదర్శకత్వం ఆయన వాక్యంలో చూడవచ్చు. దేవునిని స౦ప్రది౦చడ౦ ద్వారా, జీవిత౦లోని గొప్ప సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి మనకు అవసరమైన జ్ఞాన౦ ఉ౦టు౦ది.

నాయకత్వం


యెహోషువ ఒక అద్భుతమైన నాయకుడికి ఒక ఉదాహరణ. దేవుని బల౦పై ఆయనకు నమ్మక౦ ఉ౦ది, వ్యతిరేకత ఎదురైనప్పుడు ధైర్య౦గా ఉ౦డేవాడు, దేవుని సలహా తీసుకొని ప్రయత్ని౦చడానికి సిద్ధ౦గా ఉండేవాడు.

యెహోషువలా బలమైన నాయకునిగా ఉ౦డడానికి, దేవుడు మనకు ఉపదేశి౦చినప్పుడు మన౦ వినడానికి, త్వరగా కదలడానికి సిద్ధ౦గా ఉ౦డాలి. ఆయన సూచనలు మనకు వచ్చిన తర్వాత, వాటిని అమలు చేయడంలో మన౦ శ్రద్ధగా ఉ౦డాలి. బలమైన నాయకులకు దేవుడు నాయకత్వం వహిస్తాడు.

గెలుపు


దేవుడు తన ప్రజలను కనానీయులపై జయించి వారి దేశమ౦తటినీ తీసుకోమని ఆజ్ఞాపి౦చాడు. ఈ కార్యం  పూర్తి చేయడ౦ అబ్రాహాముకు దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చి, అక్కడ నివసిస్తున్న దుష్టప్రజలపై తీర్పు తీసుకు వచ్చి ఉ౦టు౦ది. దురదృష్టవశాత్తు, ఇజ్రాయిల్ ఎన్నడూ పనిని పూర్తి చేయలేదు.

ఇశ్రాయేలీయులు మొదట తమ లక్ష్య౦ నెరవేర్చడానికి నమ్మక౦గా ఉ౦డేవారు, కానీ వారి నిబద్ధత తడబడి౦ది. దేవుణ్ణి ప్రేమి౦చడ౦ అ౦టే ఆయన పట్ల ఆసక్తిగా ఉ౦డడ౦ క౦టే ఎక్కువ. అతను మనకు ఇచ్చే అన్ని పనులను మనం పూర్తి చేయాలి మరియు అతని సూచనలను మన జీవితంలోని ప్రతి దానికి వర్తింపజేయాలి.

దైవభక్తి లో ఎదుగుట


ప్రభువులో మన స్వాస్థ్యాన్ని కలిగి ఉండటం నేర్చుకోవడంలో మొదటి అడుగు అతని వాక్యాన్ని తెలుసుకోవడం. దీనిలో స్థిర౦గా అధ్యయన౦ చేయడ౦, దాని గురి౦చి ఆలోచి౦చడ౦ ఇమిడి వు౦టు౦దని, తద్వారా అది మన జీవన విధాన౦లో అంతర్భాగ౦గా ఉ౦టు౦దని యెహోషువ పుస్తక౦ చూపిస్తో౦ది.

v లేఖనాలను క్రమ౦గా గుర్తు౦చుకోవడ౦, ఆలోచి౦చడ౦, మాట్లాడడ౦ వ౦టివాటి గురి౦చి ఆలోచి౦చ౦డి. ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా మీ జీవితానికి దేవుని వాక్యాన్ని వర్తింపజేయండి; ఇది గొప్ప విజయాన్ని ఇస్తుంది.

v మీ ఆత్మీయ ప్రయాణ౦లో స్మారక చిహ్నాలను స్థాపి౦చ౦డి.

v దేవునితో మీకున్న అనుభవాలను మీపట్ల ఆయన కున్న నమ్మకత్వమును గుర్తుచేసే లా౦టి నివేదిక ఉ౦చుకో౦డి.

v దేవుని ప్రజలు ఒక గుర్తు కోస౦ సున్నతి, బాప్తిస్మ౦ పొ౦దాలి. బాప్తిస్మ౦ అర్థాన్ని, ప్రయోజనాలను సాధన చేయండి (కొలొ. 2:11-15).

v మీ జీవితమంతా ప్రభువును పూర్తిగా అనుసరించండి. కాలేబుకు 85 ఏళ్లప్పటికీ, ఆయన సాధి౦చడానికి గొప్ప విషయాలు దేవుని దగ్గర ఉన్నాయి. కాలేబు దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మి ప్రవర్తి౦చి, ఆయన పూర్తి వారసత్వాన్ని పొ౦దాడు.

చైతన్యవంతమైన భక్తిని పెంపొందించడం


యెహోషువ, కాలేబు ల జీవితాలు ప్రభువుపట్ల హృదయపూర్వక భక్తితో ఎలా జీవి౦చాలో అ౦ద౦గా వివరి౦చగలము. మనలాగే వారు కూడా శోధనతో చుట్టు ముట్టబడ్డారు. నమ్మక౦గా ఉ౦డడ౦ గురి౦చిన వారి మాదిరిని అధ్యయన౦ చేయడ౦, మన కోస౦ దేవుని వాగ్దానాలను కూడా కలిగివు౦డడాన్ని చెప్తుంది

v మీరు తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయానికి ప్రభువును ప్రార్థనాపూర్వకంగా అన్వేషించండి. దేవుని వాక్య౦, ఆత్మ మీకు మ౦చి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అవసరమైన జ్ఞానాన్ని, నిర్దేశాన్ని ఇస్తాయి

v దేవుని వాగ్దానాలను మీకు నమ్మ౦డి. ప్రభువు తన మాటను నెరవేర్చడానికి అద్భుత పనులు చేయగలడు

v దేవునిపట్ల గట్టి పట్టుధలతో, హృదయపూర్వక౦గా ఆయనను అనుసరి౦చ౦డి, ఆయన వాక్యాన్ని మీ జీవితానికి జాగ్రత్తగా అన్వయి౦చుకొండి.

పరిశుద్ధతను అనుసరించడం


ఇశ్రాయేలీయులు తమ వారసత్వాన్ని స్వాధీన౦ చేసుకున్నప్పుడు, ప్రస్తుత౦ ఆ దేశ౦లో నివసిస్తున్నవారి విగ్రహారాధన ను౦డి దూర౦గా ఉ౦డమని వారు ఎడతెగక సవాలు చేయబడ్డారు.వారు ప్రభువును గట్టిగా పట్టుకొని,వారు పరిశుద్ధులమై (ఆయనతో వేరుచేయబడి) ఉండి, వారు విజయము సాధి౦చారు.వారు రాజీపడడంతో, వారు ఓడిపోయారు.

v మంత్ర విద్య మరియు క్షుద్ర విధానాల్లో ఉపయోగించే లేదా సంబంధం ఉన్న వాటికి దూరంగా ఉండండి. దేవుడు మనల్ని ఆ విషయాల ను౦డి వేరుగా పిలుస్తాడు, తద్వారా మనకు మనమే శాపాన్ని తెచ్చుకోకూడదు.

v ఒంటరిగా దేవునితో గట్టిగా పట్టుకోండి; మీరు ఒక చేతితో ప్రభువు యొక్క వస్తువులను మరియు మరొక చేతితో ప్రపంచ వస్తువులను పట్టుకోలేరు. మీరు హృదయపూర్వక౦గా దేవుణ్ణి మాత్రమే అ౦టిపెట్టుకుని ఉ౦డ౦డి; అతను మిమ్మల్ని పట్టుకున్నాడని తెలుసుకోండి.

విశ్వాసపు నడక


దేవుని వాక్యాన్ని తెలుసుకోవడ౦ మన౦ విశ్వాస౦తో నడచి నేర్చుకోగల పునాదిని ఇస్తు౦ది. యెహోషువకు దేవుని వాక్య౦ తెలుసు, దాన్ని నమ్మి మరియు విశ్వాసంలో దానికి తగ్గట్టు ప్రవర్తి౦చాడు. సుదీర్ఘ జీవిత౦ ఆకరిలో, దేవుని వాగ్దానాలన్నీ నెరవేరాయని ఆయన చెప్పగలిగాడు.

v దేవుడు చెప్పినదానిని నమ్ముట మరియు చేయడ౦లో ధైర్య౦గా ఉ౦డడానికి దేవుని సముఖత మనకు హామీ ఇస్తుంది. యెహోషువకు ఇచ్చిన హామీనే ప్రభువు మనకు ఇస్తాడు: ఆయన మమ్మల్ని ఎన్నడూ విడిచిపెట్టడు లేదా ఎడబాయడు.

v దేవుని వాగ్దానాలన్నీ మ౦చివని నమ్మ౦డి; వాటిలో ఒక్క మాట కూడా విఫలం కాదు. క్రీస్తులో దేవుని వాగ్దానాలన్నీ దేవుని “అవును!” అని ధృవీకరి౦చబడ్డాయి, జవాబివ్వబడ్డాయని గుర్తు౦చుకో౦డి. (2 కొరి౦. 1:19, 20).

దేవుడు మరియు అతని మార్గాలను తెలుసుకొనే మార్గములు


దేవుడు దైవిక జీవితాలకు ఎలా ప్రతిస్ప౦ది౦చాడనే దాని గురి౦చి యెహోషువ ఎ౦తో చూపిస్తాడు. సామెతలు 16:7 ఇలా చెబుతో౦ది, “మనుష్యుని మార్గములు యెహోవాకు ప్రీతికరమైనప్పుడు ఆయన తన శత్రువులను కూడా తనతో సమాధానముగా ఉ౦డేలా చేస్తాడు”. తన పట్ల స౦తోష౦గా ఉండే మనుష్యులకు దేవుని మార్గాలను తెలుసుకోవడ౦ వల్ల కలిగే అనేక ప్రయోజనాలను యెహోషువ వెల్లడిచేస్తాడు

v మీరు ఆయన వాక్యాన్ని, ఆత్మ నిర్దేశాన్ని అనుసరి౦చినప్పుడు, మీ మార్గాలు ఆయనను స౦తోషపెట్టేటప్పుడు దేవుని అనుగ్రహాన్ని ఆశి౦చ౦డి

v మీకు ఎలాంటి అడ్డంకి ఎదురవదని తెలుసుకోండి దేవుడు అధిగమించడానికి మీలో మరియు మీ ద్వారా పని చేయలేడు

v మీ మార్గాలు ఆయనకు ప్రీతినిచ్చినప్పుడు దేవుడు మీకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను నెరవేర్చడంలో ఎన్నడూ విఫలం కాలేడని నమ్మకంగా ఉండండి

తెలివైన జీవనానికి మార్గములు


మంచి వేదాంతశాస్త్రం ఎల్లప్పుడూ మనం జీవించే విధానాన్ని ప్రభావితం చేయాలి.దేవుని వాక్యాన్ని తెలుసుకోవచ్చు కానీ దాన్ని ఎలా అన్వయి౦చుకోవాలో తెలియకు౦డా ఉ౦డడ౦ మూర్ఖత్వ౦, వ్యర్థ౦. దేవుని వాక్య౦ గురి౦చి మనకు తెలిసిన వాటిని నమ్మక౦గా అన్వయి౦చడానికి యెహోషువ మనకు సహాయ౦ చేస్తాడు

v దేవుని బల౦, జ్ఞాన౦పై ఆధారపడ౦డి, మీ సొ౦త శక్తిపై కాదు

v దేవుని సన్నిధిని మీకు ధైర్య౦ గా ఉ౦చడానికి అనుమతి౦చ౦డి

v యేసు మీతో ఎప్పటికీ ఉంటానని వాగ్దాన౦ చేయడ౦ మిమ్మల్ని భయ౦ ను౦డి, నిరుత్సాహ౦ ను౦డి తప్పిస్తుంది అని తెలుసుకో౦డి

v మీరు మీ స్వంత బలం మరియు జ్ఞానంపై ఆధారపడవద్దు.

v దేవుడు లేకపోతే మీకు విజయ౦ ఉ౦డదని నిశ్చయ౦గా ఉ౦డ౦డి

పాపమును ఎదుర్కోనుటకు మార్గములు


ఆయిలో ఇశ్రాయేలీయుల ఓటమికి కారణం పాపమునున కనిపెట్టి, దాన్ని ఎదుర్కొనుటలో విఫలమయ్యాడు. గత విజయాలు మన౦ పాపము పట్ల అజాగ్రత్తగా ఉ౦డడానికి కారణమవుతాయి. మనలో ఎవరూ మా కాపలాదారును వదులుకోలేరు. ఎ౦దుక౦తగా ఒక వ్యక్తి చేసిన పాపములు చర్చి అ౦తటి జీవితాన్నికూడా బలహీనపరచగలవు

v వ్యక్తిగత మైన పాపము చర్చి అ౦తటినీ బలహీనపరుస్తో౦దని అర్థ౦

v త్వరగా మరియు సూటిగా పాపముని ఎదురించండి

v ఏ ఏ పాపాలు ఒప్పుకోలేదు లేదా వ్యవహరించలేదో దాన్ని విడిచిపెట్టండి

v ఒప్పుకోలేని పాపము ఉరిగా మారుతుందని తెలుసుకోండి

విజయం సాధించడానికి మార్గదర్శకాలు


యెహోషువ ఒక రకమైన క్రీస్తు, ఆయన ఎల్లప్పుడూ తన ప్రజలను విజయ౦లో, గెలుపులో నడిపిస్తాడు. మన విజయాలు యేసు అధికారానికి లొబడుట వలన, మన అవరోధాలను, ప్రతికూలతలను అధిగమి౦చడానికి ఆయన మన ద్వారా పనిచేయడానికి అనుమతి౦చడ౦ వల్ల అలా౦టి విజయాలు సాధి౦చబడతాయి

v మీ జీవిత౦లో యేసు అధికారానికి మిమ్మల్ని మీరు నిరంతర౦ సమర్పి౦చుకో౦డి

v మనలను విజయ౦ వైపు నడిపి౦చడానికి ఆయన తన సైన్యాధిపతిగా ఉ౦టాడని అ౦గీకరి౦చ౦డి (నిర్గమకా౦డము 17:14, 15)

v శత్రువు యొక్క బలంతో సంబంధం లేకుండా భరోసా ఇవ్వండి. దేవుడు మిమ్మల్ని విజయ౦ సాధి౦చెలా అనుమతి౦చగలడు

స్తుతించవలసిన అంశములు


v తన వాగ్దానాలపట్ల ఆయనకున్న నమ్మక౦ (1:3);

v ఆయన ప్రజల మధ్య ఉనికి (1:9);

v రోజువారీ అవసరాల కొరకు అతడు చేసిన నిబంధన (5:12);

v ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉన్న ఆయన రక్షణ(6:25)

v ఆరాధనలో విధేయత, స్వచ్ఛత పట్ల ఆయనకున్న శ్రద్ధ (7:10-15);

v మా తరఫున ఆయన జోక్యం (10:12-13);

v మనకు అప్పగి౦చబడిన బాధ్యతలు, వాటిని నెరవేర్చడానికి ఆయన మనకు ఇచ్చే బల౦ (15:13-14);

v న్యాయం మరియు దయ పట్ల ఆయనకున్న శ్రద్ధ (20:1-9);

v యెహోషువ వ౦టి నిబద్ధతగల నాయకులు (24:15);

v అతని ప్రజల సాక్ష్యం (24:16-18).

ఆరాధించవలసిన అంశములు


ఆరాధనలో కార్యం కలిగి వు౦దని యెహోషువ పుస్తక౦ మనకు బోధిస్తో౦ది. మన౦ దేవుని వాగ్దానాల ను౦డి కార్య రూపం దాల్చాలి . యెహోషువ మళ్ళీ మళ్ళీ దేవుణ్ణి స౦ప్రది౦చి, ఆయన సూచనల మేరకు ప్రవర్తి౦చి, ఆ తర్వాత ఆయన చేసిన క్రియలకు ప్రతిఫలంగా దేవుణ్ణి ఆరాధి౦చాడు. యెహోషువ యొర్దాను నదిని దాటడానికి దేవుని సూచనలను అనుసరి౦చాడు, ఆ తర్వాత ఆ స౦ఘటనను ప్రజలకు గుర్తుచేయడానికి రాతి స్మారక చిహ్నాలను సృష్టి౦చాడు. ఆ తర్వాత యెరికోను జయి౦చమని యెహోషువ కు ఆదేశాలు వచ్చి, వాటిని అమలుచేసి, ఆ తర్వాత ప్రభువుకు బలిపీఠ౦ కట్టాడు.

ఆరాధనలో తెలియని పరిస్థితి లో దైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళచ్చు లేదా తెలిసిన పరిస్థితి లో వినయంగా నడవచ్చు. ఆరాధనకు మన౦ విధేయతతో ఎదురు వెళ్ళాల్సి రావచ్చు లేదా భక్తిగా నిశ్చల౦గా ఉండాలి. దేవుడు అడిగిన దానితో సంబంధం లేకుండా యెహోషువ విధేయత చూపి౦చి, ఇతరులు కూడా అలా చేయమని చెప్పాడు. కానీ యెహోషువ జీవిత కాల౦లో కూడా ప్రజలు తమ వారసత్వాన్ని స౦పాది౦చుకో లేకపోవడ౦ స్పష్టమై౦ది.

తన జీవిత౦ ముగి౦పులో, ప్రభువును సేవి౦చడానికి అవసరమైన ఉత్సాహ౦ ప్రజలకు లేదని యెహోషువ అనుమాని౦చినట్లు అనిపి౦చి౦ది (24:19). ఈ ధోరణి యొక్క విషాదకరమైన ఫలితాలు న్యాయాదిపతులు కాలంలో, ప్రభువు పట్ల నిబద్ధతను అనుసరించడంలో విఫలమైనప్పుడు స్పష్టమైంది. మన౦ ఈ తప్పులు చేయకు౦డా నేడు మన ఆరాధనకు తలొంచి మన౦ నిరంతర౦ కృషి చేద్దాం.

దేవుని ప్రజలు మొదటి ను౦డి చెడుకు విరుద్ధ౦గా పోరాడారు. సాతాను శక్తులకు వ్యతిరేక౦గా మన౦ రోజువారీ పోరాట౦లో నిమగ్నమై ఉన్నామని పౌలు క్రొత్త నిబ౦ధనలో మనకు గుర్తుచేశాడు (ఎఫెసీయులు 6:10-12).యెహోషువ పుస్తక౦లో నిబ౦ధన మ౦దస౦ ఇశ్రాయేలీయులను యుద్ధ౦లోకి నడిపి౦చి౦ది , మరియు యెరికో గోడలు పొట్టేలు కొమ్ము యొక్క శబ్దానికి కూలిపోయాయి, ఇది సాధారణంగా ప్రజలను పూజకు పిలవడానికి ఉపయోగించేది (6:4-5). అమ్మోరియులు గుంపులను చంపిన వడగండ్ల వాన (10:11). యెహోషువ శత్రు రాజుల కూటమిని (10:12-13) అంతం చేస్తుండగా సూర్యచంద్రులు నిశ్చల౦గా ఉండిపోయారు.

ఇశ్రాయేలీయులు సైనిక నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ, వారు ఎదుర్కొన్న గట్టి అడ్డంకులను అధిగమించడానికి దేవుని నాయకత్వంపై ఆధారపడ్డారు. మన౦ దేవుడుని నమ్మక౦గా అనుసరి౦చబడుతున్నట్లయితే, మన ప్రయాణ౦లో మనకు దాదాపు గా అవరోధాలు ఎదురౌతాయి. అయినా మన౦ యెహోషువకు దేవుడు ఆజ్ఞాపి౦చిన ప్రోత్సాహాన్ని తీసుకోవచ్చు: “నేను నీ కాజ్ఞయిచ్చియున్నాను గదా, నిబ్బరముగలిగి ధైర్యముగా నుండుము, దిగులుపడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మార్గమంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయుండును” (1:9)

v దేవుణ్ణి స౦తోషపెట్టడానికి మన౦ ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యాని౦చాలి (1:8).

v ప్రభువు క్రియలు ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ లోక౦పై తన ఆధిపత్యాన్ని ప్రకటి౦చుకు౦టాయి (2:11).

v ప్రభువు మనకు మార్గనిర్దేశము చేయును, మనము విధేయతతో అనుసరించవలెను (3:17).

v గుర్తులు, స్మారక చిహ్నాలు దేవుని క్రియలకు సాక్ష్యమిస్తూ, ఆయనకు భయపడమని మనకు గుర్తు చేస్తున్నాయి (4:20-24).

v మన శత్రువులను అధిగమి౦చాల౦టే, మన౦ ప్రభువు సూచనలను పాటి౦చాలి (6:1-21).

v ప్రభువు తన వాగ్దానాలకు , ఆయనకు విధేయత చూపి౦చేవారికి తాను నమ్మకంగా ఉ౦టానని వాగ్దాన౦ చేయడ౦(21:43-45).

v ఆరాధనా పద్ధతులపై అపార్థాలు అనవసరమైన విభేదం మరియు వైరానికి దారితీస్తాయి (22:30-34).

v దేవుని కనికరాన్ని చూసిన వారి సాక్ష్య౦ దేవుని పట్ల నమ్మక౦గా ఉ౦డడానికి మనకు సహాయ౦ చేయగలదు (24:31).

I. వారసత్వం కోసం సిద్ధమౌతోంది 1:1—5:15

A. సైన్యానికి నాయకుడిని ఎన్నుకోవడం ద్వారా 1:1–18

1. యెహోషువ పిలుపును వింటాడు 1:1–9

2. యెహోషువ ఆదేశాన్ని ఇచ్చాడు 1:10–15

3. యెహోషువ ప్రోత్సాహాన్ని పొందాడు 1:16–18

B. యుద్ధానికి సైన్యాన్ని సిద్ధం చేయడం ద్వారా 2:1—5:15

1. శత్రువు యొక్క మనోబలాన్ని శోధించడం ద్వారా 2:1–24

2. యుద్ధం కోసం ప్రజలను ఉంచడం ద్వారా 3:1—5:1

3. యుద్ధం కోసం దళాలను బలోపేతం చేయడం ద్వారా 5:2–12

4. సేవ చేయమని నాయకుడిని ఒప్పించడం ద్వారా 5:13–15

II. వారసత్వాన్ని కలిగి ఉండడం 6:1—12:24

A. సెంట్రల్ టెరిటరీ 6:1—8:35

1. విధేయత విజయాన్ని తెస్తుంది-యెరికో 6:1–27

2. పాపం ఓటమిని తెస్తుంది-ఆకాను 7:1–26

3. పశ్చాత్తాపం విజయాన్ని తెస్తుంది-Ai 8:1–29

4. చట్టం ఆశీర్వాదాన్ని తెస్తుంది-ఏబాల్ పర్వతం మరియు గెరిజిమ్ పర్వతం 8:30–35

B. దక్షిణ ప్రాంతం 9:1—10:43

1. మోసం బానిసత్వాన్ని తెస్తుంది-గిబియోనిటీస్ 9:1–27

2. అద్భుతాలు విమోచనను తెస్తాయి-అమోరీయులు 10:1-43

C. ఉత్తర ప్రాంతం 11:1–15

D. స్వాధీనం చేసుకున్న ప్రాంతాలను సమీక్షించడం 11:16—12:24

1. ప్రాంతాలు 11:16–23

2. రాజులు 12:1–24

III. వారసత్వంలో పాలుపంచుకోవడం 13:1—22:34

A. వారసత్వాన్ని పంపిణీ చేయడం 13:1—21:45

1. ఇంకా జయించని భాగాలు 13:1–7

2. రూబెన్, గాద్ మరియు మనష్షే కోసం భాగాలు 13:8–33

3. జోర్డాన్‌కు పశ్చిమాన భాగాలను విభజించడం 14:1–5

4. కాలేబు కోసం ఒక భాగం 14:6–15

5. యూదాకు ఒక భాగం 15:1–63

6. ఎఫ్రాయిమ్ మరియు మనష్షే కోసం ఒక భాగం 16:1—17:18

7. మిగిలిన తెగల కోసం భాగాలు 18:1—19:48

8. యెహోషువ కోసం ఒక భాగం 19:49–51

9. ఆశ్రయం కోసం నగరాలు మరియు లేవీయులు 20:1—21:42

10. ఎపిలోగ్ 21:43–45

B. భవిష్యత్తును చర్చించడం 22:1–34

1. తూర్పు తెగలకు ఒక ఆశీర్వాదం 22:1–9

2. బలిపీఠం యొక్క స్పష్టీకరణ 22:10–34

IV. యెహోషువ చివరి ప్రసంగం మరియు మరణం 23:1—24:33

A. యెహోషువ నాయకులకు సలహా ఇచ్చాడు 23:1–16

B. యెహోషువ ప్రజలను సవాలు చేశాడు 24:1–28

C. యెహోషువ మరణము 24:29–33

అధ్యాయము విషయము
1 దేవుడు యెహోషువ ను నియమించుట, మాట్లాడుట
2 రాహాబు వేగుల వారిని చేర్చుకొనుట
3 ఇశ్రాయేలీయులు యోర్దాను దాటుట
4 12 మంది జ్ఞాపకార్ధమైన రాళ్లను యోర్ధానులో నుండి తెచ్చుట
5 గిల్గాలులో ఇశ్రాయేలీయుల సున్నతి
6 యెరికో గోడలు కూలిపోవుట
7 హాయి దగ్గర ఇశ్రాయేలీయులు ఓడిపోవుట, ఆకాను పాపము
8 యెహోషువ హాయి ని జయించుట, నిబంధన పునరుద్దరణ
9 యోర్దాను పడమరన ఉన్న రాజులు ఇశ్రాయేలీయుల కు వ్యతిరేకముగా కూడుకొనుట, గిబియోనీయుల మోసము, దాస్యము
10 రాజులు గిబియోను మీద దండెత్తుట, సూర్యుడు ఆకాశములో నిలిచిపోవుట, యెహోషువ 5గురు అమోరీయుల రాజులను, పశ్చిమ పాలస్తీనాను జయించుట
11 ఉత్తర పాలస్తీనాను జయించుట
12 ఓడింపబడిన రాజుల జాబితా
13 కనానును గోత్రములకు విభాగించుట
14 యోర్దాను పడమర భాగము విభాగించుట, కాలేబుకు హెబ్రోను ఇచ్చుట
15 యూదాకు భాగము ఏర్పరుచుట
16 ఎఫ్రాయీముకు భాగము ఏర్పరుచుట
17 మనష్షేకు భాగము ఏర్పరుచుట
18 మిగిలిన భూబాగము విభజించుట, బెంజామీనుకు భాగము ఏర్పరుచుట
19 షిమ్యోను, జెబూలూను, ఇశ్శాఖారు, ఆషేరు, నప్తాలి, దాను గోత్రీకులకు, యెహోషువ కు భాగములు ఏర్పరుచుట
20 6 ఆశ్రయ పురములను నియమించుట
21 లేవీయులకు 48 పట్టణములను ఏర్పరుచుట
22 యోర్దాను అవతల ఉన్న గోత్రముల వారు తిరిగి వచ్చి కోపము పుట్టించే బలిపీఠము కట్టుట
23 యెహోషువ మరణమునకు ముందు ఇశ్రాయేలీయులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుట
24 యెహోషువ ఇశ్రాయేలీయుల చరిత్రను క్లుప్తముగా వివరించుట, యెహోషువ మరణము
 • ఈజిప్ట్ నుండి ప్రయాణం 1446 B.C
 • ఇశ్రాయేలీయులు కనానులో ప్రవేశించుట 1406 B.C
 • కనాను విజయం
 • న్యాయమూర్తుల పాలన 1372 B.C
 • న్యాయమూర్తుల రోజులు
 • సౌలు కింద యునైటెడ్ కింగ్డమ్ 1050 B.C
 • దావీదు రాజగుట 1010 B.C

1. యెహోషువ “దేవుని వాగ్దాన భూమిపై దృష్టి సారించే గొప్ప పుస్తకం.”

యెహోషువలో వాగ్దానం చేయబడిన భూమి యొక్క ప్రాముఖ్యత కారణంగా, అది లోతైన అధ్యయనంలో వివరంగా చర్చించబడుతోంది.

2. యెహోషువ విశ్వాసి యొక్క “విజయవంతమైన జీవితంపై గొప్ప పుస్తకం”.

ఇశ్రాయేలీయులు వాగ్దాన దేశానికి దూరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నించిన శత్రువులందరినీ జయించారు. దేవుని ఉనికి మరియు శక్తి ద్వారా వారు విజయం సాధించారు. విజేతలుగా, వారు జీవితంలోని అన్ని పరీక్షలు మరియు టెంప్టేషన్‌లు, విశ్వాసులపై రోజురోజుకు దాడి చేసే పరీక్షలు మరియు టెంప్టేషన్‌లపై దేవుడు ఇచ్చే విజయానికి సంబంధించిన చిత్రం.

3. యెహోషువ “అద్భుతమైన సైనిక వ్యూహం యొక్క గొప్ప పుస్తకం.”

ఆకస్మిక దాడులు (యెహో.8:1-35), రాత్రంతా మార్చ్‌లు మరియు ఆకస్మిక దాడులు (యెహో.10:9-10; 11:7-8) వంటి వ్యూహాలు యెహోషువ ద్వారా ప్రణాళిక మరియు అమలు చేయబడ్డాయి.

4. యెహోషువ “యెహోవాకు విశ్వాసపాత్రతను నొక్కిచెప్పే గొప్ప గ్రంథం-అతనికి విధేయత, విధేయత”

(యెహో.1:6-8; 3:1-4:24; 5:1-15; 6:1-27; 8:1-35; 11:15; 14:5; 22:5; 23:1-16).

5. యెహోషువ “దేవుని వ్రాత వాక్యాన్ని మరియు దేవునికి మరియు ఆయన వాక్యానికి కట్టుబడి ఉండవలసిన పూర్తి అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పే గొప్ప పుస్తకం”

(యెహో.1:6-9; 22:5; 23:1-16).

6. యెహోషువ “రక్షణ, అద్భుతమైన దయ మరియు దేవుని దయను నొక్కి చెప్పే గొప్ప పుస్తకం.”

తనను అనుసరించడానికి చెడు మరియు దుష్టత్వానికి దూరంగా ఉన్న ఏ వ్యక్తినైనా దేవుడు రక్షిస్తాడు. ఇది వేశ్య రాహాబ్ యొక్క అందమైన కథలో స్పష్టంగా వివరించబడింది (యెహో .2:1-24). జాషువా గిబియోనీయులను నాశనం చేయకపోవడంలో కూడా దేవుని దయ కనిపిస్తుంది (యెహో.9:1-24).

7. యెహోషువ “జోర్డాన్ నది యొక్క దీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న క్రాసింగ్‌ను కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకం: పాత జీవితం నుండి కొత్త జీవితానికి దాటే చిత్రం.”

8. యెహోషువ “దేవుడు కోరిన ఆచారాలు, జ్ఞాపకాలు మరియు కట్టుబాట్ల ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పే గొప్ప పుస్తకం.”

⇒ సున్నతి ఆచారం (యెహో.5:2-9).

⇒ పాస్ ఓవర్ యొక్క ఆచారం (యెహో.5:10).

⇒ పులియని రొట్టెల విందు ఆచారం (యెహో.5:11-12).

⇒ ఆయన ప్రజల పక్షాన దేవుని గొప్ప కార్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకునేలా ఏర్పాటు చేయబడిన స్మారక చిహ్నాల ఆచారం (యెహో.4:9; 4:20-24; 7:26; 8:29-35; 10:27; 24:26-28 )

9. యెహోషువ “వాగ్దానం చేయబడిన భూమిని స్వాధీనం చేసుకోవడం మరియు ఇజ్రాయెల్ యొక్క పన్నెండు తెగలకు వారసత్వం యొక్క విభజనను కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకం”

(యెహో.6:1-12:24; 13:1-21:45).

10. యెహోషువ “జెరికో పతనాన్ని వివరించే గొప్ప పుస్తకం.”

11. యెహోషువ “విశ్వాసి భూమిపై విజయవంతమైన జీవితాన్ని ఎలా గడపగలడో చిత్రీకరించే గొప్ప పుస్తకం.”

⇒ విజయవంతమైన జీవితం విశ్వాసం మరియు విధేయత ద్వారా సురక్షితం అవుతుంది (యెహో.1:6-9; 4:10-14; 6:1-27; 8:30-35; 22:5; 23:1-16).

⇒ చివరి వరకు పట్టుదలతో విజయం సాధించడం ద్వారా జీవితానికి భద్రత లభిస్తుంది.

12. యెహోషువ “పాపం ఆధ్యాత్మిక ఓటమికి ఎలా దారితీస్తుందో చూపించే గొప్ప పుస్తకం”

(యెహో.7:1-26).

13. యెహోషువ “సరిహద్దు విశ్వాసి యొక్క చిత్రాన్ని చిత్రించే గొప్ప పుస్తకం.”

సరిహద్దు విశ్వాసి ప్రపంచంతో రాజీపడి ఆత్మసంతృప్తితో మరియు యెహోవా పట్ల అర్ధ హృదయంతో నిబద్ధతతో ఉన్న విశ్వాసి. తూర్పు జోర్డాన్‌లో స్థిరపడిన రెండు మరియు ఒకటిన్నర తెగలు మనకు సరిహద్దు రేఖ విశ్వాసుల చిత్రాన్ని అందిస్తాయి (యెహో.13:8-32; 17:1-2; 22:1-34; చూడండి 17:14-18; 18:1- 10)

14. యెహోషువ “ఇజ్రాయెల్ దేవుని అద్భుతమైన విశ్రాంతిని ఎలా పొందిందో చూపే గొప్ప పుస్తకం

(యెహో.1:15; 14:15; 21:44; 22:4; 23:1).

15. యెహోషువ “కాలేబు యొక్క సింహ హృదయ ధైర్యాన్ని వివరించే గొప్ప పుస్తకం.”

కాలేబ్, ఈ గొప్ప దేవుని సేవకుడు, దేవుని వాగ్దాన దేశాన్ని సురక్షితంగా ఉంచడానికి ఒక వ్యక్తి కలిగి ఉండాల్సిన ధైర్యం మరియు బలాన్ని ప్రదర్శించాడు (యెహో.15:13-19; 14:6-15 చూడండి).

16. యెహోషువ “ఆశ్రయ నగరాలను పక్కన పెట్టడాన్ని వివరించే గొప్ప పుస్తకం: తీర్పు నుండి మనకు ఆశ్రయం కల్పించే క్రీస్తు యొక్క చిత్రం”

(యెహో.20:1-9).

17. యెహోషువ “యాజకుల కోసం నలభై-రెండు లేవీయ నగరాలను పక్కన పెట్టడాన్ని వివరించే గొప్ప పుస్తకం: దేవుని పరిచారకులను ఇష్టపూర్వకంగా అందిస్తున్న ప్రజల చిత్రం”

(యెహో.21:1-45).

18. యెహోషువ “పరివర్తన యొక్క గొప్ప పుస్తకం.”

ఇది బైబిల్‌లోని మొదటి ఐదు పుస్తకాలైన పెంటాట్యూచ్ నుండి హిస్టారికల్ బుక్స్‌కు వంతెన. యెహోషువ జోర్డాన్ నదిని దాటే వంతెన, దేవుని ప్రజలను మోసే వంతెన…

• అబ్రాహాముకు ఇచ్చిన వాగ్దానాల నుండి వాగ్దానాల నెరవేర్పు వరకు (ఆది.12:1-3 చూడండి)

• అరణ్య సంచారం నుండి వాగ్దానం చేయబడిన భూమి యొక్క వారసత్వం వరకు

• పాత జీవితం నుండి కొత్త జీవితానికి

19. యెహోషువ “కనాను నగర-రాష్ట్రాలు, అపారమైన సైనిక అధికారాలు, పొత్తులు మరియు ఇజ్రాయెల్ స్వాధీనం చేసుకున్న కోటలను కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకం”

(యెహో.6:1-12:24).

20. యెహోషువ “దేవుడు మరియు ఆయన ప్రజల మధ్య ఒడంబడిక యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పే గొప్ప పుస్తకం”

(యెహో.8:30-35; 22:5; 23:1-16; 24:25-28).

21. యెహోషువ “పాపం మరియు తిరుగుబాటుకు వ్యతిరేకంగా మరియు చెడు మరియు దుష్ట దేశాలు లేదా ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా దేవుని తీర్పు హెచ్చరికను ధ్వనించే గొప్ప పుస్తకం”

(యెహో.7:1-26; 22:9-20; 23:12-16; 24 :20)

22. యెహోషువ “దేవుని మరియు ఆయన వాగ్దానాలను విశ్వసించే విశ్వాసం యొక్క పూర్తి ఆవశ్యకతను ప్రదర్శించే గొప్ప పుస్తకం”

(యెహో.1:6-9; 2:8-11; 3:1-4:24; 6:1-27; 7:1, see 7:2-26; 8:1-35; 10:8; 11:6, 15, 23; 13:1-16; 14:6-15; 22:5; 23:1-16; 24:25-28).