విగ్రహారాధన ద్వారా దేవునితో సహవాసాన్ని కోల్పోవడం వల్ల కలిగే వినాశకరమైన పర్యవసానాలను న్యాయాధిపతులు పుస్తక౦ వివరిస్తో౦ది. పాపం దేవుడు ను౦డి వేరు చేయడం. ప్రభువుకు తన ప్రజల నుండి నిబద్ధత అవసరం. మన౦ పాప౦ చేసినప్పుడు పూర్తిగా పశ్చాత్తాపపడే౦తవరకు ఆయన ప్రేమలో ఉన్న మనల్ని ప్రభువు శిక్షిస్తాడు.మనము ఆయనను మొరపెట్టుకున్నప్పుడు, ప్రభువు మనకు నమ్మక౦గా ప్రతిస్ప౦దిస్తాడు. ఆయన మనల్ని క్షమిస్తాడు, మనకు విమోచనను తెస్తాడు, మనతో సహవాసాన్ని పునరుద్ధరిస్తాడు.

న్యాయాధిపతులు పుస్తక౦ ఉద్దేశ౦ మూడు విధాలుగా ఉంది: 1) చారిత్రక౦గా, 2) వేదాంతశాస్త్ర౦, 3) ఆత్మీయంగా. చారిత్రాత్మకంగా, ఈ పుస్తకం ఇజ్రాయిల్ చరిత్రలో ఒక నిర్దిష్ట కాలంలో జరిగిన సంఘటనలను వివరిస్తుంది మరియు కనాను ను జయించడానికి మరియు రాచరికానికి మధ్య సంబంధాన్ని అందిస్తుంది. ధర్మశాస్త్ర౦లో ఇచ్చిన సూత్రాన్ని ఈ పుస్తక౦ నొక్కిచెబుతో౦ది, ధర్మశాస్త్రానికి విధేయత చూపి౦చడ౦ శా౦తిని, జీవాన్ని తెస్తు౦ది, అవిధేయత అణచివేతను, మరణాన్ని తెస్తు౦ది. ఆత్మీయంగా, ప్రభువు తన నిబ౦ధన పట్ల నమ్మక౦గా ఉ౦డడాన్ని చూపి౦చడానికి ఆ పుస్తక౦ ఉపయోగిస్తు౦ది. తన ప్రజలు పశ్చాత్తాపపడి, వారి చెడు మార్గాల నుండి తిరిగినప్పుడల్లా, ప్రభువు ఎల్లప్పుడూ వారిని క్షమించి, వారి అణచివేతదారుల నుండి వారిని విడిపించడానికి ఆత్మశక్తి గల నాయకులను ఎక్కువగా ఏర్పరచాడు.

ఈ పుస్తక౦లోని ప్రధానమైన భాగం (3:7—16:31) ఇశ్రాయేలు చరిత్రలో ఈ పునరావృత మైన తొలి వైకరిని వివరిస్తో౦ది. ఇశ్రాయేలీయులు ప్రభువును చూచి కీడు చేశారు (మత భ్రష్టత్వ౦); ప్రభువు వారిని శత్రువుల చేతుల్లోకి (అణచివేత) అప్పగించాడు. ఇశ్రాయేలీయులు ప్రభువుతో కేకలు వేయగా (పశ్చాత్తాపము); వారి మొరకు ప్రతిగా ప్రభువు తన ఆత్మ (విమోచన)తో తనకు శక్తినిచ్చి, వారిని విడిపించేవారిని ఎక్కువగా ఏర్పరచాడు.

వేగవ౦త౦గా క్షీణి౦చడానికి కారణ౦ వ్యక్తిగత౦గా, ప్రజలు కూడుకొని ఉ౦డే పాపం అని కేవల౦ చెప్పబడి౦ది. దేవుని నుండి మొదటి అడుగు అసంపూర్ణ విధేయత (1:11–2:5); ఇశ్రాయేలీయులు శత్రువును భూమి ను౦డి పూర్తిగా నిర్మూలి౦చడానికి నిరాకరి౦చారు. ఇది పరస్పర వివాహానికి మరియు విగ్రహారాధనకు దారితీసింది (2:6–3:7) మరియు ప్రతి ఒక్కరూ “ఇష్టానుసారంగా” (17:6) చేస్తున్నారు.

రె౦డు కథలు న్యాయాధిపతులు పుస్తకానికి (17:1—21:25)ఆకరిమాటగా జతచేయబడ్డాయి. ఈ జత యొక్క ఉద్దేశ్యం న్యాయాధిపతులు కాలానికి ముగింపు పలకడం కాదు, ఈ కాలంలో ఉన్న మత మరియు నైతిక అవినీతిని చిత్రీకరించడం. మొదటి కథ ఇజ్రాయేలు మతంలో అవినీతిని వివరిస్తుంది. రె౦డవ కథ, బెన్యామీనులోని గిబియాలో ఒక లేవీయుడుకి కలిగిన దురదృష్టకరమైన అనుభవాన్ని, ఆ తర్వాత జరిగిన బెన్యామీనీయుల యుద్ధం ద్వారా ఇశ్రాయేలు నైతిక అవినీతిని వివరిస్తో౦ది.

మీరు న్యాయాధిపతులు పుస్తకాన్ని చదువుతున్నప్పుడు, యూదుల చరిత్ర నుండి ఈ ధీరులను బాగా చూడండి. వారు దేవునిపై ఆధారపడడ౦ గురి౦చి, ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయత చూపి౦చడాన్ని గమని౦చ౦డి. ఇశ్రాయేలీయులు పదేపదే పాపంలో పడిపోవడం మీరు గమనించండి. చరిత్ర ను౦డి నేర్చుకోవడానికి నిరాకరి౦చి, ఆ క్షణ౦ మాత్రమే జీవి౦చారు. కానీ అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా, దేవుని దయ తన ప్రజలకు పదే పదే ఇస్తున్నప్పుడు అందులో నిలచి ఉండండి.

తెలియదు. బహుశా శామ్యూల్ లేదా ప్రవక్తలు నాతాను మరియు గాదు వంటి శామ్యూల్ సమకాలీనుడు కావచ్చు. ముగ్గురూ దేవుని మనుషులు, ఇజ్రాయెల్ చరిత్రలో కొంత భాగాన్ని నమోదు చేసిన ప్రవక్తలు మరియు దావీదు రాజు పాలనలో కూడా పనిచేశారు (1 దిన.29:29).

రచనాకాలము


దాదాపు 1050-1000 BC. అంతర్గత సాక్ష్యం దీనికి చాలా బలంగా మద్దతు ఇస్తుంది. ప్రారంభ రాచరికం సమయంలో కొంత సమయం బాగా సరిపోతుంది: సౌలు ఇజ్రాయెల్ యొక్క మొదటి రాజుగా పట్టాభిషేకం చేయడం మరియు దావీదు జెరూసలేంను స్వాధీనం చేసుకోవడం మధ్య కాలం.

1. యెహోషువ మరియు అతని కంటే ఎక్కువ కాలం జీవించిన నాయకులు మరణించిన తర్వాత మరియు 1370 (2:7) తర్వాత ఈ పుస్తకం వ్రాయబడింది.

2. న్యాయమూర్తుల కాలం తరువాత పుస్తకం వ్రాయబడింది. దీన్ని చూపించే కనీసం నాలుగు సూచనలు ఉన్నాయి:

⇒ “ఆ రోజుల్లో ఇశ్రాయేలులో రాజు లేడు” (17:6; 18:1; 19:1; 21:25).

3. ఇజ్రాయెల్‌లో ఒక రాజు తన పాలనను ప్రారంభించిన తర్వాత, రాచరికం స్థాపించబడిన తర్వాత ఈ పుస్తకం వ్రాయబడిందనడానికి అదే సూచనలు బలమైన సాక్ష్యం.

⇒ “ఆ రోజుల్లో ఇశ్రాయేలులో రాజు లేడు” (17:6; 18:1; 19:1; 21:25).

4. కింగ్ దావీదు జెబూస్ లేదా జెరూసలేంను జయించి, జెబూసీలను వెళ్లగొట్టడానికి ముందు ఈ పుస్తకం వ్రాయబడింది. రచయిత నిజానికి జెబూసీలు జెరూసలేంలో “ఈ రోజు వరకు” నివసిస్తున్నారని చెప్పారు; అంటే, అతని స్వంత రోజు మరియు సమయంలో (1:21; 2 S.5:6).

5. గెజెరు నగరాన్ని ఫరో సోలమన్‌కు వివాహ కానుకగా ఇవ్వడానికి ముందు ఈ పుస్తకం వ్రాయబడింది (1:29; 1 రాజు. 9:16).

న్యాయాధిపతుల కాలంలో ఈ నగరం కనానీయులచే నియంత్రించబడింది, ఇశ్రాయేలీయులు కాదు.

ఎవరికి వ్రాయబడింది


ముఖ్యంగా ఇజ్రాయెల్, కానీ సమాజం మరియు వ్యక్తులకు ప్రతిచోటా.

న్యాయమూర్తుల 300-సంవత్సరాల కాలం నైతిక దౌర్జన్యం, స్థూలమైన అనైతికత, అన్యాయం మరియు హింస యొక్క కాలం. ప్రతి ఒక్కరు తన దృష్టిలో సరైనది చేసేవారు-ఖచ్చితంగా అతను కోరుకున్నది, అతను కోరుకున్నప్పుడు, అతను కోరుకున్నట్లు (17:6; 21:25).

ఫలితం విషాదకరమైనది: ఇశ్రాయేలీయుల రాజీపడే, అనుమతించదగిన జీవనశైలి, విధ్వంసం మరియు గందరగోళానికి దారితీసింది. శాంతి, స్థిరత్వం లేదా భద్రత లేదు. ఆందోళన, ప్రమాదం, అవినీతి, అన్యాయం మరియు మరణం మాత్రమే ఉన్నాయి.

ఇశ్రాయేలీయులు రాచరికం యొక్క ప్రారంభ రోజులలో-రచయిత కాలంలో నివసిస్తున్నారు. ఈ పాఠం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం వారికి చాలా ఉంది. వారి చరిత్రలో ఈ అవినీతి కాలం అప్పుడే జరిగింది. ఇప్పుడు అది రాచరికానికి నాంది, మరియు వారు అరాచకం మరియు అన్యాయం యొక్క నైతిక మురికినీటిలో తిరిగి జారిపోకుండా, వారి స్వంత పనిని మరియు వారు కోరుకున్నట్లు జీవించడానికి రక్షణ కల్పించవలసి వచ్చింది. వారు దేవుని చట్టానికి మరియు రాజు యొక్క చట్టానికి లోబడి ఉండాలి, ఇద్దరికీ తమ నమ్మకమైన మద్దతును ఇస్తారు. ప్రభుత్వం మరియు సమాజం యొక్క విజయం మరియు మనుగడ వారి విధేయతపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

న్యాయమూర్తుల పుస్తకం నుండి మూడు ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.

1. చారిత్రక ప్రయోజనం


a. ఇశ్రాయేలీయులకు న్యాయమూర్తుల రికార్డును, వారి చరిత్రలో చీకటి రోజులను అందించడం. ఇశ్రాయేలీయులు అరాచకత్వం మరియు చట్టవిరుద్ధమైన అటువంటి రోజులలో తిరిగి జారిపోకుండా హెచ్చరికగా నిలబడటానికి శాశ్వత రికార్డు అవసరం.

b. వారి ప్రభుత్వం, సమాజం, భద్రత మరియు శ్రేయస్సు రెండు విషయాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయని ఇశ్రాయేలీయులకు బోధించడానికి:

⇒ ప్రభువు పట్ల వారి నిబద్ధత: వారు ఆయన చట్టాన్ని, ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించాలి.

⇒ రాచరికం లేదా ప్రభుత్వానికి వారి నిబద్ధత: వారు భూమి యొక్క చట్టాలకు కట్టుబడి ఉండాలి.

2. సిద్ధాంతపరమైన లేదా ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం


a. సమాజంలో మరియు ప్రభుత్వంలో నీతిమంతుడైన నాయకుడు అవసరమని, దేవుని ప్రజలను నడిపించే మరియు అందించే నీతిమంతుడైన నాయకుడు అవసరమని బోధించడానికి.

b. రాజీపడే, అస్థిరమైన, పాపభరితమైన జీవితానికి పునరావృత చక్రం ఉందని నమ్మేవారికి బోధించడానికి:

పాపం ⇒ శిక్ష ⇒ బాధ ⇒ ప్రార్థన ⇒ విమోచన

c. దేవుడు తన ప్రజలను రక్షించడానికి మరియు విడిపించడానికి నాయకులను పంపుతాడని బోధించడానికి, వారు పశ్చాత్తాపపడి ఆయనను పిలిచినట్లయితే.

3. క్రిస్టోలాజికల్ లేదా క్రీస్తు-కేంద్రీకృత ప్రయోజనం


న్యాయమూర్తుల గొప్ప పుస్తకం యేసు క్రీస్తును సూచిస్తుంది…

• ఆయన ప్రజల రక్షకునిగా మరియు విమోచకునిగా

• రాజుగా మరియు నీతిమంతుడైన నాయకుడిగా ఆయన ప్రజలకు ఎంతో అవసరం

 • బైబిలులో 7వ పుస్తక౦, పాత నిబ౦ధన, 12 చారిత్రక పుస్తకాల్లో 2వ పుస్తక౦
 • న్యాయాధిపతులు గ్రంధం యెహోషువ మరణానికి, రాచరిక౦ పెరగడానికి మధ్య ఉన్న కాలాన్ని వివరిస్తుంది
 • ప్రభువు తన ఆత్మతో ఏర్పర్చుకొని, అభిషేకించబడిన సైనిక, పౌర నాయకులు ఈ న్యాయాధిపతులు
 • న్యాయాధిపతులు పుస్తక౦ 325 స౦వత్సరాలకు పైగా కాల౦ పాటు విస్తరించి వు౦ది, వరుసగా ఆరు సార్లు అణచివేత, విడుదలకు గురై మరియు 12 మ౦ది విమోచకుల జీవితాలను నమోదు చేసి౦ది
 • వారిని బ౦ధి౦చినవారిలో మెసొపొతమియన్లు, మోయాబీయులు, ఫిలిష్తీయులు, కనానీయులు, మిద్యానీయులు, అమ్మోనీయులు ఉన్నారు
 • 7 మతభ్రష్టత్వములు. . . 7 దాసత్వాలు . . . 7 విడుదలలు.
 • న్యాయాధిపతులు చక్రం ఇలా కనిపిస్తుంది:
  • తిరుగుబాటు – పాపం
  • ప్రతీకారం – బానిసత్వం
  • పశ్చాత్తాపం – విమోచనం
  • పునరుద్ధరణ – రక్షణ
  • విశ్రాంతి – నిశ్శబ్దం
 • న్యాయాధిపతులు మత భ్రష్టత్వం, అణచివేత మరియు విముక్తి యొక్క వివిధ చక్రాలను వివరిస్తారు:
  • దక్షిణ ప్రాంతం – న్యాయాధిపతులు 3:7-31
  • ఉత్తర ప్రాంతం – న్యాయాధిపతులు 4:1 – 5:31
  • మధ్య ప్రాంతం – న్యాయాధిపతులు 6:1 – 10:5
  • పశ్చిమ ప్రాంతం – న్యాయాధిపతులు 13:1 – 16:31
 • న్యాయాధిపతులు పేర్లు :

• ఒత్నీయేలు

• తోలా

• సంసోను

• యెహూదు

• ఏలీ

• సంగారు

• యోఫ్తా

• సమూయేలు

• దెబోరా (బెరాక)

•  ఇబ్సాను

• యావేలు

• గిద్యోను

• ఏలోను

• అబీయా

• అబీమెలెకు

• అబ్దోను

దేవుని హీబ్రూ పేర్లు


• అదొనాయి

• యెహోవా-షాలోమ్

• ఎల్-బెరిత్

• యెహోవా

• యెహోవా-ఎలోహిమ్

క్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత


మానవజాతికి దైవిక విమోచకుడు లేదా రక్షకుడు యొక్క అవసరాన్ని యాధిపతులు పుస్తకంలో నొక్కి చెప్పారు. చరిత్ర అ౦తటా దేవుని ప్రజలు పాప౦ చేశారు. వారు పశ్చాత్తాపపడి, వారి హృదయాలను దేవుని వైపు తిప్పినప్పుడు దేవుడు చరిత్రలోని  ఎల్లప్పుడూ ప్రభువుగా తన ప్రజలను అణచివేత నుండి విడుదల చేస్తాడు. కొంత కాలంలో, దేవుని ప్రియమైన కుమారుడు యేసుక్రీస్తును మన రక్షకునిగా, పాపం నుండి మరియు మరణం ను౦డి మనలను విడిపి౦చడానికి ప౦పి౦చాడు. మన ప్రభువు నీతిమ౦తుడైన న్యాయాధిపతి (2 తిమో. 4:8) ఆయన ఒకరోజు “నీతినిబట్టి లోకాన్ని తీర్పు తీర్చును” (అపొస్తలుల కార్యములు 17:31).

పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని


న్యాయాధిపతులు  పుస్తకంలో ప్రభువు ఆత్మ యొక్క కార్యకలాపం ఆ కాలపు ఆకర్షణీయమైన నాయకత్వంలో స్పష్టంగా చిత్రీకరించబడింది. ఓత్నీయేలు, గిద్యోను, యెఫ్తా, సమ్సోను ల ఈ క్రింది వీరోచిత క్రియలు ప్రభువు ఆత్మకు ఆపాదించబడ్డాయి

 1. ప్రభువు ఆత్మ ఒత్నీయేలు (3:10) మీదకు వచ్చి మెసొపొతమియ రాజైన కూషు – రిషథైము చేతిలోనుండి ఇశ్రాయేలీయులను విడిపి౦చడానికి ఆయనకు సహాయ౦ చేశాడు.
 2. ప్రభువు ఆత్మ వ్యక్తి ద్వారా గిద్యోను (6:34)దేవుని ప్రజలను మిద్యానీయుల అణచివేత ను౦డి తప్పించాడు. అక్షరార్థ౦గా, ప్రభువు ఆత్మ గిద్యోనుతోధరింపజేశాడు. దైవికముగా నియమి౦చబడిన ఈ నాయకునికి ఆత్మ శక్తిని ఇచ్చి, ఆయన ప్రజల పక్షాన ప్రభువు ద్వారా కాపాడి కార్యాన్ని నెరవేర్చడం జరిగింది
 3. ప్రభువు ఆత్మ, అమ్మోనీయులకు వ్యతిరేకంగా సైనిక చర్యలో నాయకత్వ నైపుణ్యాలతో యెఫ్తా (11:29) ను సిద్ధ పరచింది. అమ్మోనీయులపై యెఫ్తా విజయ౦ ఇశ్రాయేలు తరఫున ప్రభువు చేసిన కార్యం
 4. ప్రభువు యొక్క ఆత్మ సమ్సోనుకు అసాధారణమైన క్రియలు చేయడానికి శక్తిని ఇచ్చింది. అతడు సమ్సోనును కదిలించడం ప్రారంభించాడు (13:25). ప్రభువు ఆత్మ అనేక సందర్భాలలో అతని పైకి శక్తివంతంగా వచ్చింది. అతను తన వట్టి చేతులతో సింహాన్ని చీల్చాడు (14:6). ఒక సమయంలో అతను ముప్పై ఫిలిష్తీయులను (14:19) చంపాడు మరియు మరొక సమయంలో అతను తన చేతులను బంధించిన తాడుల నుండి తనను తాను విడిపించుకున్నాడు మరియు ఒక గాడిద యొక్క దవడ ఎముకతో వెయ్యి మంది ఫిలిష్తీయులను చంపాడు (15:14, 15).

ఈ విమోచకులు దోపిడీలు చేయడానికి, ప్రభువు యొక్క ప్రణాళికలు మరియు ప్రయోజనాలను నెరవేర్చడానికి వీలు కల్పించిన అదే పరిశుద్ధాత్మ నేడు పనిలో ఉంది. తన ప్రజలమీదకు వచ్చి, తద్వారా వారు కూడా అసాధ్యమైన పనులు చేయగలరని ఆయన కోరతాడు. ప్రభువు తన ప్రజలకు విమోచనను తీసుకురావాలని కోరుకుంటాడు మరియు అతను తన పరిశుద్ధాత్మతో శక్తివంతం చేయగల ప్రతిష్ఠిత పురుషులు మరియు స్త్రీలు కోసం చూస్తున్నాడు

పతనం/రాజీపడుట


ఒక న్యాయాధిపతి చనిపోయినప్పుడల్లా, ప్రజలు తమ ఉన్నత ఆత్మీయ స౦కల్పాన్ని అనేక విధాలుగా రాజీపడడ౦ వల్ల క్షీణతను, వైఫల్యాన్ని ఎదుర్కొన్నారు. ప్రజలందరినీ భూమి నుండి తరిమికొట్టాలనే తమ లక్ష్యాన్ని వారు విరమించుకున్నారు, మరియు వారు తమ చుట్టూ నివసిస్తున్న ప్రజల ఆచారాలను స్వీకరించారు

తమ విశ్వాసాన్ని రాజీపడేవారికి అందించడానికి సమాజానికి అనేక బహుమతులు ఉన్నాయి: సంపద, అంగీకారం, గుర్తింపు, అధికారం మరియు ప్రభావం. దేవుడు మనకు ఒక బాధ్యత ఇచ్చినప్పుడు, సమాజం నుండి ఆమోదం కోసం అది కలుషితం కాకూడదు. మన న్యాయాధిపతి, విమోచకుడు అయిన క్రీస్తుపై మన దృష్టి ఉ౦చాలి.

క్షీణించుట/మతభ్రష్టత్వము


ఇశ్రాయేలీయులు నైతిక పతన౦ లో ప్రతి తెగకు విలువైన తీవ్రమైన స్వతంత్ర మూలాలు ఉన్నాయి. ఇది ప్రతి ఒక్కరూ తన కళ్ళలో మంచిగా అనిపించిన దాన్ని చేయడానికి దారితీసింది. ప్రభుత్వంలో గాని, ఆరాధనలో గాని ఐక్యత లేదు. శాంతిభద్రతలు విచ్ఛిన్నమయ్యాయి. చివరకు విగ్రహారాధన, మానవ నిర్మిత మత౦ దేవునిపై విశ్వాసాన్ని పూర్తిగా విడిచిపెట్టడానికి దారితీశాయి.

దేవుని కన్నా ఉన్నతమైన దేనినైనా విలువైనదిగా పరిగణి౦చినప్పుడు మన౦ నాశనం అయిపోవచ్చు. మన స్వంతంగా స్వేచ్ఛగా దేనినైనా దేవుని  కంటే విలువైనదిగా భావిస్తే, మన హృదయాలలో ఒక విగ్రహాన్ని ఉంచినట్టే. త్వరలోనే మన జీవితాలు ఆ దేవునికి దేవాలయాలుగా మారతాయి. మన జీవితాలపై, మన కోరికలన్నిటిపై దేవుని మొదటి వాదనను మన౦ ఎల్లప్పుడూ పరిగణి౦చాలి

ఓటమి/అణచివేయు


దేవుడు దుష్ట అణచివేతదారులను వారి పాపాలకు శిక్షించడానికి, పశ్చాత్తాపపడే స్థితికి తీసుకురావడానికి మరియు దేవుని పట్ల వారి విధేయతను పరీక్షించడానికి ఉపయోగించాడు.

దేవునికి వ్యతిరేక౦గా తిరుగుబాటు చేయడ౦ విపత్తుకు దారితీస్తు౦ది. దేవుడు ఓటమిని ఉపయోగించి దారితప్పిన హృదయాలను తన వద్దకు తిరిగి తీసుకురావచ్చు. మిగిలినవన్నీ తీసివేయబడినప్పుడు,దేవునికి మాత్రమే సేవ చేయడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనము గుర్తిస్తాము.

పశ్చాత్తాపం


మతభ్రష్టత్వము, క్షీణి౦చడ౦, ఓడిపోడ౦ వ౦టి కారణాల వల్ల ప్రజలు సహాయ౦ కోస౦ దేవునికి మొరపెట్టుకోవడానికి కారణమయ్యారు. విగ్రహారాధన ను౦డి తిరిగి, కనికర౦ కోస౦, విడుదల కోస౦ దేవుని వైపు తిరిగి ఉ౦టామని వారు ప్రతిజ్ఞ చేశారు. వారు పశ్చాత్తాపపడినప్పుడు, దేవుడు వారిని విడిపించాడు.

దేవుని కన్నా ముఖ్యమైనదేనినైనా మన౦ చేసినప్పుడు విగ్రహారాధన మన హృదయాల్లో ఒక స్థానం పొ౦దుతు౦ది. మన హృదయాల్లోని ఆధునిక విగ్రహాలను గుర్తించి, వాటిని త్యజించి, ఆయన ప్రేమ మరియు దయ కోసం దేవుని వైపు తిరగాలి.

విమోచకులు/ధీరులు


ఇశ్రాయేలీయులు పశ్చాత్తాపపడిన౦దుకు, దేవుడు తన ప్రజలను వారి పాపాల మార్గ౦ ను౦డి, అది తెచ్చిన అణచివేత ను౦డి విడిపి౦చడానికి వీరులను పె౦చాడు. ఈ స౦కల్పాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆయన అనేక రకాల ప్రజలను తన పరిశుద్ధాత్మతో ని౦పడ౦ ద్వారా ఉపయోగి౦చుకున్నాడు.

దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది. దేవునికి సమర్పి౦చబడిన వారిని ఆయన సేవకు ఉపయోగి౦చవచ్చు.నిజమైన వీరులు దేవుని మార్గదర్శకత్వం మరియు శక్తి లేకుండా మానవ ప్రయత్నం యొక్క వ్యర్థతను గుర్తిస్తారు

దైవభక్తిలో ఎదుగుట


తన ప్రజల కోస౦ విమోచించే వారిని పె౦చడ౦తో న్యాయాధిపతుల్లో దేవుని కృప పదేపదే బహిర్గత౦ చేయబడుతుంది. దేవుడు బలహీనులను, భయ౦గలవారిని, అపరిపూర్ణులను ఎ౦పిక చేసుకుని, వారిని తన ఆత్మతో ని౦పి, తన మహిమ కోస౦ వారిని శక్తివ౦త౦గా ఉపయోగిస్తాడు. దేవుడు కూడా మనలను తన మహిమకోస౦ ఉపయోగి౦చగలడని ఈ గొప్ప నిరీక్షణా స౦దేశ౦ మనకు హామీ ఇస్తు౦ది

 • దేవుడు భయ౦తో ఉన్నవారిని, తమను తాము బలహీనులుగా నమ్ముకునే వారిని ఉపయోగి౦చగలుగుతాడు. ఏలనగా, ఆ వ్యక్తి యొక్క బలము కాదు, దేవుని ఆత్మ యొక్క బలము, శక్తి మరియు ఉనికి వాటి ద్వారా దేవుని ప్రయోజనాలను నెరవేరుస్తాయి.
 • దేవుడు విమోచకుడు. సమాజ౦ చేత మరోవిధ౦గా తృనీకరించిన వారిని ఉపయోగి౦చకోగలుగుతాడు. యెఫ్తా ఒక వేశ్య కుమారుడు, తన ప్రజలచే తరిమి వేయబడినప్పటికీ, దేవుడు అతనిని పెంచి ఇశ్రాయేలును విడిపించడానికి ఉపయోగించాడు.
 • దేవుడు విమోచకుడు అని, ఆయన మిమ్మల్ని ఉపయోగి౦చగలడని నమ్మ౦డి.
 • దేవుడు తాను పిలిచే వారిని, ఆహ్వానించి బలపరుస్తాడు అని నమ్మండి.
 • తన స్థిరమైన ఉనికి యొక్క వాగ్దానంపై నమ్మకం ఉంచండి
 • దేవుని హెచ్చరికను ఆలకించండి.
 • మీరు శరీరజ్ఞానం మరియు సామర్థ్యంపై ఆధారపడవద్దు లేదంటే దేవుడు మీ ద్వారా తన జ్ఞానాన్ని, శక్తిని ఇచ్చే వనరుల స్థాయికి మిమ్మల్ని పరిమితం చేసేస్తాడు

చైతన్యవంతమైన భక్తిని పెంపొందించడం


మన౦ కాదు, ప్రభువు మన విజయాన్ని, మన విడుదలను ఇవ్వగలడని గుర్తి౦చినప్పుడు స్తుతి, కృతజ్ఞతలు ప్రవహిస్థాయి.

 • ప్రభువు తన ప్రజల తరఫున చేసిన శక్తివంతమైన కార్యాలకు స్తుతి గీతం పాడండి.
 • ఆయన ఏమి చేశాడో ఇతరులకు చెప్పండి!

పరిశుద్ధతను అనుసరించడం


ఇశ్రాయేలీయులు ప్రభువు ను౦డి తిరిగినప్పుడు, వారు అణచి వేయబడ్డారు, పేదరిక౦లో ఉన్నారు, బానిసలుగా ఉన్నారు, తమ శత్రువులచే దోచబడ్డారు. వారు ఆయన వైపు తిరిగినప్పుడు, వారు విముక్తి, పునరుద్ధరణ, స్వేచ్ఛ మరియు విజయాన్ని అనుభవించారు. దేవుడు ఆయనను వె౦డి౦చమని, ఆయన మార్గాల్లో నడవమని, ఆయన స౦కల్పాన్ని, ఆశీర్వాదాన్ని గ్రహి౦చమని నేడు మనల్ని పిలుస్తాడు.

 • దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి మరియు విశ్వసించడానికి తరువాతి తరానికి మార్గదర్శనం చేయండి. వారు సేవచేయడానికి మరియు అతనిని నమ్మక౦గా అనుసరి౦చడానికి ఎదిగేలా ఆయన అద్భుత కార్యాలను వారికి బోధి౦చ౦డి.
 • ప్రభువు వైపు తిరుగుము, ఆయన నిన్ను క్షమి౦చును గనుక ఆయనయొద్దకు మీ పాపాలను ఒప్పుకొనుము. ఆయన కృప, కరుణ, ప్రేమను మన౦ అర్థ౦ చేసుకోగలిగినదానిక౦టే లోతైనవి. దేవుడు మనల్ని విమోచించడానికి మరియు పునరుద్ధరించడానికి ఎదురుచూస్తాడు.

విశ్వాసపు నడక


మన జీవితాల్లో ప్రయత్నాలు మరియు అడ్డంకులకు కారణాన్ని మరియు/లేదా ఉద్దేశ్యాన్ని బట్టి విభిన్న ప్రతిస్పందనలు అవసరం కావొచ్చు. కారణం గనక పాపం అయితే దాని నుండి తిరిగి క్షమాపణ పొందాలి.  మనలను బలపర్చడ౦, ఆధ్యాత్మిక యుద్ధ మార్గాల్లో మనకు ఉపదేశి౦చడమే స౦కల్ప౦ అయితే, మన౦ పరీక్షలను స్వీకరి౦చి, దేవుడు మనకు దయతో బోధిస్తున్న పాఠాలను బహిరంగ హృదయాలతో, ఇష్టపూర్వకమైన ఆత్మతో నేర్చుకోవాలి.

 • ప్రస్తుత విపత్తు వల్ల కలిగే పాపముల యొక్క తీవ్రతను గుర్తి౦చ౦డి. మీ జీవితంలో చేసిన ఏ పాపమునైనా దోషిగా నిర్ధారించమని ప్రభువును అడగండి. ఆయన మీకు చూపి౦చేదాన్ని ఒప్పుకు౦డి, ఆయన క్షమాపణ పొ౦ద౦డి. సమస్య నుంచి విముక్తి కొరకు మరియు పూర్తిగా పునరుద్ధరించడం కొరకు ప్రార్థించండి. గుర్తుంచుకోండి, దేవుడు తన ఏకైక కుమారుడికి మిమ్మల్ని విమోచించడానికి ఇచ్చాడు.
 • మీరు ఎదుర్కొంటున్న పరీక్ష ప్రభువు నుండి వచ్చినదా అని తెలుసుకోవడానికి జ్ఞానం (యాకోబు 1:5) కోసం ప్రార్థించండి. దేవుడు మనల్ని పరిణతి మరియు బలం యొక్క లోతైన స్థాయిలకు తీసుకెళ్లే ఉద్దేశ్యం కోసం పరీక్షలను అనుమతిస్తాడు (యాకోబు 1:2-4). పరీక్షలు ఆత్మీయ యుద్ధ౦ గురి౦చి కూడా మనకు బోధి౦చగలవు (ఎఫె. 6:10-18)
 • ప్రతికూలతలను అంగీకరించండి మరియు వ్యతిరేకతను స్వాగతించండి. విధేయత చూపి మీకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి, ఆత్మీయ యుద్ధ౦లో మిమ్మల్ని బలపర్చడానికి దేవుడు వాటిని ఉపయోగి౦చగలడని నమ్మ౦డి
 • దేవుని ఉనికిపై నమ్మక౦ లేకు౦డా ఉ౦డడ౦ వల్ల మనుష్యులపై ఆధారపడకు౦డా ఉ౦డ౦డి. దేవునిపై విశ్వాస౦ ఆయనను గౌరవిస్తు౦ది, ఆయన మీ కోస౦ ఏమి ఉద్దేశి౦చినా దాన్ని మీరు పొ౦దడానికి దారి తీసేలా చేస్తుంది

తెలివైన జీవనానికి మార్గములు


మీకు తెలిసిన దాన్ని ఎలా అన్వయించాలో జ్ఞానంకి తెలుసు. కాబట్టి మీరు యెహోవా మీ జీవితానికి నిర్దేశాన్ని నిర్ధారి౦చమని జ్ఞాన౦ కోరుకు౦టో౦ది. అన్ని మార్గాలు నిజమని భావించవద్దని న్యాయాధిపతులు హెచ్చరిస్తున్నారు. స్వ నీతి మరియు మత భావన తీవ్రమైన మోసానికి మూలం కావచ్చు

 • నడిచే లోతుని పరీక్షించి తెలుసుకోండి
 • ఉద్రేకంగా కదలడాన్ని నిరాకరించడం
 • దేవుని నిర్దేశ౦ గురి౦చి ఖచ్చిత౦గా ఉ౦డ౦డి. ఇది మరింత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలిగిస్తుంది
 • దేవుని భావ౦ ఏ విగ్రహారాధనకు సంబంధించి ఎ౦త మతస౦బ౦ధమైనదైనా, యథార్థ౦గా ఉన్నాతిరస్కరిస్తు౦దని తెలుసుకో౦డి
 • మతపరమైన మోస౦ పట్ల జాగ్రత్తగా ఉ౦డ౦డి

పాపమును ఎదుర్కోనుటకు మార్గములు


మన పతన౦ లేదా ప్రమాద౦లో పడే౦దుకు పాపము నిరంతర౦ పోరాటాన్నిచేస్తు౦ది. మన౦ అపరాధాన్ని ఎదిరి౦చినప్పుడు, యుద్ధ౦ ముగిసి౦దని మన౦ తరచూ భావి౦చేవార౦, అదే అపరాధ౦ చేత మళ్ళీ మళ్ళీ శోధి౦చబడడానికి మాత్రమే ఉన్నది. ఏ నాడు కూడా అది దూరంగా పోదు. కాబట్టి, మనం దాని మీద నిరంతరం జాగ్రత్త పడాలి. అయితే, మన౦ చేసిన పాపాన్నిఅధిగమి౦చబడినప్పటికీ మనకు నిరీక్షణ ఉ౦ది. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ తన పాపాల ను౦డి తిరిగి తన వైపు తిరగడానికి మరో అవకాశ౦ ఇస్తాడు

 • ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోండి, ఆ విషయాన్ని సమూలంగా పరిష్కరించలేదు మరియు నిర్దాక్షిణ్యంగా చివరికి బలహీనపడి పతనానికి కారణం కావచ్చు
 • మీరు చేసిన పోరాటంలో విజయం కోసం పట్టువిడవకుండా ఉండండి
 • లోక౦లోని స౦మోహాలకు, శరీరానికి విరుద్ధ౦గా జాగ్రత్త పడ౦డి
 • మీరు రాజీ పడటం ద్వారా చివరికి బలహీనపడి మిమ్మల్ని అధిగమించడానికి చెడుకు అవకాశం ఇస్తారని అర్థం చేసుకోండి
 • పాపాలను అధిగమి౦చేటప్పుడు త్వరగా పశ్చాత్తాపపడ౦డి
 • నిజ౦గా హృదయపూర్వక౦గా పశ్చాత్తాపపడే వారందరినీ దేవుడు ఘనపరుస్తాడని నమ్మ౦డి

నాయకులు నేర్చుకోవాల్సిన పాటములు


దేవుని స౦కల్పాలు విజయ౦ సాధి౦చడానికి మ౦చి నాయకత్వ౦ కీలక౦. ప్రవచనాత్మక భాషలతో మాట్లాడే దైవిక నాయకుల అవసరాన్ని న్యాయాధిపతులు నొక్కి చెప్పారు. దేవుని ప్రజలలో అలా౦టి నాయకత్వ౦ లోపి౦చినప్పుడు ప్రజలు దేవుని వాక్య౦, దైవిక జ్ఞాన౦ కన్నా తమ సొ౦త అభిప్రాయాలద్వారా నడిపి౦చబడిన నిగ్రహరహిత జీవితాలను గడుపుతారు

 • దేవుని నాయకత్వ౦ లోపి౦చడ౦ వల్ల దేవుని ప్రజలు లోక౦గా మారి దేవుని తీర్పుకు లోనవుతు౦టారని తెలుసుకో౦డి
 • మీ నాయకత్వ౦లో దైవభక్తిగలవారిగా మారడానికి కృషి చేయ౦డి
 • మీ పరిచర్యలో ప్రవచనాత్మక కోణాన్ని అనుసరి౦చ౦డి

వినయాన్ని పెంపొందించడంలో దశలు


దేవుడు మన ద్వారా చేసే మ౦చి లేదా నీతియుక్తమైన పనులు ఫలితంగా వినయ౦ వస్తుంది అని న్యాయాధిపతులు నొక్కిచెప్పారు. మన౦ తరచూ వినయాన్ని బలహీనమైన ఆత్మహీన౦గా భావిస్తా౦, వాస్తవానికి అది నమ్మకమైన దేవునిపై ధైర్యమైన విశ్వాస౦గా ఉ౦టు౦ది

 • దేవుని ఆధ్యాత్మిక విజయ౦ సహజ బల౦ లేదా సామర్థ్య౦పై ఆధారపడి ఉ౦డదని అర్థ౦ చేసుకో౦డి
 • దేవుని స౦బ౦ధిత శక్తిపై పూర్తిగా ఆధారపడ౦డి
 • మీ విజయాలకు లేదా గెలుపుకి ఎలాంటి స్మారక చిహ్నాలను నిర్మించడానికి నిరాకరించండి. అవి మీకు మరియు ఇతరులకు అభ్యంతరo పెడతాయని తెలుసుకోండి

స్తుతించవలసిన అంశములు


 • మంచి నాయకత్వాన్ని ఆయన ఏర్పాటు చేయడం (2:16);
 • మనపట్ల ఆయన కృప, కరుణ (2:18; 10:15-16);
 • మనలను శక్తివంతం చేసి, వారిని విడిపించే ఆయన ఆత్మ (3:10);
 • చెడుపై ఆయన ఆధిపత్యం (5:31);
 • మన విశ్వాస రాహిత్య౦తో ఆయన సహన౦ (6:39-40);
 • మానవ శక్తి నుండి కాకుండా అతని నుండి వచ్చిన బలం (7:7);
 • తన సేవకుల ప్రార్థనల పట్ల ఆయన శ్రద్ధ (13:8-9); మరియు
 • అపరిపూర్ణ వ్యక్తుల ద్వారా తన కోరికలను నెరవేర్చుకోవడానికి ఆయన సుముఖత (16:28-30).

ఆరాధించవలసిన అంశములు


క్రొత్తగా ఏర్పడిన ఇశ్రాయేలీయుల సమాజ౦ దేవునిపై నమ్మకాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ విచ్ఛిన్న౦ చేసి౦ది. బలమైన, కేంద్ర నాయకత్వ౦ లేకు౦డా, ప్రజలు “తమ దృష్టిలో సరైనదిగా అనిపి౦చినదంతా చేశారు” (21:25) తమ మధ్య నివసిస్తున్న ప్రజల దేవుళ్ళను అనుసరి౦చారు. ప్రభువు వారిని మరల మరల దేవుని యొద్దకు తీసికొనివచ్చిన ఒక నాయకుడుని కృపాతో పైకి లేపెను (3:9, 15; 4:3; 10:10-16)

న్యాయాధిపతులు చీకటి కథల ను౦డి మన నమ్మక౦ కన్నా దేవుని నమ్మక౦ ఎంతో గొప్పదని మన౦ నేర్చుకుంటాం. మానవులకు చెడుకు అపరిమితమైన సామర్థ్య౦ ఉ౦దని కొన్నిసార్లు అనిపి౦చినా, మనల్నివిదువని దేవుణ్ణి న్యాయాధిపతుల పుస్తక౦లో చూస్తా౦. మన వైఫల్య౦ మధ్య మన౦ ప్రభువు వైపు తిరిగినప్పుడు, ఆయన హృదయ౦ అప్పటికే మనవైపు తిరిగి, కనికర౦ చూపి౦చడానికి వేచి ఉ౦డడ౦ మనకు కనిపి౦చి౦ది

విగ్రహారాధన దాని విషాన్ని త్వరగా మరియు సమర్థవంతంగా వ్యాప్తి చేస్తుందని న్యాయాధిపతులు చెప్తుంది. మరియు ఇశ్రాయేలీయులు అన్య దేవతల ఆరాధనచే ఆకర్షించబడిన ప్రతిసారీ, వీరి హృదయాలను వారు స్వాధీనం చేసుకున్నారు (2:12, 17, 19). ఈ విగ్రహారాధన ప్రమాదకరమైనది, ఎందుకంటే అనివార్యంగా ఆరాధకుల హృదయాలు వారు ఆరాధించే దేవునితో జతచేయబడతాయి, మరియు వారు దాని కోసం దేనినైనా త్యాగం చేస్తారు. మన సమాజం ఈ సూత్రం యొక్క సత్యాన్ని కలిగి ఉంది. చాలామ౦ది ఆన౦ద౦, శక్తి పాదాల వద్ద ఆరాధి౦చడ౦, తరచూ వస్తువులను స౦పాది౦చడ౦లో పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉ౦టారు, దీని వల్ల కలిగే నష్ట౦ ఉన్నప్పటికీ. బదులుగా, మన౦ ప్రభువును ఆరాధి౦చి ఆయనకు మన హృదయాన్ని ఇవ్వడానికి ఎ౦పిక చేసుకు౦దా౦.

 • దేవుడు నమ్మకద్రోహ౦ వలన ఎ౦తో అసంతృప్తితో ఉన్నాడు(2:1-4).
 • దేవునిపట్ల ఉన్న మన భక్తికి విరోది యొక్క ఆప్యాయతలు రాజీపడకూడదు (2:12-15).
 • కష్టాలు ఆరాధనను మెరుగుపరుస్తు౦టాయి, దేవుని పట్ల కొద్దిగా నిబద్ధతను బహిర్గత౦ చేస్తున్నాయి (2:22).
 • పాట మరియు సంగీతం దేవుని క్రియలను జరుపుకోవడానికి ఉపయోగించాల్సిన బహుమతులు (5:1-31).
 • దేవుడు ఈ లోకపు అబద్ధ దేవతలను సవాలు చేయమని మనల్ని పిలుస్తాడు (6:28).
 • మతపరమైన చిహ్నాలు మరియు వస్తువులు మనల్ని దేవుని (8:27)కి దగ్గరగా తేవకపోతే ఉచ్చుగా మారవచ్చు.
 • అనుచితమైన, స్వార్థపూరిత ప్రేరేపిత ఆరాధనను ప్రభువు ఆశీర్వది౦చడు (17:10-13).

I. నాంది: జాషువా మరణం తర్వాత కనానులో పరిస్థితులు 1:1—3:6

A. ఇజ్రాయెల్ తెగల ద్వారా విజయాలను కొనసాగించడం 1:1–26

B. భూమిపై అసంపూర్ణ విజయాలు 1:27–36

C. ప్రభువు ఒడంబడిక విచ్ఛిన్నమైంది 2:1–5

D. న్యాయమూర్తుల కాలానికి పరిచయం 2:6—3:6

II. న్యాయమూర్తుల కాలంలో అణచివేతలు మరియు విడుదలల చరిత్ర 3:7—16:31

A. మెసొపొటేమియన్ అణచివేత మరియు విమోచనం బై ఒత్నియల్ 3:7–11

B. ఎహుద్ ద్వారా మోయాబీయుల అణచివేత మరియు విడుదల 3:12–30

C. ఫిలిస్తీన్ అణచివేత మరియు విమోచన షవ్గురు ద్వారా 3:31

D. దెబోరా మరియు బారాకు ద్వారా కనానీయుల అణచివేత మరియు విడుదల 4:1—5:31

E. గిద్యోను ద్వారా మిద్యానీయుల అణచివేత మరియు విడుదల 6:1—8:35

F. అబీమెలెక్ సంక్షిప్త పాలన 9:1–57

G. తోలా యొక్క న్యాయనిర్ణేత 10:1, 2

H. జైర్ న్యాయనిర్ణేత 10:3–5

I. యోఫ్తా ద్వారా అమ్మోనీయుల అణచివేత మరియు విడుదల 10:6—12:7

J. ఇబ్జాన్ యొక్క తీర్పు 12:8-10

K. ఎలోన్ తీర్పు 12:11, 12

L. అబ్డాన్ యొక్క న్యాయనిర్ణేత 12:13–15

M. ఫిలిష్తీయుల అణచివేత మరియు సంసోను యొక్క దోపిడీలు 13:1—16:31

III. ఎపిలోగ్: న్యాయమూర్తుల కాలాన్ని వివరించే పరిస్థితులు 17:1—21:25

A. మతభ్రష్టత్వం: మీకా యొక్క విగ్రహారాధన మరియు దానీయుల వలస 17:1—18:31

B. అనైతికత: గిబియాలో జరిగిన దారుణం మరియు బెంజామినీయిల యుద్ధం 19:1—21:2

అధ్యాయము విషయము
1 ఇశ్రాయేలీయులు యెరూషలేము, హోరేబు, ఇతర ప్రాంతములను పట్టుకొనుట
2 ఇశ్రాయేలు గద్దింపు, ఓటమి
3 ఇశ్రాయేలీయుల విగ్రహారాధన, దాసత్వము, ఒత్నీయేలు, ఏహూదు, షవ్గురు ద్వారా విడుదల,
4 దేబోరా మరియు బారాకు ప్రజలను కనానీయుల చేతి నుంచి విడిపించుట
5 దేబోరా మరియు బారాకుల కీర్తన
6 మిద్యానీయుల ద్వారా హింసలు, గిద్యోను ను ఏర్పరచుకొనుట, బయలు బలిపీఠము ద్వంసము చేయుట,
7 గిద్యోను 300 మందిని ఏర్పరచుకొని మిద్యానీయులను జయించుట
8 జెబహును సల్మున్నాను పట్టుకొనుట, గిద్యోను ఎఫోదు, మరణము, 40 సంవత్సరముల సమాధానము
9 అబీమేలెకు రాజగుటకు కుట్ర చేయిట, 3 సంవత్సరముల తరువాత పడిపోవుట, షెకెము
10 తోలా, యాయీరు, యెఫ్తా. ఫిలిష్తీయులు, అమ్మోనీయులు ఇశ్రాయేలీయులను బాధించుట
11 గిలాదు వారితో యెఫ్తా నిబంధన
12 యెఫ్తా, ఎఫ్రాయిమీయులతో యుద్ధము, యెఫ్తా మరణము, ఇబ్సాను, ఏలోను, అబ్దోను
13 ఫిలిష్తీయులు ఇశ్రాయేలీయులను బాధించుట, సమ్సోను జననము
14 సమ్సోను వివాహము, పొడుపుకధ
15 సమ్సోను ఫిలిష్తీయుల పంటలను కాల్చివేయుట
16 సమ్సోను మరియు దెలీలా, సమ్సోనును పట్టుకొనుట, అతని మరణము
17 మీకా విగ్రహారాధన
18 దానీయులు లాయిషులొ స్థిరపడుట, మీకా విగ్రహములను తీసికొనిపోవుట
19 లేవీయుడి ఉపపత్నిని అవమానించుట
20 ఇశ్రాయేలీయులు బెన్యామీనీయులను జయించుట
21 బెన్యామీనీయుల భార్యలు
 • ఈజిప్ట్ నుండి ప్రయాణం 1446 B.C.
 • కనాను ప్రవేశము 1406 B.C
 • న్యాయమూర్తుల పాలన ప్రారంభము 1375 B.C
 • ఒత్నియేలు 1367 – 1327 B.C
 • ఎహుద్ 1309 – 1229 B.C
 • దెబోరా 1209 – 1169 B.C
 • గిద్యోను 1162 – 1122
 • సమూయేలు పుట్టుక 1105 B.C
 • సంసోను 1075 – 1055 B.C
 • సౌలు రాజుగా అభిషేకించబడ్డాడు 1050 B.C
 • దావీదు రాజు అయ్యాడు 1010 B.C

1. న్యాయమూర్తులు “ఇజ్రాయెల్ యొక్క న్యాయమూర్తులు లేదా విమోచకుల గొప్ప పుస్తకం.”

ఇజ్రాయెల్‌లో, న్యాయమూర్తి (సోపెట్) యొక్క పని కేవలం చట్టపరమైన కేసులను నిర్ణయించడం కంటే చాలా ఎక్కువ. న్యాయమూర్తి ప్రజల నాయకుడు, సైనిక మరియు పౌర నాయకుడు. దేవుడు తన ప్రజలకు న్యాయమూర్తి (సోపెట్)గా మారడానికి ఒక వ్యక్తిని లేపినప్పుడు, ఆ వ్యక్తి రక్షకునిగా, విమోచకునిగా మరియు కొంతమంది అణచివేతదారుల నుండి విమోచకుడిగా మారాడు. ఆ తర్వాత, వారి అణచివేతదారుల నుండి దేవుని ప్రజలను విడిపించిన తర్వాత, న్యాయమూర్తి సాధారణంగా పౌర నాయకుడయ్యాడు.
మొత్తం పదిహేను మంది న్యాయమూర్తులు ఉన్నారు: పదమూడు మంది న్యాయమూర్తుల పుస్తకం (బరాక్ లెక్కింపు)లో ఉన్నారు మరియు ఇద్దరు శామ్యూల్, మరియు ఎలీ, శామ్యూల్‌లో ఉన్నారు. న్యాయమూర్తులు:

ప్రధాన న్యాయమూర్తులు

⇒ ఒత్నీల్ (3:7-11)
⇒ ఎహూద్ (3:12-30)
⇒ దెబోరా మరియు బారాకు (4:1-5:31)
⇒ గిద్యోను (6:1-8:35)
⇒ యోఫ్తా (10:6-12:7)
⇒ సంసోను (13:1-16:31)
⇒ ఎలీ (1 S.1:1f)
⇒ శామ్యూల్ (1 S.1:1f)

మైనర్ న్యాయమూర్తులు

⇒ షవ్గురు (3:31)
⇒ తోలా (10:1-2)
⇒ యాయీరు (10:3-5)
⇒ ఇబ్జాన్ (12:8-10)
⇒ ఎలోన్ (12:11-12)
⇒ అబ్డాన్ (12:13-15)

2. న్యాయమూర్తులు “యెహోషువ మరణం నుండి రాచరికం లేదా రాజుల పాలన వరకు ఉన్న అంతరాన్ని తగ్గించే గొప్ప పుస్తకం.”

ఇజ్రాయెల్ చరిత్రలో ఈ కాలం నైతిక ఆగ్రహం, కాలం…

• రాజీ మరియు అస్థిరత
• అనుమతి మరియు అనైతికత
• అధర్మం మరియు హింస
• విదేశీ ఆక్రమణదారుల నుండి దేవుని శిక్షను మరియు క్రూరమైన అణచివేతను అనుభవించడం

3. న్యాయమూర్తులు “మానవ హృదయం యొక్క అధోకరణం మరియు అవినీతిని బహిర్గతం చేసే గొప్ప పుస్తకం”

(3:7, 12; 4:1; 6:1; 10:6; 13:1). దేవుని ప్రజలు తమను రక్షించమని ఆయన కొరకు మొఱ్ఱపెట్టినప్పుడు, వారిని రక్షించుటకు ఆయన న్యాయాధిపతిని, విమోచకుడిని పంపెను. కానీ న్యాయమూర్తి మరణించినప్పుడు, ప్రజలు వెంటనే తమ రాజీపడే, అనుమతించే జీవనశైలిలోకి జారుకున్నారు. వారి చెడిపోయిన హృదయాలు బహిర్గతమయ్యాయి: దానితో వారు ఈ ప్రపంచాన్ని ప్రేమించారు…

• ప్రకాశవంతమైన వెలుగులు మరియు ఆనందాలు
• ఆస్తులు మరియు సంపద
• స్థానాలు మరియు గౌరవం
• ఆరాధన మరియు మతం

సామూహిక అత్యాచారం, స్వలింగ సంపర్కం, భార్య దుర్వినియోగం, పిల్లల దుర్వినియోగం, హత్య, కిడ్నాప్, విస్తృతమైన బహుభార్యాత్వం, దురాశ, అన్యాయం, విగ్రహారాధన మరియు అంతర్యుద్ధం వంటి సందర్భాలలో నైతిక క్షీణత యొక్క లోతు కనిపిస్తుంది. (17-21 అధ్యాయాలను ఒక్కసారి చూడండి.)

4. న్యాయమూర్తులు “విశ్వాసుల యొక్క రాజీపడే, అస్థిరమైన జీవితాన్ని కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకం, చాలా మంది జీవించిన పునరావృత చక్రం”

(2:11-19). చక్రం అంటే… ఆ చక్రం మళ్లీ మళ్లీ పునరావృతమవుతుంది…
• పాపం
• శిక్ష
• బాధ
• ప్రార్థన
• విమోచన
• పాపం
• శిక్ష
• బాధ
• ప్రార్థన
• విమోచన

5. న్యాయమూర్తులు “దేవుడు తన ప్రజలను శిక్షిస్తాడని మరియు వారు పాపంలో కొనసాగినప్పుడు తీర్పు తీర్చే సత్యాన్ని స్పష్టంగా ప్రదర్శించే గొప్ప పుస్తకం.”

ఇశ్రాయేలీయులు దేవునికి విధేయత చూపడానికి మరియు అనుసరించడానికి వారి నిబద్ధతను (ఒప్పందం) ఉల్లంఘించినప్పుడు, ఆయన వారి చెడు ప్రవర్తనను క్షమించలేకపోయాడు. ఆయన వారికి క్రమశిక్షణ ఇవ్వవలసి వచ్చింది (3:8; 4:1-3; 6:1-5; 10:7-9; 13:1).

6. న్యాయమూర్తులు “విదేశీ శక్తులచే ఇజ్రాయెల్ యొక్క దండయాత్రలు, విజయాలు మరియు అణచివేతలను కవర్ చేసే గొప్ప చరిత్ర పుస్తకం”

(3:8; 4:1-3; 6:1-5; 10:7-9; 13: 1)

7. న్యాయమూర్తులు “దేవుడు ఒక వ్యక్తిపైకి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆత్మ యొక్క శక్తిని ప్రదర్శించే గొప్ప పుస్తకం.”

⇒ ఇజ్రాయెల్‌ను విడిపించడానికి ఆత్మ ఒత్నియేల్‌కు శక్తినిచ్చింది (3:10).
⇒ ఇజ్రాయెల్‌ను విడిపించడానికి ఆత్మ గిద్యోనుకు శక్తినిచ్చింది (6:34).
⇒ ఇజ్రాయెల్‌ను విడిపించడానికి ఆత్మ యోఫ్తాకు శక్తినిచ్చింది (11:29).
⇒ ఆత్మ అద్భుతమైన శక్తితో సమ్సోనుకు శక్తినిచ్చింది (14:6, 19; 15:14).

8. న్యాయమూర్తులు “ఇశ్రాయేలీయుల కానానీకరణను బహిర్గతం చేసే గొప్ప పుస్తకం.”

యెహోషువా మరణించిన వెంటనే, ఇశ్రాయేలీయులు తమకు వారసత్వంగా వచ్చిన భూభాగాల్లో స్థిరపడడం ప్రారంభించారు. వారు తమ ఇళ్లను నిర్మించుకుని, తమ భూమిని సాగు చేసుకుంటూ, వ్యాపారం చేయడం మరియు కొంత ఆర్థిక సంపదను మరియు స్థిరత్వాన్ని అనుభవించడం ప్రారంభించడంతో, ప్రజలు కనానీయులను ఇశ్రాయేలు వారసత్వంగా వచ్చిన భూమి నుండి తరిమికొట్టాలనే సంకల్పాన్ని కోల్పోయారు. నిజానికి, వారు కనానీయుల చుట్టూ చూస్తున్నప్పుడు, ఇశ్రాయేలీయులు వారి జీవనశైలిని కోరుకోవడం ప్రారంభించారు. కనానీయులతో వ్యాపారం ఇశ్రాయేలీయులకు విజ్ఞప్తి చేసింది; వారి స్త్రీలు మరియు వారి సాంఘిక జీవితం మరియు ఉత్సవాల ఆనందాలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి. త్వరలోనే ఇశ్రాయేలీయులు తమ కనానీయుల పొరుగువారితో కలిసి వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడానికి ఆహ్వానాలను అంగీకరించారు మరియు ఆ అనుభవం విషాదకరమైనది.

ఇశ్రాయేలీయులు వారి అనుమతించదగిన జీవనశైలిలో వారితో రాజీపడటం మొదలుపెట్టారు, వారితో వివాహం చేసుకోవడం కూడా ప్రారంభించారు మరియు వారి తప్పుడు ఆరాధన మరియు విగ్రహారాధన వైపు మొగ్గు చూపారు. న్యాయాధిపతుల 300 సంవత్సరాలలో, ఇశ్రాయేలీయులు క్రమంగా కనానీయుల అనైతిక జీవనశైలిలోకి జారిపోయారు, వారు మరియు వారి సమాజం పూర్తిగా కనానైజ్ అయ్యే వరకు జారిపోయారు.