లేవీయకాండము మనిషి జీవితం లోని భక్తికి సంబందించి పరిశుద్ధత అనే అంశాన్నిఎక్కువగా ప్రస్తావించింది. బలి ఆరాధన, యాజకుల పని ఎంతో జాగ్రత్తగా వివరించబడింది. పరిశుద్ధత అనే భావన ప్రతి వ్యక్తికి దేవునితో ఉన్నసంబంధాన్ని మాత్రమే కాకుండా తన పొరుగువారి పట్ల కలిగి ఉండాల్సిన ప్రేమ మరియు గౌరవాన్నికూడా ప్రభావితం చేస్తుంది.పవిత్రత యొక్క నియమం ఏమి చెప్తుంది అంటే ప్రతి వ్యక్తి దేవుని వలె స్వచ్చంగా ఉండాలి మరియు ప్రతి వ్యక్తి యొక్క స్వచ్ఛత సమాజo యొక్క పవిత్రతకు పునాది.

ఈ పుస్తకం దేవుని స్వభావo మరియు చిత్తాన్ని ప్రత్యేక౦గా పరిశుద్ధతకు సంబంధించిన విషయాలను తెలుపుతుంది, ముఖ్యంగా యూదు యాజకులు ప్రాముఖ్యత గలవారిగా ఉన్నారు. ఇందులో మరో ప్రధాన అంశం అర్పణ విధానం.

o   దహనబలి (హీబ్రూ ఓలా) బలిపీఠ౦పై పూర్తిగా చ౦పబడే ఏకైక బలిని సూచిస్తు౦ది, కాబట్టి కొన్నిసార్లు దాన్ని అర్పణ అని కూడా పిలుస్తారు.

o   నైవేద్య బలి (హీబ్రూ మిన్చా) అనేది ఒక వ్యక్తి శ్రమ యొక్క ఫలాలను దేవునికి అంకితం చేయాలని సూచిస్తూ, దైవిక అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి లేదా కొనసాగించడానికి చేసిన నివాళి అర్పణ.

o   సమాధాన బలి (హీబ్రూ షెలామిమ్) ప్రాయశ్చిత్తం అందించడానికి రూపొందించబడింది మరియు బలి యొక్క మాంసాన్ని తినడానికి అర్పణ చేసే వ్యక్తిని అనుమతిస్తుంది. ఇది తరచుగా సంతోషకరమైన సందర్భంలో ఇవ్వబడింది.

o   పాప పరిహారార్ధ బలి (హీబ్రూ చత్తాట్) అభయారణ్యం నుండి మలినాన్ని తొలగించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.

o   అపరాధ లేదా నష్ట పరిహారకర్త బలి అని పిలువబడే అతిక్రమణ సమర్పణ (హీబ్రూ ఆషామ్) సాధారణంగా తప్పుడు ప్రమాణం ఉపయోగించడం ద్వారా దేవుని లేదా మరొక వ్యక్తి ఆస్తి యొక్క పవిత్రతను ఉల్లంఘిస్తుంది. ఆ అతిక్రమణ దేవుని పరిశుద్దతను అపవిత్ర౦ చేస్తుంది,కాబట్టి ఈ అర్పణ అవసర౦.

బలులతో పాటు, లేవీయకా౦డము పుస్తక౦లో ప్రార్థనా కాలములకు ప్రత్యేకమైన స్థాన౦ ఉ౦ది. సబ్బాత్ సంవత్సరం ఇజ్రాయిల్ బానిసలు, మరియు అప్పుల్లో ఉన్న ప్రజల విముక్తి, అలాగే భూమి యొక్క విముక్తిని సూచిస్తుంది (నిర్గమ.21:2-6,23:10-11; ద్వితీ.15:1–11,12–18). యాభై వ సంవత్సరం ఇజ్రాయిల్ భూమి, అలాగే ప్రజలు దేవునికి చెందినవారు తప్ప ఏ వ్యక్తికి కాదు అనే వాస్తవాన్ని సూచిస్తుంది. కాబట్టి, దేవుని ప్రజలకు నలభై తొమ్మిది స౦వత్సరాల (లేవీ.25:8-17) తర్వాత ఆ దేశ౦లో విశ్రా౦తి ఉ౦డాలి.

లేవీయకా౦డము పుస్తకమ౦తటిలో దేవుని పరిశుద్ధత, పరిశుద్ధ స్వభావమును స౦ఘ౦ అంతా పూర్ణ హృదయంతో , పూర్ణ మనస్సుతో స౦ప్రది౦చాల్సిన అవసర౦ ఉ౦ది.

లేవీయకాండము ప్రాథమికంగా ఇజ్రాయెల్ యొక్క లేవిటికల్ అర్చకత్వం మరియు ఆరాధనతో వ్యవహరిస్తుంది కాబట్టి, పుస్తక రచయిత ప్రీస్ట్ మూలం నుండి వచ్చినట్లు చెప్పబడింది.
మోషే రచయిత యొక్క విమర్శకులకు సమాధానంగా NIV స్టడీ బైబిల్ అద్భుతమైన ప్రకటనను కలిగి ఉంది:

ఆధునిక విమర్శ ఆచరణాత్మకంగా మొత్తం పుస్తకాన్ని బహిష్కరణ సమయంలో లేదా తర్వాత వ్రాయబడిన అర్చక శాసనానికి ఆపాదించింది.

కానీ ఇది ఆబ్జెక్టివ్ సాక్ష్యాలు లేకుండా ఉంది, పుస్తకం మోషే అని పదేపదే వాదనకు వ్యతిరేకంగా ఉంది, సాంప్రదాయ యూదుల దృక్కోణానికి వ్యతిరేకంగా ఉంది మరియు ఇతర OT మరియు NT సాక్షులకు విరుద్ధంగా నడుస్తుంది (రోమా 10:5). లేవీయకాండములోని అనేక అంశాలు ఇప్పుడు రెండవ-సహస్రాబ్ది BC పరంగా ఉత్తమంగా వివరించబడ్డాయి. తేదీ, ఇది మోషే పెంటాట్యూచ్‌ను వ్రాయడానికి చాలా అవకాశం ఉన్న సమయం (జెనెసిస్ పరిచయం: రచయిత మరియు వ్రాసిన తేదీ చూడండి). మోషే మరియు అతని పనికి సంబంధించిన అనేక సూచనలను ముఖ విలువగా తీసుకోకపోవడానికి నమ్మదగిన కారణం లేదు. సాక్ష్యం యొక్క గొప్ప బరువు మోషేను లేవీయకాండము రచయితగా సూచిస్తుంది. సాక్ష్యాలను క్రింది అంశాలలో సంగ్రహించవచ్చు.

1. లేవీయకాండము యొక్క పుస్తకము వాస్తవానికి దేవుడు మోషేకు లేవీయకాండము యొక్క సూచనలను లేదా విషయాలను ఇచ్చాడు అనే ప్రకటనతో తెరుచుకుంటుంది మరియు ముగుస్తుంది. నిజానికి, యెహోవా మోషేతో దాదాపు యాభై ఆరుసార్లు మాట్లాడాడని లేవీయకాండములో ప్రకటించాడు.

“మరియు యెహోవా మోషేను పిలిచి, ప్రత్యక్షపు గుడారములో నుండి అతనితో మాట్లాడెను” (లేవీ. 1:1).

సీనాయి కొండలో ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞలు ఇవి” (లేవీ. 27:34).

2. ఎజ్రా అనే లేఖకుడు మోషే పునర్నిర్మించిన ఆలయాన్ని అంకితం చేసినప్పుడు లేవీయకాండము రచయితగా పేర్కొన్నాడు. లేవీయకాండము అనేది ఆలయాన్ని అంకితం చేయడంలో అనుసరించాల్సిన విధానాన్ని, యాజకులు మరియు లేవీయులను వారి వివిధ విభాగాలు మరియు సమూహాలలో వాస్తవంగా ఏర్పాటు చేయడం గురించి వివరించే పుస్తకం.

“మరియు వారు యెరూషలేములో ఉన్న దేవుని సేవ కోసం యాజకులను వారి వారి విభాగాలలో మరియు లేవీయులను వారి వారి కోర్సులలో నియమించారు. మోషే గ్రంధములో వ్రాయబడినట్లుగా” (ఎజ్రా.6:18).

3. యేసుక్రీస్తు స్వయంగా, ఒక కుష్ఠురోగిని స్వస్థపరిచిన తర్వాత, లేవీయకాండముపై తన ఆమోద ముద్ర వేసి దాని రచయితగా మోషేను సూచించాడు.

“మరియు, ఒక కుష్టురోగి వచ్చి, అతనికి నమస్కరించి, “ప్రభూ, నీకిష్టమైతే, నన్ను శుభ్రం చేయగలవు. మరియు యేసు తన చెయ్యి చాపి, అతనిని ముట్టుకొని, “నాకు ఇష్టం; నువ్వు శుభ్రంగా ఉండు. మరియు వెంటనే అతని కుష్టు వ్యాధి శుద్ధి చేయబడింది. మరియు యేసు అతనితో ఇలా అన్నాడు: “ఎవరికీ చెప్పకు. అయితే నీవు వెళ్లి, యాజకునికి నిన్ను నీవు చూపించుకొని, వారికి సాక్ష్యముగా మోషే ఆజ్ఞాపించిన కానుకను అర్పించుము” (మత్త.8:2-4).

4. పాత నిబంధన ఎల్లప్పుడూ మోషేను పెంటాట్యూచ్ రచయితగా మినహాయింపు లేకుండా సూచిస్తుంది (యెహో.1:7-8; 8:31-32; 1 రాజు .2:3; 8:9, 53; 2 రాజు.10: 31; 14:6; ఎజ్రా .6:18; నెహె.13:1; దాని.9:11-13; మలా .4:4).

5. కొత్త నిబంధన ఎల్లప్పుడూ మోషేను పెంటాట్యూచ్ యొక్క రచయితగా సూచిస్తుంది, ఇందులో లేవీయకాండము (మత్త.8:4; 19:7-8; 23:2; మార్కు.1:44; 7:10; 10:3-4) ఉన్నాయి. ; 12:19, 26; లూకా.5:14; 16:29-31; 20:37; 24:27, 44; యోహా.1:17; 3:14; 5:45-46; 6:32; 7 :19, 22-23; అ.పో.కా 3:22; 13:39; 15:1, 5, 21; 26:22; 28:23; రోమా.10:5, 19; 1 కోరిం.9:9; 2 కోరిం. 3:15). లేవీయకాండముతో సహా మొత్తం పెంటాట్యూచ్‌కు మోషే రచయిత అని లేఖనాల సాక్ష్యం యొక్క బరువు.

6. చాలా మంది ప్రవక్తలు లేవిటికస్‌ను ఉటంకించారు లేదా సూచిస్తారు:

⇒ ఆమోస్ 2:7 లేవీ.20:3ని కోట్ చేస్తుంది.

⇒ హోషేయ 4:10 లేవీ.26:26ని సూచిస్తుంది.

⇒ యోవేలు 1:13-16; 2:1, 14-27 లేవీయకాండము 26వ అధ్యాయాన్ని సూచిస్తుంది.

⇒ యెహెజ్కేలు 34:25-31 లేవీయకాండము 26వ అధ్యాయాన్ని సూచిస్తుంది; యెహె.22:26 నుండి లేవీ.10:10; యెహె.20:11 నుండి లేవీ.18:5 వరకు.

7. సిరియన్ తీరం వెంబడి రాస్ షమ్రా రాతి పలకలు (సుమారు 1500–1300 BC) ఆవిష్కరణ మోసెస్ యొక్క రచయితకు మద్దతు ఇస్తుంది. రాతి పలకలలో ఉపయోగించే పదజాలం లేవీయకాండముతో సమానంగా ఉంటుంది. “దహన అర్పణ,’ మరియు ‘శాంతి సమర్పణ’ వంటి నిబంధనలు [రాతి పలకలు]లో కనిపిస్తాయి.”

రచనాకాలము


మోషే 1445-1406 B.C. మధ్య కొంత సమయం వరకు లేవీయకాండము వ్రాసాడు, బహుశా 1406 B.Cకి దగ్గరగా ఉండవచ్చు. ఇశ్రాయేలు సీనాయి పర్వతం వద్ద విడిది చేసినప్పుడు దేవుడు మోషేకు లేవీయకాండము యొక్క చట్టాలు మరియు సూచనలను ఇచ్చాడు. ఇది దాదాపు 1445 B.C. అయితే, లేవీయకాండము ద్వారా వివరించబడిన అన్ని సంఘటనలు తరువాత తేదీలో మోషేచే ఒక పుస్తకంగా సంకలనం చేయబడ్డాయి. బహుశా అవి అరణ్య ప్రయాణం ముగిసే సమయానికి, 1406 BCకి దగ్గరగా నమోదు చేయబడి ఉండవచ్చు.

ఎవరికి వ్రాయబడింది


ముఖ్యంగా ఇజ్రాయెల్ మరియు సాధారణంగా ప్రజలందరూ. ఇశ్రాయేలీయులు అలాగే అన్ని తరువాతి తరాలు జీవితం గురించిన రెండు ప్రాథమిక వాస్తవాలను అర్థం చేసుకోవాలి:
⇒ మొదటిది, దేవునికి అంగీకారయోగ్యం కావడానికి ఒకే ఒక మార్గం ఉంది.
⇒ రెండవది, దేవుని ప్రజలు పవిత్రమైన జీవితాలను గడపాలి. వారు స్వచ్ఛమైన శరీరాలను మరియు స్వచ్ఛమైన ఆత్మలను ఉంచుకోవాలి.
ఇది లేవీయకాండము యొక్క సందేశము. ఇది అన్ని తరాల ప్రజలందరికీ బోధించవలసిన సందేశం.

లేవీయకాండము యొక్క గొప్ప పుస్తకంలో మూడు ఉద్దేశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.

1. చారిత్రక ప్రయోజనం


ప్రజలకు రోజువారీ ప్రవర్తనపై హ్యాండ్‌బుక్ ఇవ్వడానికి, రెండు ప్రాథమిక విషయాలను కవర్ చేసే హ్యాండ్‌బుక్:

a. దేవుణ్ణి ఎలా సంప్రదించాలి మరియు ఆయనకు ఆమోదయోగ్యంగా ఎలా మారాలి (1:1–10:20).

b. పరిశుభ్రమైన, పవిత్రమైన జీవితాన్ని ఎలా గడపాలి…

• ప్రేమ, ఆనందం మరియు శాంతితో కూడిన జీవితం

• ప్రయోజనం, అర్థం మరియు ప్రాముఖ్యత కలిగిన జీవితం

• సంతృప్తి మరియు పూర్తి జీవితం (11:1–27:34)

2. సిద్ధాంతపరమైన లేదా ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం


దేవుని గురించి మరియు నిజమైన విశ్వాసిగా ఉండటం అంటే ఏమిటో మరింత ఎక్కువగా తెలుసుకోవడం. లేవీయకాండములో రెండు ప్రధాన బోధలు ఉన్నాయి.

a. మొదటిది, దేవుని గురించిన బోధ ఉంది:

దేవుడు పరిశుద్ధుడు. దీని అర్థం దేవుడు పూర్తిగా భిన్నమైనవాడు మరియు మనిషి నుండి వేరుగా ఉన్నాడు. కాబట్టి, దేవుడు నిర్దేశించినట్లు మాత్రమే ఒక వ్యక్తి దేవుణ్ణి చేరుకోగలడు (1:1–10:20):

⇒ సంపూర్ణ త్యాగం యొక్క మరణం లేదా చిందిన రక్తం ద్వారా (క్రీస్తు ప్రాయశ్చిత్త త్యాగానికి చిహ్నం)

⇒ పరిపూర్ణ ప్రధాన యాజకుని పరిచర్య ద్వారా, దేవునికి మరియు మానవునికి మధ్య ఉన్న మధ్యవర్తి (క్రీస్తు చిహ్నం)

b. రెండవది, పవిత్రమైన, పరిశుభ్రమైన జీవితాన్ని గడపవలసిన అవసరాన్ని గురించిన బోధ ఉంది.

దేవుడు పవిత్రుడు కాబట్టి, ఒక వ్యక్తి పవిత్రంగా ఉండాలి. ఒక వ్యక్తి పవిత్రమైన, పరిశుభ్రమైన జీవితాన్ని గడపాలి (11:1–27:34).

3. క్రిస్టోలాజికల్ లేదా క్రీస్తు-కేంద్రీకృత ప్రయోజనం


లేవీయకాండము యొక్క గొప్ప పుస్తకం యేసు క్రీస్తును సూచిస్తుంది…

• పరిపూర్ణ త్యాగంగా, ప్రపంచంలోని పాపాన్ని తొలగించే దేవుని గొర్రెపిల్ల (1:1–7:38; యోహా.1:29 చూడండి)

• పరిపూర్ణ ప్రధాన యాజకునిగా, దేవుని ఎదుట మనిషికి ప్రాతినిధ్యం వహించే మధ్యవర్తి (8:1–10:20)

• ఒక వ్యక్తిని శుభ్రపరిచే శక్తి మరియు ఒక వ్యక్తి పరిశుభ్రమైన, పవిత్రమైన జీవితాన్ని గడపడానికి సహాయం చేసే శక్తి కలిగిన వ్యక్తిగా (11:1–27:34)

o   లేవీయ కాండము పాత నిబంధనలోని 3 వ పుస్తకం ,ధర్మశాస్త్రం .

o   క్రొత్త నిబంధన లో 20 సార్లు దీని కోసం వ్రాయబడింది.

o   “పరిశుద్ధత” అనే పదం ఈ పుస్తకంలో 87 సార్లు వస్తుంది .

o   “ప్రాయశ్చిత్తం” అనే పదం ఈ పుస్తకంలో 45 సార్లు వస్తుంది.

o   మొదటి మూడు పుస్తకముల మధ్య సంబంధం.

§  ఆది కాండము  : మానవుడు నాశనం అవ్వడం

§  నిర్గమ కాండము  : మానవుడు విమోచింపబడటం

§  లేవీయ కాండము : మానవుడు ఆరాధించడం

o   నిర్గమ కాండం నుండి లేవీయకా౦డము వరకు మానవునికి దేవునికి మధ్య జరిగిన ప్రధాన స౦ఘటనలు.

నిర్గమ కాండము లేవీయ కాండము
మానవుని పట్ల దేవుని వైఖరి దేవుని పట్ల మానవుని వైఖరి
ఇందులో క్షమాపణను ఎక్కువగా చూస్తాo ఇందులో స్వచ్చతను ఎక్కువగా చూస్తాం
క్రీస్తు రక్షకుడుగా ఉన్నాడు క్రీస్తు పరిశుద్ధుడుగా ఉన్నాడు
మనిషి అపరాధం ప్రాముఖ్యంగా ఉంది మనిషి అపవిత్రత ప్రాముఖ్యంగా ఉంది
దేవుడు కొండపై నుండి మాట్లాడతాడు దేవుడు గుడార౦ ను౦డి మాట్లాడుతాడు
దేవునికి దగ్గరగా మానవుడు తయారు చేయబడ్డాడు దేవునికి దగ్గరగా మానవుడు ఉంచబడ్డాడు

o   పవిత్రత(హీబ్రూ కేదుషా) అనేది లేవీయకా౦డములో ఒక ప్రాముఖ్యమైన పదం, అది దేవుని ఉనికిని తెలియజేస్తుంది

o   దేవుని యొక్క పవిత్రత మరియు ఆయన తన ప్రజలతో సహవాసం చేయాలనే గొప్ప కోరిక అర్పణల పద్దతి ద్వారా స్పష్టంగా ఇక్కడ మనం గమనిస్తాము .

o   ఈ లేవీయ కాండం అనే పుస్తకం క్రొత్తగా విమోచి౦చబడిన ప్రజలకు దేవుడిచ్చిన మార్గదర్శి. ఇది ఇశ్రాయేలీయులకు ఈ క్రింది వాటిని చూపిస్తో౦ది.

§  దేవుణ్ణి ఎలా ఆరాధి౦చాలి.

§  దేవునికి ఎలా సేవ చేయాలి.

§  దేవునికి ఎలా విధేయత చూపి౦చాలి.

o   లేవీయకా౦డము యాజకుల సమూహంతో తప్ప లేవీయుల ప్రజలు అందరితో వ్యవహారం కలిగి ఉండదు.

o   లేవీయకా౦డములో ఇశ్రాయేలీయులు సీనా యి పర్వతం దగ్గర తప్ప మరి ఏ ఇతర ప్రదేశములకి వెళ్లలేదు.

o   లేవీయకా౦డములో చాలా తక్కువ చరిత్ర ఉంటుంది. దేవునికి మరియు ఇజ్రాయెల్ కి మధ్య సంబంధాన్ని నియంత్రించడానికి అనేక నిబంధనలను కలిగి ఉంటుంది.

o   పవిత్ర౦గా ఉ౦డడ౦ అంటే “వేరుచేయబడడ౦” లేదా ” సమర్పించబడటం” అని అర్థ౦.ఇశ్రాయేలీయులు ఇతర దేశాల ను౦డి వేరుచేయబడి దేవునితో ఉండాలి.

o   బలి ఇచ్చి రక్తాన్ని చిందించడం ద్వారా దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళే మార్గ౦ ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది.

§  లేవీయకా౦డము 17:11 – “రక్తము దేహమునకు ప్రాణము. మీ నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయునట్లు బలి పీఠము మీద పోయుటకై దానిని మీకిచ్చితిని.రక్తము దానిలో నున్న ప్రాణమునుబట్టి ప్రాయశ్చిత్తము చేయును”.

§  పరిశుద్ద దేవునికి ప్రాణ౦ ఖరీదైన బహుమాన౦ కాబట్టి పాపమునకు విమోచనగా రక్త బలి అవసరమని ఇది గుర్తుచేస్తో౦ది.”

§  దోషి అయిన నేరస్థుడి జీవితానికి అమాయకమైన జంతువు యొక్క రక్త బలి ద్వారా ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతుంది.

o   లేవీయకా౦డములోని వివిధ రకాల బలులు ఉన్నాయి:

§  దహన బలి

§  నైవేద్య బలి

§  సమాధాన బలి

§  పాప పరిహారార్ధ బలి

o   లేవీయకా౦డము పుస్తక౦లో చాలాభాగ౦ స్వచ్చమునకు అపవిత్రమైన దానికి  మరియు పరిశుద్ధతకు ,అపరిశుద్దతకు మధ్య తేడాను గుర్తి౦చడానికి కేటాయించబడింది.

దేవుని హీబ్రూ పేర్లు


o   యెహోవా మరియు యెహోవా షాలోo

క్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత


లేవీయ కాండము పుస్తకం లో క్రీస్తును గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పబడలేదు అయితే ఇందులో యాజకుడు బలిని అర్పించే విధానం క్రీస్తు పనికి  ప్రతిరూపంగా ఉంది. హెబ్రీయులు యొక్క గ్ర౦థ౦లో క్రీస్తును ప్రధాన యాజకునిగా వర్ణిస్తో౦ది మరియు క్రీస్తు పనిని వర్ణి౦చడానికి లేవీయకా౦డములో కొన్ని వచనాలను ఉపయోగించుకునేవారు.

పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని


లేవియకా౦డము పుస్తక౦లో “పరిశుద్ధాత్మ” అనే పదాన్ని ఎన్నడూ ప్రస్తావి౦చకపోయినా,ఈ పుస్తకమ౦తటిలో దేవుని స౦పూర్ణతని చూస్తారు. ప్రజల చేసే పవిత్రమైన కార్యాలు మరియు ఆరాధన ద్వారా దేవుని పరిశుద్దతను నిరంతరం అనుభవించేవారు.

బలి/అర్పణ


రెండు ప్రధానమైన ఉద్దేశ్యాలను నెరవేర్చడానికి ఐదు రకాల సమర్పణలు ఉన్నాయి: ఒకటి దేవుని పట్ల ప్రశంసలు, కృతజ్ఞత మరియు భక్తిని చూపించడానికి; మరొకటి ప్రాయశ్చిత్తం కోసం, అపరాధం మరియు అపరాధాన్ని కప్పిపుచ్చడం మరియు తొలగించడం కోసం. జంతు బలి ఆ వ్యక్తి తన ప్రాణాలను జంతువు యొక్క ప్రాణం ద్వారా దేవునికి ఇస్తున్నట్లు నిరూపించాయి.

యజ్ఞాలు (నైవేద్యాలు) పూజ కోసం మరియు చేసిన క్షమాపణ కోసం చేసినవి. వీటి ద్వారా మనము చేసిన పాపం విలువను గురించి నేర్చుకుంటాము కానీ మనలను మనం క్షమించుకోలేము. ఒక ప్రాణానికి ఒక ప్రాణం ఇవ్వాలని దేవుని యొక్క పద్ధతి చెప్తోంది. పాత నిబంధనలో, ఒక వ్యక్తి ప్రాణాన్ని కాపాడటానికి ఒక జంతువు యొక్క ప్రాణo అర్పించబడింది. అపరాధమునకు శిక్ష విధి౦చడానికి ఇది తాత్కాలిక చర్య మాత్రమే కానీ యేసు క్రీస్తు మరణ౦ ద్వారా ప్రజల౦దరికీ శాశ్వత౦గా పాపం నుండి విముక్తి కలిగింది.

ఆరాధన


మత పరంగా ఏడు పండుగలు జాతీయ సెలవులుగా పేర్కొనబడ్డాయి. వారు తరచుగా సమాజంగా కూడుకొని వాటిని జరుపుకునేవారు. దేవుణ్ణి ఆరాధి౦చడ౦ అనేది ఒక వేడుకగా మరియు కొంచెం సమర్పణ కలిగి ఉండాలి అని మనకు ఇది నేర్పిస్తుంది. ఆరాధించేటప్పుడు నియమం ఏమిటంటే ప్రజలు తరచుగా కూడుకొని దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండాలి. వారు కృతజ్ఞతలు చెల్లించడం కోసం, ఆరాధించడానికి, వేడుకలకు మరియు సమర్పణల కోసం కొన్ని సమయములను ఏర్పరచుకొన్నారు. మన ఆరాధన మన భక్తిని ప్రదర్శించాలి.

ఆరోగ్యం


ఆహారం,ఆరోగ్యం మరియు శృంగారం కోసం కొన్ని నియమాలు ప్రజలకు ఇవ్వబడ్డాయి.ఈ భౌతిక నియమాలలో అనేకమైన ఆత్మీయ నియమాలు సూచించారు.ఇశ్రాయేలు ప్రజలు చుట్టు ప్రక్కల ఉన్న ఇతర ప్రదేశములకు భిన్నంగా ఉండాలి. వీళ్ళని దేవుడే వ్యాధులు మరియు ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా కాపాడాడు.

మన చుట్టూ ఉన్న అవిశ్వాసుల కంటే నైతికంగా మరియు ఆధ్యాత్మికంగా మనం భిన్నంగా ఉండాలి. మోషే కాలంలో ఉన్నట్టే నేడు కూడా ఆరోగ్యవంతంగా ఉండటానికి నియమాలు ఉండాలి. మన పరిస్థితులు మరియు మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటే దేవునికి ఇంకా ఎక్కువగా సేవ చేయవచ్చు.

పరిశుద్ధత


పరిశుద్ధత అ౦టే “వేరుచేయబడినది” లేదా “సమర్పి౦చబడినది” అని అర్థ౦. దేవుడు ఐగుప్తు ను౦డి తన ప్రజలను తొలగి౦చాడు , ఇప్పుడు ఆయన ఐగుప్తును ప్రజల ను౦డి తొలగి౦చే పనిలో ఉన్నాడు. తన మార్గాల కోసం ఐగుప్తుల జీవన మార్గాలను మరియు ఆలోచనా విధానాన్ని ఎలా మార్చుకోవాలో దేవుడు వారికి చూపించాడు.మన జీవితంలోని ప్రతి పరిస్థితిని

దేవునికి అప్పగించుకోవాలి. దేవుడు మన ఉద్ధేశ్యంలో మరియు పద్ధతులలో సంపూర్ణ విధేయతను కోరుకుంటాడు.ఇశ్రాయేలీయుల ఆరాధనా విధానాలన్నిటినీ మన౦ పాటి౦చకపోయినా, మన౦ కూడా అదే విధమైన స౦సిద్ధత, భక్తిని కలిగి వు౦డాలి.

లేవీయులు


లేవీయులు మరియు యాజకులు తమ ఆరాధనలో ప్రజలకు ఉపదేశి౦చేవారు. వారు తమ కాలంలో మంత్రులుగా ఉన్నారు. వారు నైతిక, పౌర,సంప్రదాయ చట్టాలను నియంత్రించడమే కాకుండా దేశ ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం, ధర్మాన్ని మరియు సంక్షేమాన్ని పర్యవేక్షించేవారు. లేవీయులు ఇశ్రాయేలీయులకు దేవుని మార్గమును చూపి౦చిన సేవకులు.ఈ చరిత్ర మన ప్రధాన యాజకుడు అయిన క్రీస్తు యొక్క మాదిరిని చూపిస్తుంది. నిజమైన దేవుని సేవకులు తమ ప్రజల అవసరాలన్నిటినీ చూసుకుంటారు.

దైవభక్తి లో ఎదుగుట


లేవీయ కాండము పుస్తకం ఇశ్రాయేలీయుల ఆరాధన కోసం ఇవ్వబడిన ఒక మార్గదర్శిని. ఈ విస్తారమైన వేడుకలు మరియు చట్టాల నుండి సేకరించాల్సిన  దేవుని గొప్ప నియమాలు ఇందులో ఉన్నాయి.దేవుని పరిశుద్ధత, ప్రాయశ్చిత్తం మరియు త్యాగం యొక్క సందేశం నేడు మనకు నూతన జీవితం జీవించే సత్యాన్ని ఇది చెప్తుంది.

మనం చేసే పాపాలను ,వాటి తీవ్రతను గుర్తించండి. దేవుడు మనల్ని క్షమించగలడు మరియు వాటికి దూరంగా ఉంచగలడు అనే నమ్మకాన్ని పూర్తిగా ఆయనపై ఉంచండి.

o   దేవుని సేవకులకు తగిన ఆర్ధిక సహయం చేసి ఘనపరచండి

o   వృద్ధులను గౌరవించండి. వారికి సహాయ పడండి మరియు మర్యాదను ఇవ్వండి . లోకం వారిని నిర్లక్ష్యం చేసినప్పటికీ,దేవుడు వాళ్ళని గౌరవించమని మనల్ని పిలిచాడు.

o   దేవుని వాక్యాన్ని అధ్యయన౦ చేసి తెలుసుకో౦డి. దానిని నమ్మక౦గా ఆచరి౦చ౦డి. అవిధేయత దేవుని పట్ల శత్రుత్వానికి దారితీయవచ్చు, దేవుడు విధేయత చూపించే వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు

చైతన్యవంతమైన భక్తిని పెంపొందించడం


దేవుని పట్ల ఉన్న భక్తి మనము జీవించే విధానాన్ని ప్రభావితం చేయాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు. దేవుని పట్ల ప్రేమ పూర్వకమైన భక్తిని వ్యక్తం చేసే జీవితాన్ని నిర్మించడానికి బైబిల్ అనేక మార్గములను సూచిస్తుంది. దేవుణ్ణి సన్నిహితంగా తెలుసుకోవడం ,ఆయనను హృదయపూర్వకంగా అనుసరిస్తే చైతన్యవంతమైన భక్తి ఎలా ఉండాలో మనకు తెలుస్తుంది.

o   దేవునికి మీ వనరులు,సమయం మరియు శక్తిని ఇచ్చి మీ ఆరాధనని వ్యక్త పరచండి

o   మీ హృదయంలో నిరంతరం ఉత్సాహంతో కూడిన భక్తితో నిప్పులను రగి లించమని పరిశుద్ధాత్మను అడగండి .

పరిశుద్ధతను అనుసరి౦చడ౦


క్యాన్సర్ వలే, పాపం వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతుంది మరియు ఒక వ్యక్తిని అదేవిధంగా మొత్తం చర్చి లేదా దేశాన్ని భ్రష్టు పట్టించగలదు. దేవుడు, తన దయతో, మనలను సూటిగా మరియు ధైర్యంగా ఎదురించమని ఆజ్ఞాపిస్తాడు. కేవలం ఆ పాపాన్ని అంగీకరించి, క్షమాపణ కోరడం ద్వారా మాత్రమే మనం దాని అధికారం నుండి విముక్తి పొందగలం.

o   చెడును దాచవద్దు. దానిని వెలుగులోకి తీసుకురండి మరియు దానితో వ్యవహరించండి.

o   పరిశుద్ధాత్మ కు చేసిన నేరారోపణకు సున్నిత౦గా ఉ౦డ౦డి. త్వరగా ప్రతిస్పందించండి, మీ పాపాన్ని గుర్తించండి, క్షమాపణ అడగండి మరియు దాని నుండి దూరంగా తిరగండి.

o   మీరు ఇతరులకు వ్యతిరేకంగా చేసిన పాపాలకు సాధ్యమైనప్పుడల్లా తిరిగి సమాధానం పడండి. ఇది నిజమైన పశ్చాత్తాపంలో భాగం.

విశ్వాసపు నడవడిక


మన విశ్వాసపు నడవడికకు పవిత్రత చాలా ముఖ్యం.అవినీతి ఆత్మీయ జీవితానికి మరియు వ్యక్తిగత సంబంధాలకు నాశనం కలిస్తుంది. లైంగిక అవిశ్వాస౦ తరచూ పాత నిబంధన లో విగ్రహారాధనకు, నమ్మకద్రోహానికి సాదృశ్య౦గా ఉ౦ది. దేవుడు మనల్ని నడవమని పిలిచే స్వచ్ఛత జీవితాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, ఆన౦దాన్నిమరియు నెరవేర్పును తెస్తు౦ది.

o    లైంగిక ప్రవర్తన గురించి దేవుని వాఖ్యo ఏమని చెబుతుందో అర్ధం చేసుకోండి. దేవుని కాపుదల తెలుసుకోవడం మీకు గొప్ప స్వేచ్ఛను, నిజమైన సంతృప్తిని పొందే పరిమితిని నేర్పిస్తుంది.

o   ప్రభువు మనలను తన మార్గములలో నడవడానికి,మనం దేవుని సొత్తుగా ఉ౦డడానికి మనల్ని తాను వేరుచేశాడని గుర్తు౦చుకో౦డి.ప్రభువు మనల్ని పిలుస్తాడు ఎందుకనగా మనం దేవుని వలె పరిశుద్ధం గా ఉంచడానికి.

సమర్థవంతమైన సేవకు పరిష్కారం


లేవీయకా౦డము సేవచేయుటకు ఒక పుస్తక౦.ఆత్మీయ పరిచర్య అ౦తటినీ ఎలా నిర్వహి౦చాలని దేవుడు కోరుకు౦టున్నాడో విశ్వాసికి చెప్పాల్సి ఉ౦ది. ప్రతి విశ్వాసి పరిచర్య చేసే వ్యక్తిగా పిలవబడతారు కనుక ఈ మార్గదర్శకాలు చాలా ముఖ్యమైనవి

o   యెహోవాను మీ ప్రయత్నాలమేరకు సేవి౦చ౦డి.

o   మీ పరిచర్యలో గర్వ౦, స్వార్థపూరిత మైన ఆశయ౦ లేదా వ్యక్తిగత౦గా పరిశుద్ధత లోపి౦చకు౦డా ఉ౦డేలా చూసుకో౦డి

o    పరిచర్యలో నిమగ్నమై నప్పుడు పరిచర్య అ౦తటినీ నిరంతర ప్రార్థనతో, పరిశుద్ధాత్మతో ని౦డివు౦డ౦డి.

o   మీ పరిచర్య లో ఉన్న ఆత్మ మరియు శరీర సంబంధమైన కార్యాలను కలపవద్దు. దేవుడు అలా౦టి మిశ్రమాన్ని అసహ్యి౦చుకు౦టాడు

o   పరిపక్వత లేనివారు ముందస్తుగా పరిచర్యలోకి ప్రవేశించమని కోరవద్దు. వాళ్ళకి దీర్ఘకాలిక ఫలo పరిమితం గా ఉండవచ్చు

o   యెహోవాగా, రక్షకుడిగా యేసుపై మీకున్న విశ్వాసానికి సాక్ష్యమివ్వడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధ౦గా ఉ౦డ౦డి

o   నాయకులు సాత్వికత, మృదుత్వం మరియు వినయంతో ఉండాలి . కఠినమైన, అతిగా కనపరిచే నాయకత్వం దేవుని స్వభావాన్ని మరియు మార్గాన్ని తప్పుగా చూపుతుంది

అపవిత్రతకు పరిష్కారం


అపవిత్రత ఆత్మీయ  జీవితానికి మరియు వ్యక్తిగత సంబంధాలకు చాలా వినాశకరమైనది. లైంగిక నమ్మకత్వం అనేది తరచుగా పాత నిబంధనలో  విగ్రహారాధన మరియు నమ్మకద్రోహానికి ఒక సారూప్యత. మలిన౦ మన మనస్సుల, హృదయాలు మరియు శరీరాల యథార్థతను రాజీ పడేలా చేస్తుంది. దాని దుష్టశక్తి కారణ౦గా దాని ను౦డి పారిపోమని దేవుడు మనకు చెబుతున్నాడు.

o   ఆత్మీయ అపవిత్రతకు దూర౦గా ఉ౦డ౦డి. ఇది మీ జీవితంలోని ప్రతి అంశాన్ని భ్రష్టు పట్టించి, అపవిత్రం చేస్తుంది

o   లై౦గిక ప్రవర్తన గురి౦చి దేవుని వాక్య౦ ఏమి చెబుతు౦దో తెలుసుకో౦డి.

o   లైంగిక మరియు అపవిత్రతను అసహ్యించుకొండి ,దాని నుండి పారిపోండి

o   స్వలింగ సంపర్కం గురించి దేవుని వైఖరి తెలుసుకోండి.ఇది తీవ్రమైన వక్రత. అతను స్వలింగ సంపర్క నేరస్థుడికి దయను అందిస్తున్నప్పటికీ, అతను తన ప్రవర్తనను తిరస్కరిస్తాడు

స్తుతించవలసిన అంశములు


o   మన యొక్క పాపములు మరియు మన శ్రేయస్సు కొరకు ఆయన చేసిన నిబంధన (13)

o   దేవునికి స్వేచ్ఛగా ఇవ్వమని ఆయన ఇచ్చిన సూచనలు (23)

o   మన౦ చేసిన పాపములను ఆయన క్షమించుట (6:1-7; 16:1-34)

o   ఆయన పరిపూర్ణ పరిశుద్ధత (9:1-24)

o   మన బలహీనతలను నయం చేయాలనే అతని సామర్థ్యం మరియు కోరిక (13–15)

o   మన మూర్ఖత్వం నుంచి మనల్ని రక్షించే ఆయన జ్ఞానయుక్త మైన చట్టాలు (18–19)

o   తన ప్రజలలో పరిశుద్ధతకు ఆయన పిలుపు (19:2) మరియు

o   దేవుని పనిని జరుపుకోవడానికి ఇతర విశ్వాసులతో సమావేశమయ్యే ప్రత్యేక స౦దర్భాలు(23:1-44)

ఆరాధించవలసిన అంశములు


లేవీయకా౦డము పుస్తక౦ నిర్లక్ష్య౦ చేయబడిన బోధనా పుస్తకాన్ని పోలి ఉ౦ది. పరిశుద్ధ జీవనానికి ప్రత్యేకంగా రూపొ౦ది౦చబడినది ఈ లేవీయకా౦డము,ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని సేవ నుండి వేరుచేయబడ్డారు అనేది వారికి గుర్తుచేయడానికి ఈ నిబంధనలను నమోదు చేశారు. మొత్తం పుస్తకం అంతటా దేవుణ్ణి ఆరాదించడం కనిపిస్తాయి.

కృతజ్ఞతను లేదా పశ్చాత్తాపాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి ఆర్పణలు శక్తివంతమైన గుర్తులుగా ఏర్పర్చబడ్డాయి. దేవుని క్రియలను, ఆయన మ౦చితనాన్ని జ్ఞాపకార్థ౦ చేసుకుని పండగగా జరుపుకోవడానికి పరిశుద్ధ దినాలను సృష్టి౦చారు. మంచి ప్రవర్తనకు నియమాలు చేయబడ్డాయి. సముచిత౦గా,లేవీయకా౦డము లోని ఆకరి అధ్యాయాలు నిబ౦ధనకు స౦బ౦ధి౦చిన విషయాలను గుర్తు చేస్తాయి. ఇక్కడ దేవుడు తన ఆజ్ఞలను నిలబెట్టుకున్న వారిపై తన ఆశీర్వాదాలను కుమ్మరిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు.

యేసుక్రీస్తు ధర్మశాస్త్ర౦ లోని విధులను నెరవేర్చాడని లేవీయ కాండము లోని మనము గ్రహిస్తాము. క్రీస్తు లేకపోతే, నియమాలు, ఆచారాలు, వేడుకలు పెద్ద భారాన్ని సృష్టి౦చవచ్చు, ఎ౦దుకనగా అవి వాస్తవానికి మన పాపాలను తొలగి౦చలేవు. హెబ్రీయులుకు  వ్రాసిన వారు మనకు గుర్తుచేసినట్లుగా, సిలువపై క్రీస్తు చేసిన బలి శాశ్వతమైనది మరియు పరిపూర్ణమైనది మరియు అతను ఇప్పుడు తండ్రి (హెబ్రీయులు 8:1-7) ముందు మన కోసం మధ్యవర్తిత్వం చేస్తాడు.క్రీస్తు సాధి౦చగల పరిపూర్ణమైన పనిని లేవీయకా౦డము తెలుపుతుంది.

లేవీయకా౦డము నేడు మనకు ఏమి నేర్పి౦చగలదు? దేవునితో మీ స౦బ౦ధాన్ని పెంచుకోవడానికి పుస్తకాన్ని అధ్యయన౦ చేయ౦డి. మీరు ఇకపై కేవల౦ ఆరాధనా చేసేవాడిగా ఉ౦డాలని నిర్ణయి౦చుకున్న తర్వాత, లేవీయకా౦డము పుస్తక౦ వైపు తిరగ౦డి. దేవుని పరిశుద్ధతను చేరుకోవాలని ఆశి౦చ౦డి మరియు నమ్మకం ఉంచండి. దేవుడు ఆశించినట్టు మీ ప్రవర్తన లేనట్టయితే దాన్ని గమని౦చ౦డి. చివరగా, దేవుని రక్షణ మీకు లభిస్తు౦దని స౦తోష౦గా ఉ౦డ౦డి.

లేవీయకా౦డము నేడు ఆరాధకులు గుర్తి౦చే అనేక ప్రాథమిక విషయాలను పరిచయ౦ చేస్తుంది. ఈ విషయాలు అన్నీ దేవుడు పరిశుద్ధుడు అనే భావన నుండి కలిగాయి. దేవుడు పరిశుద్ధుడు కాబట్టి, ఆయన సముఖత లోనికి ప్రవేశి౦చడ౦ ఒక గొప్ప హక్కుగా పరిగణి౦చబడాలి. లేవీయకాండం ఆరాధించేందుకు నిర్దిష్టమైన బాధ్యతలను కలిగి ఉ౦డటం దేవునితో మనకున్న స౦బ౦ధాన్ని మనకు బోధిస్తో౦ది. మన౦ దేవుని దగ్గరకు సరిగ్గా చేరుకోవాల౦టే క్రమ౦, ధ్యానం అవసరమని అది మనకు చూపిస్తో౦ది.దేవునికి పాపం పట్ల ఉన్న అసంతృప్తిని గురి౦చి లేవీయకాండం అ౦తగా దృష్టి పెట్టింది. చివరగా, దేవుడు తనను ప్రేమి౦చేవారికి, ఆయనకు విధేయత చూపేవారికి ఇచ్చే సమాధానాన్ని లేవీయకాండం వివరిస్తుంది.

 • ఇవ్వడం అనేది నిజమైన ఆరాధన నుండి విడదీయరానిది(13)
 • బలి ప్రత్యామ్నాయ మరణానికి గుర్తుగా ఉంటుంది మరియు క్రీస్తు  యొక్క పనిని తెలియజేస్తుంది  (17)
 • ఒకప్పుడు ఆరాధికులు యాజకుల మధ్యవర్తిత్వ౦పై ఆధారపడినట్లే, నేడు మన మధ్యవర్తిగా క్రీస్తుపై ఆధారపడుతున్నా౦ (4:1-35).
 • నిర్లక్ష్య౦గా, అనుచిత౦గా ఆరాధి౦చడ౦ దేవుణ్ణి ఎ౦తో అసంతృప్తికి గురిచేస్తుంది (10:1-7).
 • పాప విముక్తి దేవుని సమఖత లోనికి ప్రవేశి౦చే౦దుకు మనల్ని అనుమతిస్తుంది  (16:1-34).
 • ఇతరుల పట్ల చూపించే గౌరవ౦ మన దేవుని ఆరాధనను ప్రభావిత౦ చేస్తు౦ది (18–22)
 • దేవుడు ఋతువుల చక్రాన్ని ఏర్పరచాడు, తద్వారా మన౦ విశ్రమి౦చి, ఆయన చేసిన పనిని గుర్తు౦చుకు౦టా౦ (23:1-44).
 • దేవుడు మనల్ని విమోచి౦చి మనల్ని ఆశీర్వది౦చాలనుకు౦టు౦టాడు (26–27)

I. త్యాగ వ్యవస్థ యొక్క వివరణ 1:1—7:38

A. దహనబలి 1:1–17

B. ధాన్యార్పణ 2:1–16

C. శాంతి సమర్పణ 3:1–17

D. పాపపరిహారార్థ బలి 4:1—5:13

E. అపరాధ సమర్పణ 5:14—6:7

F. ఇతర సూచనలు 6:8—7:38

II. పవిత్ర స్థలంలో యాజకుల సేవ 8:1—10:20

A. అహరోను మరియు అతని కుమారుల ఆర్డినేషన్ 8:1–36

B. యాజకులు విధులు స్వీకరిస్తారు 9:1–24

C. నాదాబ్ మరియు అబీహు యొక్క పాపం 10:1–11

D. ఎలియాజర్ మరియు ఇతామార్ యొక్క పాపం 10:12–20

III. మలినాలు చట్టాలు 11:1—16:34

A. జంతు మలినాలు 11:1–47

B. ప్రసవ మలినాలు 12:1–8

C. చర్మపు మలినాలు 13:1—14:57

D. డిశ్చార్జ్ మలినాలు 15:1–33

E. నైతిక మలినాలు 16:1–34

IV. పవిత్రత కోడ్ 17:1—26:46

A. ఆహారం కోసం చంపడం 17:1–16

B. పవిత్రంగా ఉండడం 18:1—20:27

C. యాజకులు మరియు త్యాగాలకు సంబంధించిన చట్టాలు 21:1—22:33

D. పవిత్ర రోజులు మరియు మతపరమైన విందులు 23:1–44

E. ఆరాధన యొక్క పవిత్ర అంశాల కోసం చట్టాలు 24:1–9

F. దైవదూషణకు శిక్ష 24:10–23

G. సబ్బాత్ మరియు జూబ్లీ సంవత్సరాలు 25:1–55

H. విధేయతకు ఆశీర్వాదం మరియు అవిధేయతకు శిక్ష 26:1–46

V. అభయారణ్యం బహుమతులు 27:1–34

అధ్యాయము విషయము
1 దహనబలి అర్పణలు
2 ధాన్యపు అర్పణలు
3 సమాధాన అర్పణలు
4 పాపపు అర్పణలు
5 అపరాధ అర్పణలు
6 దహనబలి, ధాన్యపు, పాపపు అర్పణలు యొక్క నిబంధనలు
7 అపరాధ, సహవాసపు అర్పణలు, యాజకుల బాగము
8 అహరోను అతని కుమారులు ప్రతిష్ట చేయబడుట
9 అహరోను బలి అర్పించుట
10 నాదాబు, అబీహు ల పాపము, మరణము
11 పవిత్రమైన, అపవిత్రమైన ఆహారము గురించిన ఆజ్ఞలు
12 పిల్లలను కనిన తరువాత పవిత్ర పరచుట
13 చర్మ వ్యాధులు, మచ్చలకు సంబందించిన విధులు
14 చర్మ వ్యాధులు, మచ్చలకు సంబందించిన శుద్దీకరణము
15 అనారోగ్యకరమైన స్రావమునకు సంబందించిన శుద్దీకరణము
16 పాప పరిహారార్ధ బలి దినము
17 పాప పరిహారార్ధ బలి కొరకు ప్రత్యేకింపబడిన రక్తము, రక్తము ఆహారము క్రింద నిషేదించుట
18 శారీరక సంబంధము నకు సంబందించిన నిబంధనలు
19 విగ్రహారాధన నిషేదించుట, వివిధ ఆజ్ఞలు
20 వివిధ పాపములకు శిక్షలు
21 యాజకులకు నిబంధనలు
22 పొరపాటు లేని అర్పణలు అర్పించుటకు యాజకులకు సూచనలు
23 పండుగల వారములు, ప్రాయశ్చిత్త దినము, పర్ణశాలల పండుగ, శృంగద్వని
24 దీపము, సన్నిది రొట్టెలు, కంటికి కన్ను, దూషకులను రాళ్లతో కొట్టుట
25 విశ్రాంతి సంవత్సరము, సునాద సంవత్సరము
26 విధేయతకు సంబందించిన ఆశీర్వాదములు మరియు శిక్షలు
27 విలువ నిర్ణయించుటకు నిబంధనలు

క్రింది తేదీలు సుమారుగా ఉన్నాయి, ఖచ్చితమైనవి కావు

 • యోసేపు మరణం (1805 BC)
 • ఈజిప్టులో బానిసత్వం
 • ఈజిప్ట్ నుండి ఎక్సోడస్ (1446 B.C)
 • 10 ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడ్డాయి (1445 B.C)
 • ఇజ్రాయెల్ సినాయ్ పర్వతం వద్ద శిబిరాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసింది (1444 B.C)
 • మోషే మరణిస్తాడు, కనానులోకి ప్రవేశం (1406 B.C)
 • న్యాయమూర్తులు తీర్పు ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తారు (1375 BC)
 • సౌలు ఆధ్వర్యంలో యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ (1050 B.C)

1. లేవీయకాండము మనలను క్రీస్తు వద్దకు తీసుకురావడానికి “స్కూల్ మాస్టర్ లేదా గార్డియన్‌గా ఉండటానికి వ్రాయబడిన గొప్ప పుస్తకం”.

పాత నిబంధన యొక్క చట్టం ప్రజలను క్రీస్తు వద్దకు తీసుకురావడానికి మానవ జాతికి బాధ్యత వహించే సంరక్షకుడు లేదా పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు.

లేవీయకాండము ఆ చట్టంలో ఒక భాగం; కాబట్టి లేవీయకాండము మనలను క్రీస్తు దగ్గరకు తీసుకురావడానికి వ్రాసిన పాఠశాల మాస్టర్ లేదా సంరక్షకుని ఉద్దేశ్యంతో పనిచేస్తుంది.

2. లేవీయకాండము “పవిత్రతపై గొప్ప పుస్తకం.”

“పవిత్రం,” “శుభ్రం,” “అపవిత్రం,” మరియు వాటి ఉత్పన్నాలు లేదా సమానమైన పదాలు లేవీయకాండములో 350 కంటే ఎక్కువ సార్లు వచ్చాయి. దేవుడు ఒక ప్రాథమిక సత్యాన్ని వెల్లడిస్తాడు: ఆయన పవిత్రుడు; అందువల్ల ఆయన తన ప్రజలు పవిత్రమైన, పరిశుభ్రమైన జీవితాలను గడపాలని కోరాడు.

3. లేవీయకాండము “బలి అర్పణలను కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకం.”

దేవునికి అంగీకారయోగ్యం కావాలంటే, ఒక వ్యక్తి జంతుబలి, లోపం లేని జంతువు, అంటే పరిపూర్ణమైన జంతువును అర్పించడం ద్వారా దేవుడిని సంప్రదించాలి. నిష్కళంకమైన త్యాగం యొక్క మరణం, లోక పాపాలను తొలగించే దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల అయిన యేసుక్రీస్తు మరణానికి ఒక రకం (యోహాను. 1:29). ఆయన మరణం ద్వారా, యేసు క్రీస్తు పాపానికి శిక్షను చెల్లించాడు. త్యాగం యొక్క మరణం ప్రత్యామ్నాయం. యేసు ప్రభవు, పరిపూర్ణ త్యాగం, మన ప్రత్యామ్నాయంగా మరణించాడు-మన కోసం, మన తరపున, మన స్థానంలో-ఒక్కసారి-అందరికీ మరణించాడు.

ఎఫె.5:2; తీతు.2:14; హెబ్రీ 9: 24-26; హెబ్రీ 10:14; 1 పేతు. 2:24; 3:18.

4. లేవీయకాండము అనేది “ప్రాయశ్చిత్తానికి సంబంధించిన గొప్ప పుస్తకం (దేవునితో సయోధ్య).”

“ప్రాయశ్చిత్తం” (కిప్పర్) అనే పదానికి విమోచన క్రయధనం లేదా చెల్లించిన విమోచన క్రయధనం (ఒక వ్యక్తి జీవితానికి) అని అర్థం. ఇది లేవీయకాండములో దాదాపు నలభై ఐదు సార్లు ఉపయోగించబడింది. శుభ్రపరచడం లేదా కడగడం లేదా కప్పడం అని కూడా దీని అర్థం. జంతుబలుల రక్తం పాపాన్ని పోగొట్టలేదు. వారు ప్రపంచ పాపాన్ని తొలగించే క్రీస్తు యొక్క పరిపూర్ణ త్యాగాన్ని మాత్రమే చిత్రీకరించారు లేదా సూచిస్తారు. ఆయన పాపరహితమైన, పరిపూర్ణమైన జీవితం యొక్క సమర్పణ ఆదర్శ త్యాగం, ఆదర్శ విమోచనం. కాబట్టి, ఆయన చెల్లించిన విమోచన క్రయధనం-పరిపూర్ణమైన, ఆదర్శవంతమైన త్యాగం-మనల్ని దేవునితో సమాధానపరుస్తుంది. జె. వెర్నాన్ మెక్‌గీ ప్రాయశ్చిత్తం గురించి అద్భుతమైన ప్రకటనను కలిగి ఉన్నాడు, అది పూర్తిగా కోట్ చేయడం విలువైనది:

ప్రాయశ్చిత్తం అంటే “కప్పుపెట్టడం.” ఎద్దుల మరియు మేకల రక్తం నిజానికి పాపాన్ని పోగొట్టలేదు. క్రీస్తు అన్ని పాపాలను తీసివేయడానికి వచ్చే వరకు అది పాపాన్ని కప్పి ఉంచింది. రోమీయులకు 3:25లో పౌలు సూచించినది ఇదే: “దేవుడు తన రక్తముపై విశ్వాసముంచుట ద్వారా ప్రాయశ్చిత్తముగా ఉండుటకు, గతించిన పాపములను పోగొట్టుటకు తన నీతిని ప్రకటింపజేయుటకు అతనిని నియమించెను.

దేవుని సహనం ద్వారా. గతంలో చేసిన పాపాలు పాత నిబంధనలోని పాపాలు. మీరు చూడండి, దేవుడు ఎద్దుల మరియు మేకల రక్తాన్ని పాపానికి తుది చెల్లింపుగా ఎన్నడూ అంగీకరించలేదు, కానీ రక్తాన్ని చిందించమని ఆయన కోరాడు. క్రీస్తు వచ్చే వరకు పాపాలను కప్పిపుచ్చడానికి ఇది ప్రాయశ్చిత్తం. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, పాత నిబంధనలో దేవుడు ‘క్రెడిట్‌లో’ రక్షించాడు. క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు, లేఖనం ఖచ్చితంగా చెప్పినట్లు, “యేసు అన్నింటినీ చెల్లించాడు.” ఇది గతానికి సంబంధించినంత వరకు మరియు వర్తమానానికి సంబంధించినంత వరకు మరియు భవిష్యత్తుకు సంబంధించినంత వరకు ఇది నిజం.

లేవీ.17:11; రోమా 5:10-11

5. లేవీయకాండము అనేది “‘గొప్ప ప్రాయశ్చిత్త దినాన్ని’ కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకం”

6. లేవీయకాండము అనేది “ప్రత్యామ్నాయం, ప్రత్యామ్నాయ త్యాగంపై గొప్ప పుస్తకం”

7. లేవీయకాండము అనేది “క్రీస్తు యొక్క ప్రాయశ్చిత్త త్యాగాన్ని సూచించే గొప్ప పుస్తకం.”

యేసు క్రీస్తు వచ్చి లోక పాపాలను తీసివేయవలసిన దేవుని గొర్రెపిల్ల (యోహాను. 1:29).

హెబ్రీ 9:11-14

8. లేవీయకాండము “పాపం యొక్క భయంకరమైన విషాదాన్ని బహిర్గతం చేసే గొప్ప పుస్తకం.”

మనిషి దేవుణ్ణి తిరస్కరిస్తాడు: శపిస్తాడు, తిరస్కరిస్తాడు, ప్రశ్నిస్తాడు మరియు దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేస్తాడు. మానవుడు దేవునికి మరియు ఆయన ఆజ్ఞలకు ప్రతి ఆలోచనా విధాలుగా అవిధేయత చూపుతాడు. మనిషి దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తాడు, మరియు పాపం యొక్క పర్యవసానంగా వేరుచేయడం, దేవుని నుండి దూరం చేయడం మరియు మరణం-భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక మరణం రెండూ. పాపం మరియు దాని భయంకరమైన పర్యవసానాలు దేవుడు స్థాపించడానికి కారణం…

• ఒక వ్యక్తి తనకు ఆమోదయోగ్యుడిగా మారడానికి మార్గం (1:1–10:20)

• ఒక వ్యక్తి తన ముందు పవిత్ర జీవితాన్ని గడపడానికి మార్గం (11:1–27:34)

9. లేవీయకాండము అనేది “దేవుని చేరుకోవడానికి ఏకైక మార్గాన్ని తెలియజేసే గొప్ప పుస్తకం.”

లేవీయకాండము గ్రంధము యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలలో ఇది ఒకటి. అవుట్‌లైన్ దీన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తుంది:

⇒ దేవునికి ఆమోదయోగ్యంగా మారే మార్గం (భాగం 1): పరిపూర్ణమైన త్యాగం, ప్రత్యామ్నాయం (1:1–7:38)

⇒ దేవునికి ఆమోదయోగ్యంగా మారే మార్గం (పార్ట్ 2): యాజకత్వం ద్వారా, పరిపూర్ణ మధ్యవర్తి (8:1–10:20)

10. లేవీయకాండము అనేది “ప్రధాన యాజకుని, పరిపూర్ణ మధ్యవర్తిపై గొప్ప పుస్తకం.”

యాజకుల విధులు మరియు పరిచర్య కవర్ చేయబడినందున లేవీయకాండమును “యాజకుల హ్యాండ్‌బుక్” అని పిలుస్తారు. యాజకుల దీక్ష కూడా నమోదు చేయబడింది. దేవుని ముందు ప్రజలకు ప్రాతినిధ్యం వహించడంలో ప్రధాన యాజకుడి యొక్క ప్రాముఖ్యత బలి అర్పణలలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ప్రధాన యాజకుడు—మధ్యవర్తి—ప్రజల పక్షాన దేవుని యెదుట నిలబడవలసిన సంపూర్ణ ఆవశ్యకత లేవీయకాండము అంతటా వ్యాపించింది. ప్రధాన యాజకుడు మన గొప్ప ప్రధాన యాజకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క అద్భుతమైన చిత్రం.

హెబ్రీ 9:11-14

11. లేవీయకాండము అనేది “చిహ్నాలు మరియు రకాలు యొక్క గొప్ప పుస్తకం,”

రెండు ప్రధాన విషయాలపై దృష్టి సారిస్తూ పెద్ద సంఖ్యలో చిహ్నాలు మరియు రకాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి:

⇒ యేసు క్రీస్తు యొక్క త్యాగం, ప్రధాన యాజకత్వం మరియు మిషన్ (1:1–10:20)

⇒ ప్రక్షాళన మరియు పవిత్రత కోసం మనిషి యొక్క తీరని అవసరం (11:1–27:34)

12. లేవీయకాండము “ఇజ్రాయెల్ యొక్క విందులు లేదా పండుగల వ్యవస్థను కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకం” (23:1-44).

ఇక్కడ లేవీయకాండములో దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు కొన్ని విందులు లేదా పండుగలను క్రమం తప్పకుండా జరుపుకోవాలని సూచించాడు.

13. లేవీయకాండము అనేది “‘మోక్షానికి సంబంధించిన ప్రవక్త చిత్రాన్ని’ ఇచ్చే గొప్ప పుస్తకం”

14. లేవీయకాండము అనేది “ప్రపంచం నుండి పవిత్రీకరణ, సమర్పణ మరియు విభజనపై గొప్ప పుస్తకం” (11:1–27:34).

ఇది లేవీయకాండము యొక్క ప్రధాన ఇతివృత్తాలలో ఒకటి: దేవుని ప్రజలు విడిపోయిన జీవితాలు, ఈ భూమి యొక్క అనైతిక మరియు చట్టవిరుద్ధమైన జీవితాలకు భిన్నమైన జీవితాలు, పవిత్రమైన లేదా దేవునికి అంకితం చేయబడిన జీవితాలు. విశ్వాసి యొక్క శరీరం మరియు ఆత్మ పూర్తిగా దేవునికి అప్పగించబడాలి (11:1–27:34).

15. లేవీయకాండము “సామాజిక న్యాయంపై గొప్ప పుస్తకం-దేశం అంతటా స్వేచ్ఛను ప్రకటించడం (25:1-55).

ఇక్కడే దేవుడు జూబ్లీ యొక్క గొప్ప సంవత్సరాన్ని స్థాపించాడు, ఈ సంవత్సరం అన్ని అప్పులు పూర్తిగా చెల్లించబడ్డాయి మరియు ఆస్తి మొత్తం దాని అసలు యజమానికి తిరిగి ఇవ్వబడింది మరియు బానిసలందరికీ వారి స్వేచ్ఛ ఇవ్వబడింది. దేవుని ప్రజలలో సామాజిక న్యాయానికి భరోసా ఇవ్వడానికి దేవుడు జూబ్లీ సంవత్సరాన్ని స్థాపించాడు. అమెరికా యొక్క ప్రసిద్ధ స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీపై గొప్ప ప్రకటన ఈ అద్భుతమైన భాగం నుండి తీసుకోబడింది: “భూమి అంతటా నివాసులందరికీ స్వేచ్ఛను ప్రకటించండి” (లేవీ 25:10).

16. లేవీయకాండము అనేది “దేవుని వాక్యాన్ని ఆయన ప్రజలకు తెలియజేసే గొప్ప పుస్తకం.”

ఈ గొప్ప పుస్తకం యొక్క మొట్టమొదటి హీబ్రూ పదం వేయిగ్రా, దీని అర్థం “మరియు ఆయన [దేవుడు] పిలిచాడు.” (1:1). “యెహోవా మోషేతో మాట్లాడాడు” వంటి పదబంధాలు లేవీయకాండములో యాభై ఆరు సార్లు ఉపయోగించబడ్డాయి (చూడండి 1:1; 4:1; మొదలైనవి). ఈ సమయం వరకు, దేవుడు సీనాయి పర్వతం నుండి ఇశ్రాయేలీయులతో మాట్లాడుతున్నాడు; కానీ ఇప్పుడు, లేవీయకాండము అంతటా, ఆయన గుడారం నుండి మాట్లాడాడు

17. లేవీయకాండము “దేవుని సన్నిధిపై ఒక గొప్ప పుస్తకం.”

వాస్తవానికి, ఆయన ప్రజలతో ఎల్లప్పుడూ నివసించే దేవుని సాధారణ, శాశ్వత ఉనికి ఉంది. కానీ ఇజ్రాయెల్ విషయంలో, దీని కంటే చాలా ఎక్కువ ఉంది: గుడారంలోని మందసము పైన నిరంతరం నివసించే యెహోవా సన్నిధికి ప్రత్యేక వ్యక్తీకరణ ఉంది. అన్ని బలులు “యెహోవా యెదుట” నిర్వహించబడ్డాయి (1:5, 11; మొదలైనవి). అర్పణలు “యెహోవాకు సువాసన” (1:9, 13, 17; 2:9; మొదలైనవి). యెహోవా గుడారం నుండి మోషేతో పదే పదే మాట్లాడాడు (1:1; 4:1; మొదలైనవి). దేవుని యొక్క స్థిరమైన ఉనికి-దేవుడు తన ప్రజలతో-లేవీయకాండము యొక్క అంతర్లీన ఇతివృత్తాలలో ఒకటి.