బైబిలు గణాంకములు

మత్తయి – ప్రకటన పుస్తకముల గణాంకములు

సువార్తలు

మత్తయి – యోహాను గణాంకములు

చరిత్ర

అపోస్తలుల కార్యములు గణాంకములు

పౌలు పత్రికలు

రోమీయులకు – హెబ్రీయులకు గణాంకములు

సార్వత్రిక పత్రికలు

యాకోబు – యూదా గణాంకములు

ప్రవచనము

ప్రకటన గ్రంధము గణాంకములు