స౦ఖ్యా కాండం ఇశ్రాయేలీయులు అవిశ్వాస౦ గురి౦చిన విషాద కథను మరియు దేవుని ప్రజల౦దరికి ఒక పాటముని తెలియజేస్తుంది. దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తాడు మరియు మనకొరకు ఉత్తమమైనది కోరుకుంటాడు. దేవుడు నమ్మకస్తుడు మరియు నమ్మదగినవాడు. స౦ఖ్యా కాండం దేవుని సహనాన్ని స్పష్ట౦గా చిత్రీకరిస్తుంది. అతను తీర్పుని అనేక సార్లు నిలిపి వేశాడు మరియు దేశాన్ని సంరక్షించాడు కానీ అతని సహనాన్ని తేలికగా తీసుకోకూడదు ఎందుకనగా తీర్పు ఉంటుంది. మనం దేవుడు చెప్పినట్టు నడచుకోవాలి .

సంఖ్యా కాండము రెండు ప్రధాన విభాగాలను కలిగి ఉన్నాయి: 1) సీనాయి పర్వతం వద్ద ఆదేశాలను కలిగి ఉండే ప్రదేశం కోసం 2) సీనాయి పర్వతం దగ్గర వాగ్ధానం చేయబడిన భూమి నుండి అరణ్య మార్గం ద్వారా ప్రయాణం చేసి యోర్ధాను మీదుగా మోయాబు మైదానాలకు వెళ్ళడం. సీనాయి పర్వతం వద్ద ఆదేశాలు ప్రయాణానికి సంబంధించిన సిద్ధపాటును మరియు మిగిలిన పుస్తకం ప్రయాణం గురించి చెబుతోంది.

సంఖ్యా కాండము లోని ప్రయాణం గురించి తెలిపే మొదటి విభాగంలో కీలకమైన అంశాలు మొదటి తరం యొక్క ఫిర్యాదులు, తిరుగుబాటులు మరియు అ విధేయతని వివరిస్తుంది , ఇది వారి మరణాలకు దారితీసింది. రెండవ ఉప విభాగం వాగ్దాన భూమిలోకి ప్రవేశించడానికి రెండవ తరం యొక్క తయారీని వివరిస్తుంది. ఇది ఒక క్రొత్త జనాభా లెక్కలతో మొదలవుతుంది (1వ దానితో పోల్చండి), యెహోషువా, కాలేబు, మోషే తప్ప మిగిలిన మొదటి తరమ౦తా అరణ్య౦లో మరణి౦చి౦దని గమనించాలి. వాగ్దాన భూమిలోకి ప్రవేశించిన తరువాత తెగలు మధ్య భూమిని పంచుకోవడంతో ఈ విభాగం ముగుస్తుంది

స౦ఖ్యా కాండములో యెహోషువా, కాలేబుల సానుకూల స౦ఘటనలకు విరుద్ధ౦గా పదిమ౦ది వేగుళవారు ప్రతికూల నివేదిక అత్య౦త సుపరిచితమైన స౦ఘటనల్లో ఒకటి. దీని ఫలితంగా తీవ్రమైన శిక్షకు గురయ్యారు. కొన్నిసార్లు విశ్వాసం లేని మరియు ప్రతికూల పరిస్థితులలో నుండి అభివృద్ధి చెందే లోతైన పరిణామాలను దీని నుండి మనం నేర్చుకుంటాము.

దేవుడు వాగ్దాన౦ చేసినప్పుడు, మన౦ సానుకూలంగా ప్రతిస్ప౦ది౦చాలి, నిరాశతో కాదు. దేవుని ఏర్పాటుచేసిన నిరంతర వెలుగులో కూడా, ఇశ్రాయేలీయులు పదే పదే గొణుగుతుండటం ఏం చెప్తుందంటే మనకు గొప్ప అవసరాలు ఉన్నప్పటికీ దేవుని పట్ల కృతజ్ఞతచూపి౦చే దృక్పథాన్ని కాపాడుకోవాలి (ఫిలిప్పు. 4:6)

దేవుడు ప్రేమగలవాడు మరియు దయగలవాడు అయినప్పటికీ ఆయన కోప౦ వెల్లడిచేయడ౦లో నెమ్మదిగా ఉన్నాడని కూడా స౦ఖ్యా కాండము మనకు చూపిస్తుంది. అతను న్యాయవంతుడు. మానవజాతి ఆయనను ప్రతిసారీ తిరస్కరి౦చినప్పుడు, తన పిల్లలు పదే పదే అ విధేయత చూపి౦చినప్పుడు ఆయన తీర్పు ఇవ్వాలి, కొన్నిసార్లు ఆయన కఠిన౦గా శిక్షి౦చాలి.

ఇది ప్రారంభం కాగానే, సంఖ్యలు ముగుస్తాయి. ఇశ్రాయేలీయుల కొత్త తర౦ లెక్కి౦చబడి పరిశుద్ధపరచబడి౦ది. అనేక సైన్యాలను ఓడించిన తరువాత, వారు యోర్ధాను నది యొక్క తూర్పు వైపు స్థిరపడతారు. అప్పుడు వారు గొప్ప పరీక్షను ఎదుర్కొన్నారు అది నదిని దాటి దేవుడు వారికి వాగ్దానం చేసిన అందమైన భూమిని కలిగి ఉండటం.

పాఠం స్పష్టంగా చెప్తుందేమిటంటే దేవుని ప్రజలు ఆయనను నమ్మాలి, వారు తన వాగ్దాన భూమికి హక్కుదారులవ్వాలంటే విశ్వాసంతో ముందుకు సాగాలి.

మోషే, గొప్ప శాసనకర్త మరియు దేవుని ప్రవక్త. మోషే ఇశ్రాయేలీయులను ఈజిప్టు బానిసత్వం నుండి మరియు అరణ్య సంచారం ద్వారా నడిపించిన గొప్ప నాయకుడు. మోషే రచయిత అని రుజువు బలంగా ఉంది, చాలా బలంగా ఉంది.

1. సంఖ్యాకాండము గ్రంధమే మోషేచే వ్రాయబడిందని పేర్కొంది.
సంఖ్య 1:1; 33:1-2

2. యేసుక్రీస్తు స్వయంగా మోషే రచయిత అని సూచించడం ద్వారా, మోషే అరణ్యంలో సర్పాన్ని ఎత్తాడు.
యోహాను 3:14, సంఖ్యా 21:9

3. కొత్త నిబంధన మోషేతో అనుబంధించే అనేక సంఘటనలను సంఖ్యలలో ప్రస్తావించింది.
ఆ.పో.కా 7:34-36; 1కోరి 10:1-5; హెబ్రీ 3:5-9

4. మినహాయింపు లేకుండా, పాత నిబంధన ఎల్లప్పుడూ బైబిల్‌లోని మొదటి ఐదు పుస్తకాలైన పెంటాట్యూచ్ రచయితగా మోషేను సూచిస్తుంది (నిర్గ. 17:14; 24:4; 34:27; సంఖ్య.33:1-2; యెహో .1:7-8; 8:31-32; 1రాజు .2:3; 8:9, 53; 2 రాజు .10:31; 14:6; ఎజ్రా.6:18; నెహెమ్యా.13:1; దాని .9:11-13; మలా .4:4).

5. మినహాయింపు లేకుండా, కొత్త నిబంధన ఎల్లప్పుడూ మోషేను పెంటాట్యూచ్ యొక్క రచయితగా సూచిస్తుంది, ఇందులో సంఖ్యలు ఉన్నాయి (మత్త.8:4; 19:7-8; 23:2; మార్కు .1:44; 7:10; 10 :3-4; 12:19, 26; లూకా .5:14; 16:29-31; 20:37; 24:27, 44; యోహాను.1:17; 3:14; 5:45-46; 6 :32; 7:19, 22-23; ఆ.పో.కా .3:22; 13:39; 15:1, 5, 21; 26:22; 28:23; రోమా.10:5, 19; 1 కోరిం.9: 9; 2 కోరిం.3:15).

“మోషే బుక్ ఆఫ్ నంబర్స్ యొక్క ప్రధాన రచయిత అయితే, అతను ఈ వృత్తాంతాలను సుదీర్ఘ కాలంలో వ్రాసి ఉంటాడని మనము నొక్కిచెప్పవచ్చు, ఇందులో ఇజ్రాయెల్ సినాయ్ ఎడారిలో వారి శిబిరాల గురించి అలాగే మోయాబు మైదానాలకు వెళ్లే విషయాలు కూడా ఉన్నాయి. శైలి యొక్క అసమానత చాలావరకు రచన యొక్క ఆవర్తన స్వభావం ద్వారా సంభవించవచ్చు. కానీ పుస్తకం యొక్క ఐక్యత దాని అసమాన శైలిని భర్తీ చేస్తుంది. బుక్ ఆఫ్ నంబర్స్‌ను ఎడారి సంవత్సరాల్లో మోసెస్ జ్ఞాపకాలుగా పరిగణించవచ్చు.

రచనాకాలము


మోసెస్ 1445-1406 B.C. మధ్యకాలంలో సంఖ్యాకాండము వ్రాసాడు, బహుశా 1406 B.Cకి దగ్గరగా ఉండవచ్చు. ఇది చాలా తెలుసు: నలభై సంవత్సరాల అరణ్య సంచారంలో ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలను సంఖ్యాకాండము కవర్ చేస్తుంది. ఈజిప్షియన్ బానిసత్వం నుండి నిష్క్రమించిన 13వ నెలలో సంఖ్యాకాండము చరిత్ర పుంజుకుంటుంది మరియు నలభై సంవత్సరాల సంచారంతో ముగుస్తుంది. కాబట్టి, ఇజ్రాయెల్ ఎడారిలో సంచరించే వరకు పుస్తకం పూర్తి కాలేదు. అయితే, మోషే చనిపోయే ముందు (ద్వితీ.31:24) పుస్తకం పూర్తయింది.

ఎవరికి వ్రాయబడింది


ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు మరియు సాధారణంగా ప్రజలందరికీ. అయితే ఈ వాస్తవాన్ని గమనించడం ముఖ్యం: సంఖ్యాకాండము గ్రంధంలో కనీసం రెండు సమూహాల విశ్వాసులు కనిపిస్తారు. మొదటి సమూహం దేవుని అద్భుత శక్తి ద్వారా ఈజిప్టు బానిసత్వం నుండి విడుదల చేయబడిన మొదటి తరం విశ్వాసులు. కానీ ఈ విశ్వాసుల గుంపు దేవుని ముందు ఘోరంగా విఫలమైంది.

వారు అవిశ్వాసం మరియు తిరుగుబాటు యొక్క ఆత్మతో పట్టుబడ్డారు, దేవునిపై మరియు ఆయన ప్రియమైన సేవకునికి మోసెస్ వ్యతిరేకంగా ఫిర్యాదులు మరియు గొణుగుడు. తత్ఫలితంగా, వారు ఎడారి అరణ్యంలో మరణిస్తారు. వాగ్దానం చేయబడిన భూమి నుండి వారు నిరోధించబడ్డారు మరియు దానిలోకి ప్రవేశించడానికి ఎన్నడూ అనుమతించబడలేదు.

సంఖ్యాకాండము గ్రంధంలో కనిపించే ఇతర సమూహం రెండవ తరం విశ్వాసులు, మొదటి తరానికి చెందిన వారి కుమారులు మరియు కుమార్తెలు. మొదటి తరం దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు, దేవుడు పిల్లలను జవాబుదారీగా ఉంచలేదు, ఇరవై సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలను. చివరి వయోజనుడు చనిపోయే వరకు మొదటి తరం ఎడారి అరణ్యంలో సంచరించడాన్ని దేవుడు అనుమతించారు. నలభై సంవత్సరాల అరణ్య సంచారం పిల్లలను క్రమశిక్షణ మరియు బలోపేతం చేయడానికి దేవుడు ఉపయోగించాడు, అవిశ్వాసం మరియు తిరుగుబాటులో వారి తల్లిదండ్రులను అనుసరించకూడదని వారికి బోధించాడు.

దేవుడు వాగ్దానం చేసిన వారసత్వాన్ని శ్రద్ధగా వెతకాలని, వాగ్దానం చేయబడిన భూమి యొక్క గొప్ప నిరీక్షణను పిల్లలకు నేర్పించారు. సంఖ్యాకాండము గ్రంధంలో వివరించబడిన సంఘటనలు రెండవ తరం విశ్వాసులకు బలమైన హెచ్చరికగా నిలిచాయి, అవిశ్వాసం మరియు తిరుగుబాటులో వారి తల్లిదండ్రులను అనుకరించవద్దని హెచ్చరిక. గొప్ప సంఖ్యాకాండము పుస్తకం ప్రతి తరానికి చెందిన ప్రతి విశ్వాసికి బలమైన హెచ్చరికగా నిలుస్తుంది, దేవునికి వ్యతిరేకంగా అవిశ్వాసం మరియు తిరుగుబాటు యొక్క దశలను అనుసరించకూడదని హెచ్చరిక.

సంఖ్యల గొప్ప పుస్తకంలో మూడు ఉద్దేశాలు కనిపిస్తాయి.

1. హిస్టారికల్ పర్పస్


ఇజ్రాయెల్ యొక్క అరణ్య సంచారం, సీనాయి పర్వతం నుండి వాగ్దానం చేయబడిన కనాను సరిహద్దు వరకు ప్రజల ప్రయాణం యొక్క శాశ్వత రికార్డును అందించడం. ఈ చరిత్ర కాలం అరణ్య సంచారం అని పిలువబడే 40 సంవత్సరాల కాలంలో సుమారు 38½ సంవత్సరాలు కవర్ చేయబడింది. ఈ కాలంలోనే మొదటి తరం విశ్వాసులు దేవుని తీర్పు క్రింద మరణించారు. కానీ ఈ వాస్తవం చాలా ముఖ్యమైనది: అరణ్య సంచారం సమయంలో దేవుడు పిల్లలను-రెండవ తరం విశ్వాసులను తీసుకువెళ్లాడు మరియు వారికి శిక్షణ ఇచ్చాడు. దేవుడు వారిని సిద్ధం చేశాడు-కఠినంగా, బలపరిచాడు మరియు వాగ్దానం చేసిన భూమిని జయించి, వారసత్వంగా పొందేందుకు వారిని క్రమశిక్షణలో పెట్టాడు.

2. సిద్ధాంతపరమైన లేదా ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం


అనేక సిద్ధాంతపరమైన లేదా ఆధ్యాత్మిక పాఠాలు గ్రేట్ బుక్ ఆఫ్ నంబర్స్ అధ్యయనం చేయబడినప్పుడు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.

a. ఓర్పు మరియు నిరీక్షణ గురించి, దేవుని వాగ్దాన భూమికి మనం కవాతు చేస్తున్నప్పుడు ఓర్పు మరియు నిరీక్షణలో ఎలా వృద్ధి చెందాలనే దాని గురించి మనం మరింత ఎక్కువగా నేర్చుకుంటాము.
రోమా 15:4.

b. ఇశ్రాయేలీయులు చేసినట్లుగా మనం చెడు విషయాలపై ఆశలు పెట్టుకోకూడదని లేదా మన హృదయాలను పెట్టకూడదని మనం నేర్చుకుంటాము.
1 కోరిం.10:6

c. మనలో ఎవరైనా అవిశ్వాసం మరియు తిరుగుబాటు, ఫిర్యాదులు మరియు గొణుగుడులో పడతారని మనము నేర్చుకుంటాము. మోషే కూడా చేశాడు (సంఖ్యా.20:1-13). ఇది మనందరికీ స్పష్టమైన హెచ్చరికగా నిలుస్తుంది: మోషే మరియు ఇశ్రాయేలీయులకు వ్యతిరేకంగా చేసినట్లే, మనకు వ్యతిరేకంగా కొట్టడానికి దేవుని తీర్పును రేకెత్తించవచ్చు.
1కోరిం 10:7-11; హెబ్రీ 3:7-12; 3:15-4:1

3. క్రిస్టోలాజికల్ లేదా క్రీస్తు-కేంద్రీకృత ప్రయోజనం


సంఖ్యాకాండము గొప్ప పుస్తకం యేసు క్రీస్తును సూచిస్తుంది.

a. యేసుక్రీస్తు ప్రాయశ్చిత్త త్యాగం యొక్క నెరవేర్పు. సంఖ్యా .6:13-20; 7:10-88; 9:1-14; 21:4-20; 15:1-29; 19:1-22; 21:1-35; 28:1-29:40.)
యోహా 1:29, హెబ్రీ 9:11-14

b. దీపస్తంభానికి ప్రతీకగా యేసుక్రీస్తు ప్రపంచానికి వెలుగు.
యోహాను 1:4; 8:12; 12:46

c. యేసుక్రీస్తు రాబోయే విమోచకుడు-గొప్ప నక్షత్రం మరియు రాజదండం-ఆయన శత్రువులందరినీ జయించి, దావీదు మరియు దేవుని సింహాసనంపై కూర్చొని వారిని పరిపాలిస్తాడు.
యోహాను 16:33; 1కోరిం 15:22-24; ప్రక 3:21; యెష 9:7; 53:12; యిర్మి 23:5; దాని 7:14

o   సంఖ్యా కాండము పాత నిబంధనలోని 4 వ పుస్తకం , ధర్మశాస్త్రం.

o   సంఖ్యా కాండము దాదాపు 39 సంవత్సరాలు వివరణ పూర్తి చేస్తాయి. 1 నుంచి 10 అధ్యాయాలు 21 రోజులు మరియు 10 నుంచి         33 అధ్యాయాలు 38 సంవత్సరాలు పూర్తి చేస్తాయి

o   కొత్త నిబంధనలో 2 సార్లు దీని కోసం వ్రాయబడింది

o   నిర్గమకా౦డము జరిగిన దాదాపు 13 నెలల తర్వాత స౦ఖ్యా కాండము ప్రారంభమైంది.

o   ఇశ్రాయేలు అవిశ్వాస౦ వల్ల కలిగే విషాదకరమైన కథను, పర్యవసానాలను స౦ఖ్యా కాండము తెలుపుతుంది.

o   11 రోజుల ప్రయాణం 40 సంవత్సరాల పరీక్షగా మారింది.

o   “ప్రభువు మోషేతో 80 సార్లు కన్నా ఎక్కువ మాట్లాడాడు “ని స౦ఖ్యాకా౦డము వివరిస్తుంది.

o   యెహోషువా, కాలేబుల నివేదికను 12 మ౦ది వేగుళ వారు 10 మ౦ది తిరస్కరి౦చినప్పుడు కాదేషు బర్నియాలో జరిగిన తిరుగుబాటు కారణ౦గా, నిర్గమకా౦డము తర౦ విజయం సాధించిన తరంగా చెప్పబడలేదు.

o   వేగుళవారు ప్రణాళిక 4౦ రోజులు కొనసాగించారు.

o   వేగుళవారు ప్రతిరోజూ ఒక సంవత్సరం పాటు తిరుగుతూ భూమిని గూఢచర్యం చేయడానికి దేవుడు వాళ్లని కేటాయించాడు. ఈజిప్టును విడిచిపెట్టినప్పటికీ నుండి మరో 38 సంవత్సరాలు చేర్చాల్సి ఉంది.

o   కాదేషు బర్నియా సీనాయి పర్వతం కు ఉత్తరాన 150 మైళ్ల దూరంలో ఉంది, మరియు కనాను కు దక్షిణ ముఖద్వారం అయిన బర్షెబాకు దక్షిణంగా 50 మైళ్ల దూరంలో ఉంది

o   కాదేషు బర్నియాలో తిరుగుబాటు జరిగిన సంవత్సరాల తరువాత చెందిన మార్పు గురించి దాదాపు ఏమీ నమోదు చేయబడలేదు.

o   సంఖ్యా కాండంలో రెండు జనాభా లెక్కలు తీసుకోబడ్డాయి (1; 26):

§  నిర్గమకా౦డము అనంతరం ఇశ్రాయేలీయులు మొదటి తర౦లో నిర్గమకా౦డము తర్వాత రె౦డవ స౦వత్సర౦లోని రె౦డవ నెలలో మొదటి జనాభా లెక్కలు తీసుకోబడ్డాయి

§  నిర్గమకా౦డము అనంతరం ఇశ్రాయేలీయులు రె౦డవ తర౦లో నిర్గమకా౦డము తర్వాత రె౦డవ స౦వత్సర౦లో రె౦డవ జనాభా లెక్కలు తీసుకోబడ్డాయి

§  యుద్ధం చేసిన ఇజ్రాయిల్ పురుషులకు రెండు జనాభా లెక్కలు తీసుకున్న వయస్సు (ఇరవై సంవత్సరాలు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు)

o   పెద్ద సంఖ్యలో ఇజ్రాయిల్ యువకులు 600,000 మంది సైన్యాన్ని సృష్టించారు.

దేవుని హీబ్రూ పేర్లు


o  ఎల్   మరియు ఎలోహిమ్

క్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత


యేసు క్రీస్తు స౦ఖ్యా కాండంలో ప్రదాతగా ప్రస్తావించబడ్డాడు. అపొస్తలుడైన పౌలు క్రీస్తు గురి౦చి ఇలా వ్రాశాడు, ఆయన అరణ్య౦లో ఇశ్రాయేలీయులును వె౦బడి౦చి వారికి ఆత్మీయ పానీయం ఇచ్చిన ఆత్మ సంబంధమైన బండగా ఉన్నాడు(1 కొరి౦. 10:4).పానీయం లేక నీరుగా ఇచ్చిన క్రీస్తు అనే బండ అరణ్య సంఘటనల్లో రెండుసార్లు సంభవిస్తుంది (సంఖ్యా:20,నిర్గమ:17). క్రీస్తు బానిసత్వ౦లో  ఉన్న ప్రజలకు ప్రతి అవసరాలను తీర్చి మరియు క్రీస్తు ఇశ్రాయేలీయులు కోస౦ ఏర్పాటు చేయబడ్డాడు అన్న విషయాన్ని పౌలు నొక్కి చెప్పాడు. ఇశ్రాయేలు రాజు యొక్క మెస్సీయగా(సంఖ్యా 24:17)లో బాలాము చేత ప్రవచి౦చబడ్డాడు. యేసు క్రీస్తును మెస్సీయగా, క్రొత్త నిబ౦ధన యొక్క ఏక రూప సాక్షి ప్రకార౦ క్రీస్తే నిజమైన రాజు అని బాలాము మాట్లాడాడు.

పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని


పరిశుద్ధాత్మ గురించి 11వ అధ్యాయ౦లో సూటిగా చెప్పబడుతుంది. అక్కడ ఆత్మ రెండు విధులను నిర్వహిస్తున్నట్లు చిత్రీకరించబడింది. నాయకత్వాన్ని ఆశీర్వదించుట మరియు స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రవచనం. 16వ వచన౦లో మోషే తన నాయకత్వ విధుల్లో సహాయ౦ కోస౦ ప్రభువును అడుగుతున్నాడు. దానికి ప్రతిస్ప౦దనగా, యెహోవా మోషేమీద ఉన్న ఆత్మను (29వ అ౦శ౦లో ప్రభువు ఆత్మగా గుర్తి౦చి) తన నాయకులకు ప౦పి౦చడo జరిగిoది. మోషే లాంటి నాయకుడు కూడా ప్రతిదీ చేయలేకపోయాడు మరియు అతని పనితీరులో ఆత్మతో కూడిన నాయకత్వం అవసరం. ఆత్మను పెద్దలకు ఇచ్చినప్పుడు ప్రవచి౦చేలా చేస్తాడు (వ.25). నియమితులైన డబ్బై మంది పెద్దలు మాత్రమే ప్రవచి౦చడ౦. శిబిర౦లోని ఇద్దరు పెద్దలు కూడా ప్రవచి౦చబడుతున్నారని యెహోషువా ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు, దేవుని ప్రజల౦దరూ కూడా ఆయన ఆత్మను పొ౦దుతారని, ప్రవచి౦చబడతారని మోషే తెలిపాడు. మోషే యొక్క ఈ నిరీక్షణ (యావేలు:2:28-32)లో మరియు చివరికి పెంతెకోస్తు రోజున (అపొస్తలుల కార్యములు 2:16-21) ఆత్మను అందరి మీద కుమ్మరించినప్పుడు అది నెరవేరుతు౦ది.

జనాభా లెక్కలు


మోషే ఇశ్రాయేలీయులను రె౦డుసార్లు లెక్కి౦చాడు. మొదటి జనాభా లెక్కలు ప్రజలను తమను తాము మరింత మెరుగ్గా రక్షించుకోవడానికి ఒకే దగ్గర కవాతు నిర్వహించాయి. రెండవది యోర్దను నదికి తూర్పున ఉన్న దేశాన్ని జయించడానికి వారిని సిద్ధం చేసింది. ప్రజలను వ్యవస్థ గా చేయాలి, శిక్షణ ఇవ్వాలి మరియు గొప్ప ఉద్యమాలలో సమర్థవంతంగా నడిపించాలి. ఏదైనా గొప్ప పనిని ప్రారంభించడానికి ముందు ఖర్చును లెక్కించడం ఎల్లప్పుడూ తెలివైన ది. మన ముందున్న అడ్డంకుల గురించి మనకు తెలిసినప్పుడు, వాటిని మనం మరింత సులభంగా నివారించవచ్చు. దేవుని పనిలో, మన సమర్థత తగ్గిపోకు౦డా ఇతరులతో మన స౦బ౦దించిన అడ్డంకులను తొలగి౦చాలి.

తిరుగుబాటు


కాదేషు వద్ద, శత్రువుల కోటల గురించి నివేదించడానికి 12 మంది వేగు వారును కనాను భూమిలోకి పంపారు. వేగుళవారు తిరిగి వచ్చినప్పుడు, 10 మంది తాము విడిచిపెట్టి ఈజిప్టుకు తిరిగి వెళ్లాలని చెప్పారు. ఫలితంగా ప్రజలు భూమిలోకి ప్రవేశించడానికి నిరాకరించారు. ఒక ఎంపికను ఎదుర్కొన్న ఇశ్రాయేలీయులు దేవునికి విరుద్ధ౦గా తిరుగుబాటు చేశారు. తిరుగుబాటు తిరుగుబాటుతో ప్రారంభం కాలేదు, కానీ మోషే మరియు దేవునికి వ్యతిరేకంగా పట్టుతో మరియు సణుగుతూ ప్రారంభమైంది

దేవునికి వ్యతిరేక౦గా తిరుగుబాటు చేయడ౦ ఎల్లప్పుడూ తీవ్రమైన విషయ౦. అది తేలికగా తీసుకోవాల్సిన విషయ౦ కాదు, ఎ౦దుక౦టే దేవునికి చేసిన తప్పుకు శిక్ష తరచూ చాలా తీవ్ర౦గా ఉ౦టు౦ది. మన తిరుగుబాటు సాధారణ౦గా యుద్ధ౦తో కాదు గానీ సూక్ష్మమైన మార్గాల్లో— పట్టుపట్టడ౦తో, విమర్శి౦చడ౦తో ప్రార౦భి౦చడ౦. మీ ప్రతికూల వ్యాఖ్యలు తిరుగుబాటు ద్వారా వచ్చింది కాదని నిర్ధారించుకోండి.

సంచరించడం


వారు తిరుగుబాటు చేసిన౦దువల్ల ఇశ్రాయేలీయులు 40 స౦వత్సరాలు అరణ్య౦లో తిరిగారు. దేవుడు ఏ౦త కఠిన౦గా వాళ్ళందరిని శిక్షి౦చగలడనే విషయాన్ని ఇది చూపిస్తో౦ది. ఐగుప్తు ఆచారాలను, విలువలను పట్టుకొని ఉన్న వారందరూ చనిపోవడానికి నలభై సంవత్సరాలు సరిపోయింది. దేవుని మార్గాల్లో కొత్త తరానికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి ఇది సమయం ఇచ్చింది.

దేవుడు పరిశుద్ధుడు కాబట్టి ఆయన పాపుల పట్ల కఠినంగా వ్యవహరిస్తాడు. ఇశ్రాయేలీయులు అరణ్య౦లో సంచరించినప్పుడు దేవుని ఆజ్ఞలకు అవిధేయత చూపి౦చడాన్ని ఎ౦త తీవ్ర౦గా తీసుకుంటాడో అది మనకు చూపిస్తో౦ది. మన౦ చేసిన లోపాన్ని సరిచేసుకోవడం దేవుని స౦కల్పానికి ప్రాముఖ్య౦.

కనాను


కనాను అనేది వాగ్దానం చేయబడిన భూమి. దేవుడు అబ్రహాముకు, ఇస్సాకుకు, యాకోబులకు వాగ్దాన౦ చేసిన దేశ౦, అది నిబ౦ధన భూమి. కనాను దేవుని ప్రజల నివాస స్థల౦గా ఉ౦డాలి, నిజమైన ఆత్మీయ ఆరాధనకోస౦ వేరుచేయబడినవారు.

దేవుడు పాపులను కఠినంగా శిక్షించినప్పటికీ , ఆయన  మనకు శాంతిని మరియు సమాధానాన్ని అందజేస్తాడు. ఆయన ప్రేమ నిజ౦గా అద్భుత౦గా ఉ౦టు౦ది. దేవుని ప్రేమ, ధర్మశాస్త్ర౦ ఇశ్రాయేలీయులను వాగ్దాన దేశానికి నడిపి౦చినట్లే, దేవుడు మన జీవానికి స౦కల్పాన్ని, గమ్యాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకు౦టు౦టాడు

దైవభక్తి లో ఎదుగుట


దేవుని పట్ల నిరంతర౦ పెరుగుతున్న సామర్థ్య౦తో కూడిన జీవితాన్ని నిర్మి౦చడ౦ స౦ఖ్యా కాండం లో కనిపి౦చే ఒక ప్రాముఖ్యమైన స౦దేశ౦. దేవుని అన్వేషణలో మన౦ ఉద్దేశపూర్వక౦గా ఉ౦డడ౦తో దైవభక్తి పెరుగుతు౦ది. దేవుని సముఖతను మన౦ గౌరవించే విధాన౦ ను౦డి మనల్ని విడుదల చేసిన సత్యాన్ని అ౦గీకరి౦చే వరకు, దేవునిలో జీవించే  ప్రతి అ౦శ౦ చాలా ముఖ్యం

 • దేవుడు ఇచ్చిన పనిలో దేవుని ప్రజలను ప్రోత్సహి౦చ౦డి, మీ పిలుపుని బట్టి మరియు మీకిచ్చే వరములలో నమ్మకంగా ఉండండి.
 • దేవుణ్ణి ఆరాధించండి, మీ జీవితములో క్రీస్తుకు మొదటి స్థానం ఇవ్వండి.
 • దేవుని రక్షణను నమ్మ౦డి (యోహాను 3:14, 15). కంచు సర్పము దేవుని తాత్కాలిక రక్షణ సాధనము;యేసు దేవుని యొక్క నిత్య రక్షణ సాధనము
 • దేవుడు సంఘమునకు ఇచ్చిన పరిచర్య వరములను అలక్ష్యము చేయకండి (ఎఫేసీ:4:10-13)
 • దేవుని ప్రజలతో తరచూ కూడుకోండి.క్రీస్తులో దేవుని ప్రజల కూటములను మీ జీవిత౦లో ఒక ముఖ్య భాగ౦గా చేసుకో౦డి
 • మీ తరఫున దేవుని పునరుద్ధరణ కార్యములను జరుపుకోవడానికి కొన్ని సమయాలను వేరు చేయండి. మీ హృదయపూర్వకంగా జరుపుకోండి
 • యేసు మరణాన్ని చూడ౦డి (యోహాను 3:14, 15) ఆయన మరణ౦ మీ అ౦దరి పాపాల్ని విడుదల చేస్తుందని నమ్మ౦డి
 • ఈ లోక౦లో మీరు ఒక్కరే లేరని ఇతరులకు తెలిసేలా జీవి౦చ౦డి

చైతన్యవంతమైన భక్తిని పెంపొందించడం


స౦ఖ్యా కాండము హృదయపూర్వక భక్తి యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలుపుతూనే ఉన్నాయి. ఇశ్రాయేలీయులు తరచూ అవిశ్వాసతకు భిన్న౦గా, నాజీరుల ధర్మశాస్త్ర౦ మరియు కాలేబు, యెహోషువా ల జీవితాలు దేవుని భక్తికి అద్భుతమైన ఉదాహరణలుగా ఉన్నాయి.

 • ప్రభువు పట్ల పూర్తిగా అంకితభావంతో ఉండటానికి మిమ్మల్ని మీరు కట్టుబడి ఉండండి. దేవుడు తన ప్రజలందరినీ వేరుగా పిలిచి పరిశుద్ధ పరుస్తాడు
 • కాలేబు, యెహోషువాకు ఇచ్చిన ఆత్మను మీలో వృద్ధి చేయమని ప్రభువును కోర౦డి. ప్రభువు మీతో ఉన్నాడని నమ్ముడి, విశ్వాస౦తో ము౦దుకు సాగ౦డి

పరిశుద్ధతను అనుసరించడం


పరిశుద్ధతతో నడవడ౦, ఎలా పాపముల నుండి ఎదుర్కోవడ౦ వ౦టి వాటి గురించి స౦ఖ్యా కాండము మనకు బోధిస్తూనే ఉన్నాయి. మిధ్యానీయులు మోహత్వం, మండుతున్న సర్పాలు పాపము యొక్క దుర్మార్గమైన మరియు తీవ్రమైన స్వభావాన్ని వివరిస్తాయి. దేవుని దయలో, తన ప్రజల పట్ల గొప్ప ప్రేమలో, అతను తన ప్రజలతో పాపం పట్ల దూకుడుగా వ్యవహరిస్తాడు మరియు తన ప్రజలను వారి వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా అదే విధంగా చేయమని పిలుస్తాడు.

 • మీ పాపాలను ఒప్పుకు౦డి, తిరిగి పొ౦దడానికి ప్రయత్ని౦చ౦డి.
 • యేసుక్రీస్తు ద్వారా పాపముల నుండి క్షమాపణ పొంది, దాని ద్వారా దేవుని నిబంధనను పొ౦ద౦డి (1 యోహను 1:7, 9 చూడ౦డి).
 • మీ జీవితంలో పాపాన్ని దురుసుగా ఎదిరించండి.
 • పరిశుద్ధాత్మను మీరు చేసిన పాపాలకు శిక్షించి, త్వరగా పశ్చాత్తాపపడమని మనస్ఫూర్తిగా కోర౦డి
 • పాపం తో జాగ్రత్తగా ఉండండి. పాపం ఎదగడానికి అనుమతిస్తే మీరు పాపాన్ని అదుపు చేయలేరు.

విశ్వాసపు నడక


దేవుని ఏర్పాటుతో తన ప్రజలు స౦తృప్తి చె౦దాలి. అసంతృప్తి దేవునిపై అవిశ్వాసాన్ని బహిర్గత౦ చేస్తుంది. ప్రేమ గల త౦డ్రికి మన ప్రతి అవసరాలు తెలుసు తగిన సమయ౦లో వాటిని  తీరుస్తారు. దేవునిలో విశ్వాస౦ మనకు నిరీక్షణను, విశ్రాంతి ఇస్తుంది

 • దేవుడు మిమ్మల్ని తనలో ఉ౦చాడని అ౦గీకరి౦చ౦డి.
 • మీరు ఎక్కడ ఉండాలనుకుంటున్నారో అక్కడే ఆయన మిమ్మల్ని ఉంచాడనే సత్యాన్ని తెలుసుకోండి (1 కొరి. 12:18).
 • మీరు కష్ట సమయాల్లో ఉన్నప్పుడు గొణుగవద్దు లేదా ఫిర్యాదు చేయవద్దు.
 • ప్రభువు మీకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి, పరిణతి చెందడానికి వాటిని ఉపయోగి౦చాడని అర్థ౦ చేసుకో౦డి (యాకోబు 1:2–4).
 • మీ స్వాస్థ్యమైన ప్రభువును చూసి సంతోషించండి. ఆయన మీకు తన కుమారుడుని మరియు నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చాడు.

దేవుని మార్గములు తెలుసుకోవటం


ఇశ్రాయేలుతో దేవుని వ్యవహారాలను అధ్యయన౦ చేయడ౦ దేవుని స్వభావ౦ గురి౦చి, ఆయన మార్గాల గురి౦చి అవగాహనను, అవగాహనను ఇస్తు౦ది. మోషే ప్రార్థన లో ఉదా: 33:13 దేవుని గురించి తెలుసుకోవాలనే కోరిక మరియు కోరిక ఉన్న వ్యక్తి యొక్క హృదయాన్ని వ్యక్త పరుస్తుంది. ఇది మీ ఏడుపుగా కూడా మారవచ్చు ఇశ్రాయేలుతో దేవుని వ్యవహారాలను అధ్యయన౦ చేయడ౦ దేవుని స్వభావ౦ గురి౦చి, ఆయన మార్గాల గురి౦చి అవగాహనను, అవగాహనను ఇస్తు౦ది. మోషే ప్రార్థన లో ఉదా: 33:13 దేవుని గురించి తెలుసుకోవాలనే కోరిక మరియు కోరిక ఉన్న వ్యక్తి యొక్క హృదయాన్ని వ్యక్త పరుస్తుంది. ఇది మీ ఏడుపుగా కూడా మారవచ్చు.

 • అన్ని సమస్యలు లేదా వ్యతిరేకత సాతాను కాదని గుర్తించండి. దేవుడు తరచూ మనల్ని సరిదిద్దడానికి ప్రయత్ని౦చి తన మార్గాలకు విరుద్ధమైన వారిని వ్యతిరేకిస్తాడు.
 • దేవుడు మార్పు లేనివాడు, తన స్వభావ౦లో ఎన్నడూ మారడని అర్థ౦ చేసుకో౦డి. అతను పూర్తిగా నమ్మదగినవాడు (హెబ్రు 13:8).

నాయకులు నేర్చుకోవాల్సిన పాటములు


నేటి నాయకులకు కీలకమైన మరియు విలువైన పాఠాలను సంఖ్యలలో నాయకుల జీవితాలను పరిశీలించడం ద్వారా చూడవచ్చు. దేవుని ప్రియమైన ప్రజలను మన౦ మరి౦త మెరుగ్గా నడిపి౦చడ౦ నేర్చుకోవడానికి వారి విజయాలు, వారి వైఫల్యాలు రె౦డూ మనకు ఉపదేశి౦చబడతాయి.

 • పరిచర్యను పరిమిత౦ చేయడానికి బదులు పరిచర్యను పె౦చడానికి దేవుడు మీ బాధ్యత క్రి౦ద పెట్టిన ఇతరులతో పరిచర్య భారాన్ని ప౦చుకో౦డి.
 • దేవుని సూచనలను పూర్తిగా పాటి౦చడానికి నమ్మక౦గా ఉ౦డ౦డి.
 • ప్రభువు మీ ద్వారా చేసిన దానికి ఎన్నడూ ఘనత తీసుకోవద్దు, కానీ ఆయనను ఘన పరచండి.
 • మీ నాయకత్వానికి వారసుడిగా మీరు ఎవరిని పెంచాలో ప్రభువును అడగండి (2 తిమోతి:2-2 చూడండి).

అధికారానికి సంబందించిన ప్రముక్యత


దేవుని అధికార౦ లో ఉన్నవారితో స౦బ౦ధ౦ గురి౦చి స౦ఖ్యలు ఎ౦తో చెబుతు౦టాయి. మోషే అహరోనులపై ఇశ్రాయేలీయులు చేసిన తిరుగుబాటుకు దేవుని అత్య౦త తీవ్రమైన తీర్పులు కొన్ని వస్తాయి. ఈ సంఘటనలు నేడు విశ్వాసులకు స్పష్టమైన పాఠాలను నేర్పిస్తుంది

 • దేవుని నియమిత నాయకత్వానికి విరుద్ధ౦గా మాట్లాడకు౦డా ఉ౦డ౦డి. ఇది అతనికి తీర్పును మరియు శిక్షను తెస్తుంది
 • దేవుని నియమిత నాయకత్వానికి వ్యతిరేక౦గా తిరుగుబాటు చేయకు౦డా ఉ౦డ౦డి. అతను ఈ నేరాన్ని ద్వేషిస్తాడు మరియు తీవ్రంగా వ్యవహరిస్తాడు. ఇటువంటి తిరుగుబాటు ఎక్కువగా తిరుగుబాటు చేసే సమాజంపై తీర్పుకు దారితీస్తుంది

స్తుతించవలసిన అంశములు


 • ఇశ్రాయేలీయులు దేవునితో ప్రయాణించిన ఒక గ్రంథము బైబిలు
 • తన పరిశుద్ద సంఘం లోనికి ప్రవేశించడం (4:18-20)
 • ఆయన కోరిక మనల్నిఆశీర్వదించి మనకు శాంతినివ్వాలని (6:24-26)
 • ఆయన మనకు ఇచ్చే బహుమాన౦ విశ్రాంతి (10:33-36)
 • కోపానికి ఆయన నెమ్మది౦చడ౦, పాపములను క్షమి౦చడానికి ఆయన సముఖత చూపి౦చడ౦(14:8)
 • మన కోస౦ మధ్యవర్తిత్వ౦ వహి౦చేవారి ప్రార్థనల పట్ల ఆయన శ్రద్ధ చూపి౦చడ౦ (16:46-48);
 • ఆయన ఏర్పాటు (20:7-11)మరియు రక్షణ (21:8-9), ఇది మన తరఫున యేసు క్రీస్తు యొక్క పనిని మరియు
 • చెడును మంచిగా మార్చే అతని సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది(22:21-35)

ఆరాధించవలసిన అంశములు


యాత్రలు మరియు జన సంఖ్య కలిసి ఉంటాయి. చిట్టా లేని ప్రయాణం మరచిపోయిన యాత్రలా ఉంటుంది. ప్రయాణం లేని పత్రిక అనేది మనం ఎక్కడికి వెళ్లలేదని చెప్తుంది. మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ,ఏం చేశాం అన్నేది పత్రికలు నమోదు చేసి మనకు మన తరువాత తరాలకు తెలియజేస్తాయి. సంఖ్యా కాండం పుస్తకం జాగ్రత్తగా నమోదు చేయబడిన ఒక దినచర్య పుస్తకమును పోలి ఉంటుంది. దేవుడు అరణ్య౦లో ఉన్న తన ప్రజల కోస౦ ఏమైతే చేశాడో మరియు ప్రజలు అరణ్య మార్గ౦లో నేర్చుకున్న అనేక పాటములు గురి౦చి కూడా మనకు అది సాక్ష్యం ఇస్తుంది.

ఒక విధ౦గా దేవుడు ఈ రోజు ఈ పత్రికను మన ఆత్మీయ ప్రయాణానికి ఒక మార్గదర్శిగా సృష్టి౦చాడు. ప్రజల ఆచారాలను, సంప్రదాయాలను రూపొ౦ది౦చిన స౦ఘటనలను మన౦ చదువుతున్నప్పుడు, దేవునితో మనం ఎలా ఉన్నాము అనేది అర్ధం చేసుకుంటాం.

చెక్క, రాతి భవనాల్లో నివసి౦చి ఆరాధి౦చే మనకు ఈ ఇశ్రాయేలీయులును చూస్తే వారు దేవుణ్ణి ఆరాధించటం లో లోపం ఉంది అనే స౦దేహ౦ రాక తప్పదు. ప్రయాణ౦ ,విశ్రాంతి మరియు అనుసరి౦చడ౦ వ౦టి భావనలను అర్థ౦ చేసుకోవడానికి అనేక స౦వత్సరాలపాటు  ఆరాధకులు ఎలా ఉ౦టారు? సంఖ్యా కాండం చదవడం ద్వారా, ఈ ఆలోచనలగురించి మనం మరింత లోతుగా అర్ధం చేసుకుంటాం. చివరగా, ఆరాధనలో దేవుని తో పాటు మన గమ్యస్థాన౦లో కలుసుకోవడం ఇమిడి వు౦దని స౦ఖ్యలు మనకు బోధిస్తాయి. ఎ౦దుక౦టే సుదీర్ఘ ప్రయాణ౦లో కష్ట౦గా, అస్థిరజీవిత౦ ఉన్నప్పటికీ, దేవుడు మనతోపాటు ఉన్నాడని మన౦ గ్రహి౦చా౦. దేవుడు తనను తాను శక్తివ౦త౦గా, నమ్మక౦గా, శ్రద్ధగల వ్యక్తిగా పదేపదే చూపి౦చినప్పటికీ, ఇశ్రాయేలీయులు ఎల్లప్పుడూ  తిరుగుబాటు చేస్తూనే ఉన్నారు. నిరాశలు వచ్చినప్పుడల్లా వారు ఫిర్యాదు చేశారు మరియు వాటిని అందించే దేవుని సామర్థ్యాన్ని తరచుగా అనుమానించారు. ఈ నిరంతర ఆవిశ్వాసాన్ని దేవుడు ప్రతిస్ప౦ది౦చినప్పుడు తనను అనుసరించడం గురించి రెండు విరుద్ధమైన ఆలోచనలను వారికి నేర్పాడు. మొదట, దేవునికి మన ఆరాధన అవసర౦. వినయ౦గల సేవకులుగా మన౦ మన గంభీరమైన సృష్టికర్తకు శ్రద్ధాంజలి అర్పి౦చడ౦ ద్వారా భూమి వణికించి తన శత్రువులను నాశన౦ చేస్తాడు. నిబ౦ధన ద్వారా ప్రభువు తన ప్రజలను కలిగి ఉన్నాడు, ఆయన మన అర్పణలకు అర్హుడు. రె౦డవది, దేవుడు మన ఆరాధనను కోరుకుంటాడు. మన౦ బాధ్యతతో ఆయనకు విధేయత చూపి౦చిన౦తగా ఆయనను ఆరాధి౦చాలని దేవుడు కోరుకు౦టు౦టాడు. నాజీరీయుల్లా, దేవునికి స్వచ్ఛ౦ద౦గా ఆరాధనలో సేవచేసే అవకాశాలు ఇవ్వబడతాయి, ఆయన దయను, మనపట్ల ప్రేమను గుర్తి౦చినట్లుగా మన౦ ఆయనకు కృతజ్ఞతాపూర్వక౦గా స్తుతి౦చవచ్చు. కాబట్టి దేవుడు యోగ్యుడు మాత్రమే కాదు, మన౦ ఆయనపట్ల మన ప్రేమను స్వేచ్ఛగా, ఆన౦ద౦గా వ్యక్త౦ చేయాలని కోరుకు౦టున్న౦దుకు కూడా మన౦ ఆరాధనను అర్పి౦చాలి.

 • దేవుడు తన ప్రజలలో కొందరిని ఆరాధన ద్వారా ఇతరులను నడిపించడానికి వేరు చేస్తాడు (1:49-50).
 • మన౦ దేవుని పట్ల ఉన్న ప్రమాణాలు, కట్టుబాట్లను బహిర౦గ౦గా ప్రదర్శించడం మన ఆరాధనలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన భాగ౦గా ఉ౦టు౦ది (6:1-21).
 • సంగీతం దేవుని నుండి వచ్చిన బహుమతి, అది అతని రక్షణను గుర్తుచేస్తుంది (10:8-10).
 • మన౦ ఆయన నామాన్ని ఉపయోగి౦చి చేస్తున్న ప్రయత్నాలలో దేవుని కృపను అంచనా వేయకూడదు (14:39-43)
 • దేవుని క్రియల, ఆజ్ఞలను (15:37-40) మరియు అతని స్వస్థత శక్తిని గుర్తుచేసుకోవడానికి గుర్తులు మనకు సహాయపడతాయి (21:4-9)
 • దేవుడు తన శత్రువులను తన ప్రజలపై ఆశీర్వాదాలు తీసుకురావడానికి ఉపయోగి౦చగలడు (23:1-12, 18-26; 24:1-9, 15-24).మన౦ మన పాపములను ఒప్పుకోవాలి, దేవుని సముఖతలోనికి ప్రవేశి౦చేటప్పుడు శుద్ధి చేయబడాలి (31:21-24).

I. సినాయ్ నుండి ప్రయాణానికి సూచనలు 1:1—10:10

A. లెక్కల లెక్కింపు 1:1—4:49

1. సైనిక గణన 1:1—2:34

2. నాన్‌మిలిటరీ జనాభా గణన: లేవీయులు 3:1—4:49

B. మరిన్ని సూచనలు మరియు ఖాతాలు 5:1—10:10

1. ఐదు సూచనలు 5:1—6:27

2. నాయకుల సమర్పణలు 7:1–89

3. లేవీయులను అంకితం చేయడం 8:1–26

4. రెండవ పాస్ ఓవర్ 9:1–14

5. క్లౌడ్ మరియు ఫైర్ ద్వారా మార్గదర్శకత్వం 9:15–23

6. వెండి బాకాలు 10:1–10

II. సీనాయి నుండి ప్రయాణ వృత్తాంతం 10:11—36:13

A. మొదటి తరం యొక్క తిరుగుబాటు మరియు శిక్ష 10:11—25:18

1. సినాయ్ నుండి మొదటి మార్చ్ యొక్క ఖాతా 10:11–36

2. ప్రజలపై ఫిర్యాదు 11:1–3

3. మాంసం కోసం తృష్ణ 11:4-35

4. మోషేకు సవాలు 12:1–16

5. వాగ్దాన దేశంలోకి ప్రవేశించడానికి నిరాకరించడం 13:1—14:45

6. అర్పణలకు సంబంధించిన సూచన 15:1–41

7. అహరోను అధికారానికి సవాళ్లు 16:1—18:32

8. శుద్దీకరణ చట్టాలు 19:1–22

9. మిరియం మరియు అహరోను మరణం 20:1–29

10. హోర్ పర్వతం నుండి మోయాబు మైదానాల వరకు 21:1–35

11. బాలాకు మరియు బిలాము 22:1—25:18

B. కొత్త తరం తయారీ 26:1—36:13

1. కొత్త జనాభా గణన 26:1–65

2. వారసత్వం, అర్పణలు మరియు ప్రమాణాలకు సంబంధించిన సూచనలు 27:1—30:16

3. మిద్యానీయులపై ప్రతీకారం 31:1–54

4. ట్రాన్స్‌జోర్డానియన్ తెగలు 32:1–42

5. ఈజిప్ట్ నుండి మోయాబ్ వరకు ప్రయాణం 33:1–49

6. కనాను ఆక్రమణకు సంబంధించిన సూచనలు 33:50—36:13

అధ్యాయము విషయము
1 లేవీయులను తప్పించి మిగతా ఇశ్రాయేలీయులను లెక్కించుట. మొత్తము 6,03,550 మంది
2 వంశముల వారీగా శిబిరముల ఏర్పాటు
3 లేవీయులు యాజకులుగా నియమించబడుట
4 కహాతీయులు, గెర్షోనీయులు, మెరారీయుల యొక్క విధులు
5 పాళెము యొక్క పవిత్రత, వ్యభిచార పరీక్ష
6 నాజీరు మ్రొక్కుబడి, యాజకుల దీవెనలు
7 ప్రత్యక్ష గుడారము ప్రతిష్ట అర్పణలు
8 7 దీపములు, లేవీయులు ప్రత్యేకింపబడుట, 50 సంవత్సరములకు పదవీ విరమణ
9 పస్కా పండుగ, ప్రత్యక్ష గుడారము మీద మేఘము ఆవరించుట
10 వెండి బూరలు, ఇశ్రాయేలీయులు సీనాయి వదలి బయలుదేరుట
11 ఇశ్రాయేలీయులు మోషే మీద సణుగుట, దేవుడు పూరేళ్లను పంపుట, తెగులు
12 మిర్యాము, అహరోను మోషే మీద విరోధముగా మాటలాడుట
13 12 మంది కనాను దేశమును వేగు చూచి వచ్చుట
14 ప్రజల తిరుగుబాటు, మోషే దేవుని వేడుకొనుట, క్షమాపణ, హెచ్చరిక
15 అర్పణలు, విశ్రాంతి దినము ఆచరింపని వానిని చంపుట, బట్టల అంచులకు కుచ్చులు
16 కోరహు, ధాతాను, అభీరాము ల తిరుగుబాటు
17 అహరోను కర్ర చిగురించుట
18 యాజకుల విధులు, అర్పణలు
19 యెఱ్ఱని పెయ్య అర్పణ మరియు నీటితో శుద్దీకరణము
20 మెరీబా జలములు, ఎదోము వారి దేశములో నుండి వెళ్లుటకు నిరాకరించుట, అహరోను మిర్యాముల మరణము
21 అరాదు, సీహోను, ఓగు రాజుల పైన విజయము, ఇత్తడి సర్పము
22 బాలాకు బిలాము కొరకు మనుష్యులను పంపుట, బిలామును దేవదూత ఎదుర్కొనుట
23 బిలాము ప్రవచనములు
24 పెయేరు నుంచి ప్రవచనము
25 ఇశ్రాయేలీయులు మోయాబులో పాపము చేయుట, పీనేహాసు కల్పించుకొనుట
26 ఇశ్రాయేలీయుల ను 2వ సారి లెక్కించుట. మొత్తము 6,01,730 మంది
27 సెలోపెహాదు కుమార్తెలు, జాషువా మోషే స్థానములొ నియమింపబడుట
28 ప్రతి దినము, విశ్రాంతి దినము, ప్రతి నెలా చేయవలసిన అర్పణలు, పస్కా మరియు పండుగ వారములు
29 7వ నెల అర్పణలు
30 మ్రొక్కుబడి యొక్క విధులు
31 మిధ్యానీయులను హతము చేసి దోపుడు సొమ్ము విబాగించుకొనుట
32 రూబేనీయులు, గాదీయులు గిలాదులో స్థిరపడుట
33 ఇశ్రాయేలీయుల ప్రయాణములు క్లుప్తముగా
34 కనాను సరిహద్దులు
35 లేవీయులు మరియు ఆశ్రయ పురముల కొరకు ఉద్దేశించబడిన పట్టణములు
36 సెలోపెహాదు కుమార్తెల వివాహము
 • యోసేపు మరణించాడు 1805 BC
 • ఈజిప్టులో బానిసత్వం
 • ఈజిప్ట్ నుండి నిర్గమము 1446 B.C
 • 10 ఆజ్ఞలు 1445 BC
 • మొదటి జనాభా గణన 1444 B.C
 • మొదటి గూఢచారి మిషన్ 1443 B.C
 • అరణ్య సంచారం
 • రెండవ జనాభా లెక్కలు, బిలాము జోస్యం 1407 B.C
 • జాషువా నియమించబడ్డాడు, కనాను ప్రవేశం 1406 B.C
 • న్యాయమూర్తుల పాలన 1375 B.C
 • సౌలు కింద యునైటెడ్ కింగ్డమ్ 1050 BC

1. సంఖ్యాకాండము “దేవుని వాగ్దాన భూమిపై దృష్టి సారించే గొప్ప పుస్తకం.”

దేవుడు వాగ్దానం చేసిన దేశం ఏది? దేవుడు అబ్రాహాము మరియు అతని వారసులకు (విశ్వాసులకు) వాగ్దానం చేసిన వారసత్వం ఏమిటి? స్క్రిప్చర్ ఏమి చెబుతుంది?

2. సంఖ్యాకాండము “విశ్వాసుల ఆత్మీయయాత్రలో గొప్ప పుస్తకం.”

విశ్వాసి ఈ జీవితంలో ముందుకు సాగుతున్నప్పుడు, అతను పరీక్ష తర్వాత పరీక్ష మరియు టెంప్టేషన్ తర్వాత టెంప్టేషన్ ఎదుర్కొంటాడు. దేవుడు వాగ్దానం చేయబడిన భూమిని చేరుకోవడాన్ని వ్యతిరేకించే ఆపదలు మరియు శత్రువులతో జీవితం నిండి ఉంది. సంఖ్యాకాండము ఇజ్రాయెల్ యొక్క ఆత్మీయయాత్రను వివరిస్తుంది మరియు విశ్వాసి యొక్క జీవితం ద్వారా అతను ట్రయల్స్ మరియు టెంప్టేషన్స్, ఆపదలు మరియు శత్రువులను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు అతని ఆత్మీయయాత్రను చిత్రీకరిస్తుంది. ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని వాగ్దాన దేశానికి వెళ్ళేటప్పుడు వారి ఆత్మీయయాత్ర మొత్తం పుస్తకం యొక్క అంశం. సంఖ్యాకాండము రూపురేఖల యొక్క చాలా విషయాలు దీనిని స్పష్టంగా చూపుతాయి.

3. సంఖ్యాకాండము “మోక్షం యొక్క చరిత్రపై గొప్ప పుస్తకం.”

విచారణ తర్వాత విచారణ ద్వారా, దేవుడు తన ప్రజలను ఎలా రక్షిస్తాడో మరియు దేవుడు వాగ్దానం చేసిన భూమికి వారిని ఎలా నడిపిస్తాడో ఈ గొప్ప పుస్తకం చూపిస్తుంది.

4. సంఖ్యాకాండము “దేవుని యొక్క ఏకైక ఆమోదయోగ్యమైన విధానం మరియు ఆరాధనను కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకం.”

భగవంతుని చేరుకోవడానికి మరియు పూజించడానికి సరైన మార్గం మరియు తప్పు మార్గం ఉన్నాయి. ఇది పదే పదే నొక్కిచెప్పబడుతోంది: దేవుణ్ణి సమీపించడానికి మరియు ఆరాధించడానికి ఏకైక ఆమోదయోగ్యమైన మార్గం ప్రాయశ్చిత్త త్యాగం ద్వారా, ఇది దేవుని ప్రియమైన కుమారుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు చిహ్నం.

సంఖ్యా 6:22-27; 7:10-88; 8:1-4; 9:1-14; 15:1-16; 19:1-22; 28:1-29: 40.

5. సంఖ్యాకాండము “యాజకులు మరియు లేవీయుల మధ్య వ్యత్యాసాలను వివరించే గొప్ప గ్రంథం.”

సంఖ్యా 1:47-54; 3:1-51; 8:5-26; 18:1-32; 26:57-62.

6. సంఖ్యాకాండము “ది గ్రేట్ బుక్ ఆఫ్ సెన్సస్ రికార్డ్స్.”

మొత్తం ఆరు సెన్సస్ పోల్స్ తీసుకోబడ్డాయి:

 దేశం మొత్తం మీద రెండు ప్రధాన జనాభా గణన పోల్‌లు జరిగాయి (సంఖ్యా 1:1-2:34; 26:1-56).

 లేవీయుల జనాభా గణనలో మూడు పోలింగ్‌లు జరిగాయి (సంఖ్యా 3:1-39; 4:21-49; 26:57-62).

 దేశం యొక్క జ్యేష్ఠ కుమారుల యొక్క ఒక జనాభా గణన జరిగింది ( సంఖ్యా 3:40-51).

7. సంఖ్యాకాండము “దేవుని వాగ్దాన భూమికి మార్చ్ కోసం సిద్ధమయ్యే గొప్ప పుస్తకం”

స్వర్గం మరియు ఆధ్యాత్మిక విజయం మరియు విశ్రాంతికి చిహ్నం.” (సంఖ్యా 1:1-10:36; 26:1-36:13.)

8. సంఖ్యాకాండము “ఇజ్రాయెల్ యొక్క విషాదకరమైన, వినాశకరమైన వైఫల్యాన్ని కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకం”

దేవుని వాగ్దాన దేశంలోకి ప్రవేశించే హక్కును ప్రజలు ఎందుకు వదులుకుంటున్నారో చూపే పుస్తకం.” (సంఖ్యా 11:1-14:45.)

9. సంఖ్యాకాండము “ఇజ్రాయెల్ యొక్క సుదీర్ఘమైన, కష్టమైన అరణ్య సంచారాలను కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకం.”

ఇది దేవుని వాగ్దాన భూమిలోకి ప్రవేశించడానికి సిద్ధమవుతున్న విశ్వాసి ఈ ప్రపంచంలోని ఆత్మీయయాత్ర యొక్క చిత్రం. (సంఖ్యా.1:1-36:13.)

10. సంఖ్యాకాండము “బిలాము, అతని గాడిద మరియు దేవునితో అతని ముఖాముఖిల యొక్క ఆసక్తికరమైన కథను కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకం.”

(సంఖ్యా.22:1-25:18.)

11. సంఖ్యాకాండము “నాజరైట్ ప్రతిజ్ఞ యొక్క హృదయాన్ని కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకం.”

దేవునికి దగ్గరవ్వాలని కోరుకునే వ్యక్తికి నాజరైట్ ప్రమాణం చాలా ప్రత్యేకమైన ఏర్పాటు. (సంఖ్యా 6:1-27.)

12. సంఖ్యాకాండము “పవిత్రతపై గొప్ప పుస్తకం.”

ఇది పవిత్రమైన జీవితాన్ని గడపవలసిన అవసరాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది-నీతిమంతమైన జీవితం, దేవునికి పూర్తిగా వేరు చేయబడిన జీవితం. ప్రతి అధ్యాయం పవిత్ర జీవితాన్ని గడపడానికి విశ్వాసి యొక్క బాధ్యతను నొక్కి చెబుతుంది లేదా వివరిస్తుంది.

13. సంఖ్యాకాండము “దేవుని ప్రియమైన కుమారుడు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రకాలు, చిహ్నాలు మరియు చిత్రాల యొక్క గొప్ప పుస్తకం.”

పెద్ద సంఖ్యలో రకాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి, అటువంటి ప్రధాన విషయాలపై దృష్టి సారిస్తుంది:

 ప్రపంచ రక్షకునిగా యేసు క్రీస్తు యొక్క ప్రాయశ్చిత్త త్యాగం ( సంఖ్యా 6:13-20; 7:10-88; 9:1-14; 21:4-20; 15:1-29 ; 19:1-22; 21:1-35; 28:1-29:40).

 క్రీస్తు యొక్క చిహ్నం, ప్రపంచపు వెలుగు (సంఖ్యా 8:1-4).

 రాబోయే విమోచకుడిగా క్రీస్తు యొక్క చిహ్నం-గొప్ప నక్షత్రం మరియు రాజదండం-ఎవరు శత్రువులందరినీ జయిస్తారు మరియు వారిపై పరిపాలిస్తారు (సంఖ్యా.24:17-19).

14. సంఖ్యాకాండము “దేవుని న్యాయం మరియు తీర్పు యొక్క చిల్లింగ్ రియాలిటీని వెల్లడించే పుస్తకం.”

విశ్వాసులు పాపం చేసినప్పుడు దేవుడు శిక్షిస్తాడు. అంతేకాకుండా, తిరుగుబాటు చేసే మరియు పశ్చాత్తాపానికి మించి పాపం చేసే చెడు అవిశ్వాసులపై తీర్పును ఆయన ఖండిస్తాడు మరియు అమలు చేస్తాడు.

(సంఖ్యా 11:1-14:45; 16:1-50; 20:7-13; 21:1-35; 25:1-18.)

15. సంఖ్యాకాండము “మధ్యవర్తిత్వ ప్రార్థన యొక్క అద్భుతమైన ప్రాముఖ్యతను ప్రదర్శించే గొప్ప పుస్తకం.”

గొప్ప ప్రార్థన యోధుడు మోషే భయంకరమైన ఒత్తిడి సమయాల్లో దేవుని దయ కోసం మధ్యవర్తిత్వం వహించడం మరియు దేవుడు జోక్యం చేసుకోవడం కనిపిస్తుంది.

ప్రార్థన వలన దేవుడు తన ప్రజలను రక్షించాడు. పాఠం బలంగా ఉంది: దేవుడు తనకు మొరపెట్టేవారి తీరని మొరను వింటాడు.

మధ్యవర్తిత్వం పనిచేస్తుంది.

(సంఖ్యా 21:4-20,. 7; 11:1-3; 11:4-35; 12:13-16; 13:1-14:45,,. 10-25 ; 16:1-50,. 1-15; 20:2-6; 21:4-20,. 7; 27:14-17.)

16. సంఖ్యాకాండము “దేవుని ఉత్కంఠభరితమైన మార్గదర్శకత్వాన్ని ప్రదర్శించే గొప్ప పుస్తకం.”

దేవుడు తన ప్రజలను రోజురోజుకు నడిపిస్తాడు. ఈ అద్భుతమైన సత్యాన్ని బోధించడానికి, దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు పగలు మరియు రాత్రి మేఘస్తంభాన్ని లేదా మండుతున్న మేఘాన్ని ఇచ్చాడు. ఇది దేవుని ఉనికిని సూచించే మేఘం. మేఘం గుడారానికి కుడివైపున నిలబడింది. రాత్రి అది నిప్పులా ప్రకాశిస్తుంది కాబట్టి ప్రజలు చూడగలిగారు మరియు దేవుని సన్నిధికి సంబంధించిన నిరంతర, పగలని హామీని కలిగి ఉంటారు. ఇశ్రాయేలీయులు కవాతు చేసే సమయం వచ్చినప్పుడు మేఘాన్ని కదిలించడం ద్వారా మరియు ప్రజలు శిబిరం ఏర్పాటు చేసే సమయం వచ్చినప్పుడు ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశంపై మేఘాన్ని ఆపడం ద్వారా దేవుడు తన ప్రజలను నడిపించాడు.

(సంఖ్యా 8:15-23; 10:11-12; 10:33-34; 11:25; 12:5, 10, 14:14; 16:42 చూడండి.)

17. సంఖ్యాకాండము “అద్భుతమైన దయ మరియు దేవుని దయను వెల్లడి చేసే గొప్ప పుస్తకం.”

వారి భయంకరమైన అవిశ్వాసం మరియు అవిధేయత ఉన్నప్పటికీ, దేవుడు మళ్లీ మళ్లీ కరుణించాడు మరియు తన ప్రజలపై తన కృపను కురిపించాడు. వాటిని సరిదిద్దడానికి మరియు మరమ్మత్తు చేయలేనంతగా తమను తాము దెబ్బతీయకుండా ఉంచడానికి ఆయన వారిని శిక్షించాడు. కానీ ప్రతి సందర్భంలో, ఆయన దయ చూపాడు మరియు వారిపై తన కృపను ప్రసాదించాడు. వారికి మరో అవకాశం ఇచ్చాడు. వారు పశ్చాత్తాపం మరియు మరమ్మత్తు దాటి వెళ్ళే వరకు ఆయన ఇలా చేసాడు, వారు హృదయపూర్వకంగా ఆయనను అనుసరించడానికి ఎప్పటికీ తిరగని స్థితికి వెళ్ళారు. ఇది వరకు, దేవుడు వారిని కరుణించాడు. సంఖ్యాకాండము దేవుని దయను బహిర్గతం చేసే గొప్ప పుస్తకం. (ప్రతి అధ్యాయం మరియు ప్రతి సంఘటన దేవుని దయను వెల్లడిస్తుంది, కానీ ప్రత్యేక సందర్భాలలో ఇవి ఉంటాయి:

సంఖ్యా 11:1-14:45; 16:1-50; 17:11-13; 19;1-22; 20 :2-13; 21:4-9; 21:33-35; 22:1-25:18; 27:12-25; 28:1-29:40; 31:1-54; 33:1-56 ; 34:1-29; 35:1-34.)

18. సంఖ్యాకాండము “దేవుని వాక్యాన్ని నొక్కి చెప్పే గొప్ప పుస్తకం.”

“ప్రభువు మాట్లాడాడు” పుస్తకం అంతటా ఇరవై ప్లస్ మార్గాల్లో 150 సార్లు ఉపయోగించబడింది. ఈ వాస్తవం సంఖ్యల స్ఫూర్తిని గట్టిగా సూచిస్తుంది, గొప్ప పుస్తకం “దేవుని ప్రేరణ” (2 తిమోతి.3:16).

19. సంఖ్యాకాండము “విధేయత యొక్క సంపూర్ణ ఆవశ్యకతను చూపే గొప్ప పుస్తకం.”

అవిధేయత వలన తీర్పు వస్తుంది.

ఈ గొప్ప పుస్తకం ఇజ్రాయెల్ యొక్క అవిధేయ హృదయాన్ని మరియు ప్రవర్తనను మరియు వారిపై పడిన తీర్పును బహిర్గతం చేస్తుంది. ఇది ఒక్కటే విధేయత యొక్క గొప్ప ప్రాముఖ్యతను చూపుతుంది. కానీ దీని కంటే ఎక్కువగా, విధేయత యొక్క సానుకూల సందేశం మోషే జీవితంలో మరియు ఇశ్రాయేలీయులు విశ్వాసకులుగా ఉన్నప్పుడు వారి ప్రవర్తనలో కూడా అద్భుతంగా ప్రదర్శించబడింది. ఆచరణాత్మకంగా సంఖ్యాకాండము ప్రతి పేజీ విధేయతను నొక్కి చెబుతుంది. ప్రజలు “ప్రభువు ఆజ్ఞాపించినట్లు” పాటించారనే వాస్తవం ముప్పై సార్లుకి పైగా చెప్పబడింది

20. సంఖ్యాకాండము “విమోచన చరిత్రను ఆవిష్కరించే గొప్ప పుస్తకం.”

ప్రతి పేజీ ఈ ఒక అద్భుతమైన వాస్తవాన్ని నొక్కి చెబుతుంది:

దేవుని వాగ్దాన దేశానికి కవాతు చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు తన ప్రజలను రోజురోజుకు రక్షిస్తాడు మరియు విడుదల చేస్తాడు. జీవితంలోని అన్ని పరీక్షలు మరియు శత్రువులను జయించటానికి ఆయన తన ప్రియమైన ప్రజలను బలపరుస్తాడు. వాగ్దానం చేయబడిన భూమి యొక్క గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లను ఆయన వారికి ఇస్తాడు. ఇది ఆయన విమోచన శక్తి-ఆయన మోక్షం మరియు విమోచన-ఇది విశ్వాసి యొక్క వారసత్వం, స్వర్గం యొక్క వారసత్వం, కొత్త ఆకాశం మరియు భూమిలో దేవునితో శాశ్వతంగా జీవించడం.

21. సంఖ్యాకాండము “ప్రజలకు బలమైన హెచ్చరికగా వ్రాయబడిన గొప్ప పుస్తకాలలో ఒకటి.”

రోమా . 15:4; 1కోరిం 10:6; 10:11.

22. సంఖ్యాకాండము “దేవుని అపారమైన సహనాన్ని వెల్లడి చేసే గొప్ప పుస్తకం.”

దేవుడు ఓర్పు, దీర్ఘశాంతము.

సహనం అనేది దేవుని పాత్ర యొక్క ప్రాథమిక లక్షణాలలో ఒకటి, మరియు ఆయన తప్పు చేసే వ్యక్తులతో తన సహనాన్ని పదే పదే ప్రదర్శించాడు. దేవుని సహనాన్ని వివరణాత్మక పరంగా వివరించే సంఖ్యాకాండములో ఒక పద్యం ఉంది. వాస్తవానికి, ఈ పద్యం మనతో వ్యవహరించేటప్పుడు దేవుని పూర్తి స్వభావాన్ని వివరిస్తుంది:

సంఖ్యా. 14:18

23. సంఖ్యాకాండము “ది గ్రేట్ బుక్ విత్ ఎ ఇన్‌స్పైరింగ్ టైటిల్.”

ఆంగ్ల పేరు పుస్తకం యొక్క గ్రీకు శీర్షిక (Arithmoi) నుండి వచ్చింది. జనాభా లెక్కల రికార్డులు (అధ్యాయాలు 1-4, 26) ఉన్నందున ఈ శీర్షిక స్పష్టంగా పుస్తకానికి ఇవ్వబడింది.

“అరణ్యంలో” అనేది పుస్తకానికి ఇవ్వబడిన హీబ్రూ శీర్షిక, అధ్యాయం 1:5 నుండి తీసుకోబడింది. సంఖ్యాకాండము ఆధ్యాత్మిక పుస్తకం కంటే గణిత పుస్తకం లాగా ఉంటాయి. ఏదేమైనా, సంఖ్యాకాండము చాలా ఆధ్యాత్మిక పుస్తకం, ఇది ఇప్పటివరకు వ్రాయబడిన గొప్ప ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలలో ఒకటి. దేవుడు మరియు స్వర్గం యొక్క వాగ్దానం చేసిన భూమికి కవాతు చేస్తున్నప్పుడు భూమిపై విశ్వాసి యొక్క ఆత్మీయయాత్ర చరిత్ర.

ఈ గొప్ప పుస్తకంలో కవర్ చేయబడిన ప్రధాన విషయాలను ఒక్కసారి చూడండి:

I. వాగ్దాన దేశానికి మార్చ్ కోసం సన్నాహాలు, 1:1-10:36

II. ఇజ్రాయెల్ యొక్క విషాదకరమైన, వినాశకరమైన వైఫల్యం: ప్రజలు ప్రవేశించే హక్కును ఎందుకు కోల్పోతారు ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్, 11:1-14:45

III. నలభై సంవత్సరాల అరణ్య సంచారం: నమ్మినవారి ఆత్మీయయాత్ర యొక్క చిత్రం ఆయన వాగ్దాన దేశంలోకి ప్రవేశించడానికి సిద్ధమవుతున్నప్పుడు ఈ ప్రపంచం ద్వారా, 15:1-25:18

IV. వాగ్దాన దేశంలోకి ప్రవేశించడానికి మార్చ్ కోసం సన్నాహాలు, 26:1-36:13

24. సంఖ్యాకాండము “అవిశ్వాసం మరియు తిరుగుబాటు, ఫిర్యాదు మరియు గొణుగుడు యొక్క భయంకరమైన చెడును బహిర్గతం చేసే గొప్ప పుస్తకం.”

ఇది ఇజ్రాయెల్ యొక్క నిరంతర పాపం, వారి విషాదకరమైన, వినాశకరమైన తీర్పుకు దారితీసిన పాపం. దేవుని వాగ్దాన దేశంలోకి ప్రవేశించకుండా వారు నిషేధించబడ్డారు. అవిశ్వాసం మరియు దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసిన పాపాల కారణంగా వారు తమ వారసత్వాన్ని ఎన్నడూ పొందలేదు. మోషే కూడా వాగ్దానం చేసిన దేశంలోకి ప్రవేశించే హక్కును కోల్పోయాడు. వాగ్దానం చేయబడిన భూమి యొక్క శత్రువులపై ఆధ్యాత్మిక విశ్రాంతి మరియు దేవుని జయించే శక్తి అతనికి లేదా విశ్వాసుల మొదటి తరానికి ఎప్పుడూ తెలియదు. (సంఖ్యా 11:1–14:45; 16:1-50; 20:2-13; 21:4-20; 25:1-18; 32:1-42; 33:5- 49.)

25. సంఖ్యాకాండము “బోధనా మరియు ఆచరణాత్మక చట్టాల గొప్ప పుస్తకం.”

ఈ విషయాలను గమనించండి:

 దేవుని ప్రజలను ఐక్యంగా మరియు స్వచ్ఛంగా ఉంచే ప్రాథమిక చట్టాలు: దేవుని ప్రజలు స్వచ్ఛమైన జీవితాలను ఎలా గడపాలి, 5:1-31

 దేవునికి దగ్గరవ్వడం కోసం ఏర్పాటు చేయబడిన ప్రత్యేక నిబంధన-నాజరైట్ ప్రతిజ్ఞ మరియు ఆయన ప్రజలపై దేవుని ప్రత్యేక ఆశీర్వాదం: ప్రమాణాల యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు గంభీరత, 6:1-27

 ఈవెంట్ 1—దేవుడు తన ప్రజలను పరిపాలించడంలో సహాయం చేయడానికి వివిధ చట్టాలను ఇచ్చాడు: వాగ్దాన దేశం కోసం భరోసా మరియు సిద్ధపడడం, 15:1-41

 ఈవెంట్ 2—యాజకులు మరియు లేవీయుల సేవను దేవుడు వివరించాడు: దేవుని సేవకుల విధులు, మద్దతు మరియు దశమ భాగము, 18:1-32

 ఈవెంట్ 3—ఎర్ర కోడే మరియు ప్రక్షాళన నీటిని అందించడాన్ని నియంత్రించడానికి దేవుడు చట్టాన్ని ఇచ్చాడు: క్రీస్తు యొక్క చిహ్నం, ఆయన త్యాగం మరియు ప్రక్షాళన శక్తి, 19:1-22

 వాగ్దాన భూమిలో మహిళలకు వారసత్వాన్ని అందించిన ప్రాథమిక చట్టం: అపారమైన ధైర్యం, విశ్వాసం మరియు ఆశ కలిగిన ఐదుగురు మహిళలు, 27:1-11

 యెహోవా ఆజ్ఞాపించిన అర్పణలు మరియు త్యాగాలు: త్యాగం ద్వారా భద్రపరచబడిన ప్రాయశ్చిత్తం (దేవుని ప్రియమైన కుమారుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క చిహ్నం), 28:1–29:40 మానవునికి నిరంతరం చేరువ కావడం మరియు ఆరాధించడం అవసరం.

 ప్రమాణాలను నియంత్రించే చట్టాలు: ప్రమాణాలను పాటించడం మరియు ప్రతిజ్ఞ చేయడంలో ఇతరులను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం, 30:1-16

 ఆస్తిని వారసత్వంగా పొందిన స్త్రీలు: వాగ్దాన భూమిపై బలమైన విశ్వాసం యొక్క చిత్రం-ఆధ్యాత్మిక విజయం మరియు విశ్రాంతి మరియు స్వర్గం యొక్క చిహ్నం, 37:1-13