బైబిలు గణాంకములు

ఆదికాండము – మలాకీ పుస్తకముల గణాంకములు

ధర్మశాస్త్రము

ఆదికాండము – ద్వితీయోపదేశకాండము గణాంకములు

చరిత్ర

యెహోషువ – ఎస్తేరు గణాంకములు

జ్ణానము

యోబు – పరమగీతము గణాంకములు

పెద్ద ప్రవక్తలు

యెషయా – దానియేలు గణాంకములు

చిన్న ప్రవక్తలు

హోషేయ – మలాకీ గణాంకములు