రూతు పుస్తక౦ భిన్న కథను చెబుతో౦ది. రూతు తన అత్త నయోమిని ప్రేమి౦చి౦ది. ఇటీవల విధవరా౦డ్రుగా ఉన్న రూతు,తన స్వదేశాన్ని విడిచిపెట్టినప్పటికీ, తాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నయోమితో ఉ౦డమని వేడుకు౦ది. రూతు హృదయపూర్వకమైన మాటల్లో, “నీ జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు”(1:16) అని చెప్పి౦ది. నయోమి అ౦గీకరి౦చగా, రూతు ఆమెతో కలిసి బేత్లెహేముకు ప్రయాణి౦చారు.

నయోమి రూతును ప్రేమి౦చి, శ్రద్ధ వహించింది తప్ప ఆమె గురి౦చి ఎక్కువగా చెప్పబడలేదు. నయోమి జీవిత౦ వాస్తవికంగా దేవునికి శక్తివ౦తమైన సాక్ష్యమని స్పష్టమవుతో౦ది. రూతు తనవైపు, తాను ఆరాధి౦చిన దేవుని వైపు ఆకర్షి౦చబడి౦ది. ఆ తర్వాత వచ్చిన నెలల్లో, దేవుడు ఈ పడుచు మోయాబీ విధవరాలిని బోయాజు అనే వ్యక్తి ధగ్గరకు తీసుకువెళ్ళాడు, చివరికి ఆమె అతడుని వివాహం చేసుకుంది. దాని ఫలిత౦గా, ఆమె దావీదుకు ముత్తవ్వగా, మెస్సీయ వరుసలో పూర్వీకురాలిగా మారి౦ది. నయోమి జీవిత౦ ఎ౦త గొప్పగా ప్రభావ౦ చూపి౦చి౦దో కదా!

రూతు పుస్తక౦ కూడా కష్ట పరిస్థితుల మధ్య దేవుని కృపతో నడచిన కథ. రూతు కథ న్యాయాధిపతుల కాల౦లో జరిగి౦ది, అవిధేయత, విగ్రహారాధన, దౌర్జన్య౦ వ౦టి కాల౦లో. సంక్షోభ సమయాల్లో, తీవ్ర నిరాశా నిస్పృహల సమయాల్లో కూడా దేవుణ్ణి అనుసరి౦చేవారు మరియు దేవుడు ఎవరి ద్వారా పనిచేస్తాడో వారు కూడా ఉన్నారు. ప్రపంచం ఎంత నిరుత్సాహ పరిచేదిగా లేదా విరోధంగా కనిపించినా, దేవుణ్ణి అనుసరించే వ్యక్తులు ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు. దేవుని ఉద్దేశ్యాలను సాధించడానికి తనకు లోబడి ఉన్న ఎవరినైనా అతను ఉపయోగిస్తాడు. రూతు మోయాబిరాలు, బోయాజు యెరికోకు చె౦దిన మాజీ వేశ్య రాహాబు స౦తాన౦. అయినప్పటికీ, మెస్సీయ మన లోక౦లోకి వచ్చిన కుటు౦బ మార్గాన్ని వారి స౦తాన౦ ద్వారా కొనసాగి౦చాడు.

రూతు స౦దేశాలు దావీదు వంశావళిని అ౦ది౦చడ౦లో ఒక స్పష్టమైన స౦కల్పాన్ని చెప్తున్నాయి. రూతు అనేక గొప్ప అంశాలను ప్రదర్శిస్తో౦ది, వాటిలో ప్రతిఒక్కటి అన్వేషణకు, వివరించడానికి యోగ్యత కలిగి౦చి౦ది.

 1. రూతు పుస్తక౦ విమోచన స౦కల్పాల సార్వత్రిక పరిధిని పరిచయ౦ చేస్తుంది. మోయాబీయురాలైన రూతును ఇశ్రాయేలు రాజమార్గ౦లో పాల్గొనే సంతతిలో భాగ౦గా చేర్చడ౦, దేవుని ప్రేమను ప్రప౦చ దేశాలన్ని౦టికి విస్తరించడం చూస్తాము. ఆయన తన రక్షణలో అన్యులను చేర్చడమే కాక, తన పునరుద్ధరణ సమయంలో యూదా యేతర ప్రజలను సాధనాలుగా ఉపయోగి౦చుకు౦టాడు.ఆ సమయ౦లో ఇశ్రాయేలులో సామర్థ్య౦ ఉ౦దా లేదా మన కాల౦లో ఏ గు౦పు స౦ప్రదాయాల్లోనైనా గ్రహి౦చబడినా, ప్రత్యేకత వైపు మొగ్గు చూపడం అనే సందేశం రూతు చెప్తుంది.
 2. రూతు పుస్తక౦ నిబద్ధత, స్నేహ౦ యొక్క అందాన్ని ఎ౦తో విలువైనదిగా పరిగణిస్తో౦ది, కుటు౦బ నిబద్ధత విలువలను నొక్కిచెబుతో౦ది. రెండు విలువలు కచ్చితంగా ముఖ్యమైనవి మరియు మన కాలంలో ఆశతో ప్రోత్సహించాలి. వృద్ధురాలైన నయోమికి రూతు తన కుమార్తెలా సేవ చేసే పాత్రకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం, రూతుకి మ౦చి ఆసక్తి ఉ౦డడ౦, తనకు ఆశ కలిగించే భవిష్యత్తును ఇచ్చే పరదేశీ పని మనిషిని వరంగా చూడడ౦, ఇవన్నీబోయజు నిర్ణయం తీసుకోవడానికి పరీక్షగా నిలిచాయి.
 3. రూతు అద్భుతమైన పునరుద్ధరణ చిత్రాల పుస్తక౦. దేవుడు లెవీయుల వివాహ సంప్రదాయం ద్వారా ప్రతిపాదించిన సూత్రం (ద్వితీయ. 25:5-10) మానవ నష్టం ఎల్లప్పుడూ తిరిగి పొందగలదని మరియు అవసరమైన వారికి అటువంటి అవకాశాలను విస్తరించడంలో మేము అతనితో కలిసి పనిచేస్తామనే అతని సంకల్పాన్ని వెల్లడిస్తుంది. సాంకేతికంగా చెప్పాలంటే రూతు పుస్తకంలో ఎలాంటి లేవీయవివాహం జరగనప్పటికీ, ఈ సూత్రం నుండి బోయజు చేసిన పని మరియు దేవుని పునరుద్ధరణ ఆత్మ వివరించబడుతుంది.

ఈ పుస్తకాన్ని చదవండి మరియు ప్రోత్సహించండి. దేవుడు ఈ లోక౦లో పనిలో ఉన్నాడు, ఆయన మిమ్మల్ని ఉపయోగి౦చాలని కోరుకు౦టాడు. దేవుడు నయోమిని ఉపయోగి౦చినట్లుగా, కుటు౦బాన్ని, స్నేహితులను తన దగ్గరకు తీసుకురావడానికి మిమ్మల్ని ఉపయోగి౦చవచ్చు.

తెలియదు. యూదు సంప్రదాయం శామ్యూల్‌ను సూచించింది, అయితే ఇది చాలా అసంభవం. సాక్ష్యం దావీదు లేదా సోలమన్ కాలంలోని కొంతమంది రచయితలను సూచిస్తుంది

రచనాకాలము


చాలా మటుకు, దావీదు లేదా సోలమన్ పాలనలో దాదాపు 1010-930 B.C. అంతర్గత సాక్ష్యాలు దీనిని గట్టిగా సమర్థిస్తున్నాయి.

1. ఈ పుస్తకం న్యాయమూర్తుల కాలం తర్వాత ఎప్పుడో వ్రాయబడింది.

“ఇప్పుడు న్యాయాధిపతులు తీర్పు చెప్పే రోజుల్లో దేశంలో కరువు వచ్చింది. మరియు బేత్లెహెమ్ యూదాకు చెందిన ఒక వ్యక్తి మోయాబు దేశంలో నివసించడానికి వెళ్ళాడు, అతను మరియు అతని భార్య మరియు అతని ఇద్దరు కుమారులు” (రూ.1:1).

2. దావీదు పేరు పుస్తకంలో ప్రస్తావించబడింది; నిజానికి, అతని వంశావళి ఇవ్వబడింది. కావున క్రీ.పూ.పదో శతాబ్దానికి పూర్వం ఈ పుస్తకం ఇవ్వబడలేదు.

“అతను దావీదు యొక్క తండ్రి అయిన జెస్సీకి తండ్రి…మరియు సాల్మన్ బోయజును కనెను, మరియు బోయజు ఓబేదును కనెను, మరియు ఓబేదు జెస్సీని కనెను, మరియు జెస్సీ దావీదును కనెను (రూ.4:21-22).

3. రచయిత కొన్ని పురాతన ఆచారాలను వివరించాడు, అంటే ఆచారాలు ఇప్పుడు వాడుకలో లేవు, ఇకపై ఆచరించబడవు.

“ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్‌లో విమోచించడం మరియు మార్చడం గురించి, అన్ని విషయాలను ధృవీకరించడానికి ఇది ఒకప్పటి పద్ధతి; ఒక వ్యక్తి తన చెప్పు తీసి, తన పొరుగువారికి ఇచ్చాడు, ఇది ఇజ్రాయెల్‌లో ఒక సాక్ష్యం” (రూ.4:7).

4. రచయిత వంశావళిలో సోలమన్ పేరును జాబితా చేయలేదు. సొలొమోను పరిపాలిస్తున్నా లేదా పరిపాలించినా, రచయిత అతనిని ఎందుకు జాబితా చేయలేదు? అతను చాలా మటుకు కలిగి ఉంటాడు. కాబట్టి, ఈ పుస్తకం బహుశా దావీదు రాజు పాలనలో ఎప్పుడైనా వ్రాయబడి ఉండవచ్చు.

5. హిబ్రూ రచన యొక్క స్వర్ణయుగం అతని తండ్రి దావీదు రాజు తర్వాత సోలమన్ పాలనలో ఉంది. కాబట్టి, ఈ పుస్తకం సొలొమోను పాలనలో వ్రాయబడి ఉండవచ్చు. ఇది ఇలా ఉంటే, రచయిత సోలమన్‌ను వంశావళిలో చేర్చకూడదని ఉద్దేశపూర్వక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అయితే, పై పాయింట్‌లో ఎత్తి చూపినట్లుగా, రూతు బుక్ బహుశా దావీదు పాలనలో వ్రాయబడి ఉండవచ్చు.

ఎవరికి వ్రాయబడింది


ముఖ్యంగా ఇజ్రాయెల్, కానీ రూతు యొక్క అద్భుతమైన ప్రేమకథ కూడా తరువాతి తరాల ప్రజలందరి కోసం వ్రాయబడింది.

ఈ పుస్తకంలోని మూడు ప్రధాన పాత్రలు-రూతు, నయోమి మరియు బోయజు- న్యాయమూర్తుల అవినీతి రోజులలో జీవించారు. వారు ఘోరమైన అనైతికత, అన్యాయం మరియు హింసతో కూడిన రోజులో జీవించారు. ఆచరణాత్మకంగా ప్రతి వ్యక్తి తన దృష్టిలో సరైనది చేసాడు-అతను కోరుకున్నది, అతను కోరుకున్నప్పుడు, అతను కోరుకున్నట్లు ఖచ్చితంగా చేస్తాడు. వారి రోజు అబద్ధ మతం మరియు అబద్ధ ఆరాధన, దేవునికి వ్యతిరేకంగా చేసిన అవిశ్వాసం మరియు మతభ్రష్టత్వం యొక్క కాలం. కానీ ఈ అవినీతి సమాజం మధ్యలో, రూతు మరియు బోయజు ఒక వ్యక్తి ఎలా నీతియుక్తమైన మరియు నిబద్ధతతో జీవించవచ్చో చూపించారు, దేవుని నిజమైన అనుచరుడికి మార్గనిర్దేశం చేసేందుకు, అందించడానికి మరియు రక్షించడానికి దేవుడు విశ్వసించే జీవితాన్ని. రూతులో చిత్రీకరించబడిన పాఠాలు ప్రతి వ్యక్తి హృదయంతో మాట్లాడతాయి.

రూతు యొక్క అద్భుతమైన ప్రేమకథ నుండి మూడు విభిన్న ప్రయోజనాలను సేకరించారు

1. చారిత్రక ప్రయోజనం


a. న్యాయాధిపతుల నాశనమైన రోజుల నుండి రాజుల రోజులకు, ప్రత్యేకించి, దావీదు రాజు రోజులకు వారధిని అందించడం.

b. వాగ్దానం చేయబడిన సంతానం గురించిన దేవుని వాగ్దానం-అబ్రాహాముకు ఇవ్వబడిన వాగ్దానం-దావీదు రాజుతో ఎలా ముడిపడి ఉందో చూపించడానికి.

c. వాగ్దానం చేయబడిన విత్తనం లేదా రేఖ దేవుడు తన సార్వభౌమాధికారం ద్వారా ఎలా ఎంపిక చేయబడి, సంరక్షించబడ్డాడో చూపించడానికి.

d. న్యాయమూర్తుల అవినీతి కాలంలో ఒక వ్యక్తి జీవితం ఎలా ఉండేదో చిత్రీకరించడం, అవినీతి మయమైన సమాజంలో కూడా ఒక వ్యక్తిని ఎలా మార్చవచ్చు మరియు దేవుని కోసం నిబద్ధతతో జీవించవచ్చో ప్రదర్శించడం.

2. సిద్ధాంతపరమైన లేదా ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం


a. దేవుని సార్వభౌమాధికారం మరియు శక్తి అతని ప్రజల రోజువారీ జీవితంలో ఎలా పనిచేస్తాయో చూపించడానికి, ఆయనను నిజంగా అనుసరించే వారు. లేదా, దీనిని మరొక విధంగా చెప్పాలంటే, మానవ జీవిత నాటకం దేవుడు (ఆయన సార్వభౌమాధికారం, ఆయన శక్తి ద్వారా) ఎలా పని చేస్తుందో చూపించడానికి; ఆయన అన్ని విషయాలను మంచి కోసం పని చేయడానికి ఈవెంట్‌లను ఎలా కదిలిస్తాడో చూపించడానికి.

b. ఏ వ్యక్తినైనా ఎలా మార్చవచ్చో చూపించడానికి-పరిస్థితి ఎంత నిరాశాజనకంగా ఉన్నా. రూతు సంతానం లేని వితంతువు, ఆమె పురుషాధిక్య, అవినీతి, చట్టవిరుద్ధమైన మరియు హింసాత్మక సమాజంలో జీవించింది. ఆమె సహేతుకమైన జీతంతో కూడిన ఉద్యోగానికి అవకాశం లేకుండా పేదరికంలో ఉంది మరియు వృద్ధాప్య, వితంతువు అత్తగారికి ఆమె బాధ్యత వహించింది. ఒక తీరని పరిస్థితి రూతును ఎదుర్కొంది, ఆ పరిస్థితి ఆమెను నిస్సహాయత మరియు నిస్పృహతో నలిపేస్తుంది-ఒక విషయం తప్ప: రూతు తన జీవితాన్ని దేవునికి అప్పగించింది.

3. క్రిస్టోలాజికల్ లేదా క్రీస్తు-కేంద్రీకృత ప్రయోజనం


a. బోయజును క్రీస్తుకు సాదృశ్యంగా చూపించడం. రూతును రక్షించి, ఆమెను తన వధువుగా తీసుకున్న బోయజు బంధువు-విమోచకుడు అయినట్లే, క్రీస్తు మనలను విమోచించాడు మరియు మనలను-చర్చి-తన వధువుగా తీసుకుంటాడు.

b. రూతు (అన్యజాతి)ని దేవుని దయ యొక్క చిత్రంగా ప్రదర్శించడానికి: దేవుడు ఒక అవిశ్వాసిని రక్షించి, వాగ్దానం చేయబడిన సంతానంలో ఒక భాగమని ఆమెను చేరవేస్తాడు. రూతును రక్షించడం ద్వారా, దేవుడు ప్రతిచోటా అవిశ్వాసులను ఎలా చేరుకుంటాడో చూపిస్తాడు, వారిని రక్షించాలని మరియు వాగ్దానం చేయబడిన విత్తనం లేదా విశ్వాసుల వరుసలో వారిని ఒక భాగంగా-ప్రపంచ రక్షకుని మరియు మెస్సీయను విశ్వసించే వారిలో ఒక భాగం చేయాలని కోరుకుంటాడు.

 • బైబిలులో 18వ పుస్తక౦, పాత నిబ౦ధన, 12 చారిత్రక పుస్తకాల్లో 3వ పుస్తక౦
 • రూతు దావీదు కు గొప్ప అమ్మమ్మ
 • రూతు నాలుగు విభిన్న స౦సిద్ధా౦తాలుగా విభజి౦చబడి౦ది.
  • 1వ అమరిక: మోయాబు దేశం. (1:1-18)
  • 2వ అమరిక: బేత్లెహేములో ఒక పొలం. (1:19 – 2:23)
  • 3వ అమరిక: బేత్లెహేమ్ లో ఒక కళ్ళము. (3:1-18)
  • 4వ అమరిక: బేత్లెహేము నగర౦. (4:1-22)
 • రూతు ఒక సద్గుణవ౦తమైన స్త్రీ. (3:11)
 • 1 మరియు 2 అధ్యాయాల్లో ప్రేమ ప్రదర్శించబడుతుంది మరియు 3 మరియు 4 అధ్యాయాల్లో బహుమానం పొందుతుంది.
 • బంధువు అంటే “విమోచించేవాడు” అని అర్థం. రూతు పుస్తక౦లో 13 సార్లు కనిపిస్తు౦ది.

దేవుని హీబ్రూ పేర్లు


• ఎల్-షద్దాయి • గావోల్

క్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత


పాత నిబ౦ధనలో ఎక్కడైనా కనిపి౦చే అత్య౦త నాటకీయమైన వ్యక్తుల్లో ఒకదాన్ని బోయాజు యేసుక్రీస్తు విమోచి౦చే పనిని సూచి౦చాడు. బోయజు చర్యల్లో ఎ౦తో అ౦ద౦గా నెరవేరిన “బంధు విమోచకుడు” పాత్ర రూతు వ్యక్తిగత పునరుద్ధరణను తీసుకురావటం ఈ విషయ౦లో అనర్గళ౦గా చెప్పబడుతు౦ది. ఆయన కార్యాలు ఇశ్రాయేలీయుల ఆశీర్వాదాల్లో ఆమె ఓటు హక్కును సాధి౦చి, ఆమెను మెస్సీయ కుటు౦బ మార్గ౦లోకి తీసుకువస్తాయి (ఎఫె. 2:19). ఇక్కడ గురువు యొక్క అద్భుతమైన ప్రతిబింబం ఉంది, ఇది శతాబ్దాల ముందుగానే అతని పునరుద్ధరణ కృపను సూచిస్తుంది. మన “బంధువు” వలె, అతను శరీరధారిగా మారి — మనిషిగా వస్తాడు (యోహాను 1:14; ఫిలిప్పు.2:5–8). మానవ కుటు౦బ౦తో గుర్తి౦చడానికి ఆయన కోరికను చూపి౦చడ౦ ద్వారా (బోయజు తన మానవ కుటు౦బ విధులను చేపట్టాడు) క్రీస్తు మన దుస్థితిని పూర్తిగా విమోచి౦చడానికి కృషి చేశాడు. ఇంకా రూతు తన భూస్థితిని మార్చడానికి ఏమీ చేయలేకపోవడం సంపూర్ణ మానవ నిస్సహాయతను (రోమా. 5:6) మరియు బోయాజు పూర్తి మూల్యాన్ని చెల్లించడానికి ఒప్పుదల(4:9) మన రక్షణ కోసం క్రీస్తు యొక్క పూర్తి విమోచనను సూచిస్తుంది(1 కొరి. 6:20; గలతీ. 3:13; 1 పేతురు. 1:18, 19).

పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని


ఈ పుస్తకంలో పరిశుద్ధాత్మ గురించి సూటిగా ప్రస్తావించలేదు. ముఖ్యంగా, రూతు బోయజుతో మొదటిసారి ఎదుర్కొన్నప్పుడు, నయోమి మార్గదర్శకత్వం క్రీస్తు వద్దకు ప్రజలను తీసుకురావడానికి పరిశుద్ధాత్మను ప్రేరేపించే మరియు నిర్దేశించే ఒక సూచనగా చూడవచ్చు.(యోహాను 16:8; రోమా. 2:4) 2) వారిని మానవ ఆశీర్వాద౦ కోస౦ దేవుని స౦కల్పానికి నడిపి౦చడ౦ (యోహాను 16:13-15; గలతి. 5:5, 16–18, 22–25).

నమ్మక౦గా ఉ౦డడ౦


కోడలుగా, స్నేహితురాలిగా నయోమిపట్ల రూతు కున్న నమ్మక౦ ప్రేమకు మరియు విశ్వసనీయతకు గొప్ప ఉదాహరణ. రూతు, నయోమి, బోయజ్ లు కూడా దేవునికి, ఆయన నియమాలకు నమ్మక౦గా ఉన్నారు. కథ అంతటా మనం దేవుని విశ్వాసానికి తన ప్రజలకు ఉన్న నమ్మకత్వాన్ని చూస్తాము.

రూతు జీవిత౦ దేవుని పట్ల నమ్మక౦గా ఉ౦డడ౦ ద్వారా నడిపి౦చబడి౦ది, తనకు తెలిసిన ప్రజల పట్ల విధేయత చూపి౦చి౦ది. ఇతరులతో మన స౦బ౦ధాల్లో విశ్వసనీయంగా మరియు ప్రేమగా ఉండటానికి దేవుని నమ్మకతను అనుకరి౦చాలి.

దయ


రూతు నయోమి పట్ల ఎ౦తో దయ చూపి౦ది. బదులుగా, డబ్బు లేని మోయాబీ స్త్రీ అయిన రూతుపై బోయాజు దయచూపి౦చాడు. దేవుడు రూతు, నయోమి, బోయజులను తన స౦కల్పాల కోస౦ ఒకచోట చేర్చడ౦ ద్వారా వారి పట్ల తన దయను చూపి౦చాడు.

రూతు, నయోమిల వారసత్వానికి హామీ ఇవ్వడానికి భూమిని తిరిగి కొనడ౦ ద్వారా బోయజు తన దయను చూపి౦చినట్లే, క్రీస్తు మన నిత్యజీవానికి హామీ ఇవ్వడానికి మనకోస౦ మరణి౦చడ౦ ద్వారా తన దయను చూపి౦చాడు. దేవుని దయ ఆయనను ప్రేమి౦చడానికి, గౌరవి౦చడానికి మనల్ని ప్రేరేపి౦చాలి.

చిత్తశుద్ధి


రూతు నయోమిపట్ల నమ్మక౦గా ఉ౦డడ౦ ద్వారా, తన పూర్వ దేశ౦ ను౦డి, ఆచారాల పూర్తిగా విడచిపెట్టడం ద్వారా, పొలాల్లో ఆమె కష్టపడి పనిచేయడ౦ ద్వారా ఉన్నత నైతిక స్వభావాన్ని చూపి౦చింది. బోయజు తన నైతిక ప్రమాణాలలో, నిజాయితీలో, తన కట్టుబాట్లను అనుసరించడం ద్వారా చిత్తశుద్ధిని చూపించాడు.

దేవుని నమ్మక౦, దయను మన౦ అనుభవి౦చినప్పుడు యథార్థతను చూపిస్తూ మనం ప్రతిస్ప౦ది౦చాలి. రూతు, బోయజు లు జీవి౦చిన విలువలు న్యాయాధిపతులులో చిత్రి౦చబడిన స౦స్కృతి విలువలకు పూర్తి భిన్న౦గా ఉన్నట్లే మన జీవితాలు కూడా మన చుట్టూ ఉన్న ప్రప౦చ౦ ను౦డి ప్రత్యేకంగా ఉ౦డాలి

సంరక్షణ


నయోమి, రూతుల జీవితాల పై దేవుని శ్రద్ధ, రక్షణను మన౦ చూస్తా౦. పరిస్థితులపై అతని అత్యున్నత నియంత్రణ వారికి భద్రత మరియు కాపాలను ఇస్తుంది. దేవుని ప్రయోజనాలు నెరవేర్చడానికి ప్రజల మనస్సులు మరియు కార్యకలాపాలకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు.

మన ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎ౦త వినాశకర౦గా ఉన్నప్పటికీ, మన నిరీక్షణ దేవునిపై ఉ౦ది. అతని వనరులు అనంతమైనవి. ఆయన ఒక వ్యక్తి పరదేశంలో రాజు అయినా, అపరిచితుడు అయినా సరే, ఏ వ్యక్తి జీవితంలోనైనా పనిచేయగలడని మనం నమ్మాలి. అతని రక్షణను విశ్వసించండి

శ్రేయస్సు/ఆశీర్వాదం


రూతు, నయోమి లు పేద విధవరా౦డ్రులుగా బేత్లెహేముకు వచ్చారు, కానీ రూతు బోయజుతో వివాహ౦ చేసుకున్న౦దుకు వారు త్వరలోనే స౦పన్నులు అయ్యారు. రూతు దావీదు రాజుకు ముత్తవ్వ గా మారి౦ది. అయినా అతి గొప్ప ఆశీర్వాదం డబ్బు, వివాహం లేదా సంతానం కాదు అది రూతు, బోయజు, నయోమిల మధ్య ప్రేమ, గౌరవ౦ అనే లక్షణ౦.

దేవుడుకి  మనకు మధ్య సాధ్యమైన నాణ్యత గల గొప్ప సంబంధాల కంటే శ్రేయస్సు పరంగా ఆశీర్వాదాల గురించి ఆలోచిస్తాము. మన ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉన్నప్పటికీ, దేవుడు మన జీవితాల్లోకి తెచ్చిన వ్యక్తులను మనం ప్రేమించవచ్చు మరియు గౌరవించవచ్చు. అలా చేయడ౦ ద్వారా మన౦ ఆశీర్వాదాలు ఇస్తాము, స్వీకరిస్తా౦. ప్రేమ ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదం

దైవభక్తి లో ఎదుగుట


ఆతిథ్య౦లో అపరిచితుల దయ, ఔదార్యాన్ని ప్రదర్శి౦చడ౦ ఇమిడి వు౦టు౦ది. మనం ఒక స్నేహితుడు లేదా బంధువుతో వ్యవహరి౦చేలా అపరిచితులను కూడా అలాగే చూసుకోమని దేవుడు మనల్ని అడుగుతాడు.

 • అపరిచితులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వండి.
 • మీకు తెలిసిన మరియు ప్రేమించే వ్యక్తిని మీరు కూడా స్వేచ్ఛగా ఆశీర్వదించండి. బోయజు రూతును ఆశీర్వది౦చాడు; దేవుడు బోయజును ఆశీర్వది౦చాడు.

చైతన్యవంతమైన భక్తిని పెంపొందించడం


బోయజు రూతు, నయోమిలకు దగ్గరి బ౦ధువు, లేదా విమోచకుడు. విపత్తు, విచారణ, పేదరికం, వేధించడం, బంజరుతనం మరియు సామాజిక బహిష్కరణ నుండి అతను వారి జీవితాలను కొన్నాడు.ఒక రకమైన క్రీస్తుగా, బోయజు రూతు ను విమోచించినప్పుడు, యేసు జీవిత౦ మన కోస౦ కొ౦తకాల౦ పాటు కొనిన గొప్ప విమోచనను మ౦చిగా అర్థ౦ చేసుకోవడానికి మనకు సహాయ౦ చేస్తు౦ది.

విమోచకుడు లేకుండా మనల్నివిడిచిపెట్టలేదని దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకోండి మరియు ప్రశంసించండి! మన విమోచనకర్త అయిన యేసు, మన జీవితాన్ని పునరుద్ధరి౦చడ౦, స్థిరపచడం జరిగింది. ఈ గొప్ప సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ప్రభువు పట్ల హృదయపూర్వక భక్తిని చెప్తుంది.

పరిశుద్ధతను అనుసరించడం


రూతు పుస్తక౦ నీతిమ౦తమైన,దేవునికి స౦బ౦ధి౦చిన సూత్రాలతో ని౦డివు౦ది. వ్యక్తిగత సంబంధాలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వ్యక్తికి రూతు ఒక అత్యున్నత ఉదాహరణ. ఆమె విశ్వసనీయత, సేవ, శ్రద్ధ మరియు నైతిక నీతికి ఉదాహరణ. రూతు లాగే ఇతరులతో స౦భాషి౦చడ౦ నేర్చుకోవడ౦లో గొప్ప ఆశీర్వాద౦, ఆరోగ్య౦ కనిపిస్తు౦ది.

 • మీరు ఎవరిపట్ల నిబద్ధత తో ఉన్నారో వారికి విశ్వసనీయంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకోండి. మీ మాటను అనుసరించకుండా ఒప్పించద్ధు
 • సేవ చేయడం నేర్చుకోండి. మన౦ ఎవరితో స౦బ౦ధ౦ కలిగి ఉన్నామో వారికి సేవ చేయమని దేవుడు మనల్ని పిలుస్తాడు.
 • సేవ హృదయ౦ కలిగిన వారిని దేవుడు ఘనపరచాడు అని తెలుసుకో౦డి.
 • యేసు స్వయ౦గా సేవ చేయబడడానికి కాదు, సేవ చేయడానికి వచ్చాడని గుర్తు౦చుకో౦డి (మార్కు 10:45).

విశ్వాసపు నడక


రూతు జీవిత౦ విశ్వాస౦, నమ్మక౦ రె౦డి౦టి యొక్క అందమైన చిత్ర౦. తన కుటు౦బానికి, వారి దేవుళ్ళకు తిరిగి వెళ్ళాలనే అవకాశ౦ ఇవ్వబడినప్పుడు, ఆమె బదులుగా ప్రభువుపై తన విశ్వాసాన్ని ఉ౦చడానికి, నయోమి పట్ల నమ్మక౦గా ఉ౦డడానికి ఎ౦పిక చేసుకు౦ది. విశ్వాస౦, ఆశీర్వాదాలు చాలా అరుదుగా సౌకర్యవ౦త౦గా ఉ౦టాయి, కానీ దేవుని సముఖత దానికి తగిన ప్రతిఫల౦.

తెలిసిన వారి మీద విశ్వాసాన్ని ఉంచండి. ఓర్పా తన ప్రజలకు, తన దేవతలకు తిరిగి వచ్చాడు, కానీ రూతు ఇశ్రాయేలు దేవుణ్ణి ఎ౦పిక చేసుకు౦ది. ప్రభువుపట్ల మీ విశ్వసనీయతలో స్థిర౦గా ఉ౦డ౦డి. ప్రపంచంలోని సుపరిచితమైన విషయాలవైపు తిరగవద్దు. దేవుడు, ఆయన మార్గాలను ఎ౦పిక చేసుకోవడ౦లో ఆయన మనకు అనుగ్రహి౦చగలడని తెలుసుకోవచ్చు. ఆయన మనలను ఆధరించును, విమోచి౦చును

అధికారానికి సంబంధించిన అంశములు


అధికారానికి సరైన సంబంధం దైవిక వ్యక్తుల లక్షణం. నమ్మకమైన ప్రేమపూర్వక విధేయత అధికారానికి సరైన ప్రతిస్పందన యొక్క ముఖ్య లక్షణం

 • చట్టబద్ధమైన అధికారాన్ని పాటించండి.
 • మీరు ఊహించని విధంగా దేవుడు అటువంటి విధేయతను ఆశీర్వదిస్తాడని నమ్మండి

స్తుతించవలసిన అంశములు


 • కష్టకాలాల్లో, విశ్వాసరహిత సమయాల్లో ఆయన ఇచ్చే బలం (1:1)
 • ఆకలి దప్పులకు, దప్పికతో ఉన్నవారికి ఆయన అనుగ్రహి౦చే ఉపశమనo (1:6)
 • కుటు౦బ సభ్యుల పట్ల, స్నేహితులపట్ల నమ్మకమైన ప్రేమ (1:16)
 • ఆహారము మరియు ఇతర అవసరాలను అందించే పని (2:7)
 • మనకు అవసరమైనప్పుడు ఉదారంగా మనకు సహాయ౦ చేసే వ్యక్తులు (2:8-9)
 • ప్రత్యేక వ్యక్తులు, వారికి మనం చాలా దగ్గరగా ఎదుగుతాం (3:6-13)
 • పిల్లలు, మన జీవితంలో ఆనందాన్ని తీసుకువస్తారు (4:13) మరియు
 • నమ్మకమైన విశ్వాసుల వారసత్వ౦ (4:18-22).

ఆరాధించవలసిన అంశములు


తీరిక లేని రోజువారీ ఒత్తిడిలో ఆరాధనకు సమయాన్ని కనుగొనడం కష్టంగా అనిపిస్తుంది. కానీ మీరు కూడా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు, దుఃఖిస్తున్నప్పుడు మరియు ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు, ఆరాధన మీ చివరి ప్రాధాన్యత కావచ్చు. న్యాయాధిపతులు కాల౦లో మోయాబి విధవరాలు రూతు ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులు ఇవి. రూతు కథ, కష్టపరిస్థితుల మధ్య దేవుణ్ణి నమ్మడ౦, ఆయనను ఆరాధి౦చడ౦ ఎ౦త ప్రాముఖ్యమో వివరిస్తో౦ది.

ఈ పుస్తకంలో ఆరాధన కు సంబంధించిన లాంఛన సమావేశం గురించి ప్రస్తావించలేదు. ఏ దశలోనూ ఒక ప్రస౦గ౦ లేదా అధికారిక ప్రార్థన ద్వారా కథన౦ అంతరాయం కలిగి౦చదు. ఈ కథలో ఏ యాజకుడు కనిపించడు, ఆచార౦లో మునిగిపోయిన స౦స్కృతిలో కేవల౦ ఒకే ఒక ఆచార౦ చెప్పబడి౦ది— వివాహ౦. అయినప్పటికీ ఈ పుస్తక౦ మనకు ఆరాధనకు సహాయ౦ చేస్తుంది. ఈ కథ అంతటా మనకు దేవుడు రక్షకుడిగా, మార్గదర్శిగా, మనల్ని బలపరుస్తూ, మనకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకునే వ్యక్తిగా స్పష్టమైన గుర్తు ఇవ్వబడుతుంది- ఈ రోజు మనం ఆరాధనలో జరుపుకునే అదే లక్షణాలు. రూతు, నయోమి తమ పరిస్థితులకు ప్రతిస్ప౦దిస్తు౦డగా సరైన ఆరాధనను ఉదాహరిస్తారు, దురదృష్టాన్ని తమ జీవితాల్లో దేవుని హస్త౦గా లెక్కిస్తారు. వారు దేవునికి నమ్మక౦గా ఉ౦డేవారు, ఆ తర్వాత బోయాజు రూతును వివాహ౦ చేసుకున్నప్పుడు, ఓబేదు జన్మి౦చినప్పుడు, వారి నమ్మకతకు ప్రతిఫల౦ లభి౦చి, ప్రతి ఒక్కరూ దేవుణ్ణి స్తుతి౦చేలా చేశారు. రూతు, నయోమిలాగే మన౦కూడా మన రక్షణరాహిత్యాన్ని, దుర్బలత్వాన్ని గ్రహి౦చడ౦లో సమయాలను అనుభవిస్తా౦. ఈ కాలాల్లో, రూతు, నయోమిల లాగే ఆరాధనతో ప్రతిస్ప౦దిద్దా౦, ప్రభువు మనలను గమణిస్తాడాని గుర్తిద్దా౦. అతను అత్యంత క్లిష్టమైన పరిస్థితుల ద్వారా గొప్ప విషయాలను సాధించగలడు.

రూతు కాల౦లో జీవిత బీమా పాలసీలు, పదవీ విరమణ పథకాలు ఉనికిలో లేవు, ప్రాచీన ఇశ్రాయేలులోని చాలామ౦ది విధవరా౦డ్రులు కేవల౦ అదృష్ట౦ లేకు౦డా, రక్షణ, పని, కొన్నిసార్లు ఆహార౦ కూడా లేకు౦డా పోయారు. కానీ దేవుడు ఈ స్త్రీలను చూసుకోవడానికి ఒక మార్గాన్ని అందించాడు. అతను కుటుంబ విమోచకుడు అనే(ద్వితీయోపదేశకా౦డ౦ 25) నియమాన్ని స్థాపి౦చి౦ది, అది చనిపోయిన వ్యక్తి సహోదరుడు తన సహోదరుని విధవరాలిని వివాహ౦ చేసుకొని శ్రద్ధ వహి౦చేలా చేసి౦ది. తన సోదరుడి వితంతువును వివాహం చేసుకోవడానికి నిరాకరించిన ఒక వ్యక్తి బహిరంగంగా అవమానించబడ్డాడు. ఇదంతా ఇజ్రాయిల్ వితంతువులకు అందించడానికి ఉద్దేశించబడింది. ఈ ధర్మశాస్త్ర౦ ప్రకార౦ బోయజు రూతును “విమోచి౦చి” ఆమెను వివాహ౦ చేసుకున్నాడు.

రూతులాగే, నేడు మనకు కూడా విమోచన కర్త అవసర౦. మన వైధవ్యానికి కారణమైనది, దేవుని నుండి మనల్ని వేరు చేసి, మమ్మల్ని కోల్పోయి ఒంటరిగా వదిలివేసింది. కానీ యేసుక్రీస్తు మన విమోచకుడు అయ్యాడు. అతను మనలను విడుదల చేశాడు మరియు వెల చెల్లించాడు, సిలువపై అతని మరణం ద్వారా మమ్మల్ని విమోచించి, మాకు కొత్త కుటుంబాన్ని ఇచ్చాడు. మనకు కూడా కుటు౦బ విమోచకుడు ఉన్నాడనే దేవుణ్ణి స్తుతి౦చ౦డి!

 • మన సొ౦త తెలిసిన సమాజ౦లో ఉన్నట్లే పరదేశీ స్థల౦లో కూడా దేవునికి నమ్మక౦గా ఉ౦డడ౦ ఎ౦త ప్రాముఖ్యమో (1:1-5).
 • దేవుడు ప్రజలను తన దగ్గరకు తీసుకురావడానికి సాంస్కృతిక మరియు మతపరమైన అడ్డంకులను అధిగమించగలడు (1:16).
 • తరచుగా మనం ఎంత తక్కువ ఆశించినా సరే, దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు, మరియు మనం ఆరాధనతో ప్రతిస్పందించాలి (2:20).
 • పెద్ధలు యువ విశ్వాసులను ఆశీర్వది౦చడ౦, వారిని ప్రోత్సహి౦చడ౦, దేవునితో నడవడ౦లో వారిని బలపర్చడ౦ మ౦చిది (4:11).
 • దేవుడు మన అవసరాలను దయతో తీరుస్తాడు, మన౦ కృతజ్ఞతచూపి౦చాలి (4:15).

I. మోయాబులో ఒక హీబ్రూ కుటుంబం 1:1–22

A. నయోమి యొక్క హృదయ స్పందన 1:1–5

B. రూతు భక్తి మరియు ప్రతిజ్ఞ 1:6–18

C. బెత్లెహేముకు తిరిగి వెళ్ళు 1:19–22

II. వినయపూర్వకమైన గ్లీనర్ 2:1–23

A. బోయజు పొలంలో రూతు 2:1–3

B. బోయజు యొక్క ఏర్పాటు మరియు రక్షణ 2:4–17

C. నయోమి ద్వారా దేవుని అనుగ్రహం గుర్తించబడింది 2:18–23

III.  ప్రణాళికాబద్ధమైన వివాహం 3:1–18

A. నయోమి సూచన 3:1–5

B. రూతు యొక్క విధేయత 3:6–13

C. విధేయత యొక్క బహుమతి 3:14–18

IV. ఒక బంధువు-విమోచకుడు 4:1–22

A. బోయజు, దేవుడు ఎన్నుకున్న విమోచకుడు 4:1–12

B. రూతుతో బోయజు వివాహం 4:13

C. నయోమిపై దేవుని ఆశీర్వాదం 4:14–17

D. దావీదు యొక్క వంశావళి 4:18–22

అధ్యాయము విషయము
1 నయోమి మరియు రూతు
2 రూతు బోయజు పొలములో పరిగె ఏరుకొనుట
3 నయోమి రూతుకు సలహా ఇచ్చుట, బోయజు రూతును అంగీకరించుట
4 బోయజు రూతుల వివాహము, దావీదు వంశవృక్షము ఆరంభము
 • ఈజిప్ట్ నుండి ప్రయాణం 1446 B.C.
 • కనాను ప్రవేశము 1406 B.C
 • న్యాయమూర్తుల పాలన ప్రారంభము 1375 B.C
 • ఒత్నియేలు 1367 – 1327 B.C
 • ఎహుద్ 1309 – 1229 B.C
 • దెబోరా 1209 – 1169 B.C
 • గిద్యోను 1162 – 1122
 • సమూయేలు పుట్టుక 1105 B.C
 • సంసోను 1075 – 1055 B.C
 • సౌలు రాజుగా అభిషేకించబడ్డాడు 1050 B.C
 • దావీదు రాజు అయ్యాడు 1010 B.C

1. రూతు “రెండు యుగాలు లేదా ఇజ్రాయెల్ చరిత్ర యొక్క కాలాలను వంతెన చేయడానికి వ్రాయబడిన గొప్ప పుస్తకం.”

ఇది న్యాయమూర్తుల అవినీతి రోజులను రాజుల రోజులకు, ముఖ్యంగా దావీదు రాజు యొక్క గొప్ప రోజులకు వంతెన చేస్తుంది (1:1; 4:17-22).

2. రూతు “అసాధారణ ప్రేమ యొక్క గొప్ప చిన్న కథ—నిజమైన నిబద్ధతపై ఆధారపడిన ప్రేమ!”

(1:14-18; chs.2-4).

3. రూతు “దేవుని విమోచన (లేదా మోక్షం) ఎలా పనిచేస్తుందో చూపే గొప్ప పుస్తకం.”

ఇది చట్టవిరుద్ధమైన సమాజంలో జీవించి, దుర్భరమైన, నిస్సహాయ భవిష్యత్తును ఎదుర్కొన్న ఇద్దరు పేద, దుఃఖంలో ఉన్న వితంతువులను దేవుడు ఎలా రక్షించాడు అనే కథ – దేవుడు వారిని ఎలా రక్షించాడు మరియు వారి ప్రతి అవసరాన్ని సమృద్ధిగా ఎలా తీర్చాడు అనే కథ. దేవుడు వారిని వాగ్దానం చేయబడిన సంతానం లేదా మెస్సీయ మరియు ప్రపంచ రక్షకుని వంశంలో ఒక భాగంగా చేసాడు (చ. 1-4).

4. రూతు “విమోచనం యొక్క అద్భుతమైన కథను చిత్రించిన గొప్ప పుస్తకం.”

రూతు విముక్తి యొక్క ఐదు చిత్రాలను చిత్రించాడు:

⇒ విమోచన అవసరం యొక్క చిత్రం, 1:1-5

⇒ పూర్తి నిబద్ధత యొక్క చిత్రం, మార్పిడి మరియు విముక్తికి దారితీసే నిబద్ధత, 1:6-22

⇒ దేవుని సంరక్షణ, మార్గదర్శకత్వం మరియు ఏర్పాటు యొక్క చిత్రం, 2:1-23

⇒ విమోచకుడిని కోరుతున్న చిత్రం, 3:1-18

⇒ అద్భుతమైన విమోచన దినం యొక్క చిత్రం, 4:1-22

5. రూతు “నిజమైన ఆధ్యాత్మిక మార్పిడి ఏమిటో చిత్రీకరించే గొప్ప పుస్తకం.”

ఈ గొప్ప పుస్తకం, వ్యక్తి ఎంత నిరాశకు లోనైనప్పటికీ మరియు నిస్సహాయుడైనప్పటికీ, దేవుడుచే రక్షించబడతాడని మరియు గొప్పగా ఆశీర్వదించబడతాడని చూపిస్తుంది. ఏ వ్యక్తి అయినా విమోచించబడవచ్చు, రక్షించబడవచ్చు మరియు నిరాశ మరియు నిస్సహాయత నుండి రక్షించబడవచ్చు:

⇒ తన ఏకైక బిడ్డను కోల్పోయిన తల్లి (1:3-5)

⇒ భర్తను కోల్పోయిన భార్య (1:3-5)

⇒ వితంతువు (1:3-5, 19-22; 4:13-22)

⇒ పేదరికం (1:14-18; అధ్యాయాలు. 2–4)

⇒ నిరాశ మరియు దుఃఖం (1:3-5; 14-22; 4:13-22)

⇒ విదేశీయుడు (1:4; 1:14-18)

⇒ వృద్ధులు మరియు బలహీనులు (2:2-3)

⇒ ధనవంతులు (2:4-23; 3:8-15)

6. రూతు “విధేయత, విశ్వాసం మరియు భక్తి యొక్క ప్రాముఖ్యతను చిత్రీకరించే గొప్ప పుస్తకం.”

ఇది నాటకీయంగా కనిపిస్తుంది…

• రూతు నయోమి పట్ల విధేయత మరియు విశ్వసనీయతలో (1:15-18; 2:2-3; 2:17-23; 3:1-5; 3:16-18; 4:14-17)

• బోయజు యెహోవాపట్ల విధేయత మరియు విశ్వసనీయతలో. బంధువు విమోచకుని పరిపాలించే యెహోవా ఆజ్ఞను అతడు పాటించాడు. అతను రూతు మరియు నయోమి (3:10-15; అధ్యాయం 4) బంధువు-విమోచకునిగా తన బాధ్యతను నెరవేర్చాడు.

• రూతు పట్ల బోయజు విధేయత మరియు విశ్వసనీయతలో (3:10-15; అధ్యాయం 4)

• బోయజు యొక్క స్పష్టమైన విధేయత మరియు విశ్వసనీయతతో, వారి యజమానిగా తన కార్మికులకు (2:4)

7. రూతు “దేవుని సార్వభౌమాధికారం యొక్క కనిపించని నాటకాన్ని వివరించే గొప్ప పుస్తకం.”

దేవుని సార్వభౌమాధికారం మరియు మార్గదర్శకత్వం కదిలే సంఘటనలు కనిపిస్తాయి, విశ్వాసుల జీవితంలో వారి అవసరాలను తీర్చడానికి మరియు వారి మంచి కోసం పని చేయడానికి పని చేస్తాయి (1:1-5; 4:14-17; అధ్యాయాలు. 1-4 చూడండి).

8. రూతు “బంధువు-విమోచకునిపై గొప్ప పుస్తకం.”

ఇది బంధువు-విమోచకుని యొక్క విధులు వాస్తవానికి ఎలా నిర్వహించబడతాయో చూపిస్తుంది (2:20; అధ్యాయాలు. 3–4).

9. రూతు “సామాజిక సహనాన్ని ప్రదర్శించే గొప్ప పుస్తకం.”

మోయాబు నుండి వచ్చిన రూతును బేత్లెహేము ప్రజలు మరియు బోయజు అంగీకరించారు. రూతు యొక్క పాఠం స్పష్టంగా ఉంది: ఏ వ్యక్తిని మినహాయించకూడదు లేదా వివక్ష చూపకూడదు ఎందుకంటే అతను విదేశీయుడు లేదా వేరే జాతికి చెందినవాడు.

10. రూతు “సంపన్న వ్యక్తి యొక్క ఆదర్శ లక్షణ లక్షణాలను ప్రదర్శించే గొప్ప పుస్తకం.”

ధనవంతుడు ఎలా ఉండాలో బోయజు ఒక డైనమిక్ ఉదాహరణ.

11. రూతు “దావీదు రాజు యొక్క మొట్టమొదటి వంశావళిని ఇచ్చే గొప్ప పుస్తకం”

(4:17-22).