మొత్తము బైబిలు పుస్తకములు 66
పాత నిబంధన పుస్తకములు 39
క్రొత్త నిబంధన పుస్తకములు 27
మొత్తము బైబిలు అధ్యాయములు 1,189
పాత నిబంధన అధ్యాయములు 929
క్రొత్త నిబంధన అధ్యాయములు 260
మొత్తము బైబిలు వచనములు 31,102
పాత నిబంధన వచనములు 23,145
క్రొత్త నిబంధన వచనములు 7,957