ప్రతి వచనము యొక్క స్టడీ మెటీరియల్ కొరకు వచనము క్రింద ఈ ఐకాన్స్ ఇవ్వబడినవి. వాటి యొక్క అర్ధములు, వాటిలో లభించు సమాచారము కొరకు క్రింది పట్టిక గమనించండి

క్రాస్ రిఫరెన్స్ లు వచనములతో (Cross References With Verses)

క్రాస్ రిఫరెన్స్ లు వచనములు లేకుండా (Cross References Without Verses)

తెలుగు – ఇంగ్లీష్ పారలల్ (Telugu – English Parallel)

తెలుగు – భారతీయ భాషల పారలల్ (Telugu – Indian languages Parallel)

తెలుగు – హీబ్రూ, గ్రీకు పారలల్ (Telugu – Hebrew, Greek Parallel)

స్ట్రాంగ్స్ డిక్షనరీ (Strong’s Dictionary)

తెలుగు – ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లిటరేషన్ పారలల్ (Telugu – English Transliteration Parallel)

స్టడీ నోట్స్ (Study Notes)

స్టడీ వీడియోలు (Study Videos)

డిక్షనరీ (Dictionary)

పదముల స్టడీ (Word Study)

  1. ఆదియందు దేవుడు భూమ్యాకాశములను సృజించెను.

2. భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలము పైన కమ్మియుండెను; దేవుని ఆత్మ జలములపైన అల్లాడుచుండెను.