0
వచనములు
0
దేవుడు
0
అర్పణలు
0
హత్య

పాపము యొక్క పర్యవసానములు ఎలా ఉంటాయి, అవి మానవ జీవితమును ఎలా చిన్నాభిన్నము చేస్తాయి అనేదానికి ఈ అధ్యాయము ఒక గొప్ప ఉదాహరణ. ఆదామునకు ఇద్దరు సంతానము(కయీను, హేబెలు) కలిగిరి. వారు ఇద్దరు పెరిగి పెద్దవారు అయినపుడు దేవునికి అర్పణ తీసుకువచ్చిరి. దేవుడు చిన్నవాని అర్పణ అంగీకరించి, పెద్దవాని అర్పణ తృణీకరించటముతో కోపముతో పెద్దవాడు చిన్నవానిని సంహరించటము జరిగినది. తన తప్పిదము సరిచేసుకోమని దేవుడు మందలించినా కూడా వినకుండా కయీను పెడచెవిన పెట్టాడు. దాని నిమిత్తము పెద్దవాడు దేవుని చేత శాపమునకు గురి అయి దేవుని సన్నిధి నుంచి వెలివేయబడినాడు. తరువాత అతనికి కలిగిన సంతతి వివరములు ఇవ్వబడినాయి. కానీ మరలా 5వ తరములో తమ పితరుడు అయిన కయీను చేసిన తప్పిదమునే లెమెకు చేసినాడు. అతను ఒక యవస్తుని సంహరించాడు. బహుభార్యాత్వము అనేది లెమెకు ద్వారా లోకమునకు పరిచయము చేయబడినది. తరువాత దేవుడు ఆదామునకు మరలా సంతానము కలుగజేయటము, ప్రజలు దేవునికి ప్రార్ధన చేయటము ఆరంభించటముతో ఈ అధ్యాయము ముగుస్తుంది.

అధ్యాయము యొక్క అవగాహన

 • అధ్యాయము యొక్క వివరణ
 • అధ్యాయములో గమనించవలసిన అంశములు
 • అధ్యాయములో దేవుని ప్రత్యక్షత
 • అధ్యాయములో నేర్చుకొనవలసిన పాఠములు
 • అధ్యాయములో స్తుతి, ఆరాధన అంశములు
 • అధ్యాయము నిర్మాణము*

అధ్యాయము యొక్క స్టడీ

వచనముల వారీగా అధ్యాయము స్టడీ చేయుటకు. ప్రతి వచనమును సమగ్రముగా వివిధ కోణములలో అర్ధము చేసుకొనుట కొరకు ఈ క్రింది సమాచారము ఇవ్వబడినది

 • క్రాస్ రిఫరెన్స్ లు
 • పారలల్ బైబిలు
 • స్టడీ నోట్స్
 • స్టడీ వీడియోలు
 • డిక్షనరీ
 • పదముల స్టడీ (కంకార్డెన్స్)
 • స్ట్రాంగ్స్ డిక్షనరీ (హీబ్రూ, గ్రీకు పదముల వివరణ)

అధ్యాయము డౌన్లోడ్ లు

అధ్యాయము PPT

తెలుగు ఇంగ్లీష్ పారలల్ బైబిలు

తెలుగు భారతీయ బాషల పారలల్ బైబిలు

తెలుగు హీబ్రూ గ్రీకు బాషల పారలల్ బైబిలు

అధ్యాయము రిఫరెన్స్ లు వచనములు లేకుండా

అధ్యాయము రిఫరెన్స్ లు వచనములతో

అధ్యాయము ఆడియో

English Transliteration