పుస్తకము
సంఖ్య
పేరు గ్రంధకర్త వ్రాసిన తేదీ అధ్యాయములు వచనములు పదములు ఇంగ్లీషు పేరు పలుకు విధానము
 1 మత్తయి సువార్త  మత్తయి క్రీ.శ. 60 28 1071  23684  Matthew మ్యాత్యూ
 2  మార్కు సువార్త  మార్కు  క్రీ.శ. 50  16  678 15171  Mark  మార్క్
 3  లూకా సువార్త  లూకా   క్రీ.శ. 60  24  1151  25944  Luke  లూక్
 4  యోహాను సువార్త  యోహాను   క్రీ.శ. 85-90  21  879  19099  John  జాన్
 5  అపోస్తలుల కార్యములు  లూకా   క్రీ.శ. 61  28  1007 24250  Acts  యాక్ట్స్
 6  రోమీయులకు  పౌలు   క్రీ.శ. 58  16  433  9447  Romans  రోమన్స్
 7  1కొరింధీయులకు  పౌలు   క్రీ.శ. 56  16  437  9489  1Corinthians  కొరింధియన్స్
 8  2కొరింధీయులకు   పౌలు   క్రీ.శ. 57  13  257 6092 2Corinthians కొరింధియన్స్
 9 గలతీయులకు   పౌలు   క్రీ.శ. 49/55  6  149 3098 Galatians గలతియన్స్
 10  ఎఫెసీయులకు   పౌలు   క్రీ.శ. 61  6  155  3039  Ephesians  ఎఫేసియన్స్
 11  ఫిలిప్పీయులకు   పౌలు   క్రీ.శ. 61  4  104 2002  Philippians  ఫిలిప్పీయన్స్
 12 కొలొస్సయులకు   పౌలు   క్రీ.శ. 61  4  95 1998  Colossians  కొలోసియన్స్
 13 1ధేస్సలొనీకయులకు   పౌలు   క్రీ.శ. 51  5  89  1857 1Thessalonians  దేస్సలోనియన్స్
 14 2ధేస్సలొనీకయులకు   పౌలు   క్రీ.శ. 51  3  47 1042 2Thessalonians దేస్సలోనియన్స్
 15 1తిమోతి   పౌలు   క్రీ.శ. 63  6  113 2269 1Timothy తిమోతి
 16  2తిమోతి   పౌలు   క్రీ.శ. 66  4  83 1703 2Timothy తిమోతి
 17  తీతుకు   పౌలు   క్రీ.శ. 65  3  46 921 Titus టైటస్
 18  ఫిలేమోను   పౌలు   క్రీ.శ. 61  1  25  445  Philemon  ఫిలేమోన్
 19  హెబ్రీయులకు   పౌలు   క్రీ.శ. 64-68  13  303 6913  Hebrews  హీబ్రూస్
 20  యాకోబు  యాకోబు   క్రీ.శ. 45-50  5  108 2309  James  జేమ్స్
 21  1పేతురు  పేతురు   క్రీ.శ. 63  5  105 2482  1Peter  పీటర్
 22  2పేతురు  పేతురు   క్రీ.శ. 66  3  61 1559 2Peter  పీటర్
23  1యోహాను  యోహాను   క్రీ.శ. 90  5  105  2523 1John  జాన్
24  2యోహాను   యోహాను   క్రీ.శ. 90  1  13  303 2John  జాన్
25  3యోహాను   యోహాను   క్రీ.శ. 90  1  14  613 3John   జాన్
26 యూదా యూదా   క్రీ.శ. 70-80  1  25  299 Jude  జూడా
27  ప్రకటన  యోహాను   క్రీ.శ. 90  22  404  12000  Revelation  రెవలేషన్
260 7957 180551