క్షమించాలి ఇందులోని పదములను తెలుగులో ఎలా తర్జుమాచేయాలో అర్ధముకాక ఇంగ్లీష్ లోనే పెట్టాను