0
వచనములు
0
దేవుడు
0
భూమి
0
దినములు

దేవుడు సృష్టిని ఎలా చేసారు అనేది ఈ అధ్యాయము యొక్క సారాంశము. బైబిలు గ్రంథములోని మొట్ట మొదటి అధ్యాయము, మొదటి వచనములో దేవుడు తనను తాను మనకు పరిచయము చేసుకున్నారు. ఆయన నామములలో ఒకటి అయిన ఎలోహిమ్ ఈ అధ్యాయములో ప్రస్తావించబడినది. మనము చూస్తున్నటువంటి ఈ సృష్టి ఉనికిలోనికి ఎలా వచ్చినది అనే విషయము ఈ అధ్వియాయములో విపులముగా వివరించబడినది. దేవుడు ఈ సృష్టి మొత్తమును తన నోటి మాటచేత చేసినట్లుగా ఈ అధ్యాయము వివరిస్తుంది. దేవుడు ఎన్ని దినములలోగా ఈ సృష్టిని పూర్తిచేశారు, ఏ దినము ఏవి సృజించబడినాయి అనేటటువంటి వివరములు ఈ అధ్యాయమునందు పొందుపరచబడినవి. ఈ అధ్యాయములో గమనించవలసిన అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన విషయము దేవుని స్వరూపము మరియు పోలికెలో మానవులు సృజించబడుట. దేవుడు నరులను ఆశీర్వదించి భూమిమీద సర్వాధికారము వారికి అప్పగించినారు. దేవుని ప్రతిరూపాన్ని ధరించడం అంటే మీ అవగాహన మీ జీవితంలోని ప్రతి అంశాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. తాను సృజించిన జీవరాసులకు ఆహారము సమకూర్చి పోషణ ఏర్పాటు చేయటము జరిగినది. దేవుడు తాను చేసిన సమస్తమును చూసినపుడు అది ఆయన కన్నులకు చాలామంచిదిగా కనబడినదని ఈ అధ్యాయము మనకు వివరిస్తుంది.

అధ్యాయము యొక్క అవగాహన

అధ్యాయము యొక్క వివరణ
అధ్యాయములో గమనించవలసిన అంశములు
అధ్యాయములో దేవుని ప్రత్యక్షత
అధ్యాయములో నేర్చుకొనవలసిన పాఠములు
అధ్యాయములో స్తుతి, ఆరాధన అంశములు
అధ్యాయము నిర్మాణము*

అధ్యాయము యొక్క స్టడీ

వచనముల వారీగా అధ్యాయము స్టడీ చేయుటకు. ప్రతి వచనమును సమగ్రముగా వివిధ కోణములలో అర్ధము చేసుకొనుట కొరకు ఈ క్రింది సమాచారము ఇవ్వబడినది

  • క్రాస్ రిఫరెన్స్ లు

  • పారలల్ బైబిలు

  • స్టడీ నోట్స్

  • స్టడీ వీడియోలు

  • డిక్షనరీ

  • పదముల స్టడీ (కంకార్డెన్స్)

  • స్ట్రాంగ్స్ డిక్షనరీ (హీబ్రూ, గ్రీకు పదముల వివరణ)

అధ్యాయము డౌన్లోడ్ లు

అధ్యాయము PPT

తెలుగు ఇంగ్లీష్ పారలల్ బైబిలు

తెలుగు భారతీయ బాషల పారలల్ బైబిలు

తెలుగు హీబ్రూ గ్రీకు బాషల పారలల్ బైబిలు

అధ్యాయము రిఫరెన్స్ లు వచనములు లేకుండా

అధ్యాయము రిఫరెన్స్ లు వచనములతో

అధ్యాయము ఆడియో

English Transliteration