• 34 అధ్యాయములు
  • 959 వచనములు
  • 28,355 పదములు
  • 33 ప్రశ్నలు
  • 690 వచనముల చరిత్ర
  • 230 వచనముల ప్రవచనము నెరవేర్చబడినది
  • 37 వచనముల ప్రవచనము నెరవెర్చబడవలసి ఉన్నది
  • 33 దేవుని నుండి సందేశములు
  • 519 ఆజ్ఞలు
  • 47 వాగ్ధానములు
  • 497 జరగబోవు విషయములు కలవు