• 27 అధ్యాయములు
  • 859 వచనములు
  • 24,541 పదములు
  • 3 ప్రశ్నలు
  • 58 వచనముల ప్రవచనము నెరవేర్చబడినది
  • 6 వచనముల ప్రవచనము నెరవెర్చబడవలసి ఉన్నది
  • 799 వచనముల చరిత్ర
  • 795 ఆజ్ఞలు
  • 26 వాగ్ధానములు
  • 125 జరగబోవు విషయములు కలవు
  • 35 దేవుని నుండి సందేశములు