• 36 అధ్యాయములు
  • 1,288 వచనములు
  • 32,889 పదములు
  • 59 ప్రశ్నలు
  • 42 వచనముల ప్రవచనము నెరవేర్చబడినది
  • 15 వచనముల ప్రవచనము నెరవెర్చబడవలసి ఉన్నది
  • 72 దేవుని నుండి సందేశములు
  • 554 ఆజ్ఞలు
  • 5 వాగ్ధానములు
  • 79 జరగబోవు విషయములు కలవు