• 40అధ్యాయములు
 • 1,213 వచనములు
 • 32,692పదములు
 • 1,089వచనముల చరిత్ర
 • 129 వచనముల ప్రవచనము నెరవేర్చబడినది
 • 2 వచనముల ప్రవచనము నెరవెర్చబడవలసి ఉన్నది
 • 58 ప్రశ్నలు.
 • నిర్గమకాండము నందు దేవుని నుంచి 73 వివిధ సందేశములు కలవు
 • 827 ఆజ్ఞలు
 • 240 జరగబోవు విషయములు కలవు
 • 28 వాగ్దానములు
 • 42 అద్భుత కార్యములు
 • 35 అద్భుత కార్యములు మోషే ద్వారా చేయబడినవి