పాత నిబంధన

పుస్తకము పేరు సంక్షిప్త నామము
ఆదికాండము ఆది
నిర్గమకాండము నిర్గ
లేవీయకాండము లేవీ
సంఖ్యాకాండము సంఖ్యా
ద్వితియోపదేశాకాండము ద్వితి
యెహోషువ యెహో
న్యాయాధిపతులు న్యాయా
రూతు రూతు
1 సమూయేలు 1 సమూ
2 సమూయేలు 2 సమూ
1 రాజులు 1 రాజు
2 రాజులు 2 రాజు
1 దినవృత్తాంతములు 1 దిన
2 దినవృత్తాంతములు 2 దిన
ఎజ్రా ఎజ్రా
నెహెమ్యా నెహె
ఎస్తేరు ఎస్తే
యోబు యోబు
కీర్తనలు కీర్త
సామెతలు సామె
ప్రసంగి ప్రస
పరమగీతము పర
యెషయా యెష
యిర్మియా యిర్మి
విలాపవాక్యములు విలా
యెహెజ్కేలు యెహె
దానియేలు దాని
హోషేయ హోషే
యోవేలు యోవే
ఆమోసు ఆమో
ఓబధ్యా ఓబ
యోనా యోనా
మీకా మీకా
నహూము నహూ
హబక్కూకు హబ
జెఫన్యా జెఫ
హగ్గయి హగ్గ
జెకర్యా జెక
మలాకీ మలా

క్రొత్త నిబంధన

పుస్తకము పేరు సంక్షిప్త నామము

మత్తయి సువార్త

మత్త

మార్కు సువార్త

మార్కు

లూకా సువార్త

లూకా

యోహాను సువార్త

యోహా

అపోస్తలుల కార్యములు ఆ.పో.కా.
రోమీయులకు రోమా
1 కొరిందీయులకు 1 కొరిం
2 కొరిందీయులకు 2 కొరిం
గలతీయులకు గల
ఎఫెసీయులకు ఎఫె
ఫిలిప్పీయులకు ఫిలి
కొలొస్సయులకు కొలొ
1 ధెస్సలోనీకయులకు 1 ధెస్స
2 ధెస్సలోనీకయులకు 2 ధెస్స
1 తిమోతి 1 తిమో
2 తిమోతి 2 తిమో
తీతుకు తీతు
ఫిలేమోనుకు ఫిలే
హెబ్రీయులకు హెబ్రీ
యాకోబు యాకో
1 పేతురు 1 పేతు
2 పేతురు 2 పేతు
1 యోహాను 1 యోహా
2 యోహాను 2 యోహా
3 యోహాను 3 యోహా
యూదా యూదా
ప్రకటన ప్రక