పుస్తకము
సంఖ్య
పేరు గ్రంధకర్త వ్రాసిన తేదీ
 1 మత్తయి సువార్త  మత్తయి క్రీ.శ. 60
 2  మార్కు సువార్త  మార్కు  క్రీ.శ. 50
 3  లూకా సువార్త  లూకా   క్రీ.శ. 60
 4  యోహాను సువార్త  యోహాను   క్రీ.శ. 85-90
 5  అపోస్తలుల కార్యములు  లూకా   క్రీ.శ. 61
 6  రోమీయులకు  పౌలు   క్రీ.శ. 58
 7  1కొరింధీయులకు  పౌలు   క్రీ.శ. 56
 8  2కొరింధీయులకు   పౌలు   క్రీ.శ. 57
 9 గలతీయులకు   పౌలు   క్రీ.శ. 49/55
 10  ఎఫెసీయులకు   పౌలు   క్రీ.శ. 61
 11  ఫిలిప్పీయులకు   పౌలు   క్రీ.శ. 61
 12 కొలొస్సయులకు   పౌలు   క్రీ.శ. 61
 13 1ధేస్సలొనీకయులకు   పౌలు   క్రీ.శ. 51
 14 2ధేస్సలొనీకయులకు   పౌలు   క్రీ.శ. 51
 15 1తిమోతి   పౌలు   క్రీ.శ. 63
 16  2తిమోతి   పౌలు   క్రీ.శ. 66
 17  తీతుకు   పౌలు   క్రీ.శ. 65
 18  ఫిలేమోను   పౌలు   క్రీ.శ. 61
 19  హెబ్రీయులకు   పౌలు   క్రీ.శ. 64-68
 20  యాకోబు  యాకోబు   క్రీ.శ. 45-50
 21  1పేతురు  పేతురు   క్రీ.శ. 63
 22  2పేతురు  పేతురు   క్రీ.శ. 66
23  1యోహాను  యోహాను   క్రీ.శ. 90
24  2యోహాను   యోహాను   క్రీ.శ. 90
25  3యోహాను   యోహాను   క్రీ.శ. 90
26 యూదా యూదా   క్రీ.శ. 70-80
27  ప్రకటన  యోహాను   క్రీ.శ. 90