పుస్తకము
సంఖ్య
పేరు గ్రంధకర్త వ్రాసిన తేదీ
1 ఆదికాండము మోషే క్రీ.పూ. 1450 – 1410
2 నిర్గమకాండము మోషే క్రీ.పూ. 1450 – 1410
3 లేవీయకాండము మోషే క్రీ.పూ. 1450 – 1410
4 సంఖ్యాకాండము మోషే క్రీ.పూ. 1450 – 1410
5 ద్వితీయోపదేశాకాండము మోషే క్రీ.పూ. 1410
6 యెహోషువ యెహోషువ క్రీ.పూ. 1400 – 1370
7 న్యాయాధిపతులు సమూయేలు క్రీ.పూ. 1050 – 1000
8 రూతు సమూయేలు క్రీ.పూ. 1000
9 1సమూయేలు సమూయేలు క్రీ.పూ. 930
10 2సమూయేలు సమూయేలు క్రీ.పూ. 930
11 1రాజులు యిర్మియా క్రీ.పూ. 550
12 2రాజులు యిర్మియా క్రీ.పూ. 550
13 1దినవృత్తాంతములు ఎజ్రా క్రీ.పూ. 450 – 425
14 2దినవృత్తాంతములు ఎజ్రా క్రీ.పూ. 450 – 425
15 ఎజ్రా ఎజ్రా క్రీ.పూ. 456 – 444
16 నెహెమ్యా నెహెమ్యా క్రీ.పూ. 445 – 425
17 ఎస్తేరు  తెలియదు క్రీ.పూ. 465
18 యోబు  తెలియదు క్రీ.పూ. 1500
19 కీర్తనలు దావీదు – 73
సొలోమోను – 2
కోరహు కుమారులు -12
ఆసాపు – 12
హేమాను – 1
ఏతాను – 1
మోషే – 1
క్రీ.పూ. 10 శతాబ్దము
20 సామెతలు సొలోమోను క్రీ.పూ. 950 – 700
21 ప్రసంగి సొలోమోను క్రీ.పూ. 935
22 పరమగీతము సొలోమోను క్రీ.పూ. 965
23 యెషయా యెషయా క్రీ.పూ. 740 – 680
24 యిర్మియా యిర్మియా క్రీ.పూ. 627 – 585
25 విలాపవాక్యములు యిర్మియా క్రీ.పూ. 586/5
26 యెహెజ్కేలు యెహెజ్కేలు క్రీ.పూ. 592 – 570
27 దానియేలు దానియేలు క్రీ.పూ. 537
28 హోషేయ హోషేయ క్రీ.పూ. 710
29 యోవేలు యోవేలు క్రీ.పూ. 835
30 ఆమోసు ఆమోసు క్రీ.పూ. 755
31 ఓబధ్యా ఓబధ్యా క్రీ.పూ. 840/586
32 యోనా యోనా క్రీ.పూ. 760
33 మీకా మీకా క్రీ.పూ. 700
34 నహూము నహూము క్రీ.పూ. 663 – 612
35 హబక్కూకు హబక్కూకు క్రీ.పూ. 607
36 జెఫన్యా జెఫన్యా క్రీ.పూ. 625
37 హగ్గయి హగ్గయి క్రీ.పూ. 520
38 జెకర్యా జెకర్యా క్రీ.పూ. 520 – 518
39 మలాకీ మలాకీ క్రీ.పూ. 450 – 400