బైబిల్ కేవలం ఒక పెద్ద పుస్తకం మాత్రమే కాదు, దాదాపు 1600 సంవత్సరాల పాటు 40 మంది వివిధ రచయితలచే వ్రాయబడిన 66 చిన్న పుస్తకాల సమాహారం. వారు వ్రాసినదంతా దేవుని ప్రేరణతో జరిగింది. మీ బైబిల్ ముందు భాగంలో బైబిల్ లోని అన్ని పుస్తకాల పేర్లు జాబితా చేయబడిన విషయాల పట్టిక ఉంది. బైబిల్ రెండు విభాగాలుగా విభజించబడింది: బైబిల్ యొక్క మూడింట నాలుగు (3/4) వంతులని కలిగి ఉన్న మొదటి విభాగాన్ని పాత నిబంధన అంటారు, రెండవ విభాగాన్ని కొత్త నిబంధన అంటారు.

పాత నిబంధన 39 పుస్తకములు, క్రొత్త నిబంధన 27 పుస్తకములను కలిగి ఉన్నది.

నిబంధనలలోని పుస్తకములను సందర్భములను బట్టి అధ్యాయములుగా విభాగించారు. అధ్యాయములోని సన్నివేశములను, మాటలను వచనములుగా విభజించారు.

పాత, క్రొత్త నిబంధనలోని పుస్తకములను 5 విభాగముల క్రింద చేర్చటము జరిగినది

పాత నిబంధన

దేవుడు ఇశ్రాయేలు దేశంతో ఎలా వ్యవహరించాడో పాత నిబంధన మనకు తెలియజేస్తుంది. ఇది రాబోయే ప్రపంచ రక్షకుడైన యేసు కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఇది ఆదికాండము పుస్తకంతో మొదలై మలాకీతో ముగుస్తుంది.

మొదటి ఐదు పుస్తకాలు (ఆదికాండము – ద్వితీయోపదేశాకాండము) మనిషి యొక్క ఆరంభం మరియు ఈ ఎంపిక చేసుకున్న వ్యక్తుల నుండి వస్తున్న ప్రపంచ రక్షకుడి వాగ్దానంతో ఇశ్రాయేలు దేశ స్థాపన గురించి తెలియజేస్తాయి. ఇది ఇశ్రాయేలు యొక్క ప్రారంభ చరిత్రను మాత్రమే కాకుండా, మోసెస్ ద్వారా వెల్లడించిన దేవుని చట్టాన్ని కూడా కలిగి ఉంది. ఉదాహరణకు, నిర్గమకాండం 20 వ అధ్యాయం పది ఆజ్ఞలను నమోదు చేస్తుంది.

తరువాతి పన్నెండు పుస్తకాలు (యెహోషువ – ఎస్తేరు) ఇశ్రాయేలు దేశం చారిత్రక పుస్తకాలు కనానులో రాజ్యంగా మారిన తర్వాత. ఈ విభాగంలో రెండు చిన్న పుస్తకాలు విశ్వాసుల జీవితంపై దేవుని చేయిని వెల్లడిస్తాయి, కొత్త క్రైస్తవులు ఆనందించవచ్చు, ఇవి రూతు మరియు ఎస్తేరు పుస్తకాలు.

తరువాతి ఐదు పుస్తకాలు (యోబు – పరమగీతము) బైబిల్‌లోని కవిత్వం మరియు జ్ఞానం యొక్క పుస్తకాలు. క్రొత్త విశ్వాసులకు ప్రత్యేకంగా సహాయపడేది కీర్తనల పుస్తకం, ఇది ఇశ్రాయేలు దేశం యొక్క పాటల పుస్తకం; మరియు సామెతలు, ఇందులో తెలివైన రాజు యొక్క సూక్తులు మరియు సలహాలు ఉన్నాయి.

చివరి పదిహేడు పుస్తకాలు (యెషయా – మలాకీ) ఇశ్రాయేలు ప్రవక్తల పుస్తకాలు, ఒక దేశంగా ఇశ్రాయేలు చరిత్ర ముగింపులో తన ప్రజలను హెచ్చరించడానికి మరియు ప్రోత్సహించడానికి దేవుడు వీరిని పంపాడు. ఈ విభాగంలో ఒక చిన్న పుస్తకం కొత్త విశ్వాసులకు మంచిది యోనా పుస్తకం.

క్రొత్త నిబంధన

క్రొత్త నిబంధన మనకు యేసును మరియు రక్షణ ప్రణాళికను తెలియజేస్తుంది. ఇది మత్తయి పుస్తకంతో ప్రారంభమవుతుంది మరియు ప్రకటన పుస్తకంతో ముగుస్తుంది.

మొదటి నాలుగు పుస్తకాలు: మత్తయి – యోహాను సువార్తలు యేసు ఈ భూమిపై ఉన్నప్పుడు అతని కథను మనకు వివరిస్తాయి.

అపోస్తలుల కార్యముల పుస్తకం యేసు మరణం మరియు పునరుత్థానం తరువాత ప్రారంభ చర్చి చరిత్రను తెలియజేస్తుంది.

లేఖలు (రోమా – యూదా) ప్రారంభ క్రైస్తవ నాయకుల నుండి ఇతర చర్చిలు లేదా వ్యక్తులకు ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలు. కొత్త విశ్వాసులకు సహాయపడే కొన్ని చిన్న పుస్తకాలు.

యేసు ఈ ప్రపంచానికి తిరిగి వచ్చి భూమిపై పరిపాలించే ముగింపు సమయం యొక్క భవిష్యత్తు కథను ప్రకటన పుస్తకం మనకు చెబుతుంది.

పాత నిబంధన

విభాగము పుస్తకముల సంఖ్య
ధర్మశాస్త్రము 5
చరిత్ర 12
జ్ణానము 5
పెద్ద ప్రవక్తలు 5
చిన్న ప్రవక్తలు 12

క్రొత్త నిబంధన

విభాగము పుస్తకముల సంఖ్య
సువార్తలు 4
చరిత్ర 1
పౌలు పత్రికలు 14
సాధారణ పత్రికలు 7
ప్రవచనము 1