ప్రకటన

ప్రకటన ప్రతిక్రియపై అనేక వివరాలను అందిస్తున్నప్పటికీ – అవి తరచుగా సంకేత భాష యొక్క రహస్యంతో కూడుకున్నప్పటికీ -ఇది పుస్తకం యొక్క మొత్తం సందేశాన్ని నిర్దేశించే చివరి నాలుగు అధ్యాయాలు. ప్రకటన 19–22 చెడు శక్తులపై క్రీస్తు యొక్క భవిష్యత్తు విజయాన్ని మరియు విమోచించిన వారి కోసం ప్రపంచాన్ని తిరిగి సృష్టించడాన్ని వర్ణిస్తుంది. అంతిమంగా, పుస్తకం -మరియు ప్రపంచం -నిజం మరియు మంచితనం మరియు అందం కోసం తుది విజయంతో ముగుస్తాయి.

దాని అరవై ఆరు పుస్తకాలలో ఎక్కువ భాగం, బైబిల్ బాధల లోతులో ఉన్న ప్రపంచాన్ని వర్ణిస్తుంది. ఆదికాండము 3 పతనం నుండి మానవులకు పాప సమస్య ఉంది, మరియు వచనము వెంబడి వచనము మన సమస్యను చాలా వివరంగా నమోదు చేసింది. ప్రకటన యొక్క ప్రకాశం ఏమిటంటే, ఈ సమస్యకు ఇది తుది సమాధానాన్ని అందిస్తుంది, యేసు పాపం ద్వారా చేసిన గాయాలను ఒకేసారి అన్నింటినీ నయం చేస్తాడనే ఆశ (ప్రకటన 19), భూమిపై వెయ్యి సంవత్సరాలు పరిపాలన (ప్రకటన 20), ఆపై తిరిగి -ప్రపంచాన్ని దేవుని ఒరిజినల్ డిజైన్‌కి ప్రాతినిధ్యం వహించే ప్రదేశంగా సృష్టించబడింది (ప్రకటన 21–22). బైబిల్ యొక్క కథనం సరళమైనది: సృష్టి, పతనం, పునఃసృష్టి. ప్రకటనలో నమోదు చేయబడిన యేసు విమోచన పనిని పూర్తి చేయకుండా, మనకు కథ ముగింపు ఉండదు, భవిష్యత్తుపై మన ఆశను తీవ్రమైన సందేహానికి గురిచేస్తుంది.