అధ్యాయము విషయము
1  ఇశ్రాయేలీయులు వృద్ది చెందుట, ఇగుప్తీయుల చేత అణచివేతకు గురి అయి బాదింపబడుట
2  మోషే పుట్టుక, దత్తత చేయబడుట, ఇగుప్తు నుంచి పారిపోవుట
3  మోషే మరియు మండుచున్న పొద
4  మోషే అద్భుత కార్యములు చేయుట, అహరోను సహాయకునిగా ఏర్పరచుట, మోషే తిరిగి ఇగుప్తునకు వచ్చుట
5  ఫరో మోషే విజ్ఞప్తి తిరస్కరించుట, ఇశ్రాయేలీయుల భారము ఎక్కువ చేయుట
6  దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల కుటుంబములను విడిపించుటకు వాగ్ధానము చేయుట
7  అహరోను కర్ర చేత ఇగుప్తు లొ అద్భుతములు చేయుట
8 కప్పలు, పేలు, ఈగల తెగుళ్లు
9  పశువులు, పొక్కులు, వడగండ్ల తెగుళ్లు
10  మిడతలు, చీకటి తెగుళ్లు
11  తొలి సంతానము మరణించే తెగులు
12  పస్కా పండగ, ఫరో ఇశ్రాయేలీయులను వెళ్లగొట్టుట
13  ప్రధమ సంతతి ప్రతిష్ట, దేవుడు తన ప్రజలను నడిపించుట
14  ఫరో ఇశ్రాయేలీయులను వెంబడించుట, దేవుడు ఎర్ర సముద్రమును చీల్చుట
15  మోషే, మిర్యాముల గీతము, దేవుడు నీటిని దయచేయుట
16  మన్నా, పూరేడులు, విశ్రాంతి దినము నియమించుట
17  రాతి నుంచి నీరు వచ్చుట, అమాలేకీయుల మీద విజయము
18  యిత్రో మోషేను దర్శించి సలహా ఇచ్చుట
19  సీనాయి పర్వతము మీద దేవునితో మోషే
20  10 ఆజ్ఞలు
21  పరిచారకులు, వ్యక్తిగత గాయముల గురించి విధులు
22  ఆస్థి, సమాజ చట్టములు
23  న్యాయము, కరుణ, విశ్రాంతి దినము, సంవత్సర పండుగలు, ఆక్రమణ చట్టములు
24  ప్రజలు దేవునితో తమ నిబంధనను దృవపరచుట
25  ప్రత్యక్ష గుడారము కానుకలు, మందసము, బల్ల, దీపస్తంభము వివరములు
26  ప్రత్యక్ష గుడారము పైకప్పు, తెరల గురించి సూచనలు
27 బలిపీఠమ, బయటి ఆవరణము,దీపస్తంభము యొక్క నూనె గురించి సూచనలు
28  యాజక వస్త్రములు, ఎఫోదు, పతకము యొక్క సూచనలు
29  యాజకుల ప్రతిష్ట, బలులు, ఆహరమునకు సూచనలు
30  ధూపవేదిక,  ప్రాణపరిక్రయ ధనము, గంగాళము, అభిషేక తైలము సూచనలు
31  బెసలేలు, అహోలీయాబు అను పనివారి ఏర్పాటు, విశ్రాంతి దినము యొక్క వివరణ
32  బంగారు దూడ, మోషే కోపము
33  మోషే తిరిగి ప్రయాణము ప్రారంభించుట, ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు విజ్ఞాపన చేయుట
34  వేరు రాతి పలకలు ఇచ్చుట, నిదంధన పునరుద్దరించుట, మోషే ముఖము ప్రకాశించుట
35  విశ్రాంతి దినము ఆజ్ఞలు, ప్రత్యక్ష గుడారము కొరకు పనివారు మరియు అర్పణము
36 బెసలేలు, అహోలీయాబు ప్రత్యక్ష గుడారము తయారు చేయుట, అర్పణములు
37  మందసము, బల్ల, దీపస్తంభము, ధూపవేదిక తయారి
38  దహనబలిపీఠమ, గంగాళము, బయటి ఆవరణము పూర్తిచేయుట, ఖర్చులు లెక్కించుట
39  యాజక వస్త్రముల తయారి, మోషే పని అంతటిని పరిశీలించుట
40  ప్రత్యక్ష గుడారము నిలువబెట్టుట, దేవుని మహిమ మందిరమును నింపుట