1. . అదొనాయ్
  2. యెహోవా
  3. యెహోవా రాఫా
  4. యెహోవా నిస్సీ
  5. యెహోవా షాలోమ్
  6. ఖన్నా
  7. మెలెక్