1. మీరు స్టడీ చెయ్యాలి అనుకున్న పుస్తకమును ఎంచుకొనండి
 2. మొదటిలో చిన్న పుస్తకములతో మొదలుపెట్టి, తరువాత పెద్ద పుస్తకములు స్టడీ చెయ్యండి
 3. పుస్తకము గురించి అప్పటి వరకు మీరు కలిగియున్న అభిప్రాయము, సమాచారము క్లుప్తముగా వ్రాయండి
 4. పుస్తకము గురించిన ప్రాధమిక సమాచారము సేకరించండి
  • పుస్తకము యొక్క పేరు
  • ఇంగ్లీషు పేరు
  • హీబ్రూ/గ్రీకు పేరు
  • రచయిత
  • ఏ నిబంధనకు చెందినది
  • వ్రాసిన కాలము
  • వ్రాసిన ప్రదేశము
  • ఎవరికొరకు వ్రాయబడినది
  • వ్రాయబడిన ఉద్దేశ్యము
  • పుస్తకము నందు గల చరిత్ర కాలము
  • పుస్తకము యొక్క విభాగము
  • ముఖ్యమైన వచనము
  • ముఖ్యమైన వ్యక్తులు
  • ముఖ్యమైన ప్రదేశములు
  • రచనాశైలి
  • గణాంకములు
   1. బైబిలు నందు పుస్తకము యొక్క సంఖ్య
   2. పాత/క్రొత్త నిబంధన యందు పుస్తకము యొక్క సంఖ్య
   3. విభాగము నందు పుస్తకము యొక్క సంఖ్య
   4. అధ్యాయములు
   5. వచనములు
 5. పరిశుద్ద గ్రంధము నందు పుస్తకము యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?
 6. రచయిత గురించి కొంత సమాచారము సేకరించండి
 7. పుస్తకము వ్రాసినపుడు రచయిత యొక్క మానసిక పరిస్థితి ఏమిటి?
 8. పుస్తకము కనీసము 5 సార్లు అయినా పూర్తిగా చదవండి
 9. పుస్తకము గురించి విశ్లేషణ చేసి సమాచారము సేకరించండి
 10. సమాచారము విస్తరించి వ్రాయకండి. క్లుప్తముగా ఉంచటానికి ప్రయత్నము చేయండి. విస్తరించి వ్రాయుట అధ్యాయములు, వచనములు స్టడీ చేస్తున్నపుడు వ్రాయాలి
 11. స్టడీ చేసిన తరువాత పుస్తకమును గురించిన మీ అభిప్రాయము వ్రాయండి
 12. స్టడీ చేసిన తరువాత మీ జీవితమునకు అన్వయించుకోదగిన అంశములు గుర్తించండి
 13. వాటిని అవలంబించుటకు ప్రణాళిక సిద్దము చెయ్యండి
 14. పుస్తకము యొక్క సమాచారము సేకరించుటకు క్రింది విషయముల మీద దృష్టి పెట్టండి
  • పుస్తకము గురించి ప్రత్యేకముగా గమనించవలసిన విశేషములు ఏమైనా ఉన్నాయా?
  • పుస్తకము యొక్క సారాంశము ఒకటి లేదా 2 పేరాలలో వ్రాయటానికి ప్రయత్నము చేయండి
  • పుస్తకము నందు దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత
   1. తండ్రియైన దేవుడు
   2. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు
   3. పరిశుద్దాత్మ దేవుడు
  • పుస్తకము నందు దేవదూతల యొక్క ప్రభావము
  • పుస్తకము నందు సాతాను యొక్క ప్రభావము
  • మన అనుదిన జీవితములో పాటించదగిన సత్యములు
  • మన అనుదిన జీవితములో చేయకూడనివి
  • పుస్తకము నందు కల ఆశీర్వాదములు
  • పుస్తకము నందు కల శాపములు
  • పుస్తకము నందు స్తుతింపతగిన అంశములు
  • పుస్తకము నందు ఆరాదింపదగిన అంశములు
  • పుస్తకము నందు ప్రధానముగా చర్చించబడిన అంశములు
  • పుస్తకము నందు ఆత్మీయ విజయములు
  • పుస్తకము నందు ఆత్మీయ పతనములు
  • పుస్తకము నందలి వివిధ వర్గముల ప్రజలు
   1. రాజులు
   2. యాజకులు
   3. ప్రవక్తలు
   4. దైవజనులు
  • పుస్తకము నందు గల ప్రాముఖ్యమైన ప్రార్ధనలు
  • పుస్తకము నందు దేవుని చేత చేయబడిన అద్భుత కార్యములు
  • పుస్తకము నందు దేవుని చేత ఇవ్వబడిన తీర్పులు
  • పుస్తకము నందు దేవుని చేత ఇవ్వబడిన హెచ్చరికలు
  • పుస్తకము నందు కల ప్రముఖ ప్రవచనములు
  • పుస్తకము నందు ప్రముఖ వాగ్దానములు
  • పుస్తకము నందు ప్రముఖ కుటుంబములు/వంశావళి
  • పుస్తకము నందు భౌగోళిక ప్రదేశముల మ్యాపులు
  • పుస్తకము నందు పేర్కొనబడిన ప్రదేశముల ప్రస్తుత పేర్లు
  • పుస్తకమును సులభముగా అర్ధము చేసికొనుటకు అందుబాటులో ఉన్న చార్టులు
  • పుస్తకము గురించి మరింత సమాచారము తెలిసికొనుటకు ఉపయోగపడు ఇతర వనరులు
   1. బైబిలు నందు
   2. బైబిలు మీద వ్రాయబడిన పుస్తకములు
   3. ఇంటర్ నెట్ లింక్స్
  • పుస్తకము నందు మనుష్యులకు సంధించబడిన ప్రశ్నలు
  • పుస్తకము నందు దేవుని చేత పలుకబడి, ప్రస్తుత సమాజములో అందుకు విరుద్ధముగా ఉన్న అంశములు
  • పుస్తకము యొక్క గణాంకములు
   1. పుస్తకము యొక్క కాలమానము వరుసక్రమములో
   2. పుస్తకము యొక్క అమరిక
   3. అధ్యాయము సంఖ్య
  • ఉద్దేశ్యము/తెలుపబడిన విషయము
  • పుస్తకము నందు పేర్కొనబడిన విషయములకు గల చారిత్రక ఆధారములు
  • ప్రజలు/దేశము యొక్క సంస్కృతి
  • ఆ కాలములో ప్రజల జీవన పరిస్థితులు ఏమిటి?
  • ప్రజల యొక్క వృత్తులు ఏమిటి?
  • ప్రజల యొక్క వ్యాపారములు ఏమిటి?
  • ఆ దినములలో వాడుకలో ఉన్న కరెన్సీ ఏమిటి?
  • సంగీతము యొక్క ప్రభావము
  • ఎలాంటి ఇండ్లలో నివసించేవారు?
  • ఆచారములు ఏమిటి?
  • సేదతీరటానికి ఏమి చేసేవారు?
  • ప్రాముఖ్యమైన కళలు ఏమిటి?
  • భాషా పరిజ్ఞానము
  • చుట్టుప్రక్కల ప్రదేశములు ఏమిటి?
  • వారి యొక్క ప్రభావము ప్రజల మీద ఏమైనా ఉన్నదా?
  • మతపరమైన ఆచారములు
  • మతపరమైన పండుగలు
  • ప్రధానమైన మతములు
  • అన్య మతములు
  • వాడుకలో ఉన్న వస్తువులు
  • వాడుకలో ఉన్న ఆయుధములు
  • రాజకీయ పరిస్థితులు ఏమిటి?
  • ఈ సంస్కృతి యొక్క ప్రభావము దేవుని యొక్క ప్రణాళికల మీద ఏమైనా ఉన్నదా?
  • పుస్తకము నందు ఉపయోగించబడిన ప్రధాన పదములు ఏమిటి?