1. మీరు స్టడీ చెయ్యాలి అనుకున్న అంశము గురించి వ్రాసుకొనండి
 2. అంశము యొక్క పరిధి నిర్ణయించండి
  • ఎవరైనా రచయిత వ్రాసిన పుస్తకములు
  • బైబిలులోని ఒక విభాగము (ధర్మశాస్త్రము, సువార్తలు….)
  • ఏదైనా ఒక పుస్తకము
  • పాత/క్రొత్త నిబంధన
  • మొత్తము బైబిలు
 3. ముందుగా చిన్న పరిధి ఎంచుకుని, మీకు అలవాటు అయ్యాక పరిధి పెంచండి
 4. ఈ క్రింది ప్రశ్నలు ఆ అంశము గురించి వేసుకొనండి
  • ఏమిటి?
  • ఎలా?
  • ఎందుకు?
  • ఎప్పుడు?
  • ఎవరు?
  • ఎక్కడ?
 5. ఈ ప్రశ్నలకు సంబంధించి ఆ అంశము పరిధిలోని వచనములను, సమాధానములను సేకరించండి
 6. ప్రతి వచనము స్టడీ చేసి మీరు గ్రహించిన విషయము ఒక చోట వ్రాయండి
 7. అన్ని వచనములు అయిన తరువాత సారాంశము మీ స్వంత పదములు ఉపయోగించి వ్రాయండి
 8. మీరు గ్రహించిన విషయములలో మీ జీవితమునకు అన్వయించుకొనదగినవి గుర్తించండి
 9. వాటిని అన్వయించుకొనుటకు మీ ప్రణాళిక సిద్దము చేయండి
 10. ఉదాహరణకు ఈ క్రింది అంశములు పరిగణించవచ్చు

ఆదికాండములో విధేయత, కీర్తనలలో దేవుని స్తుతించిన పద్దతులు, రాజుల గ్రంధములో దేవుని వ్యతిరేకించిన వారికి ఏమి సంభవించినది…….