1. స్టడీ చెయ్యాలి అనుకున్న లక్షణాన్ని వ్రాసుకొనండి
 2. ఒక వ్యక్తి ఎలాంటి లక్షణములు కలిగి ఉండాలి, ఎలాంటివి కలిగి ఉండకూడదు అని బైబిలు చెప్తుందో తెలుసుకోవటానికి ఈ పద్దతి ఉపకరిస్తుంది
 3. ఈ స్టడీ ద్వారా మనలో పెంచుకొనవలసిన, తృంచుకొనవలసిన లక్షణములను తెలిసికొని వాటికొరకు సిద్దపడాలి
 4. ఒకసారికి ఒక లక్షణము మీద పనిచేయండి. అది సాదించిన తరువాత వేరే లక్షణము గురించి స్టడీ చెయ్యండి
 5. ఈ వ్యక్తిత్వ లక్షణములు మీలో పెంపొందేలా పరిశుద్దాత్మ దేవుని సహాయము మీద ఆధారపడండి
 6. మీరు స్టడీ చేస్తున్న లక్షణమునకు వ్యతిరేకమైన లక్షణమును కూడా వ్రాసుకుని స్టడీ చెయ్యండి
 7. ముందుగా మీరు ఎంచుకున్న లక్షణమునకు నిర్వచనము తెలుసుకొనండి. దీని నిమిత్తము డిక్షనరీ ఉపయోగించండి
 8. పరిశుద్ద గ్రంధములో ఈ రెండు లక్షణముల గురించి ఇవ్వబడిన లేఖనములను సేకరించండి. దీని నిమిత్తము పదసూచిక ఉపయోగించండి
 9. ఆ వచనముల యొక్క రిఫరెన్స్ లు కూడా సేకరించండి. దీని నిమిత్తము రిఫరెన్స్ బైబిలు ఉపయోగించండి
 10. వాటి అన్నింటి మీద కొద్ది సమయము ప్రార్ధనా పూర్వకముగా ధ్యానము చేయండి
 11. మీకు ఈ ధ్యానములో సహకరించటానికి ఈ క్రింది ప్రశ్నలు వేసుకొనండి
  • ఈ లక్షణము మంచిది అయితే దానివలన కలిగే లాభములు ఏమిటి?
  • ఈ లక్షణము చెడ్డది అయితే దానివలన కలిగే నష్టములు ఏమిటి?
  • ఈ లక్షణము మంచిది అయితే అది నాలో ఉండటము వలన ఇతరులకు కలిగే ఉపయోగములు ఏమైనా ఉన్నాయా?
  • ఈ లక్షణము చెడ్డది అయితే అది నాలో ఉండటము వలన ఇతరులకు కలిగే నష్టములు ఏమిటి?
  • ఈ లక్షణము మంచిది అయితే దీని గురించి దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానములు ఏమైనా ఉన్నాయా?
  • ఈ లక్షణము చెడ్డది అయితే దీని గురించి దేవుడు ఇచ్చిన హెచ్చరికలు, శాపములు, తీర్పులు ఏమైనా ఉన్నాయా?
  • ఈ లక్షణము గురించి దేవుని ఆజ్ఞ ఏమైనా ఉన్నదా?
  • ఈ లక్షణము ఒక మనిషిలో రావటానికి ఎలాంటి పరిస్థితులు దోహదము చేస్తాయి?
  • ఈ లక్షణము గురించి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఏమైనా చెప్పటము, బోధించటము, హెచ్చరించటము జరిగినదా?
  • ఈ లక్షణము గురించి పరిశుద్ద గ్రంధములో ఏ పుస్తకములలో వ్రాయబడినది?
  • ఈ లక్షణము గురించి ఎక్కువగా ప్రస్తావించిన రచయిత ఎవరు?
  • ఈ లక్షణము పరిశుద్ద గ్రంధములో దేనితో అయినా పోల్చి వివరించటము జరిగినదా? అలా అయితే పోల్చబడిన వస్తువు, జీవి ఏమిటి? దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?
  • ఈ లక్షణము వేరే ఇతర లక్షణములతో కలిపి చెప్పబడినదా? అయితే ఆ ఇతర లక్షణములు ఏమిటి?
  • దేవుడు ఈ లక్షణము గురించి ఎలాంటి అభిప్రాయము లేదా ఉద్దేశ్యము కలిగి ఉన్నారు అని లేఖనము చెప్తుంది?
  • ఈ లక్షణము కలిగిన వ్యక్తులు పరిశుద్ద గ్రంధములో ఎవరు ఉన్నారు?
  • ఈ లక్షణము వారి జీవితములను ఎలా ప్రభావితము చేసినది?
  • ఈ లక్షణము ద్వారా వారి జీవితముల అంతము/గమ్యము ఎలా మారినది?
 1. మీరు చేసిన అధ్యయనము బట్టి ఈ క్రింది విషయములు ఆలోచించండి
  • ఈ లక్షణము మీలో ఉండదగినదా? ఉండకూడనిదా?
  • ఈ లక్షణము గురించి మీ హృదయమునకు హత్తుకున్న లేదా ప్రాముఖ్యమైన 1 లేదా 2 వచనములను వ్రాయండి
  • మీ జీవితములో ఈ యొక్క లక్షణము ఎప్పుడు, ఎలా ప్రతిబింబిస్తున్నదో గమనించండి
  • ఈ లక్షణము ఉండవలసినది అయితే దానిని పొందుకోవటానికి లేదా అభివృద్ధి చేసుకోవటానికి పరిశుద్దాత్మ దేవుని సహాయముతో మీరు చేయబోతున్న ప్రయత్నములు ఏమిటి?
  • ఈ లక్షణము మీలో ఉండకూడనిది అయితే దానిని వదిలించుకోవటానికి, మరలా రాకుండా ఉండటానికి మీరు పరిశుద్దాత్మ దేవుని సహాయముతో చేయబోవుతున్న ప్రయత్నములు ఏమిటి?
  • మీరు చేయబోవుతున్న ప్రయత్నముల యొక్క ప్రణాళిక ఎలా అమలుచేయబోవుతున్నారు, దానికి సంబందించిన కాలపరిమితి వివరములు వ్రాసుకొనండి
  • ఈ లక్షణము గురించి ప్రార్ధన చేయవలసిన అంశములు వ్రాసుకొనండి
  • ఈ లక్షణము మీ కుటుంబములోని ఇతర సభ్యులలోను, తరువాతి తరములలోను రావటానికి లేదా రాకుండా ఉండటానికి మీరు తీసుకోబోతున్న చర్యలు ఏమిటి?
  • ఈ అధ్యయనములో మీరు గ్రహించిన/నేర్చుకున్న విషయములను వ్రాయండి
 1. మీరు స్టడీ చేయుటకు ఈ క్రింది లక్షణములు కొన్ని ఉదాహరణగా ఇవ్వబడినవి
సేవకత్వము నిజాయితీ తగ్గింపు పట్టుదల
సహాయము చేయుట విస్వాస్యత క్రమశిక్షణ అందుబాటులో ఉండుట
క్షమాగుణము దానము నమ్మకము సర్దుకుపోవుట
విధేయత నేర్చుకొనగలుగుట బద్దకము కటినము
అపనమ్మకము విమర్శించుట గర్వము అసహనము
స్వార్ధము చింత అవిశ్వాసము భయము
అగౌరవము కామము తిరుగుబాటు కక్ష