1. మీరు స్టడీ చెయ్యాలి అనుకున్న అధ్యాయము ఎంచుకొనండి
 2. మీరు స్టడీ చేయబోతున్న అధ్యాయము ఏ పుస్తకములోనిదో దాని యొక్క అమరిక మీకు ఒక అవగాహన ఉండాలి. అప్పుడే అధ్యాయము యొక్క సందర్భము మీకు సరిగా అర్ధము అవుతుంది. లేకపోతే సందర్భము విడిచి అపార్ధము చేసుకునే ప్రమాదము కలదు
 3. ఆ అధ్యాయమును కనీసము 5 సార్లు అయినా చదవండి
 4. అధ్యాయములో ప్రస్తావించబడిన విషయములను బట్టి దానికి ఒక చిన్న హెడ్డింగ్ ఇవ్వండి
 5. అధ్యాయము యొక్క సారాంశమును 2-3 లైన్లలో క్లుప్తముగా వ్రాయండి
 6. అధ్యాయము నందు ప్రాముఖ్యముగా ప్రస్తావించిన విషయములు ఏమిటి?
 7. అధ్యాయము నందు ముఖ్యమైన వ్యక్తులు ఎవరు?
 8. అధ్యాయములో ముఖ్యమైన వచనము ఏమిటి?
 9. అధ్యాయము నందు ఉపయోగించబడిన ప్రాముఖ్యమైన పదములు ఏమిటి?
 10. ఈ అధ్యాయము గురించి మరింత సమాచారము ఇవ్వగలిగిన అధ్యాయములు పరిశుద్ద గ్రంధములో ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా?
 11. అధ్యాయము నందు సంధించబడిన ప్రశ్నలు ఏమిటి?
 12. వాటికి సమాధానములు అధ్యాయములో ఇవ్వబడినాయా?
 13. అధ్యాయములో దేవుని ఆజ్ఞలు
 14. అధ్యాయములో దేవుని దీవెనలు
 15. అధ్యాయములో దేవుని వాగ్ధనములు
 16. అధ్యాయములో దేవుని శాపములు
 17. అధ్యాయములో హెచ్చరికలు/జాగ్రత్తలు
 18. అధ్యాయములో ఉపయోగించబడిన పోలికలు
 19. అధ్యాయములో ఉపమానములు
 20. అధ్యాయములో ఉదాహరణలు
 21. అధ్యాయములో ప్రోత్సహించిన విషయములు
 22. అధ్యాయములో ప్రస్తావించబడిన వస్తువులు
 23. అధ్యాయములో ఆశ్చర్యము కలిగించే విషయములు
 24. అధ్యాయములో వింత/విచిత్రమైన విషయములు
 25. అధ్యాయములో పరస్పర విరుద్దమైన విషయములు ఏమైనా ఉన్నాయా?
 26. అధ్యాయములో పాపము గురించి, దాని పర్యవసానములు గురించి ఏమైనా చెప్పబడినదా?
 27. అధ్యాయములో విధేయత గురించి, దాని వలన కలుగు దీవెనల గురించి ఏమైనా వ్రాయబడినదా?
 28. ఈ అధ్యాయము చదివినపుడు అర్ధము చేసుకోవటానికి మీకు కష్టముగా అనిపించిన వచనములు, భాగములు వ్రాయండి
 29. అధ్యాయములోని వ్యక్తుల జీవన పరిస్థితి
 30. అధ్యాయములోని వ్యక్తుల మానసిక పరిస్థితి
 31. క్రొత్త నిబంధన అధ్యాయము అయితే పాత నిబంధనతో ఏమైనా సంబంధము కలిగి ఉన్నదా?
 32. పాత నిబంధన అధ్యాయము అయితే క్రొత్త నిబంధనలో ఎక్కడ అయినా ప్రస్తావించబడినదా?
 33. అధ్యాయములోని విషయములను ఈ కాలమునకు ఎలా అన్వయించాలి?
 34. అధ్యాయము పుస్తకములో లేకపోతే కలిగే లోటు ఏమిటి?
 35. అధ్యాయము ద్వారా ఏమి తెలుసుకోవాలి అని రచయిత యొక్క ఉద్దేశ్యము?
 36. అధ్యాయము వెనుక దాగియున్న సందర్భము ఏమిటి?
 37. అధ్యాయములోని విషయములను వర్గీకరించండి
  • విషయము
  • ఏ వచనములో మొదలు అయినది
  • ఏ వచనములో ముగించబడినది
 38. అధ్యాయము స్టడీ చేయటము ద్వారా మీరు గ్రహించిన విషయములు వ్రాయండి
 39. వాటిని మీ జీవితమునకు ఎలా అన్వయించుకోవాలో గమనించండి?
 40. వాటి నిమిత్తము ప్రణాళిక సిద్దము చెయ్యండి
 41. అధ్యాయములో చెప్పబడిన అంశములు ఆ ప్రజల మీద ఎలాంటి ప్రభావము చూపించాయి?
 42. అధ్యాయములోని విషయమును చిత్రరూపకముగా చూపించుటకు ప్రయత్నము చేయండి