1. ఆదికాండము 1వ అధ్యాయము సృష్టియొక్క ఉనికిని గురించి మనకు వివరిస్తుంది
  2. ఈ సమస్త విశ్వమునకు ఆధారభూతుడైన దేవుని మనకు పరిచయము చేస్తుంది
  3. ఈ విశ్వము, భూమి, జీవరాసులు యొక్క సృష్టిక్రమము మనకు తెలియజేస్తుంది
  4. సృష్టి చేయుటకు పట్టిన కాలపరిమితి, వరుసక్రమము మనకు విశదీకరిస్తుంది
  5. సృష్టిలోని వివిధ వస్తువుల యొక్క ప్రాముఖ్యత, దేవుడు వాటి విషయములో కలిగి ఉన్న ఉద్దేశ్యములను వివరిస్తుంది
  6. మానవుని యొక్క ఉనికిని, దేవుడు మనలను సృష్టించుట వెనుక కలిగి ఉన్న ప్రణాళికను వివరిస్తుంది
  7. దేవుడు జీవరాసులకు నియమించిన మొదటి ఆహార పద్ధతులను వివరిస్తుంది
  8. దేవుడు పనిచేయు విధానము గురించి, ఆయనకు మనయెడల కలిగి ఉన్న ప్రేమను గురించి అవగాహన కల్పిస్తుంది
  9. ఈ సమస్త సృష్టిలో ఏదీకూడా దానంతట అదే ఉనికిలోనికి రాలేదు అని, సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ఉన్నాడు అని స్పష్టముగా తెలియజేస్తుంది.
  10. ఈ యొక్క అధ్యాయము ప్రకారము దేవుడు భూమిమీద తప్ప మరి ఎక్కడా కూడా జీవరాశులను సృజింపలేదు. మరి ఏ ఇతర గ్రహములమీద కూడా ప్రాణులు లేవు