ఈ అధ్యాయములో ఎక్కడ ఎవరు ప్రార్ధన చేసినట్లుగా మనకు కనిపించదు కానీ అధ్యాయములోని విషయములనుబట్టి ఈ క్రిందివిధముగా మనము ప్రార్థన చేయాలి

  1. చీకటినుంచి వేరుపరచి వెలుగులోనికి నడిపించమని
  2. ఆయన స్వరూపము, పోలికెలోనికి మారాలి అని
  3. దేవుడు కోరుకున్న విధముగా ఫలించి అభివృద్ధి చెందాలి అని
  4. దేవుని యొక్క జ్ఞానమును తరువాత తరమునకు అందించే సాధనముగా ఉండాలి
  5. చేప నీటిలోని ఆక్సిజన్ గ్రహించి జీవించినట్లుగా వాక్యములోని జీవమును గ్రహించి బ్రతకాలి
  6. పక్షిలాగా ప్రార్థనలో దేవుని నివాస స్థలమునకు దగ్గరగా జరగాలి
  7. ప్రాకు పురుగులాగా తగ్గింపు జీవితం గడపాలి
  8. సాధు జంతువులాగా ఆయన కాడి మోయాలి
  9. ఆకాశములోని నక్షత్రములాగా చీకటిలో ఉన్నవారికి మన జీవితము వెలుగు చూపించి సాక్ష్యముగా ఉండాలి