1. ఇంత అందమైన సృష్టిని మనకొరకు చేసినందుకు
  2. ఆయన పోలికలో ఆయన స్వరూపములో చేసినందుకు
  3. మనకు దయచేసిన అనుదిన ఆహారము కొరకు
  4. మనము భూమిమీద జీవించుటకు అవసరమైన సమస్తము సమకూర్చినందుకు
  5. మనకు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదము కొరకు
  6. మనకు సమస్తమును లోపరిచినందుకు
  7. ఆయన ప్రతినిదులుగా మనకు ఇచ్చిన అధికారము కొరకు
  8. తన గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇచ్చిన భాగ్యము కొరకు
  9. మనయెడల కలిగి ఉన్న శ్రద్ధ మరియు ప్రేమ కొరకు