దేవుని ద్వారా సంధించబడిన ప్రశ్నలు ఈ అధ్యాయములో ఏమీ లేవు గానీ ఆయన చేసిన కార్యములను అనుసరించి మనము సంధించుకోవలసిన ప్రశ్నలు అనేకము ఉన్నాయి

 1. దేవుడు మనయెడల కలిగిన ప్రణాళికను గుర్తించామా?
 2. చీకటినుంచి వేరుపడి వెలుగులో నడుస్తున్నామా?
 3. క్రింది జలములను మీది జలములను వేరుపరిచిన రీతిగా లోకంలో ఉన్నవారికి నీకు తేడా చూపించగలుగుతున్నావా?
 4. ఆయన నీతి సూర్యుడుగా ఉన్నట్లు నీవు నీతిగా ప్రవర్తించి దానిని వెంబడిస్తున్నావా?
 5. చీకటిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న వారికి నీ జీవితమునుంచి ఏదైనా ఆశ అనేది దేవుని దగ్గరకు రావడానికి కలిగించ గలుగుతున్నావా?
 6. వాక్యములో ఉన్న జీవమును పొందుకొని బ్రతుకుతున్నావా?
 7. ప్రార్థన జీవితంపైకి ఎదిగేలాఉందా?
 8. నీ జీవితంలో ఫలింపు అనేది ఉందా?
 9. నీ జీవితంలో ఆయన స్వరూపము, పోలికే ఏర్పడడానికి నీవు చేస్తున్న ప్రయత్నములు ఏమిటి?
 10. సాటివారుకూడా దేవుని రూపములో చేయబడినవారు అని తెలుసుకున్నాక వారిపట్ల నీవు ప్రవర్తిస్తున్న తీరు ఎలాఉంది?
 11. నీ జీవితమునుంచి నీ తరువాతి తరమువారు తీసుకుని అవలంబించదగిన మాదిరి ఏమైనా ఉన్నదా?
 12. ప్రభువు యొక్క కాడిని నీ జీవితంలో ఎలామోస్తున్నావు?