1. చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికి నడిచి ఆయనను ఆరాధించాలి
  2. ఆయన స్వరూపము, పోలికలోనికి మారుతూ ఆయనను ఆరాధించాలి
  3. మన జీవితంలో ఆయనకు, ఆయనకు సంబంధించిన పనులకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చుటద్వారా ఆయనను ఆరాధించాలి
  4. మన జీవితంలోని ప్రతి పరిస్థితిలోనూ ఆయన అధికారమునకు లొబడటము ద్వారా, విధేయత చూపుటద్వారా ఆయనను ఆరాధించాలి
  5. మన జీవితములో, సమాజములో ఒక మంచి క్రైస్తవ సాక్ష్యం సంపాదించుటద్వారా ఆయనను ఆరాధించాలి
  6. మన జీవితంలో నీతిని వెంబడించుటద్వారా ఆయనను ఆరాధించాలి
  7. మన జీవితంలో ఆత్మఫలింపుద్వారా ఆయనను ఆరాధించాలి
  8. మన జీవితము ఆయనకు సాధనంగా మారి ఆయన కాడిని మోయడానికి ఆయన చిత్తము పరలోకములోలాగా భూమిమీద నెరవేరడానికి ఉపయోగపడే విధముగా మలచి ఆయనను ఆరాధించాలి
  9. దేవుడు మనకు ఇచ్చిన బహుమానము చాలా గొప్పది కాబట్టి ఆయనకు ఇచ్చి ఘనపరిచే విషయంలో కూడా అలానే చేసి ఆయనను ఆరాధించాలి