1. దేవుడు అనే పదముతోనే ఆదికాండము మొదలవుతుంది
 2. ఆదికాండము అనగా ప్రారంభములు లేదా మూలములు అని అర్దము
 3. ఇది సృష్టిచేయుటయందు దేవుని యొక్క ఉద్దేశ్యము మరియు ప్రణాళిక గురించిన కధనము
 4. ఆదికాండము బైబిలు మొత్తమునకు వేదిక సిద్దము చేస్తుంది
 5. ప్రపంచము, మానవుల చరిత్ర, కుటుంబములు, నాగరికతలు, రక్షణ గురించిన ప్రారంభములను విశదీకరిస్తుంది
 6. ఈ క్రింది వాటిని ప్రత్యక్షపరుస్తుంది
  1. వ్యక్తిగా దేవుడు మరియు ఆయన గుణగణములు (సృష్టికర్త, కాపాడువాడు, న్యాయాధిపతి, విడిపించువాడు)
  2. మానవుల యొక్క విలువ మరియు గౌరవము (దేవుని యొక్క పోలికలో చేయబడుట, కృప చేత రక్షింపబడుట, లోకములో దేవునిచేత వాడుకొనబడుట)
  3. పాపము యొక్క విషాదాంతము, దాని ఫలితములు (పడిపోవుట, దేవునికి దూరమవుట, తీర్పు)
  4. రక్షణ యొక్క వాగ్ధానము మరియు నిశ్చయత (నిబంధన, క్షమాపణ, వాగ్ధానము చేయబడిన రక్షకుడు).
 7. దేవుడు తన స్వరూపము, పోలికెలో మొదటి మానవులను చేయుట ద్వారా అద్భుతముగా ఆదికాండము మొదలవుతుంది
 8. ఎక్కువకాలము గడవకముందే సాతాను ముసుకు తొలగించబడి పాపము లోకములోనికి ప్రవేశించింది
 9. ఆదాము, హవ్వ అతిక్రమము ద్వారాసృష్టిమొత్తము చెదరగొట్టబడినది.
 10. దేవునికి మానవులకు మధ్యసంబంధము తెగిపోయి, పాపము ప్రజ్వరిల్లినది
 11. నోవహు అతని కుటుంబము తప్పమిగిలిన మనుష్యులు అంతా దేవుని తీర్పులో మరణించారు
 12. దేవుడు అబ్రహామును పిలచుట ద్వారా నిబంధన జనాంగము ఏర్పరచబడినది
 13. అబ్రహాము సంతానమునుంచే దేవుడు లోకమునకు రక్షణ, ఆశీర్వాదము కలుగజేసినారు
 14. ఇస్సాకు, యాకోబు, యోసేపుల ద్వారా నిబంధన కొనసాగినది
 15. యాకోబు 12 మంది కుమారులనుంచి 12 ఇశ్రాయేలు గోత్రములు ఉద్భవించినాయి
 16. యోసేపు ఇగుప్తు రాజగుట ద్వారా దేవుడు తన ప్రజలను కరువునుంచి రక్షించారు
 17. దేవుడు అబ్రహాముతో చెప్పిన మాట నెరవేరునట్లు యాకోబు కుటుంబము ఇగుప్తులో స్థిరపడుటకు దేవుడు యోసేపును సాధనముగా వాడుకొనెను
 18. అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు, యోసేపుల జీవితగాధలు దేవుని యొక్క వాగ్ధానములు మరియు ఆయన యొక్క నమ్మకత్వమునకు రుజువులుగా ఉన్నవి.
 19. ఆదికాండములో మనము కలుసుకొనే ప్రజలు సామాన్యులు, సాధారణమైన వారు అయినప్పటికి దేవుడు వారిచేత గొప్పకార్యములు చేయించినారు.
 20. జీవవృక్షము ఆదికాండములో పోగొట్టుకొనబడి ప్రకటన 22లో పునరుద్దరించబడినది
 21. భవిష్యత్తులో మెస్సీయ వచ్చే యూదా గోత్రమును యాకోబు దీవించుటతో ఆదికాండము ముగుస్తుంది
 22. యేసుక్రీస్తు ప్రభువులో ఈ ప్రవచనము నెరవేరకమునుపు అనేక దశాబ్ధముల పాటు అనేక పోరాటములు ఎదుర్కొనవలసి వచ్చినది.
 23. ఆదికాండము చదివి ప్రోత్సాహము పొందండి
 24. మనకు నిరీక్షణ ఉన్నది. ప్రపంచము యొక్క స్థితి ఎంత అంధకారములో ఉన్నప్పటికీ దేవుడు ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు.
 25. నీవు ఎంత పనికిరానివాడను, నా వలన ఉపయోగము లేదు అనుకున్నా, దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. ఆయన తన ప్రణాళికలో నిన్ను వాడుకోవాలి అని ఆశ కలిగిఉన్నాడు.
 26. నువ్వు ఎంత పాపాత్ముడవు అయినా, దేవునికి ఎంత దూరముగా జరిగినా కూడా ఆయన రక్షణ నీకు అందుబాటులో ఉన్నది.
 27. ఆదికాండము చాలా విధములుగా నూతన నిబంధనను ముందుగానే గ్రహించినట్లు కనిపిస్తుంది
  1. త్రిత్వము, దేవుని యొక్క వ్యక్తిత్వము
  2. వివాహ వ్యవస్థ
  3. పాపము యొక్క తీవ్రత
  4. దైవిక తీర్పు
  5. విశ్వాసము ద్వారాకలుగు నీతి

దేవుడు ఎక్కడకు దారితీస్తాడో — ఆయన పోషిస్తాడు!

దేవుడు ఎక్కడకు మార్గదర్శకము చూపిస్తాడో — ఆయన అందజేస్తాడు!

దేవుడు ఎక్కడకు నిర్దేశిస్తాడో — ఆయన కాపాడుతాడు!