1. సృష్టిదేవుని మంచితనము యొక్క కార్యమై ఉన్నది. అది ఎల్లప్పుడూ దేవుని యొక్క శక్తిని ప్రచురపరుస్తూఉన్నది. (1:12:25).
  2. ఆరాధన అనేది వేడుక కాదు. అది ఒకరి హృదయము జీవితమును దేవునికి సమర్పించటము (4:2-7; 22:1-19).
  3. ఆరాధన విధేయతతో మొదలవుతుంది (6:22; 12:4).
  4. నిజమైన ఆరాధన దేవునితో నిబంధన కలిగిన జీవితము జీవించుటకొరకు ఆస్తులను, హోదాను, సౌకర్యములను వదులుకుంటుంది (12:1-4; 13:18).
  5. దేవుని ప్రత్యక్షతను అనుసరించి ఆనందముగా ఆరాదించువారికి నోవహు, అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులు ఉదాహరణలు (17:3; 26:25; 33:20).
  6. మన పాపమునకు దేవుడు క్షమాపణ, దయ ద్వారా స్పందించును. ఆ దయకు ఆరాధన అనేది సరైన ప్రతిస్పందన అయి ఉన్నది (18:20-33).
  7. దేవునికి ఆయన ప్రజలకు ఇవ్వటము అనేది కూడా ఒక ఆరాధన పద్దతి (14:18-20).
  8. దేవుని ఆరాధించే క్రమములో మనకు ఏంటో ఇష్టమైన వాటిని, ప్రేమించే వాటిని త్యాగము చేయవలసి వస్తుంది
  9. దేవుని నిబంధన అనుసరించి నడుచుట ఆయనను ఆరాధించుటలో భాగము
  10. ఆయన ఇచ్చేటటువంటి వస్తు, ధన సంబంధ దీవెనలకొరకు కాకుండా ఆయనను వ్యక్తిగతముగా కోరుకొనుట నిజమైన ఆరాధన