1. మానవులను ఆయన యొక్క స్వారూప్యములో చేసినందుకు (1:26-27);
 2. ఆయన చేసినవి అన్నీకూడా మంచిగా చేసినందుకు (1:31);
 3. తనపట్ల అవిధేయత చూపినవారిమీద ఆయన కృప కొరకు (3:21);
 4. మన పడిపోయిన స్థితినుంచి క్రీస్తు మనలను పునరుద్దరించినందుకు (3:22-24);
 5. మానవులను, ప్రతి జీవిని కాపాడుటకు ఆయన చేసిన నిబంధన కొరకు (9:8-16);
 6. అబ్రహాము సంతానము ద్వారా మానవులందరికీ దీవెన చూపినందుకు (12:1-3);
 7. ఎలాంటి సమస్యను అయినా పరిష్కరించు ఆయన సామర్ధ్యము కొరకు (18:14);
 8. దయకొరకు ఆయనకు చేయబడు విజ్ఞాపనలకు స్పందించే ఆయన సిద్దమనస్సు కొరకు (18:23-32);
 9. మన పాపము యొక్క వెల చెల్లించుటకు బలిని సిద్దపరచినందుకు (22:10-13);
 10. మన యొక్క అపజయము, శ్రమలలో కూడా మనకు దీవెన దయచేయు ఆయన ప్రణాళికల కొరకు (50:20).
 11. మనము ఆయన గురించి తెలుసుకోవటానికి ఇచ్చిన ప్రతి అవకాశము, వనరు కొరకు
 12. భూమిమీద ఎప్పటికీ తరగని వనరులు మనకు అందుబాటులో ఉంచినందుకు
 13. మనలో ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రత్యేకముగా తీర్చిదిద్దినందుకు