ఎల్
ఎలోహిమ్
ఎల్-షద్దాయి
అదొనాయ్
యెహోవా
యెహోవా-యీరే
ఎల్-రోయి
ఎల్-ఓలామ్

యెహోవా-షాలోమ్
కాపరి
యెహోవా-ఎలోహిమ్
ఎల్-ఎల్యోన్
అబిర్
షపత్
రాయి
మెలెక్