బలిపీఠము వచనము
నోవహు కట్టినది 8:20
అబ్రాహాము షెకెము లో 12:7,8
అబ్రాహాము హెబ్రోను లో 13:18
అబ్రాహాము మోరియా లో 22:2,9
ఇస్సాకు కట్టినది 26:25
యాకోబు షెకెము లో 33:20
యాకోబు బెతేలు లో 35:1-7