పిలుపు వచనము
నోవహు 6:14
అబ్రాహాము 12:1,2
ఇస్సాకు 26:1-5
యాకోబు 28:12-15
యోసేపు 37:5-9