అబద్దము వచనము
సాతాను హవ్వ తో 3:4
అబ్రాహాము ఫరో తో 12:13
అబ్రాహాము అబీమెలెకు తో 20:2
శారా దేవుని తో 18:15
యాకోబు ఇస్సాకు తో 27:19
ఇస్సాకు అబీమెలెకు తో 26:7
లాబాను యాకోబు తో 29:18-24
యాకోబు కుమారులు యాకోబు తో 37:32
పోతీఫరు భార్య పోతీఫరు తో 39:17