క్రీస్తునకు

ఆదాము (1:28)

మెల్కిసెదెకు (14:18-20)

యోసేపు (37-50)

ఇస్సాకు (22)

నోవహు (6)

పశువు

పెయ్య (15:9)

పొట్టేలు (22:13)

పావురము (15:9)

బలి

చర్మపు చొక్కాయిలు (3:21)

అంత్యక్రీస్తు

కయీను (4:5-14)

నిమ్రోదు (10,11)

సంఘము

ఆదాము, హవ్వ (2:23-25, 3:20)

ఇస్సాకు, రిబ్కా (24)

తండ్రికి

అబ్రహాము (22)

యాకోబు (37:3)

పరిశుద్దాత్ముడు

అబ్రహాము సేవకుడు (24)

పడిపోయిన విశ్వాసి

లోతు (13:10,11; 19)

రక్షణ లేనివారు

ఏశావు (25)

లోకము

ఇగుప్తు (12:10)

మతము

అంజూరపు ఆకులు (3:7)

పొలముపంట (4:3)

బాబెలు గోపురము (11:1-9)

ఎత్తబడుటకు

లోతు (19:22)

నోవహు (6-8)

మహాశ్రమలు

నోవహు (6-8)

సొదొమ గొమొఱ్ఱా (19)