వంశావళి వచనము
కయీను 4:16-24
ఆదాము 5:1-32
యాపేతు 10:1-5
హాము 10:6-20
షేము 10:22-31
అబ్రాహాము 25:1-4
ఇస్సాకు 25:19-23
యాకోబు 49:1-27
ఏశావు 36:1-43