పేరు కాలము వచనము
ఆదాము 930 5:5
షేతు 912 5:8
ఎనోషు 905 5:11
కేయినాను 910 5:14
మహలలేలు 895 5:17
యెరెదు 962 5:20
హనోకు 365 5:23
మెతూషెల 969 5:27
లెమెకు 777 5:31
నోవహు 950 9:29
షేము 600 11:10,11
అర్పక్షదు 438 11:12,13
షేలహు 433 11:14,15
ఏబెరు 464 11:16,17
పెలెగు 239 11:18,19
రయూ 239 11:20,21
సెరూగు 230 11:22,23
నాహోరు 148 11:24,25
తెరహు 205 11:32
శారా 127 23:1
అబ్రాహాము 175 25:7
ఇష్మాయేలు 137 25:17
ఇస్సాకు 180 35:28
యాకోబు 147 47:28
యోసేపు 110 50:26