విషయము వచనము
నీవు పండుకొనియున్న యీ భూమిని నీకును నీ సంతానమునకును ఇచ్చెదను 28:13
నేను నీకు తోడైయుందును 28:15
నీవు వెళ్లు  ప్రతి స్థలమందు నిన్ను కాపాడుదును 28:15
నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చువరకు నిన్ను విడువను 28:15
నీకు మేలు చేసెదను 32:9
నీవు నేను నీకు తోడై నిశ్చయముగా మేలు చేయుదును 32:12
నేను అబ్రాహామునకును ఇస్సాకునకును ఇచ్చిన దేశము నీకిచ్చెదను; నీ తరువాత నీ సంతానమునకు ఈ దేశము నిచ్చెదనని అతనితో చెప్పెను 35:12
ఐగుప్తునకు వెళ్లుటకు భయపడకుము, అక్కడనిన్ను గొప్ప జనముగా చేసెదను 46:3
నేను ఐగుప్తునకు నీతోగూడ వచ్చె దను 46:4
నేను నిశ్చయముగా నిన్ను తిరిగి తీసి కొని వచ్చెదను 46:4