వంశావళి పేరు దేశము
యాపేతు గోమెరు జెర్మనీ

మాగోగు

తుబాలు

మెషెకు

రష్యా
మాదయి పర్షియా
యావాను గ్రీసు
తీరసు ఇటలీ
తోగర్మా అర్మేనియా
తర్షీషు స్పెయిను
కిత్తీము సైప్రస్ (కుప్ర)
హాము కూషు ఇతియోపియా
మిస్రాయిము ఈజిప్టు (ఇగుప్తు)
పూతు ఆఫ్రికా
కనాను పాలస్తీనా
నిమ్రోదు అష్షూరు, బబులొను
సీదోను పొయెనిషియా
హేతు హిత్తీయులు
యెబూసు యెబూసీయులు
ఫిలిస్తిమ్ ఫిలిస్తీయులు
సినీ చైనా, జపాను, ఇండియా
షేము

అబ్రాహాము

ఇస్సాకు

యాకోబు

ఇశ్రాయేలు

అబ్రాహాము

ఇష్మాయేలు

ఏశావు

అరబ్బు దేశములు