గోత్రము వ్యక్తులు
లేవి అహరోను, మోషే, ఏలి, బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను
యూదా దావీదు, యేసుక్రీస్తు
దాను సంసోను
నప్తాలి బారాకు, ఏలియా
యోసేపు యెహోషువ, గిద్యోను, సమూయేలు
బెంజామీను సౌలు, ఎస్తేరు, పౌలు