అద్భుతము అధ్యాయము/వచనము
సృష్టి 1:1
హనోకును కొనిపోవుట 5:19-24
జలప్రళయము 6
బాబెలు దగ్గర బాషల తారుమారు 11
ఫరో కి కలిగిన వేదనలు 12:10-20
రాజుచున్నపొయ్యియు అగ్నిజ్వాలయు 15:17
శారా గర్బవతి అగుట 17:15-19
సొదొమ గొమెర్రా ల నాశనము 19
లోతు భార్య ఉప్పుస్థంభమగుట 19:24-28
అబీమెలెకు వేదనలు 20:1-7
హాగరు కు ఇచ్చిన నీళ్ల  ఊట 21:14-21